Immanuel Velikovsky: werelden in botsing

Immanuel Velikovsky: werelden in botsing Heeft Venus de zondvloed veroorzaakt? Heeft Mars een botsing tussen Venus en de aarde voorkomen? Zijn verhalen over de goden gebaseerd op waargebeurde kosmologische gebeurtenissen? Het zijn de vragen die Velikovsky hebben geïnspireerd tot het schrijven van een boek. Zijn tegenstanders noemen zijn theorie een magistrale fout van een zeer intelligent persoon. Zijn voorstanders lezen zijn boek van ruim 400 bladzijden in één adem uit. Velikovsky is een begaafd onderzoeker met een fascinerende theorie.

Inhoud:


Bergen ontstonden in korte tijd

Hij is beroemd geworden om zijn onderzoekingen naar de kosmologische gebeurtenissen die een belangrijk punt vormen in de geschiedenis van de aarde en de mensheid. In tegenstelling tot gangbare visies die vertellen dat de aarde heel langzaam is ontstaan en dat de bergen heel langzaam gegroeid zijn door langzame botsingen met aardschollen, stelt Velikovsky dat er plotselinge grote bijna-botsingen met andere planeten verantwoordelijk zijn voor het uiterlijk van de aarde zoals we nu kennen.

Von Däniken

Velikovsky wordt vaak in één adem genoemd met Erich von Däniken. Beiden publiceerden in de jaren 60 hun eerste boek en waren controversieel. Beiden bespiegelen over allerlei aanwijzingen en argumenten dat de geschiedenis van de aarde sterk is beïnvloed door kosmologische gebeurtenissen. Von Däniken ziet bewijzen voor bezoeken van buitenaardse astronauten. Velikovsky somt alle argumenten op waarom de wereld de speelbal is geweest van catastrofen die hun oorsprong elders in ons zonnestelsel hadden.

Van Rusland naar Engeland

Immanuel Velikovsky is in het huidige Wit-Rusland geboren. Hij is van Joodse afkomst. Hij is een afgestudeerd arts die een praktijk in psychiatrie had. Door zijn werk heeft hij veel boeken van Freud gelezen. Hij leerde het Oedipus-complex op de universiteit. Hij begon de achtergronden in de Griekse literatuur te lezen en kwam tot het inzicht dat de belangrijkste godheden gebaseerd waren op planeten. Een ruzie tussen goden was een allegorie voor een bepaalde conjunctie (samenstand van planeten) met catastrofale gevolgen. Hij interesseerde zich steeds meer voor kosmologie en heeft zijn hele leven erover gestudeerd. Later verhuisde hij naar Princeton in de Vernigde Staten. Hij was een graag geziene gast op de universiteit van Princeton. Echter worden zijn theorieën op het gebied van kosmologie door het gros van de academische wereld niet onderzocht en gelijk afgewezen.

Velikovsky´s totaalvisie

Velikovsky biedt zijn lezers een totaalvisie ten aanzien van de wereldgeschiedenis, Bijbelwetenschappen, kosmologie en historische literatuur. Hij hanteert een wetenschappelijke aanpak die de grenzen van vakdisciplines overstijgt. Catastrofen veroorzaakt door het ontstaan van Venus hebben samenlevingen vernietigd, bergen doen ontstaan en de religies sterk beïnvloed, zo zou je zijn these in het kort kunnen verwoorden. Zijn bewijzen haalt hij voornamelijk uit oorspronkelijke, oude literatuur van heel de wereld. Overleveringen van stammen uit Polynesié, Afrika, Indianen in Noord en Zuid Amerika gebruikt hij om net zo makkelijk als geschreven bronnen van de Babyloniërs, Soemeriërs, Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Noord Scandinaviërs, Eskimo´s, Indiërs en Chinezen. Maar ook allerlei geologische en archeologische bewijzen neemt hij mee in zijn argumentatie.

Mammoeten stierven op één dag uit

Een voorbeeld van een archeologisch argument is het plotseling sterven van alle mammoeten in Noord Siberië. Frappant feit hierbij is dat de mammoeten, die in het ijs uitermate goed geconserveerd zijn zodat hun vlees vandaag nog eetbaar is, allerlei plantenresten in hun magen hadden die alleen in tropische gebieden hebben kunnen groeien. Het land wat nu Siberië genoemd wordt is dus een tropisch gebied geweest. Dat kan alleen het gevolg zijn van een plotseling ´omkantelen van de aarde´. Dat klinkt vreemd. Maar allerlei historische verslagen uit de Indiase, Chinese, Finse, Egyptische en Maya literatuur bevestigen dit beeld. In Noord Siberië is er nooit een ijstijd geweest zoals in West-Europa, terwijl het nu veel noordelijker ligt dan Nederland, Duitsland en Engeland. Dat is een anomalie in de wetenschap.

