Matchfixing in de sport, de aanpak in Europa en Nederland

Matchfixing in de sport, de aanpak in Europa en Nederland De sportwereld staat enkele jaren flink op zijn kop met zijn wekelijkse - zo niet dagelijkse - portie corruptie- en fraudeschandalen. Zulke missers doen afbreuk aan de integriteit van de sportwereld en tonen weinig respect voor de echte sportfan. Behalve deze schandalen is de schijnbaar onstuitbare inmenging van georganiseerde criminaliteit bij wedstrijdvervalsing (matchfixing) wereldwijd een grote punt van zorg geworden. Zijn verlaten stadions en sporters in de greep van criminelen ons voorland? Wat doen Europa en Nederland om greep op dit fenomeen te krijgen, voordat matchfixing een allesvernietigend, zevenkoppig monster wordt? Is de aanpak in Europa en Nederland afdoende?
Het lijkt wel of iedereen (internationaal en nationaal), die belang heeft bij de bestrijding van matchfixing, een eigen (ingewikkelde) definitie van matchfixing er op na houdt. Een eenduidige definitie waar iedereen zich in kan vinden, kan daarom niet worden gegeven. Wie in de wandelgangen de term 'matchfixing' evenwel hoort, weet meteen en onomwonden, dat het om wedstrijdvervalsing gaat en wat er aan de hand is. Die verdeeldheid - zelfs op definitieniveau - lijkt de rode draad te zijn bij de aanpak van matchfixing waar het adagium ieder voor zich de overhand heeft en niemand de regie voert.

Omschrijvingen voor matchfixing en spotfixing in de sport

Matchfixing

In grote lijnen kan onder matchfixing worden verstaan: het manipuleren van sportwedstrijden, waardoor een wedstrijd niet meer natuurlijk verloopt. Er zijn afspraken gemaakt met een relevante sporter, scheidsrechter, coach, official of een clubbestuurder/eigenaar om de uitkomst of verloop van een sportwedstrijd - voordat het überhaupt gespeeld is - vast te stellen. Ook kan het zo zijn, dat iemand op eigen initiatief een wedstrijd vervalst en daarbij gokt op wedstrijden waaraan hij zelf deelneemt.

Spotfixing

Wat is het verschil tussen matchfixing en spotfixing? Spotfixing betreft het manipuleren van één element in de wedstrijd, zoals een eerste goal, een gele kaart in een bepaalde minuut van de wedstrijd of het verlies van een bepaalde set.

Matchfixing en kwetsbare sectoren

Uiteraard kan elke sport een target zijn voor matchfixing. Er is wat dat betreft een sportbrede bedreiging. Een aantal sporten die bijzonder kwetsbaar zijn betreffen:
 • voetbalsport;
 • tennissport;
 • bokssport;
 • draf- en rensport;
 • basketbalsport.

Het rapport Matchfixing in Nederland en zijn aanbevelingen

In 2013 is een wetenschappelijk rapport uitgebracht getiteld: Matchfixing in Nederland, de aard en reikwijdte van het probleem, de risico’s en de aanpak. Reden tot opdracht van het rapport was het verkrijgen van meer inzicht in de aard en omvang van dit opkomende fenomeen door de overheid.

Het rapport komt met een aantal aanbevelingen. Het onderstreept een pro-actieve aanpak. Er dient gewerkt te worden aan het bewuster maken van mensen van de gevaren van matchfixing. Dit kan plaatsvinden door het geven van voorlichting en onderwijs. Het verhogen van de integriteit (normen en waarden) binnen de sport - ook bij het bestuur - heeft een impuls nodig. De inzet van kliklijnen, gokpatroon detectiesystemen en de aanstelling van vertrouwenspersonen/punten kunnen allemaal behulpzaam zijn in deze pro-actieve fase.

Verder wordt aanbevolen om de tuchtrechtelijke bepalingen van de diverse sportbonden strakker te trekken. Een strafrechtelijk component is niet altijd aanwezig bij matchfixing, maar wel een tuchtrechtelijk bestanddeel. Strengere maatregelen in een reglement kunnen bestaan uit het verbieden van matchfixing, door het gokken op de eigen competitie te verbieden, en door bijvoorbeeld een meldplicht in te stellen.

