10 Wetenschappelijke Dogma´s of Aannames

Rupert Sheldrake is een wetenschapper die vooral bekend is van zijn theorie van morfische velden. Dieren die iets geleerd hebben kunnen elkaar dat niet mondeling doorgeven. Toch is er wetenschappelijk bewijs dat als dieren op de ene plek in de wereld iets leren, ze het op de andere plek snel ook gaan doen. Hoe komt dat? Sheldrake verklaart het door het bestaan van morfische velden of morfogenetische velden. Een al lang bestaand woord hiervoor is groepsgeest. Deze immateriële of fijnstoffelijke velden kunnen veranderen. Elk diersoort draagt bij aan het morfische veld van die diersoort. Ook kunnen ze eruit putten om nieuwe dingen te leren. Deze theorie verklaart een groot aantal zaken die wetenschappers met een mechanistisch wereldbeeld voor een raadsel houden, negeren of opzij schuiven als ware het een illusie.
Volgens Sheldrake kunnen vissen dicht in scholen zwemmen door gebruik te maken van het morfische veld waar ze samen aan deelnemen. / Bron: SteveD., Wikimedia Commons (CC BY-2.0)Volgens Sheldrake kunnen vissen dicht in scholen zwemmen door gebruik te maken van het morfische veld waar ze samen aan deelnemen. / Bron: SteveD., Wikimedia Commons (CC BY-2.0)

Inhoud:


Mechanistische wereld

Een mechanistische wereld houdt in dat elke levensvorm op aarde het gevolg is van materiële omzettingen en chemische reacties die volgens een aantal vaste wetten verlopen. Dit is het wereldbeeld wat onderwezen wordt op scholen en universiteiten, vandaar dat de meeste mensen het aanhangen. De wetenschap bestudeert het domein van de materiële zaken en alles wat met spiritualiteit te maken heeft is het domein van de kerk. Er zijn grote problemen met dit wereldbeeld. Het verklaart namelijk niet waarom mensen een bewustzijn hebben. Volgens het wereldbeeld zouden mensen materie zijn en dat heeft geen bewustzijn. Sommige wetenschappers schuiven dit probleem opzij door te stellen dat bewustzijn een illusie is.

Bewustzijn versus materie

Door uit te gaan van het materialisme en dit als een matrix te gebruiken om wetenschappelijke ontdekkingen in te voegen, lijkt het net alsof het grote plaatje van hoe alles in elkaar zit al duidelijk is en we alleen nog enkele details moeten uitzoeken. Maar wat als nu het materiële denken niet klopt? Wat als er wél bewustzijn is? Dan leven we in een wereld die niet is wat we denken dat het is. In een mechnistisch wereldbeeld worden we ´toevallig´ ziek, hoort milieuvervuiling er nu eenmaal bij, en is het een onvoorkombare ramp dat af en toe iemand totaal doldraait en op andere mensen gaat schieten. Misschien is het wel zo dat ziekten een reden hebben, dat milieuvervuiling een teken van maatschappelijke onbalans is en dat mensen die afgesneden worden van wie ze werkelijk zijn tot monstreuze acties wordt gevoerd.

Morfische velden werken ook bij de mens. / Bron: Mark sebastian, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)Morfische velden werken ook bij de mens. / Bron: Mark sebastian, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)

Het dogma is sterker dan nieuwe ontdekkingen

Mensen die het mechanistische wereldbeeld aanhangen nemen een aantal aannames of dogma´s op de koop toe waarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing is. Er zijn voor elk van deze dogma´s wetenschappelijke ontdekkingen die dit dogma tegen spreken. Normaal gesproken zou een waarheidslievende wetenschapper direct het dogma omver werpen als blijkt dat er een argument is waarom het dogma niet klopt. Maar dat gebeurt niet in de wetenschap. Waarom niet?

Wetenschap is prestigieus instituut

De wetenschap is een instituut met hoog prestige bij de politici, de bedrijven en de wetenschappers zelf. Er stromen jaarlijks miljarden euro´s naar toe. Daarbij komt dat door technologische uitvindingen iedereen denkt: ´ Goh, wat kan de wetenschap toch veel.´ De wetenschap heeft met zijn materialistische aanpak veel succes. Dat er daardoor veel disharmonie en onbalans wordt veroorzaakt door milieuvervuiling, kernrampen, technologie met stralingsgevaar voor mensen, gifstoffen in voeding, grote verschillen in arm en rijk, etcetera, toont aan dat de materialistische visie niet compleet is. Het is een deel van de waarheid. De technologie helpt mee om de schijn hoog te houden dat het mechanistische wereldbeeld de enige juiste visie biedt..