De wereldramp brengt vrijheid voor Joden

Ook de bijbel is een belangrijke bron van historische gegevens en dan met name de plagen die Egypte teisterden. De Joden konden zonder tegen gehouden te worden zich van hun slavenbestaan bevrijden door gewoon weg te lopen uit het door rampen geteisterde Egypte. Joden woonden destijds niet in stenen huizen. Omdat hele steden weggevaagd waren en mensen bedolven waren onder het gesteente, hebben de Egyptische Joden de eerste grote ramp overleefd, alhoewel dat volgens de bronnen maar om 2% van alle Israëlieten gingen. In dit verhaal trok de groep de Rode Zee over omdat het water ineens was ¨opgestapeld¨ en er een doorgang was gevormd. Dezelfde opstapeling van water wordt ook vermeld in China, India en op beide Amerika´s.

Keizer Jahoe en de exodus

De zondvloed is ook gemeld in Chinese literatuur toen Chinese keizer Jahoe aan de macht was. Deze regeerde ten tijde dat de Joden hun exodus uit Egypte beleefden. Zeeën zouden tot aan de hemel hebben gereikt. Bergtoppen waren onder zee gelegen. Het water steeg dus veel meer dan bij een normale rivieroverstroming. Vandaag de dag nog wordt eb en vloed veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan. Dat het water uit de zee ineens enorm steeg moet te maken hebben gehad met een hemellichaam, een andere planeet die langs de aarde scheerde, stelt Velikovsky.

Venus is later geboren

Venus is als godin later geboren dan de andere planeten. Dat staat in de Griekse literatuur over de goden. Veel godennamen verwijzen immers naar planeten. Jupiter is de hoofdplaneet, de oppergod. Deze wordt altijd met een bliksemschicht in zijn hand afgeschilderd. Vergelijkbare oppergoden uit andere culturen worden altijd met bliksemschicht afgebeeld plus een verwijzing naar de planeet Jupiter. In alle culturen is de planeet Venus en dus de god Venus later ontstaan dan de overige planeetgoden. Dat is een aanwijzing dt de planeet pas aan de hemel verscheen toen het tijdperk van de moderne mens al begonnen was.

Als twee planeten dicht bij elkaar staan dan slaat er bliksem over, wordt het magnetisch veld verstoord en wordt door de zwaartekracht water tot enorme hoogten opgetrokken. De planeten draaien enige tijd om elkaar heen wat ervoor zorgt dat de invloed wereldwijd merkbaar is. Aan de tegenovergestelde kant waar de planeet is verdwijnt het water uit de zee. Dat zijn allemaal elementen die in verband met de zondvloed genoemd worden. De zondvloed was wereldwijd. Er is geen volk op aarde wat de zondvloed niet noemt. Het verhaal van de zondvloed kan dus moeilijk als mythe, sprookje of verzinsel afgedaan worden. De kans is erg groot dat de aarde in het verleden is vernietigd door een zondvloed, die overigens zowel een overstroming beduidt, als een wereldbrand. Overigens beschouwd Velikovsky de zondvloed niet als een onderdeel van de omkanteling van de aarde.

Aarde stopte met draaien

Velikovsky stelt dat Venus een zeer jonge planeet is, namelijk geboren ten tijde van de exodus. Dat is ruim 1500 jaar voor het jaar 0. Venus werd geboren vanuit de planeet Jupiter, de grootste planeet van ons zonnestelsel. Eerst verstoorde Venus de baan van Mars. Daarna zette het koers naar de aarde. Venus kwam zo dichtbij dat de aarde langzamer begon te draaien en op een gegeven moment zelfs stil stond! Het was 5 dagen lang dag in het Midden-Oosten. Tegelijkertijd zijn er verhalen van de Maya´s die melden dat het 5 dagen lang nacht is geweest. Aan de andere kant van de aarde was het natuurlijk nacht. Aannemende dat deze culturen geen contact met elkaar hadden kunnen we dus spreken over onafhankelijke bronnen die naar dezelfde gebeurtenis verwijzen. Bovendien is er ook literatuur uit de tijd van keizer Jahoe uit China dat de het 5 dagen licht bleef. Ook andere bronnen vertellen over een extra lange dag of nacht.