Afbeelding A. Matchfixing: de finish voor alle sport / Bron: Tpsdave, PixabayAfbeelding A. Matchfixing: de finish voor alle sport / Bron: Tpsdave, Pixabay

De vier categorieën matchfixing

Het rapport verdeelt matchfixing in vier categorieën. De verdeling is van belang om de 'dekking' tussen de strafrechtelijke bepalingen te kunnen aangeven. De verdeling toont het knelpunt aan, dat niet elke matchfixing situatie onder een strafrechtelijke bepaling kan worden gebracht. De vier categorieën zijn:
 • niet gokgerelateerd, zonder omkoping of dwang (sportief gewin is het motief);
 • niet gokgerelateerd, met opkoping of dwang (sportief gewin is het motief);
 • gokgerelateerd, zonder omkoping of dwang (financieel gewin is het motief);
 • gokgerelateerd, met omkoping of dwang (financieel gewin is het motief).

Matchfixing en het Nederlands strafrecht

Binnen het OM heeft het Functioneel Parket de regie bij de bestrijding van matchfixing, fraude en witwassen binnen de sport.
Matchfixing is moeilijk op te sporen en qua bewijs erg lastig om aan te tonen, vanwege onder andere het kanselement van het spel en bestanddelen in de strafbepalingen die bewezen moeten worden, zoals het opzetvereiste. Het niet efficiënt delen van beschikbare informatie is een groot struikelblok. De kans op betrapping is laag, de opbrengsten hoog en daarmee de lokroep om in een matchfixingsituatie te belanden steeds verleidelijker.

Het rapport Matchfixing in Nederland stelt, dat het invoeren van specifieke, strafrechtelijke bepalingen voor de aanpak van matchfixing nog niet noodzakelijk is. De huidige artikelen zoals oplichting, niet-ambtelijke omkoping, bedreiging en afpersing voldoen volgens het rapport, wat het vervolgen van de huidige bekende matchfixing scenario’s betreft.

Schematisch weergegeven zijn de volgende wetsartikelen van belang:

wetsartikel omschrijving strafbaarstelling
326 Sroplichtingmaximaal 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
328ter Sractief of passief omkopen van een persoon uit de private sectormaximaal 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
285 Srbedreigingde straffen varieren tussen de 2 jaar gevangenisstraf tot en met 8 jaar en geldboetes van de vierde en vijfde categorie
420bis Sr e.v.witwasartikelenmaximaal een gevangenisstraf van zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie
140 Srdeelnemen aan een criminele organisatiemaximaal een gevangenisstraf van zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie
317 Srafpersingmaximaal een gevangenisstraf van negen jaar of een geldboete van de vijfde categorie

Bijzonderheden bij Sr. artikelen oplichting, corruptie, bedreiging en witwassen

Oplichting 326 Sr

De 'fixer' – de persoon die spelers bijvoorbeeld opzettelijk omkoopt – is strafbaar op grond van artikel 326 Sr (oplichting) (zie 'Art. 326 WvSr toegelicht' en 'De vervolgingsrichtlijn voor artikel 326 WvSr.') Ook de speler zelf, die de uitkomst van de wedstrijd manipuleert, zoals door op een beslissend moment de tennisbal uit te spelen, is volgens artikel 326 Sr strafbaar. Bij oplichting zijn talrijke scenario’s en varianten te bedenken.

Oplichting is wel lastig aan te tonen, omdat opzet een wettelijke vereiste is en het een spelsituatie betreft. Hoe is een opzettelijk handelen of nalaten aan te tonen bij een ontkennende verdachte? Mogelijk dat geldsporen (steun)bewijs kunnen leveren, maar dat brengt een veroordeling op grond van oplichting nog niet binnen bereik. Een grondig onderzoek zal wellicht meer uitkomst kunnen bieden in de vorm van telefoontaps of mailverkeer. Wanneer het ondermijnende thema 'matchfixing' geen prioriteit van de overheid is en (opsporings)geld schaars, is een kostbaar onderzoek op dat vlak niet te verwachten.

