Majestic 12: geheime onderzoekscommissie Roswell van Truman

Majestic 12: geheime onderzoekscommissie Roswell van Truman Juli 1947 vond er een incident plaats bij Roswell in Nieuw Mexico dat nog steeds wordt gezien als een groot mysterie. Al jaren wordt er hevig gespeculeerd over wat daar precies gebeurd is. Is daar echt een ufo neergestort en zijn er ook lichamen van buitenaardse wezens geborgen of was het gewoon een weerballon zoals de officiële verklaring luidde. Wat het ook geweest is in de jaren 80 en verder kwamen er documenten tevoorschijn die erop zouden duiden dat er nog een groter geheim zou bestaan. Vlak na het incident bij Roswell zou president Truman een geheime onderzoekscommissie in het leven hebben geroepen. Deze commissie zou bekend staan als Majestic 12. In de ufo-gemeenschap is er verdeeldheid over de echtheid van de gevonden documenten. Het Pentagon heeft 24 juli 2020 informatie openbaar gemaakt over onderzoek dat ze jarenlang hebben verricht naar ufo-incidenten. Zullen we eindelijk de waarheid te weten komen over onder andere Roswell en Majestic 12?

Majestic 12

President Harry Truman / Bron: National Archives and Records Administration, Wikimedia Commons (Publiek domein)President Harry Truman / Bron: National Archives and Records Administration, Wikimedia Commons (Publiek domein)
President Harry Truman, president van de Verenigde Staten van 1945 tot en met 1953, zou in 1947 een geheime commissie in het leven geroepen hebben om onderzoek te verrichten naar een ufo-crash die in 1947 plaats zou hebben gevonden, ook wel bekend als het Roswell-incident. De commissie zou hebben bestaan uit wetenschappers, hoge militairen en ambtenaren. Het bestaan van een mogelijke commissie kwam aan het licht door documenten die in 1984, 1987 en 1994 tevoorschijn kwamen. De meningen zijn verdeeld over de echtheid van de documenten. Hoewel één van de documenten zelfs te vinden is in de online kluis van de FBI, zegt de FBI dat het betreffende document niet echt is.

Doel commissie

Uit de documenten zou blijken dat het doel van de commissie zou zijn geweest om eventuele buitenaardse toestellen en wezens veilig te stellen en er onderzoek naar te verrichten. Tevens om vast te stellen of er een dreiging zou bestaan voor de Verenigde Staten en om zich tegen daar eventueel tegen te bewapenen. Bovendien zou de informatie zo goed mogelijk verborgen dienen te worden gehouden voor de Amerikaanse bevolking. De commissie zou hebben geopereerd op een need to know basis, dus zou alleen maar informatie hebben gegeven als het nodig was. Door maar een beperkt aantal mensen ergens bij te betrekken en alleen info te geven als het echt noodzakelijk is kan iets gemakkelijker geheim gehouden worden.

Project Sign

In de documentaire Ufo the majestic 12 mj12 files van UFO tv, wordt beweerd dat het eerste project van deze geheime commissie Project Sign moet zijn geweest. De officiële lezing is dat Project Sign zou zijn opgestart in 1948 onder leiding van generaal Twining en dat het als doel had om alle gegevens te verzamelen inzake ufo-waarnemingen en waar nodig door te geven aan de desbetreffende overheidsafdelingen mocht er sprake zijn van een dreiging.

Het Majestic 12-document

Het bestaan van deze geheime commissie zou blijken uit een document dat in 1984 rondging in de ufo-gemeenschap. Dit document staat ook wel bekend als het Eisenhower briefing-document. Volgens de documentaire The secret evidence that we are not alone, uitgezonden door GAIA, zijn er vier mogelijkheden met betrekking tot het gevonden document:
 1. het is een fraude/hoax;
 2. het is officiële desinformatie;
 3. het is een mix van feiten en fictie;
 4. het document is echt.