Dogma 1: Alles is als een machine

Wetenschappers gaan ervan uit dat het in de wereld om input en output draait. Als je dit doet, dan gebeurt er dat. Deze vlieger gaat echter maar gedeeltelijk op. Medicijnen werken op iedereen anders en iedereen krijgt weer andere bijwerkingen. Dat geeft aan dat er iets meer is dan input en output alleen. In de kwantummechanica is aangetoond dat wanneer deeltjes van een atoom gesplitst wordt en op afstand van elkaar worden gezet de deeltjes nog steeds verbonden zijn. Als je een eigenschap van het ene deeltje verandert, bijvoorbeeld snelheid, dan gebeurt precies hetzelfde bij het andere deeltje, ook al is het aan de andere kant van de wereld. Hier valt geen mechanistische verklaring voor aan te reiken. Een verklaring van dit fenomeen is er nog niet maar het lijkt waarschijnlijk dat ze gezocht moet worden in het bestaan van fijnstoffelijke strukturen in de vorm van dimensies die dwars door de aardse driedimensionale lopen.

Dogma 2: Materie is onbewust, alles is onbewust

In de Middeleeuwen was er een wereldbeeld waarin men overal leven in zag. Vanaf de 17e eeuw is daar verandering in gekomen en begon het mechanische wereldbeeld op te komen waarin de materie als dood wordt beschouwd. Descartes is verantwoordelijk voor de invoering van het materialistische denken, een scheiding tussen denken en hart, tussen wetenschap en religie. Een man met een bepaalde filosofie is de reden dat de wetenschap materieel is geworden. Iedere wetenschapper is hem gevolgd in zijn mechanistische wereldbeeld, of in ieder geval in de interpretatie van zijn werk dat we slechts met dode materie te maken hebben en dat enkel de mens bewustzijn heeft, bij wijze van een toevallige speling van het lot. De chemicaliën die de illusie van bewustzijn veroorzaken waren ooit opeens op de juiste plek. Over bewustzijn denken wetenschappers nog steeds dat het op een dag zal worden ontrafeld en dat we middels chemische processen een computer bewustzijn kunnen geven. Er is helaas totaal geen bewijs dat alle materie onbewust is. Rupert Sheldrake zegt dat het in principe zo kan zijn dat elk atoom bewustzijn heeft. We weten het gewoon niet. Ervan uitgaan dat alle materie dood is, is een vooraanname tot dogma verheffen en zulk gedrag is een wetenschapper onwaardig.

Vogels vliegen samen door de groepsgeest of het morfische veld, en niet door naar hun voorganger te kijken waar men naar toe gaat; iedereen verandert namelijk tegelijk van richting. / Bron: Alastair Rae, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)Vogels vliegen samen door de groepsgeest of het morfische veld, en niet door naar hun voorganger te kijken waar men naar toe gaat; iedereen verandert namelijk tegelijk van richting. / Bron: Alastair Rae, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)

Dogma 3: Natuurwetten veranderen niet

De natuurwetten staan vast; het zijn onwrikbare waarheden. De kwantummechanica en de relativiteitstheorie zeggen echter dat natuurwetten kunnen veranderen. Bovendien is er één algemene aanvaarde theorie die inhoudt dat alle natuurwetten veranderlijk zijn: de Big Bang theorie. Wie deze theorie als waar aanneemt moet tegelijk erkennen dat in de tijd dat de oerknal nog niet had plaats gevonden de natuurwetten nog niet bestonden. Rupert Sheldrake zegt dat de natuurwetten mee veranderen met hun omgeving.

Dogma 4: Totale hoeveelheid materie is onveranderlijk

De totale hoeveelheid materie in het universum is onveranderlijk en was dat al vanaf het begin van de oerknal, zo stelt de huidige wetenschap. Dit is een groteske aanname. We kunnen nu niet eens meten hoeveel materie er is, dus laat staan ten tijde van de oerknal, als die er al ooit is geweest! Materie kan op andere wijze tot stand komen, bijvoorbeeld door te sublimeren uit een andere dimensie. Nee, dat is nog nooit aangetoond, maar het is ook nooit aangetoond dat de totale hoeveelheid materie onveranderlijk is. Dan is er nog donkere materie. Daar weten we al helemaal niets van, maar we weten wel dat er meer donkere materie is dan gewone materie. Er wordt nu door wetenschappers geschat dat er 4% materie is en de rest is donkere energie of donkere materie. Het woord donker wordt gebruikt omdat het de eigenschappen voor ons mensen duister zijn. Omdat we de eigenschappen van donkere materie niet kennen is het ijdelheid om te zeggen dat de totale materiehoeveelheid nooit is veranderd.

