InfoNu.nl > Wetenschap > Diversen > Ark van Noach: afmetingen, stabiel en zeewaardig

Ark van Noach: afmetingen, stabiel en zeewaardig

Ark van Noach: afmetingen, stabiel en zeewaardig De ark van Noach staat de laatste jaren volop in de schijnwerpers. In 2014 kwam de Amerikaanse film 'Noah' uit. De film is een vrije interpretatie van het verhaal van de Ark van Noach. En op de website van CIP (Christelijk Informatie Punt) kun je lezen dat de ark van 'onze' Johan Huibers concurrentie krijgt van een replica van een ark in de Verenigde Staten.¹ De creationist Ken Ham is ook bezig met het bouwen van een ark en hij is voornemens om deze te veranderen in één van de grootste christelijke attracties van het land. Het moet Amerika herinneren aan de zondvloed en Gods nieuwe begin via de familie van Noach. Een scepticus schreef in de reactiekolom: "De ark van Johan Huibers heet zeewaardig te zijn maar is geen echte replica natuurlijk: de romp is van staal. (...) Een perfecte replica van de ark (voor zover er al een origineel heeft bestaan natuurlijk) zou spontaan door midden breken. Vraag maar aan elke scheepsbouwkundige." Heeft de scepticus gelijk of kletst hij uit zijn nek?

Ark van Noach


Wat waren de afmetingen van de ark van Noach?

In Genesis 6:15 lezen we wat de afmetingen van de ark waren. God was zeer precies in de specificaties van de ark: "Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog." Dat is ongeveer 137 x 23 x 13,7 meter. Het volume was dus 43.200 m³. Om een beeld te schetsen hoe groot dit was: dit komt overeen met het volume van 522 treinwagons voor veevervoer, waarbij iedere wagon 240 schapen kan vervoeren.[2]

Was de ark stevig genoeg om alle diersoorten te herbergen?

Was de ark stevig genoeg om alle dieren te herbergen? Was het drijfvermogen voldoende? Dat is berekend door een aantal bollebozen in Engeland en hun bevindingen werden gepubliceerd in the Journal of Physics Special Topics, een peer reviewed studententijdschrift, welke wordt uitgegeven door de Universiteit van Leicester.[3] Ze beperkten zich tot de afmetingen en de gebruikte materialen van de ark en onderzochten hoeveel gewicht aan dieren de ark zou hebben aangekund.[4] Hun conclusie luidt: "Our conclusions were that the ark would support the weight of 2.15 million sheep without sinking and that should be enough to support all of the species that were around at the time."[5] Kortom, de ark had genoeg drijfvermogen voor het gewicht van meer dan 2 miljoen schapen. Thomas Morris, één van de opstellers van het artikel, voegt eraan toe: "You don’t think of the Bible necessarily as a scientifically accurate source of information, so I guess we were quite surprised when we discovered it would work. We’re not proving that it’s true, but the concept would definitely work."[6]

Om hoeveel dieren ging het?

God schiep een aantal verschillende dieren met veel variatiemogelijkheden, zij het binnen zekere grenzen. Het Bijbelse concept van soorten of typen, is veel ruimer dan onze moderne definitie van soort. God schiep volgens Genesis 1 alle dieren schiep 'naar hun aard'. God schiep basissoorten of eerste 'typen' dieren met een waaier aan ingebouwde genetische variatie, zodat hun nakomelingen zich zouden kunnen aanpassen aan de verschillende omstandigheden die op aarde heersen. De dieren moesten immers de aarde vullen (Gn 1:22). Dus uit één type zouden meerdere soorten voort kunnen komen.[7] Een voorbeeld ter verduidelijking. Zo zijn alle verschillende typen runderen afstammelingen van de oeros (aurochs).[8] En die oerossen zouden op hun beurt kunnen afstammen van een veesoort waarvan ook de bizons en waterbuffels van afstammen.[9]

De nakomelingen van die verschillende diersoorten die God schiep zouden thans in veel gevallen worden vertegenwoordigd door een grotere groep dan wat we tegenwoordig een soort noemen. In de meeste gevallen zullen die soorten die afstammen van een oertype of individuele soort, in onze tijd binnen een groep vallen, die taxonomen aanduiden met 'genus' (meervoud: 'genera').[10] God stuurde van ieder geschapen type één paar naar de Ark. In Genesis 6:20 en 7:14 staat namelijk wederom de aanduiding "naar zijn aard". Na de zondvloed waaierden de dieren uit over de aarde en uit deze typen konden opnieuw allerlei nieuwe soorten ontstaan.