James Shandera

Op een dag in december 1984 vond Shandera een enveloppe bij hem op de stoep. Shandera was een filmmaker die samen met Bill Moore, schrijver en ufoloog, bezig was met onderzoek naar ufo-incidenten. Bill Moore zou als een soort mol geopereerd hebben binnen de ufo-gemeenschap in ruil voor informatie over geheime projecten. Bill Moore was tevens de medeauteur van het boek The Roswell-incident. Na ontvangst van het pakje heeft Shandera Bill eerst gebeld om samen met hem de enveloppe te openen. In de enveloppe zat een filmpje. Op dat filmpje waren een 8-tal pagina's te zien van een document met de titel Operation Majestic 12. In dit document stond informatie over de vermeende commissie en hoe de commissie bepaalde informatie voor het publiek geheim zou hebben gehouden. Het document zou tevens informatie over het neerstorten van een ufo in Roswell bevatten.

Cape Girardeau ufo-incident

Ook maakte het document melding van een eerder incident in 1941, het zogenaamde Cape Girardeau ufo-incident, waar ook buitenaardse ruimteschepen zouden zijn neergestort. Bij dat incident zouden er, volgens het document, een ruimteschip en lijken geborgen zijn. Het document verwijst verder nog naar bepaalde buitenaardse technologieën die er zouden bestaan.

FBI

Volgens de FBI is dit document nep. Als je het document in de kluis van de FBI opent dan zie je dat er op een aantal pagina's met grote letters bogus is geschreven: het Engelse woord voor nep. In een vergadering tussen de FBI en de US Air Force in 1988 is gezegd dat de documenten nep waren en zo heeft de FBI het ook op hun website gezet. De bekende ufoloog Friedman heeft gevraagd om de documenten vrij te geven waarop deze beslissing is gebaseerd of waaruit deze beslissing blijkt. Deze informatie heeft hij nooit gekregen.

Overige relevante documenten inzake de onderzoekscommissie

Naast het Eisenhower briefing-document spelen nog een aantal andere documenten een rol ter beoordeling of deze commissie werkelijk bestaan heeft of niet. Het gaat om het Cutker/Twining-document en een document dat in 1994 in Maryland opdook en is beoordeeld door Linda Moulton Howe.

Cutler/Twining-memo

Shandera, Friedman en Bill Moore kregen op een gegeven moment allemaal anonieme boodschappen over het bestaan van een document dat het oorspronkelijke Majestic 12-document zou kunnen bevestigen. Het zou gaan om een brief geschreven door de assistent van president Eisenhower, Cutler, geheten. De brief was gericht aan generaal Twining. Generaal Twining was degene die Project Sign leidde. Dit document wordt ook wel het Cutler/Twining-memo genoemd. In deze brief wordt verwezen naar het Majestic 12-document oftewel het Eisenhower briefing-document. Als deze brief als authentiek kan worden gezien dan is dat het ultieme bewijs dat het Eisenhower briefing-document en de commissie ook echt zijn. Het Cutler/Twining-memo werd uiteindelijk door de mannen in 1985 in het Nationaal Archief gevonden.

Linda Moulton Howe

In 1994 dook er in Maryland een document op waarop stond te lezen special operation manual Majestic 12. Het zou gaan om een handleiding van Majestic 12. Linda Moulton Howe heeft als onderzoeksjournalist dit document onderzocht en zij heeft het als authentiek bestempeld. In een aflevering van Ancient Aliens, een serie op History Channel, seizoen 12 aflevering 9, legt zij dit verder uit. Op het document staat een stempel uit 1954 die ook daadwerkelijk in 1954 door het departement van defensie werd gebruikt. Bovendien was er een opvallende printfout in het document. De z staat hoger dan andere letters. Volgens een medewerker van de drukkerij van de overheid die daar in 1954 werkte kwam dat door het apparaat dat destijds gebruikt werd om mee te drukken. De letter z werd zo weinig gebruikt dat er stof op zat met als gevolg dat de letter z in een document als het ware opsprong. In deze handleiding staan tekeningen van verschillende ufo-modellen en wordt er gesproken over ontmoetingen die er mogelijk zouden kunnen plaatsvinden tussen de regering en eventuele buitenaardse wezens.

Documentaire

In de documentaire gemaakt door GAIA over de Majestic 12 komen allerlei getuigen aan het woord. Ook wordt er gezegd dat in het Majestic 12-document zou staan dat de brokstukken van Roswell naar Area 51 en meer in het bijzonder S-4 zouden zijn overgebracht. Officieel is Area 51 pas 1957 geopend maar volgens een krant, de Las Vegas review-journal, die de documentaire ook laat zien is er in 1951 al begonnen met het bouwen van een basis in dat gebied. Bob Lazar de bekende klokkenluider heeft gezegd dat hij in S-4 een gedeelte van Area 51 heeft gewerkt om erachter te komen hoe de buitenaardse technologie werkte en hoe de Amerikaanse regering de technologie zelf zou kunnen gebruiken.