Dogma 5: Het bestaan is doelloos

Het leven is doelloos. Evolutie is doelloos. Wetenschappers met een materialistisch, mechanistisch wereldbeeld denken daadwerkelijk dat het leven op aarde er niets toe doet. Alles is toeval. Het leven is op een gegeven moment door toeval in een soort oersoep aan chemische stoffen uitgekristalliseerd en heeft vervolgens zichzelf geregenereerd. In principe was voordat de eerste regeneratie tot stand kwam er een eindeloos aantal mislukte pogingen. Uiteindelijk is het leven geëvolueerd van het simpelste pantoffeldiertje tot de mens. Dit wereldbeeld gaat voorbij aan alle zinvraagstukken. Waarom zijn wij op aarde? Deze vraag werd vroeger vaak gesteld. Tegenwoordig is de zinvraag irrelevant geworden. We zouden louter door puur toeval op aarde zijn. Hiervoor is echter geen bewijs. Zin aan leven geven is iets anders dan de zin van het leven opzoeken. Er zijn velen die zeggen dat ze de ware zin van het leven hebben gevonden maar deze mensen hebben dat zonder uitzondering gedaan op materie-overstijgend terrein; het terrein van de spiritualiteit. En daar komt de mechanistische wetenschapper niet, dat is toch maar een illusie. Het zijn aannames om ervan uit te gaan dat het bestaan geen zin heeft en spirituele zingeving illusies zijn.

Rupert Sheldrake / Bron: Zereshk, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)Rupert Sheldrake / Bron: Zereshk, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)

Dogma 6: Alles komt door de genen

Alles komt door de genen. Genetische verklaringen staan aan de basis van het biologisch leven. Vanaf 2010 is het bekend geworden dat in de genetische biologie iets niet klopt. Als je alle geneninformatie hebt van alle mensen dan moet je dingen kunnen voorspellen. Simpele zaken als de lichaamslengte zouden immers gewoon in de genen. Genetische biologen verwachtten dat ze met 80% zekerheid de lichaamslengte konden voorspellen. Dat slagingspercentage haalde men echter bij lange na niet. De juistheid van de voorspellingen lag op slechts 5%. Deze mokerslag voor de genetica is stil gehouden; men is immers afhankelijk van subsidiestromen en als iedereen inziet dat de genetica een heilloze weg is dan verliezen wetenschappers hun baan. Rupert Sheldrake noemt de subsidiestroom naar genetisch onderzoek geldverspilling.

Dogma 7: Het geheugen zit in je hoofd

Het blijkt dat mensen met ernstige hersenproblemen veel zaken niet meer goed kunnen doen maar het geheugen blijft onaangetast. Hoe dit kan is voor mechnistische wetenschappers een raadsel maar je zou moeten concluderen dat het geheugen niet of niet alleen in het hoofd ligt. Dit komt overigens overeen met bevindingen van Noord Amerikaanse Indianen-magiërs die eveneens zeggen dat het geheugen buiten het hoofd ligt,

Dogma 8: De geest zit in je hoofd

De geest zit in je hoofd, zo is de gedachte van de mechanistische wetenschap. Daar is geen bewijs voor. Een aaname die hieraan gelieerd is, is dat de mens geen ziel heeft. Zoals bij veel zaken kan de wetenschap sommige zaken niet bewijzen, of gebeurt dat althans niet in de openlijk aan het publiek bekende wetenschap. Wanneer je iets niet kan bewijzen, noch het tegendeel, dan is het zeer onverstandig om ervan uit te gaan dat het niet bestaat. Het zou hetzelfde zijn als iemand die nooit in Australië is geweest zegt dat kangaroes niet in het wild voorkomen, omdat hij dat nog nooit heeft gezien.