John Woodmorappe schreef een uitgebreide studie over de ark van Noach, waarin hij ingaat op bijna ieder denkbaar 'anti-ark-argument' of op vermeende moeilijkheden en onmogelijkheden in de Bijbelse beschrijving en daarnaast behandelt hij ook andere relevante vragen.[11] Woodmorappe komt uit op een totaal van 8.000 verschillende genera (inclusief de geslachten die uitgestorven zijn) en dit betekent dat er ongeveer ten minste 16.000 dieren aan boord van de ark moesten zijn geweest. (Het moeten er 'iets' meer zijn geweest dan 16.000, aangezien Noach van alle onreine dieren er twee moest meenemen en van alle reine dieren moest hij zeven mannetjes en hun wijfjes meenemen. Er worden evenwel slechts enkele reine landdieren genoemd in Leviticus 11 en Deuteronomium 14.) Wanneer al deze dieren gehuisvest waren in kooien met een gemiddelde afmeting van 50 x 50 x 30 centimeter, oftewel 75.000 cm³, dan zouden deze 16.000 dieren slechts een schamele 1.200 m³ in beslag nemen.[12] Als we terugkeren naar de bovenvermelde treinwagons: dat zijn 14,4 treinwagons (van de in totaal 522). Al met al bleef er genoeg ruimte over voor voedsel voor de dieren, voor Noachs gezin, uitloopruimte voor de dieren en voor (frisse) lucht. John Woodmorappe gaat in zijn boek overigens uitgebreid in op de vele vragen rondom de logistiek, zoals voedselvoorziening, afvoer van de uitwerpselen, etc.

En de insectensoorten dan?
Insecten zijn niet inbegrepen in de betekenis van behemah of remes in Genesis 6:19-20. Dus mogelijk hoefde Noach ze ook niet mee te nemen op de ark. Veel insecten en andere ongewervelde dieren zijn klein genoeg om op matten van drijvende vegetatie te overleven. Doch zelfs indien er 1 miljoen insectensoorten aan boord moesten gaan, dan was dit geen enkel probleem geweest. Insecten hebben immers maar weinig ruimte nodig. Don Batten et al. schrijven te dienaangaande: "Als ieder paar een kooi met zijden van 10 cm, ofwel 1000 cm³, werd gestopt, zouden alle insectensoorten slechts een totaalvolume in beslag nemen van 1000 m³; ofwel nog eens twaalf wagons. Dit laat nog steeds ruimte over voor vijf treinen met ieder 99 wagons voor voedsel, voor Noach’s gezin en voor lucht."[13]

De ark van Johan Huibers

De Nederlandse aannemer en timmerman Johan Huibers heeft een houten en stalen reconstructie van de ark van Noach gemaakt. De ark werd in 2012 in Dordrecht opengesteld voor publiek. De Ark van Huibers is 119 m lang, 29 m breed, en 23 m hoog, iets korter, breder en hoger dan het Bijbelse voorbeeld. De ark is zeewaardig en kan over de oceanen gesleept worden.[14] J.P. van de Giessen schrijft over het gebruik van staal: "De enige afwijking is de stalen bak die onder zijn ark is geplaatst omdat dit een wettelijke verplichting was van de Nederlandse overheid, maar uit persoonlijk contact met Johan weet ik dat dit niet een strikte noodzakelijkheid was en dat ook zonder deze bak de ark volledig zeevaardig is."[15] De Nederlandse arkbouwer heeft het bij het rechte eind, zo blijkt uit Koreaans onderzoek.

Ark van Noach is zeewaardig

In 1993 werd de ark van Noach onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek onder leiding van dr. Seok Won Hong (die later werd gepromoveerd tot directeur-generaal van het Maritime and Ocean Engineering Research Institute, afgekorrt als MOERI), een Koreaanse scheepsdeskundige met evolutionistische sympathieën.[16] Dr. Hong en zijn team vergeleken twaalf (scheeps)rompen van verschillende verhoudingen met die van de ark om uit te zoeken welk ontwerp het meest praktische is. Geen enkele rompvorm bleek significant beter te presteren dan het 4300-jaar-oude Bijbelse ontwerp. Het zorgvuldige evenwicht tussen maximaal comfort, maximale stabiliteit en maximale sterkte of stevigheid van de ark raakt gemakkelijk verloren wanneer de verhoudingen worden gewijzigd, waardoor het ontwerp ofwel instabiel wordt, gevoelig voor scheuren of gevaarlijk oncomfortabel.