Zon kwam op in het westen

De aarde overkwam vele rampen in die tijd. Volgens de verschillende overleveringen zou dit 7 weken tot 2 maanden geduurd hebben. Toen het was afgelopen melden vele bronnen dat de zon opkwam waar hij eerst onderging. Met andere woorden; de aarde was gekanteld. In de tijd daarvoor kwam de zon op in het westen en ging onder in het oosten. Daarvoor zijn ook vele bronnen aan te halen. Van legenden uit Polynesië, van Afrikaanse stammen, tot de annalen van keizer Jahoe, Egyptisch papyrusrollen en de boeken van Plato; legio bronnen zeggen dat de zon een tegenovergestelde hemelbaan is gaan afleggen.

Eind van een zonnejaar

In de Indiase literatuur wordt er bij gezegd dat deze ramp aan het eind van een groot jaar; een zonnejaar was. Overigens zitten we in 2012 weer omstreeks het einde van een zonnejaar. Als er dadelijk een grote reeks rampen gebeurd, dan weet jij als lezer van dit artikel hoe het komt. Uiteindelijk ging de botsing tussen Venus en de aarde nét niet door. Venus dreef af en de opgestapelde zeeën kwamen in één klap op het land terecht. Dit heeft over de hele wereld tot een enorme overstroming geleid. Je raadt het al: dit is de grote zondvloed geweest. Van de zondvloed zijn ook wereldwijs vele overleveringen bekend uit alle oude culturen van de wereld. Het is dus geenszins een overhaaste conclusie om aan te nemen dat de zondvloed werkelijk heeft plaatsgevonden, inclusief een enorm groot verlies aan dieren- en mensenlevens.

Rode zee, rivier en regen

Een verdere wereldwijde overeenkomst was de constatering dat het rood water regende. De Rode Zee was ook daadwerkelijk rood. In de bijbel staat dat er rivieren van bloed waren, wat duidt op een rode kleur. In Noord Amerika verhalen de indianen over een rood geworden landschap., Ook in Japan, China en India wordt er vermelding gemaakt van rode regen. Hoe dit precies kon ontstaan is onduidelijk maat wellicht heeft het ermee te maken dat er veel geoxideerde ijzerdeeltjes in de lucht waren. Deze deeltjes hebben een roodbruine kleur.

25 jaar donker

Na de wekendurende wereldramp werd het 25 jaar donker. Dit staat ook beschreven in verhalen uit Zuid Amerika, Polynesische eilanden, literatuur uit Lapland, de bijbel en geschriften van de Chinese keizer Jahoe. Velikovsky vindt dat begrijpelijk aangezien er gedurende de rampen veel vulkaanuitbarstingen waren. Deze waren verantwoordelijk voor wat schrijvers als Plato de wereldbrand noemen. Toen uit 19e eeuw de Krakatau in destijds Nederlands Indië uitbarstte, was de hele wereld omgeven door een aslaag. Het was letterlijk iets donkerder gedurende het daaropvolgende jaar. In 1773 was er een komeet die langs de aarde scheerde waardoor er veel as in de dampkring kwam. Hierdoor werd ook de aarde even iets donkerder. Tijdens de zondvloedramp is er veel meer aardverschuiving geweest doordat Venus dichtbij de aarde stond en zijn magnetische veld de lava buiten de aardkorst deed stuwen. Hele bergen stortten in en overal ontstonden nieuwe vulkanen. Elke vulkaan slingert een enorme hoeveelheid stofwolken de lucht in. Daarnaast doet de hitte van de lava waterdampwolken in de atmosfeer ontstaan. Hierdoor is het voorstelbaar dat de zon zich 25 jaar niet liet zien.

Het hemelse brood

Allerlei planten groeiden niet meer. Er kon geen eten verbouwd worden. Volgens de bijbel aten de Israëlieten manna, het hemels brood. Maar niet alleen zij aten dat. Ook in literatuur uit Ijsland is er sprake van een zoete lekkernij die uit de hemel komt. De maya´s hadden het ook over het eten van hemelse gerechten. Maar zij noemde dit dauw, net als de IJslanders. Ambrosia is de term die de Indiase literatuur noemt voor de etenswaar waardoor de weinige overlevenden van de ramp zich kon voeden. Velikovsky zegt hierover dat ook het hemelse manna een soort dauw moet zijn geweest. In het begin was dit zwart gekleurd, door het as in de atmosfeer. Een Finse overlevering vertelt dat mensen zich eerst voeden met zwarte melk, daarna rode melk en vervolgens witte melk.