Diverse punten van zorg en hiaten dienen zich aan bij de toepassing van artikel 326 Sr bij matchfixing. De vraag speelt bijvoorbeeld: “Valt het manipuleren van wedstrijden onder een listige kunstgreep?” Het antwoord blijft uit de hoek van jurisprudentie uit, omdat Nederlandse rechtspraak over matchfixing nog in de kinderschoenen staat. Een andere vraag is of artikel 326 Sr wel afdoende is, wanneer de opbrengst van de fix, niet rechtstreeks gezien kan worden als een dienst of goed in de zin van artikel 326 Sr. Tot slot valt niet-gokgerelateerde matchfixing met als doel sportief gewin niet onder artikel 326 Sr. Het is duidelijk dat het hoofdartikel bij matchfixing niet altijd even toereikend is.

Corruptie: de niet-ambtelijke omkoping artikel 328ter Sr
Afbeelding B. Matchfixing en strafrechtAfbeelding B. Matchfixing en strafrecht
Matchfixing als omkoping of corruptie van een persoon in de private sector bestaat uit het aanbieden, beloven, of het geven van 'iets' aan een deelnemer van het spel, voor een tegenprestatie die de wedstrijd verloop beïnvloedt. Dat voorval wordt verzwegen tegenover relevante derden. Het artikel is tweezijdig: het betreft omkopen (actief) en omgekocht worden (passief). De strafbaarstelling is op vier jaren gesteld, zodat bij verdenking van dit strafbaar feit bijzondere opsporingsmiddelen kunnen worden toegepast, zoals stelselmatige observatie. Hoe is het echter gesteld, wanneer geen sprake is van een relevante derde zoals bij een arbeidsverhouding of bij een lastgever-/lasthebber relatie bestaat? En wat wanneer de eigen werkgever opdracht geeft tot matchfixing?

Het antwoord op deze prangende vragen of deze situaties onder de werking van artikel 328ter Sr kunnen worden gebracht, laat zich raden. Ook hier is het wetsartikel niet altijd toereikend.

Matchfixing en bedreiging: artikel 285 Sr

Een persoon kan iemand, die in de positie verkeert om een wedstrijd te manipuleren, bedreigen, zodat die persoon de wedstrijd inderdaad manipuleert. Bedreiging is een zeer ernstig misdrijf en vaak te linken aan georganiseerde bendes. Om jonge spelers te beschermen worden jeugdwedstrijden buiten het gokcircuit gehouden.

Matchfixing en witwassen artikel 420bis Sr e.v.

Geld afkomstig uit criminele activiteiten kan bij matchfixing gebruikt worden. Ook kunnen de opbrengsten uit matchfixing via matchfixing worden witgewassen. Op die manier wordt steeds meer zwart geld rondgepompt en de economie ondermijnd.

Matchfixing en artikel 140 Sr: criminele organisatie

Deelneming aan een criminele organisatie kan blijken uit een duurzame, gestructureerde wijze van samenwerking. Hoe zijn de taken verdeeld en de activiteiten afgestemd? Dit alles geeft aan dat van geval tot geval bekeken dient te worden of artikel 140 Sr relevant is of niet.

Afbeelding C. Matchfixing dood voor de sport / Bron: Flachovatereza, PixabayAfbeelding C. Matchfixing dood voor de sport / Bron: Flachovatereza, Pixabay

Hoorzitting position papers en aanbevelingen van de partners

In februari 2016 heeft de Tweede Kamer samen met stakeholders een rondetafelgesprek gehouden over matchfixing. De betrokken stakeholders zijn:
 • vertegenwoordigers van diverse nationale sportbonden;
 • diverse experts;
 • onderzoeksjournalisten;
 • bestrijdende instanties.

Wanneer matchfixing niet krachtig wordt bestreden, dan betekent matchfixing 'de dood voor de sport'. Dit is letterlijk het teneur van de meeste position papers afkomstig van de in totaal dertien betrokkenen. De position papers vertegenwoordigen hun visie op diverse matchfixing kernvragen en dienen als input voor de hoorzitting.