De leden van de geheime commissie van Truman

De commissie zou hebben bestaan uit twaalf leden die alle informatie hadden op het gebied van het onderzoek naar ufo-incidenten en wat ermee samenhing en ze zouden direct aan de president rapport uitbrengen. Ze zouden als het ware een soort overkoepelend orgaan hebben gevormd dat vooral het beleid ten aanzien van ufo's en buitenaardse wezens zouden hebben moeten bepalen. Op lagere niveaus van uitvoering zou iedereen maar een beetje van de kennis bezitten. Net genoeg om uit te kunnen voeren waarvoor ze waren ingehuurd. Volgens de Majestic 12-documenten zou de commissie uit de volgende leden hebben bestaan:
 1. Lloyd Berkner;
 2. Detlev Bronk;
 3. Vannevar Bush;
 4. James Forrestal;
 5. Gordon Gray;
 6. Roscoe H. Hillenkoetter;
 7. Jerome Clarke Hunsaker;
 8. Donald H. Menzel;
 9. Robert M. Montague;
 10. Sidney Souers;
 11. Nathan F. Twining;
 12. Hoyt Vandenberg.

James Forrestal

James Forrestal / Bron: US Government, Wikimedia Commons (Publiek domein)James Forrestal / Bron: US Government, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Een aantal van de leden van de zogenaamde commissie dienen nader besproken te worden. Namelijk James Forrestal, Menzel, Vanevar Bush en Hillenkoeter. James Forrestal was de degene die de commissie Majestic 12 geleid zou hebben. Hij zou Vanevar Bush hebben aangewezen om het veldwerk te doen. Forrestal zou hebben gefungeerd als de man achter de schermen en Vanevar Bush als degene die de commissie leidde. Forrestal begon zijn carrière als bankier totdat hij door president Roosevelt werd aangesteld als ondersecretaris van de marine in 1940. Hij had een hekel aan communisme en was tegen de vorming van Israël. Truman maakte hem de eerste secretaris van defensie in 1947. Ook in 1947 zou Truman hem hebben gevraagd om op de achtergrond de Majestic 12 te leiden.

Openbaarmaking ufo-incidenten

Volgens degenen die geloven dat de commissie bestaan heeft zou Forrestal voorstander zijn geweest van het openbaar maken van de ufo-incidenten aan een groter publiek. Binnen de commissie zou daar geen overeenstemming over bestaan hebben. In 1949 dwong Truman hem om ontslag te nemen en op 22 mei 1949 zou hij uit het raam van het ziekenhuis zijn gesprongen omdat hij te gestrest en depressief was. Volgens de documentaire van UFO tv zouden er sporen zijn geweest van een strijd in het ziekenhuis. In het ziekenhuisbed werden glasscherven gevonden en de zelfmoordbrief zou niet door hem geschreven zijn. Volgens sommigen zou het openbaar willen maken van het bestaan van buitenaards leven de oorzaak zijn geweest van zijn mysterieuze dood.

Menzel

Een ander persoon die een vreemde rol zou hebben gespeeld in de commissie was de heer Menzel. Donald Howard Menzel was een Amerikaanse sterrenkundige die veel onderzoek heeft gedaan naar Mars. Er is zelfs een kleine planeet naar hem genoemd. Hij had een sceptische houding ten opzichte van ufo's en heeft meerdere anti-ufoboeken geschreven. Eigenlijk zou je zo iemand niet in een dergelijke commissie verwachten en dat was een argument om het bestaan van de commissie te ontkrachten. Echter Friedman kwam er achter dat Menzel een dubbelleven leidde en dat hij ook voor de CIA werkte. Het was alsof hij in opdracht anti-ufoboeken heeft geschreven om het geloof in het bestaan van ufo's te ontkrachten.