Zoete geur

Als laatste doorslaggevend argument over de wereldwijde zondvloed valt er nog te vermelden dat alle volkeren na de ramp, tijdens dat men zich met manna, ambrosia of het hemelse vrood voedden, een hele zoete geur waarnamen. Bij elkaar opgeteld zijn er veel frappante overeenkomsten in het verhaal omtrent de zondvloed. Zoveel overeenkomsten, dat is natuurlijk geen toeval, alhoewel, de huidige wetenschap denkt daar nog steeds anders over. Er zijn wel een aantal verschuivingen geweest sinds het boek van Velikovsky uitkwam. Zo wijt de wetenschap de massale sterfte van mammoeten aan een komeetinslag. Dat kan natuurlijk goed. Het is niet ondenkbaar dat als een planeet in wording dichtbij de aarde komt er allerlei brokstukken op de aarde belanden. In de zee nabij Madagaskar ligt een grote krater met een doorsnee van 30 kilometer, de burklerkrater. Daar moet een enorm grote komeet zijn ingeslagen wat ongetwijfeld aardbevingen en tsunami´s heeft veroorzaakt.

Venus is plotseling ontstaan

Venus is in de historische literatuur altijd een belangrijke planeet geweest. In de babylonische tijd kenden men het 4 planetenstelsel; Venus was er nog niet in opgenomen. Aangezien Venus de meest heldere planeet aan het firmament is, is de kans dat de Babylonieërs, en trouwens ook de oude Hindoes, Venus over het hoofd zagen uitgesloten. Men wist precies de omloop van de planeten. Op een gegeven moment moest men een planeet toevoegen aan de kennis, omdat hij plotseling was ontstaan. Dit feit is altijd door academische weggewuifd met het idee dat ze blijkbaar toen nog niet wisten dat Venus zowel een morgenster als avondster was. Dat is een zeer onlogische redenering omdat Venus op de maan na het helderste hemelobject is.

Verloren kennis

Nu zou je kunnen zeggen: hoe kan het dat de mensheid dit vroeger allemaal wist, maar dit vandaag de dag niet als algemene kennis wordt geaccepteerd? De reden hiervoor is volgens Velikovsky dat de mensheid het weer vergeten is aangezien in de eerste 25 jaar na de ramp het donker was en niets op schrift kon worden gesteld. Er waren maar weinig mensen die leefden in deze jaren na de ramp. Alle samenlevingen op de wereld waren gedecimeerd en de gezamenlijke kennis was verloren gegaan. Bovendien is bekend dat 500 jaar na de grote zondvloed er weer een grote ramp op de aarde gebeurde waardoor weer een groot deel van de mensheid is omgekomen. Men werd als het ware duizenden jaren terug geworpen in de geschiedenis. Daarna is de moderne wetenschap begonnen met oude boeken mythes te noemen. Hierdoor denken veel mensen onterecht dat ze geen verslag zijn van ware gebeurtenissen. Het zou van wetenschappelijkheid getuigen om mythen als een volwaardige historische bron te zien, en mythen die mondiale veranderingen beschrijven met elkaar te vergelijken zonder er automatisch van uit te gaan dat iedere overeenkomst op toeval berust.

Nieuwe tijd

Tijdens de zondvloed overleden ook vrijwel alle leiders van de culturen. Farao´s, keizers en koningen, iedereen was het slachtoffer. Er kwam een heel nieuw tijdperk in alle gebieden van de wereld, met een sterk gedecimeerde mensheid als basis. De eeuwenoude literatuur bestuderen had niet gelijk prioriteit. Hele samenlevingen moesten opnieuw opgericht worden. Door de ramp was de baan van de aarde veranderd, op grotere afstand van de zon gekomen, waardoor het jaar langer werd. Over ter wereld lieten de nieuwe machthebbers de seizoenen opnieuw berekenen. Daar is zorgvuldig verslag van gedaan. Alle windstreken waren omgedraaid.