Het merendeel van de betrokkenen stellen in hun position papers, dat matchfixing een prioriteit moet worden in de opsporing en vervolging, met mogelijk een capaciteitsuitbreiding zoals met een eigen politie intelligence unit (fair play eenheid). Zij vragen extra aandacht voor de kwaliteit van de detectiesystemen, die oneigenlijke gokpatronen signaleren. Daarnaast vragen zij specifiek te kijken naar de manco’s in de huidige (naar hun oordeel ontoereikende) strafbepalingen, aandacht voor de handhaving van de wet op de kansspelen (verder WOK), sneller uitwisseling van informatie en financiële investeringen om meer en effectiever te kunnen opsporen. Gokbedrijven vragen meer betrokken te worden bij het proces.

Reactie van de overheid op de matchfixing position papers

De overheid is op de conclusies of aanbevelingen in de papers gematigd van toon. Het blijft in de lijn van het rapport uit 2013: pro-actief samenwerken en geen maatwerkbepalingen. Die reactie loopt parallel met de inhoud van de brief uit maart 2015 van minister Blok aan de Tweede Kamer: “Matchfixing kan alleen bestreden worden door nauw samen te werken met de betrokken sectoren: sport, kansspelen en rechtshandhaving”.

Het Openbaar Ministerie (verder OM) ziet geen noodzaak tot een gespecialiseerde politie-eenheid. Het OM wil matchfixing effectief - als een maatschappelijk probleem - casuïstisch aanpakken. Een goede onderlinge samenwerking tussen de partners en een pro-actieve aanpak kunnen dat mede bewerkstelligen. Het OM stelt in zijn position paper dat al een goede structuur bestaat om informatie te delen. Het is ook niet mogelijk voor het OM om buiten die (rechtmatige) structuren informatie te delen. Op zitting loopt men anders kans, dat de officier van justitie wordt verweten onrechtmatig verkregen bewijs te hebben gebruikt.

De Tweede Kamer is verdeeld over de volle 100% 'dekkingsgraad' van de huidige strafrechtelijke bepalingen uit het commune strafrecht. In de Tweede Kamer blijkt tijdens de hoorzitting te weinig steun voor een aparte bepaling tegen matchfixing.

De minister van Justitie en Veiligheid (S.A.Blok) heeft deze opvatting op 6 juli 2017 nogmaals bevestigd. In reactie op de kamervraag of een speciale wetsartikel gericht op de vervolging van matchfixing gewenst was, antwoordde de minister: "Het OM heeft geen behoefte aan een dergelijk wetsartikel. Het kan uit de voeten met de bestaande artikelen over onder meer oplichting en niet-ambtelijke omkoping. Op het plegen van deze strafbare feiten staat een strafbedreiging van vier jaar. Daarnaast biedt het Wetboek van Strafrecht mogelijkheden om langs de lijn van het geld te kijken en te vervolgen voor witwassen en valsheid in geschrifte. Afhankelijk van de concrete zaak kan de meest effectieve insteek bepaald worden."

De aanpak in Europa tegen matchfixing in de sport

In Europa zijn diverse initiatieven ontwikkeld om matchfixing tegengas te bieden. Het grensoverschrijdende karakter van dit euvel is een feit waar heel Europa rekening mee moet houden.

De Raad van Europa

De Raad van Europa heeft een verdrag over de manipulatie van sportwedstrijden opgesteld en Nederland heeft dat ondertekend. Doel van het verdrag is om de samenwerking in de bestrijding van matchfixing in Europees verband te versterken. Het verdrag kan worden geratificeerd en in werking treden, na beantwoording van een lopende adviesvraag van Malta over de definitie matchfixing, die in het conceptverdrag is opgenomen.

De Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in 2014 een aantal concrete aanbevelingen gepubliceerd over matchfixing en online gokken. Deze aanbevelingen zijn niet bindend, maar bedoeld om binnen de EU bepaalde zaken goed geregeld te krijgen, zonder een verplichting aan de lidstaten meteen op te leggen.