Vannevar Bush

Vannevar Bush was een werktuigbouwkundige en een uitvinder. Hij was werkzaam geweest aan het Manhattan-project, het beroemde project voor het ontwikkelen van een atoombom. Vanevar Bush zou juist een van degenen zijn geweest die zeker niet naar buiten wilde brengen dat er mogelijk buitenaards leven zou zijn. Volgens sommigen zou er binnen de commissie een splitsing hebben bestaan van degenen die de waarheid aan het licht wilden brengen en degenen die dat niet wilden. Als dit waar is dan heeft de tweede groep die strijd binnen de commissie gewonnen.

Hillenkoeter

Roscoe Hillenkoeter was de eerste directeur van de CIA die in 1947 is opgericht. Hij had een achtergrond in de marine. Hij zou ook door Truman voor de commissie zijn gevraagd.

Roswell

Bron: Geralt, PixabayBron: Geralt, Pixabay
Het verhaal van Roswell is vaker beschreven en de meeste mensen weten er wel iets van. Juli 1947 stort er iets neer in de buurt van Roswell in Nieuw Mexico. Mac Brazel vindt brokstukken en meldt dit bij de lokale autoriteiten. In de krant verschijnt dat er brokstukken zijn gevonden van een vliegende schotel. Het leger komt erbij en het mysterie is opgelost. Het bleek om resten te gaan van een weerballon. Hiermee was de kous af.

De piloot Kenneh Arnold vloog op 24 juni 1947 bij Mount Rainier te Washington waar hij opeens objecten zag vliegen die hij vliegende schotels noemde. Dat was dus vlak voordat het incident bij Roswell plaats vond en zo kwam het dat die term in de mode raakte. Kenneth Arnold heeft onderzoek gedaan naar vliegende schotels en er meerdere boeken erover geschreven.

Friedman

In 1978 herleefde de interesse in het Roswell-incident toen Friedman zich er in ging verdiepen. Stanton Friedman was een kernfysicus en ufoloog die toevallig majoor Marcel tegen kwam, één van de militairen die betrokken was bij de berging van de brokstukken van het Roswell-incident. Volgens Marcel ging het niet om resten van een weerballon maar om die van een ruimteschip. Friedman sprak met vele getuigen en schreef tientallen boeken over het incident.

Project Mogul

Weerballon / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Weerballon / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
In 1998 verklaarde de US Air Force tijdens een Live uitzending van CNN dat het inderdaad ging om een cover-up. De weerballon zou onderdeel zijn geweest van een topgeheim project Mogul geheten. Het was dus een spionageballon die was neergestort. In 2006 wijzigde de Amerikaanse luchtmacht haar verklaring weer. Deze keer zou er een testcockpit met etalagepoppen zijn neergestort.

Guy hotel document

In de FBI kluis bevindt zich nog een document uit 1950 dat met deze kwestie te maken heeft. Dit document is bekend als het Guy hotel-document. In het document valt te lezen dat een onderzoeker van de luchtmacht heeft verklaard dat er drie vliegende schotels geborgen zijn in Nieuw-Mexico. Ze waren rond van vorm met een diameter van ongeveer 15 meter. In elke vliegende schotel zouden drie lichamen zijn gevonden met mensachtige wezens, nog geen meter groot. Ze hadden zilverkleurige pakken aan van een fijne kwaliteit. De schotels zijn waarschijnlijk in Nieuw-Mexico neergestort omdat in dat gebied een krachtig radarsysteem operationeel was dat waarschijnlijk de besturing van de vliegende schotels verstoord heeft. Op 11 april 2011 heeft de FBI deze documenten openbaar gemaakt. Dit document is verder niet omstreden.

The Roswell incident

Een boek dat in 1980 werd gepubliceerd door Bill Moore en Charles Berlitz heeft het Roswell-incident bij een groter publiek bekend en geliefd gemaakt. Zij schreven dat er in 1947 een ufo was neergestort bij Roswell en dat de wrakstukken en de lichamen geborgen zijn en elders zijn gebracht. Volgens hen had het neerstorten van de voertuigen te maken met het feit dat de bestuurders daarvan onbekend waren met de aarde en haar atmosfeer.