Mensen hebben kennis verbrand

Veel oude literatuur is verloren gegaan. Daarnaast hebben mensen zelf historische literatuur vernietigd. In de derde eeuw voor Christus liet een Chinese keizer alle oude boeken in China verbranden. De zeer beroemde bibliotheek in Egypte is door de Romeinen verbrand en de Spanjaarden hebben 400 jaar geleden op gezag van de priesters alle belangrijke Maya-boeken verbrand, op enkele boeken na. Sommige boeken zijn stiekem bewaard gebleven door geleerden. De Chinese wijsgeer Confucius had een paar oude boeken in zijn graf die eigenlijk verboden waren geworden. In Afrika en Polynesië kende men een verteltraditie; verhalen werden van generatie op generatie mondeling doorgegeven. Uiteindelijk zijn er tientallen boeken die de zondvloed beschrijven. Daardoor kunnen onderzoekers zoals Velikovsky een duidelijk algemeen beeld krijgen van de belangrijkste verhalen uit de wereldgeschiedenis en deze verhalen aan elkaar en aan de huidige geologische en archeologische vondsten toetsen om tot een goed onderbouwd algemeen wereldbeeld van de geschiedenis van de aarde te komen.
© 2012 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
"Zon sta stil", de visie van Velikovsky"Zon sta stil" was de titel van een serie TV programma’s die in de jaren ‘70 van de vorige eeuw door de EO uitgezonden w…
Theorie Immanuel Velikovsky: natuurrampen en crisis op aardeTheorie Immanuel Velikovsky: natuurrampen en crisis op aardeImmanuel Velikovsky was een Russisch-Joodse schrijver op het gebied van geschiedenis en hemellichamen. Oorspronkelijk ha…
Is Venus 3500 jaar geleden ontstaan?Is Venus 3500 jaar geleden ontstaan?Het ontstaan van ons zonnestelsel kan volgens wetenschappelijke theoriën op twee manieren gebeurd zijn. Volgens de eerst…
Had het jaar vroeger 360 dagen?Had het jaar vroeger 360 dagen?Op school wordt geleerd dat het heelal een vrij statisch geheel is waarin al honderden miljoenen de planeten in dezelfde…

De nachtelijke hemel: achtergrond van bekende sterrenbeeldenDe nachtelijke hemel: achtergrond van bekende sterrenbeeldenAls je ’s nachts naar boven kijkt, kun je een prachtige sterrenhemel zien. Maar dat wordt tegenwoordig wel steeds minder…
Schrikkelseconde, een extra beetje tijdSchrikkelseconde, een extra beetje tijdHet valt nauwelijks op, maar 30 juni 2012, 30 juni 2015 én de nieuwjaarsnacht van 31 dec. 2016 naar 1 januari 2017 duren…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Frederic Jueneman, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
  • BBC Horizon 1972: http://www.youtube.com/watch?v=U18gMJXNyX8
  • Boek Dr Immanuel Velikovsky: botsing tussen werelden
  • Foto aarde en venus: http://freeimagesarchive.com
  • Foto velikovsky: wikipedia

Reageer op het artikel "Immanuel Velikovsky: werelden in botsing"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

D. J. Wubbolts, 21-11-2014 15:34 #2
Even een paar correcties:
- Princeton ligt niet in Engeland maar in de V.S.
- De zondvloed is een apart fenomeen geweest en staat los van deze gebeurtenissen. Velikovsky behandelt de zondvloed in een ander deel. Zie www.varchive.org.
- De tweede ramp die Velikovsky beschrijft, gebeurde niet 50, maar 500 jaar later. De gebeurtenissen van 50 jaar later maakten nog deel uit van de eerste botsings-ramp.
Het is een verademing om hier eindelijk eens een objectief verslag van de werken van Velikovsky te lezen. De 'wetenschappelijke' houding van de moderne politieke, religieuze en wetenschappelijke wereld, onder aanvoering van de Royal British Society heeft al te veel ellende veroorzaakt door haar halsstarrige conservatieve houding.
Dr. Immanuel Velikovsky? Ongetwijfeld de meest belangrijke man van de 20e eeuw. Ook op het terrein van de fysica wijst hij de mensheid de weg naar nieuwe inzichten. Reactie infoteur, 21-11-2014
Bedankt voor de correcties! Ik heb ze in het artikel verwerkt! Als ik nog een keer een artikel schrijf over Velikovsky, stuur ik het naar u op om het te redigeren :-) Goede link trouwens met het archief van deze wetenschapper!

Hans van den Brink, 26-10-2013 19:14 #1
Bijzonder interessant om te lezen. Bijbel, mythologie, geologie en de astronomie worden samengebracht in 1 theorie. Welliswaar een oud boek maar nog altijd zeer actueel en aansprekend. Erg veel traceerbare informatie. Reactie infoteur, 27-10-2013
Het is een klassieker en zoals veel goede boeken wordt het genoemd in een film. Vorige week zag ik Invasion of the Body Snatchers uit 1978 van regisseur Philip Kaufman, daar werd dit boek in genoemd.

Infoteur: Tom008
Laatste update: 21-11-2014
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Sterrenkunde
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 2
Schrijf mee!