De Commissie is van oordeel, dat geen behoefte bestaat aan Europese wetgeving als de lidstaten zelf de online gokmarkt willen reguleren. De lidstaten dienen dan wel een aantal aanbevelingen van de Commissie ter harte te nemen. Een aantal van die aanbevelingen zijn:
 • dat alle aanbieders van online gokken spelersprofielen aanmaken om spelgedrag te monitoren (dit stuit op privacybezwaren);
 • dat goksites meer informatie dienen te geven over risico's die spelers lopen (gokverslaving);
 • dat de lidstaten onafhankelijke toezichthouders aanwijzen.

Het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 11 juni 2013 een resolutie aangenomen, waarin diverse initiatieven staan vermeld om grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen tegen te gaan in Europa. Afzonderlijke strafbepalingen matchfixing worden in een later stadium (onder voorwaarden) niet door de Europese Commissie gedragen.

EU voorzitterschap

Diverse partners hebben in hun position papers aangegeven, dat het EU voorzitterschap Nederland kansen biedt om een voortrekkersrol te vervullen. Zo wordt gedacht aan aanbevelingen over het sneller delen van informatie en opgebouwde kennis en het opstellen van richtsnoeren en technische standaarden voor de detectiesystemen. Zij stellen dat de aanpak van matchfixing grensoverstijgend in denken en doen dient te zijn, met name vanwege de betrokkenheid van internationaal georganiseerde misdaad.

Internationale sportbonden

Internationale sportbonden en het IOC hebben regels over matchfixing opgenomen in hun gedragscodes en hun reglementen.

De Nederlandse aanpak tegen matchfixing dan wel wedstrijdvervalsing

Wetswijzigingen wet op de kansspelen

De opkomst van het online gokken loopt parallel met de groei aan wedstrijdvervalsing voorvallen. Het is daarom niet verwonderlijk, dat de Nederlandse wet op de kansspelen wordt herzien. Allerlei maatregelen die in het wijzigingsconcept staan vermeld om matchfixing te voorkomen, te detecteren en te bestrijden, zoals de meldplicht van een aanbieder van ongebruikelijke gok patronen, zijn al in gebruik genomen.

Op grond van de WOK heeft namelijk elke aanbieder een vergunning nodig. Deze vergunning wordt afgegeven door de Kansspelautoriteit. In zijn vergunning worden ook voorwaarden over matchfixing opgesomd. De aanbieder dient bijvoorbeeld over een detectiesysteem te beschikken, dat vreemde patronen signaleert. Een dergelijk patroon kan matchfixing aanduiden. Een aanbieder is verplicht zulke onvolkomenheden te melden bij de Kansspelautoriteit.

Nationaal platform matchfixing

De overheid heeft een nationaal platform matchfixing ingericht. In dit platform nemen diverse partners deel, die matchfixing willen voorkomen dan wel bestrijden. Dit overleg vindt plaats tussen het Functioneel Parket (FP), FIOD, de Belastingdienst, de Kansspelautoriteit, de Nationale Politie, KNVB, NOC* NSF, KNLTB en de Lotto. De onderwerpen die aan bod komen, zijn zoal:
 • het verbeteren van de afzonderlijke informatie posities;
 • meer en tijdig signalen opvangen;
 • acties samen opstellen.

De Nationale Politie, Kansspelautoriteit, FIOD en de Belastingdienst houden regelmatig inhoudelijk overleg over de aanpak van mogelijke signalen over matchfixing.

Afzonderlijke initiatieven van sportsectoren

Diverse takken van sport zijn zelf aan de slag gegaan om matchfixing de kop in te drukken. Zo zijn diverse overleggen ingericht zoals bijvoorbeeld het Strategisch Platform Matchfixing voor de tennis, tiplijnen zoals van de KNVB, Vertrouwenspunten Sport (NOC*NSF) ingesteld en speciale trainingen gegeven.