Is Majestic 12 echt of een hoax

Het idee van het bestaan van Majestic 12 is heel populair in films, series en boeken. Het verhaal lijkt plausibel maar kan ook net zo goed niet waar zijn. Binnen de ufo-gemeenschap zijn de meningen verdeeld. De ufo-gemeenschap bestaat uit een gemêleerd gezelschap van wetenschappers, geschiedkundigen, internetfreaks, journalisten et cetera. Volgens sommigen zijn de documenten expres vervalst om meer aandacht krijgen voor Roswell. De vinders van de documenten ontkennen dit ten stelligste. Vooral Bill Moore werd ervan verdacht deze fraude gepleegd te hebben om zo meer aandacht voor zijn werk te krijgen.

Philip Klass

Philip Klass was een Amerikaanse journalist en ufoloog en ook een bekende scepticus op het gebied van ufo's. Hij was van mening dat het Majestic 12 document oftewel het Eisenhower briefing document en het Cutler/Twining document, vals waren:
 1. volgens hem was het merendeel van de ufo-incidenten te verklaren door natuurlijke verschijnselen en is er sprake van een verkeerde interpretatie door de waarnemers van hetgeen ze gezien hebben;
 2. in sommige gevallen was er volgens hem sprake van bedrog;
 3. de bevolking denkt altijd dat de regering een en ander in de doofpot probeert te stoppen;
 4. de vele waarnemingen vormen voor een scepticus geen bewijs omdat er verschillende interpretaties van de waarneming mogelijk zijn;
 5. als er ufo's zouden bestaan dan zouden er verschillende types zijn en dus ook verschillende buitenaardse wezens. Volgens Klass is het dan niet logisch dat ze onderling geen strijd zouden hebben en daar zou dan iets van te merken moeten zijn geweest;
 6. Klass beschouwde het als verdacht dat de film naar Shandera is gestuurd en niet naar Bill Moore of Friedman die veel bekender waren binnen de ufo gemeenschap;
 7. Klass vond het verdacht dat het Cutler/Twining-memo niet meteen door Friedman en Shandera is vrijgegeven maar pas twee jaar later;
 8. volgens hem kon Cutler het memo niet geschreven hebben omdat hij op 14 juli 1954 niet in Washington was;
 9. de manier waarop de datum is geschreven op het majestic 12-document is verdacht en dat geldt voor alle data in het document. Hij had deze manier van schrijven vergeleken met de manier waarop Hillenkoeter zijn brieven schreef namelijk op de traditionele militaire manier. Moore zou echter volgens hem wel de datum op de manier zoals in het document is gebruikt hebben geschreven;
 10. een ander probleem met de data was volgens hem dat van de eerste tot de tiende van de maand de datum in de jaren vijftig werd aangegeven als 1 september 1950. Zonder een nul voor de 1. Klass heeft dit vergeleken met een heleboel CIA-documenten uit die tijd en hij vond geen enkele uitzondering. In latere jaren werd die datum pas anders geschreven;
 11. volgens hem was de handtekening van Truman op het document te perfect. Deze was namelijk identiek aan de handtekening in zijn brieven aan Vanevar Bush en Forrestal. De handtekening is te perfect en daarom vals;
 12. Kenneth Arnold, de naamgever van de vliegende schotels, zou verantwoordelijk zijn voor het opwekken van de fantasie van mensen over buitenaardse wezens. Er is een soort van massahysterie ontstaan en daardoor ziet iedereen ze vliegen;
 13. de expert die Bill Moore had ingehuurd om het document te beoordelen was volgens Klass niet onbevooroordeeld omdat deze wel in ufo's geloofde. Bill Moore zijn expert had het document overigens als authentiek bestempeld.

Trump over Roswell

In een interview dat president Trump in 2020 ter gelegenheid van vaderdag met zijn zoon heeft gehouden heeft Trump aangegeven dat Roswell heel interessant is en dat hij erover zal nadenken of hij de informatie daarover zal vrijgeven voordat hij president af is. Volgens een klokkenluider van het Amerikaanse ruimteprogramma Corey Goode en de ufoloog Michael Salla zal er informatie worden vrijgegeven over de aard van de gevonden ruimteschepen. Namelijk dat ze afkomstig zouden zijn van mensen uit de toekomst. De president zal dan dus bekend maken dat reizen door tijd mogelijk is.