Dogma 9: Telepathie is een illusie

Er zijn talloze onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat telepathie werkelijk bestaat, Buiten dat heeft iedereen wel eens een telepathische ervaring, tot aan het gezamenlijk hebben van dromen aan toe. Deze bevindingen worden genegeerd door de huidige consensus die academische wetenschappers aanhangen. Telepathische bevindingen worden weggeredeneerd door te stellen dat het toeval is. Men laat de telepathische bevindingen buiten het onderzoek. Rupert Sheldrake geeft op zijn website een aantal telepathische experimenten staan die iedereen zelf kan doen. Wanneer iets toeval is dan zou iedereen op een onderzoeksuitkomst van rond de 50% moeten uitkomen. Je kunt op zijn site zelf nagaan of jouw voorspellende uitkomsten tot de statistische toevaltreffers behoren of dat je werkelijk telepathisch bent.

Dogma 10: Mechanistische medicijnen zijn de enige werkzame medicijnen

Er zijn medicinale geneestoepassingen zonder medicijnen. Allereerst is het een bekend verschijnsel dat mensen die optimistisch zijn minder vaak ziek worden en als ze ziek worden sneller genezen. Zulke zaken worden wel eens onderzocht maar nooit dusdanig uitgeplozen dat ze passen in het wetenschappelijk mechanistische wereldbeeld. Dat komt natuurlijk omdat deze gedachte er struktureel niet inpast. Positief denken mag in een mechanistisch wereldbeeld helemaal geen factor zijn in de uitkomst van een resultaat; er zijn altijd andere factoren op input/ouput-basis of het is gewoonweg toeval dat iemand die postief is ingesteld sneller geneest. Daarnaast zijn er hele reeksen aan alternatieve geneesmethoden. daar zitten goede en slechte methoden tussen. Wat de wetenschap nu doet is zeggen: alle alternatieve methoden zijn onzin, Dat gaat een stap te ver. De alternatieve methoden zouden juist grondig onderzocht moeten worden. Ook al is er maar één methode die helpt, dan is dat heel veel waard en belangrijke wijsheid die tot dienst van de mensheid kan staan.

Morfisch veld door een kerkgebouw uitgestraald / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Morfisch veld door een kerkgebouw uitgestraald / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Tijd voor een nieuw paradigma

Dit zijn de 10 aannames waarop de mechanistische wetenschap is gebaseerd. Het wetenschapppelijk fundament wordt door deze 10 dogma´s door te prikken compleet weggevaagd waardoor het wetenschappelijke gebouw als een los zandkasteel instort. Het zijn -helaas- 10 aannames waarvoor geen enkele wetenschappelijke basis is. De dogma´s worden weersproken door wetenschappelijk onderzoek maar het grote denkraam waarvan uit geredeneerd wordt, blijft gehandhaafd. Het wordt tijd voor een nieuw wetenschappelijk paradigma. De huidige wetenschap heeft een vals beeld van de mens gecreëerd waardoor de mens is afgescheiden van zijn ware aard. Gedachten en emoties van elkaar afscheiden zorgen voor veel disharmonie in de mens. Het hoofd en hart zouden weer met elkaar verbonden moeten worden.
© 2013 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Telepathie - "indirecte communicatie"Zijn er mensen die dankzij bijzondere gaven psychische en geestelijke processen in een andere persoon kunnen waarnemen?…
Zintuiglijke afzonderingZintuiglijke afzondering betreft het afdekken van een aantal zintuigen, zoals de ogen (gezichtsvermogen) en de oren (geh…
Wat betekent de 'Onbevlekte Ontvangenis van Maria'?Wat betekent de 'Onbevlekte Ontvangenis van Maria'?De term 'Onbevlekte Ontvangenis' is bekend bij velen, maar aan de manier waarop deze meestal wordt gebruikt, is te merke…
In resonantie met de natuur, Hans AndewegIn resonantie met de natuur, Hans AndewegDe natuur is bezield en wij kunnen daarmee communiceren, zegt Hans Andeweg in zijn boek 'In resonantie met de natuur'. H…