Conclusies

Al met al kan geconcludeerd worden, dat landelijk en internationaal veel goede initiatieven worden ontplooid om matchfixing te bestrijden, maar dat het ontbreekt aan enige coördinatie. De Nederlandse overheid houdt vast aan de bestaande wetgeving en pro-actief handelen en samenwerken. In tegenstelling daarop willen de relevante partners een daadkrachtiger optreden en handvatten om dat te bewerkstelligen. Wat matchfixing betreft is in feite sprake van een status quo. Intussen ontwikkelt het zevenkoppige monster zich verder en verstevigt het zijn grip op de sport. Iedereen kijkt verwachtingsvol naar zijn buurman. Wie neemt het voortouw en doorbreekt de impasse?
© 2016 - 2020 Meus, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Soorten strafrechtSoorten strafrechtHet Nederlandse rechtssysteem kent vele soorten rechten en wetten die allemaal onder de noemer 'strafrecht' vallen. In d…
Het algemeen deel van het Wetboek van StrafrechtHet algemeen deel van het Wetboek van StrafrechtEen van de belangrijkste onderdelen van het Nederlandse rechtssysteem is het Strafrecht. Het strafrecht is vastgelegd in…
Matchfixing, vertrouw jij de uitslag nog?Matchfixing, vertrouw jij de uitslag nog?Een groot probleem binnen de sportwereld wordt gevormd door het matchfixing. Sporters worden met omkoping overgehaald om…
Voorkom identiteitsfraude met de KopieID appVoorkom identiteitsfraude met de KopieID appSteeds meer mensen worden het slachtoffer van identiteitsfraude. Dit komt omdat mensen te goed van vertrouwen zijn en ni…

De raadsman en verhoorbijstand tussen 01-03-16 en 01-03-17De raadsman en verhoorbijstand tussen 01-03-16 en 01-03-17Vanaf de uitspraak (Salduz) over verhoorbijstand in 2008 van het Europese Hof Rechten van de Mens (EHRM) tot op vandaag,…
Profiling van brandstichters en de opsporing daarbijProfiling van brandstichters en de opsporing daarbijWetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond, dat het delict brandstichting uiteenlopende daders kent met ieder hun e…
Bronnen en referenties
 • Communicatieplan Matchfixingzaken NOC* NSF;
 • http://www.nocnsf.nl/home;
 • http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A00145;
 • https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-3.html;
 • http://www.minbuza.nl/binaries/content/assets/ecer/ecer/import/hof_van_justitie/nieuwe_hofzaken_inclusief_verwijzingsuitspraak/2014/a-zaken-advies/a-1-14-adviesverzoek-malta.pdf;
 • http://www.esquire.nl/mantertainment/news/a1339/longread-het-grootste-matchfixing-syndicaat-ter-wereld/;
 • http://www.vi.nl/nieuws/griekenland-85-man-aangeklaagd-voor-matchfixing.htm;
 • http://nos.nl/artikel/2014433-probleem-en-oplossing-matchfixing-liggen-in-azie.html;
 • https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-3.html;
 • https://www.om.nl/berichten-uitgelicht/matchfixing-daaraan/;
 • http://www.tilburguniversity.edu/upload/fe00ba0b-5ac9-4632-b29b-5482213da8ce_MATCHFIXING%20RAPPORT.pdf,;
 • http://www.insideworldfootball.com/world-football/18241-forget-bent-officials-match-fixing-and-organised-crime-is-the-biggest-threat-to-football;
 • http://www.kansspelautoriteit.nl/algemene-onderdelen/serviceblok/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen/matchfixing/;
 • Wetsvoorstel kansspelen op afstand – memorie van toelichting 33 296, mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing); http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9tvgajcor7dxyk_j9vvij5epmj1ey0/vjsvn9ivb4zq/f=/blg489675.pdf (TMC Asser Instituut The odds of matchfixing);
 • http://www.volkskrant.nl/sport/om-ziet-geen-heil-in-politie-eenheid-matchfixing~a4244981/alle position papers bij elkaar;:
 • http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A00145;
 • File:///C:/Users/Amphora%20Financieel/Downloads/antwoorden-kamervragen-over-de-berichtgeving-dat-matchfixing-toeneemt-in-nederland.pdf
 • Afbeelding B en de inleidingsfoto zijn afkomstig uit de persoonlijke verzameling van de auteur.
 • Afbeelding bron 1: Tpsdave, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Flachovatereza, Pixabay

Reageer op het artikel "Matchfixing in de sport, de aanpak in Europa en Nederland"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Meus
Laatste update: 18-03-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 20
Schrijf mee!