Tucker Carlson

Pentagon / Bron: Touch Of Light, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Pentagon / Bron: Touch Of Light, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
Tucker Carlson, een journalist van de Amerikaanse nieuwszender Fox, heeft op 23 juli 2020 aangekondigd dat het Pentagon van plan zou zijn om informatie te geven over de herkomst van bepaalde toestellen en dat deze niet van de aarde afkomstig zouden zijn. Op 24 juli en de dagen daarna zijn er in verschillende media berichten verschenen over de niet aardse herkomst van bepaalde vondsten op aarde. Deze verklaring is spectaculair te noemen. Ook heeft het Pentagon bekend gemaakt in de toekomst meer te zullen gaan delen over ufo-incidenten. Het ziet er naar uit dat we binnen afzienbare tijd meer zullen weten over Roswell en Majestic 12.
© 2020 - 2024 Rajeki, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Documenten bij internationale handel: EU-landenDe internationale handel is een grote stroom van goederen en geld. Het is dus belangrijk dat alle landen een controle ku…
Documenten bij internationale handel: derde landenElk bedrijf wil economisch groeien en zijn grens verleggen. Om hun doelen te bereiken hebben de bedrijven meer en meer m…
Knoowy, online marktplaats voor samenvattingenKnoowy, online marktplaats voor samenvattingenKnoowy is een online marktplaats voor studiedocumenten. Studenten verkopen hun zelfgemaakte samenvattingen en uittreksel…
De geheimen van het VaticaanDegene die ooit in Vaticaanstad geweest is, weet hoe het er aan de buitenkant uit ziet. Imposante grote gebouwen, de Bas…

Ruimterecht: achtergrond en geschiedenisRuimterecht: achtergrond en geschiedenisDe opkomst van nieuwe technologieën, in het bijzonder de ontwikkeling van rakettechnologie, tijdens de Tweede Wereldoorl…
Starship, raket van Space X voor ruimtekolonisatieStarship, raket van Space X voor ruimtekolonisatieDe Starship is een enorme raket van Space X die de mogelijkheid heeft om tientallen personen tegelijk te vervoeren. De o…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: KELLEPICS, Pixabay (bewerkt)
 • https://www.gaia.com/video/secret-evidence-we-are-not-alone-universe?fullplayer=feature
 • https://skepsis.nl/majestic-12/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Majestic_12
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Majestic_12
 • https://vault.fbi.gov/Majestic%2012
 • https://www.youtube.com/watch?v=Zq0Ae3eO5Lw
 • https://vault.fbi.gov/hottel_guy/Guy%20Hottel%20Part%201%20of%201/view
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Roswellincident
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Stanton_T._Friedman
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arnold
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe_H._Hillenkoetter
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Howard_Menzel
 • https://www.youtube.com/watch?v=lLrgnuYj39k
 • https://en.wikipedia.org/wiki/James_Forrestal
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
 • https://www.youtube.com/watch?v=lLrgnuYj39k
 • https://en.wikipedia.org/wiki/UFO_conspiracy_theory#UFO_Cover-Up?:_Live!
 • https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_reported_UFO_sightings#20th_century
 • http://www.roswellfiles.com/FOIA/twining.htm
 • https://www.youtube.com/watch?v=By15qKz6CXk
 • https://exopolitics.org/author/dr-michael-Salla/
 • https://www.youtube.com/watch?v=_KJB71QyUUs
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Sign
 • http://noufors.com/Jaime_Shandera.htm
 • https://www.youtube.com/watch?v=P6TGDARjEkg&t=306s
 • https://news.knowyourmeme.com/news/new-york-times-reports-pentagon-preparing-to-make-uap-findings-public
 • https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschap/-niet-door-de-mens-gemaakt-ufo-team-van-pentagon-gaat-onverklaarbare-waarnemingen-naar-buiten-brengen~a13c4cec/
 • https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/ufo-pentagon-statement-findings-vehicle-research-a9636481.html
 • https://www.express.co.uk/news/world/1314480/UFO-Pentagon-report-aliens-sighting-White-House-investigation-extraterrestrial-evidence
 • https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschap/-niet-door-de-mens-gemaakt-ufo-team-van-pentagon-gaat-onverklaarbare-waarnemingen-naar-buiten-brengen~a13c4cec/
 • Afbeelding bron 1: National Archives and Records Administration, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: US Government, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Geralt, Pixabay
 • Afbeelding bron 4: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 5: Touch Of Light, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
Rajeki (57 artikelen)
Laatste update: 18-08-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Ruimtevaart
Bronnen en referenties: 36
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.