Basisbegrippen uit de statistiekBasisbegrippen uit de statistiekOm de weg te kunnen vinden in de wonderlijke wereld der statistiek is het belangrijk om een paar basis begrippen helder…
Pragmatiek: Taalhandelingen door J.R SearlePragmatiek: Taalhandelingen door J.R SearleBij het wetenschapsgebied pragmatiek wordt er vaak over taalhandelingen gesproken. Taalhandelingen hebben te maken met d…
Bronnen en referenties
  • http://www.sheldrake.org/Articles&Papers/papers/morphic/morphic_intro.html
  • Interview Rupert Sheldrake op Red Ice Radio: http://www.youtube.com/watch?v=GsSUqVpwUK4
  • Foto´s: wikimedia commons
  • https://www.nikhef.nl/wetenschap-techniek/astrodeeltjesfysica/donkere-materie/xenon-1t/
  • Afbeelding bron 1: SteveD., Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
  • Afbeelding bron 2: Mark sebastian, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
  • Afbeelding bron 3: Alastair Rae, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
  • Afbeelding bron 4: Zereshk, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)
  • Afbeelding bron 5: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Reageer op het artikel "10 Wetenschappelijke Dogma´s of Aannames"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jos, 23-01-2013 21:49 #2
Beste mensen,
Inderdaad, Rupert Sheldrake heeft 'n punt.
Dingen die men (zelfs ook wetenschappers) niet snapt worden weggewuifd
als zijnde "niet bestaand" of "illusie".
Men dient zich te realiseren, dat "wetenschap" pas echt wetenschap is,
als men durft toe te geven dat hetgeen men niet kan bewijzen ook niet weet.
Agnostische instelling dus.
Voorbeeld: men zegt tegenwoordig al gauw God bestaat niet, zonder te kunnen bewijzen dat het zo is. Dit is typisch zo'n aaname.
Het tegenovergestelde is ook niet bewezen,
Bovendien welke eisen stelt men in een bewijsvoering en dat speelt ook 'n rol.
Ik denk dat men eerlijk moet zijn tegenover GOD als die bestaat door te bekennen dat je het niet niet weet "Gij zult niet liegen principe" In dat geval kan GOD jou
dit niet kwalijk nemen.
Wij mensen hebben immers, (tot nog toe dan) 'n beperkt verstand, we begrijpen nu eenmaal niet alles en als GOD niet bestaat ben je trouwens ook
eerlijk tegenover jezelf en de ander.
Ga alstublieft op zoek naar bewijs ook al vraagt het geduld en ook als het onzekerheid geeft, 'n gevoel dat onaangenaam voor veel mensen is.
Het leven omvat meer mysteries dan je kunt bedenken.
Dit als illusies op de voorhand weg te wuiven is meestal angst voor die onzekerheid.
Wordt wakker en ga op zoek tot je vindt wat je zoekt. Zeg tot die tijd tegen jezelf en de ander: "Ik ben nog onderweg naar mijn bestemming" of "Ik ben op reis"
… Jos,

Tom, 22-01-2013 12:55 #1
In dit stuk worden aannames vervangen door nog veel vagere aannames. Nee, niet alles kan verklaard worden door het mechanische paradigma (dit wereldbeeld is absoluut geen dogma), maar bij gebrek aan bewijs voor het spirituele moeten we Occam's Razor aanhouden en het bovennatuurlijke weglaten uit onze verklaring. Laat Rupert met ècht bewijs komen, en dan kan er uiteindelijk een paradigmawisseling plaatsvinden.
Kom met alleen aannames (ik heb niet meer kunnen vinden dan dat) en je wordt in een hokje gestopt, samen met Feng Shui, Out of Body Experiences en magisch water. Reactie infoteur, 22-01-2013
Beste,
Rupert Sheldrake zegt alleen dat er veel te weinig onderzoek wordt gedaan; al het onderzoek gebeurt vanuit een voorgefantaseerde denkmatrix waardoor je volgens wetenschappelijke onderzoek niet tot fundamentele waarheidsvinding kan komen. Hij neemt zelfs niets aan; hij wil alleen dat er meer hypotheses onderzocht worden.

Ik poog het voor je nog eenmaal uit te leggen:
Aannames zijn zaken die compleet uit de lucht komen vallen. Telepathie onderzoeken omdat velen denken dat het bestaat is wetenschap bedrijven, dat is niet ´aannenen dat telepathie bestaat´. Telepathie bij voorbaat afkeuren omdat er (nog geen) meetinstrumenten voor bestaan, dat is een waarheid aannemen, en dat is precies wat de wetenschap doet.

Rupert Sheldrake is een wetenschapper die inziet dat wetenschap met oogkleppen op ertoe leidt dat momenteel wetenschappers in het hokje ´commerciële academische zwendel´ wordt gestopt en dat vindt Sheldrake jammer.

Ik hoop dat deze uitleg helpt.

Infoteur: Tom008
Gepubliceerd: 15-01-2013
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 9
Reacties: 2
Schrijf mee!