Optimaal ontwerp is altijd een optimaal compromis tussen concurrerende voorwaarden, in dit geval comfort, stabiliteit en stevigheid (zie afbeelding). Elk ontwerp, dus ook de ark, heeft te maken met tegenstrijdige doelen en dus met een compromis. Optimale ontwerpen komen daarom met het best mogelijke compromis, of zoals Stuart Burgess (professor Engineering Design) het uitdrukt:

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat wanneer een systeem volledig optimaal ontwerp bezit, dit niet betekent dat de prestaties van iedere afzonderlijke functie optimaal zijn. Een systeem bezit volledig optimaal ontwerp als de prestaties van een groep van functies gemaximaliseerd is. In het ontwerp van een voertuig zijn bijvoorbeeld zuinigheid met brandstof en een krachtige motor tegenstrijdige functies en het is daarom onmogelijk om een auto te ontwerpen met het zuinigste brandstofverbruik en tegelijk de krachtigste motor. Een optimaal ontwerp voor een sportieve auto heeft de best mogelijke combinatie van brandstofverbruik en motorvermogen. Het gegeven dat een sportieve auto niet het best mogelijke brandstofverbruik of het hoogste motorvermogen heeft, wil nog niet zeggen dat de auto geen optimaal ontwerp is.[17]

Het onderzoeksteam ontdekte dat de verhoudingen van de Ark van Noach een zorgvuldig evenwicht handhaafden met betrekking tot de tegenstrijdige eisen van stabiliteit (het bestand zijn tegen kapseizen), comfort en sterkte. Een langere ark zou weliswaar comfortabeler zijn geweest, maar ook minder stevig; de ark zou daardoor makkelijker kunnen breken. Een bredere ark biedt meer stabiliteit, maar was minder comfortabel geweest en een hogere boot geeft meer stevigheid, maar zou minder stabiel zijn geweest. De ark zoals gebouwd volgens Bijbelse afmetingen voldeed aan alle eisen om het lange tijd op het water vol te houden. Overigens blijkt de maatverhouding van 30:5:3 nog steeds zeer goed bruikbaar te zijn voor schepen. Moderne mammoettankers worden volgens dezelfde maatverhouding gebouwd.[18]

Uit de proeven van Hong en zijn team bleek dat de ark van Noach dertien keer stabieler was dan de internationale standaard voorschrijft voor zeeschepen. Monstergolven van omgerekend 30 meter zouden geen problemen voor de ark van Noach hebben opgeleverd. Zelfs na zware slagzij van bijna 90 graden zou de ark zich gewoon weer hebben opgericht. De ark was extreem stabiel.

Windvangende boeg

De Bijbel laat zich niet uit over de vorm van de ark. Twee Amerikaanse scheepsontwerpers opperden onlangs dat de ark mogelijk heeft beschikt over een hoge windvangende boeg.[19] De boeg is de voorsteven van een schip en vormt het voorste punt ervan. Veel schepen uit oude culturen hadden een dergelijke windvangende boeg. Door zo'n boeg zou de ark altijd haaks op de golven manoeuvreren wanneer het hard zou waaien (Gn 8:1). Het zou de ark ervoor behoeden dwars op de golven terecht te komen, waardoor deze zou kunnen kapseizen. Terwijl vele ontwerpen zouden kunnen werken, weerspiegelt het ontwerp met de windvangende boeg de schepen die we kennen uit lang vervlogen tijden.

Conclusie

De ark zoals gebouwd volgens de afmetingen die worden vermeld in de Bijbel voldeed aan alle eisen om het ruime sop te kiezen en het lange tijd op het water vol te houden. De ark van Noach is zeewaardig: het omvat alle voorwaarden waaraan een schip moet voldoen om een voorgenomen reis te volbrengen en passagiers (in dit geval bestaande uit dieren), bemanning (Noach en zijn familie) en lading zonder aanmerkelijke schade te vervoeren. Bovendien zijn de afmetingen voldoende voor de meer dan 16.000 dieren die met de Ark zijn meegegaan, evenals de voeding die nodig was voor de verzorging van al deze dieren en het gezin van Noach.

Noten:
 1. Ark van Johan Huibers krijgt concurrentie. http://www.cip.nl/nieuws/augustus-2015/50998-Ark-van-Johan-Huibers-krijgt-concurrentie, 14-08-2015 (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015) Op 17 augustus 2015 verscheen er een ander berichtje op CIP over de ark van Huibers onder de kop: 'Ark van Johan Huibers naar Olympische Spelen'. Daarin staat onder meer te lezen dat Huibers naar Italië afreist om een ponton te kopen, waarop de ark gemakkelijker en goedkoper kan worden vervoerd naar Brazilië om er tijdens de Olympische Zomerspelen te evangeliseren. Ook op dit berichtje reageerde een scepticus: "Door de Ark op een ponton te vervoeren laat Huibers aan de hele wereld zien dat de Ark zelf niet zeewaardig is/was." Een ander persoon diende hem van repliek: "Misvatting; de oorspronkelijke Ark had geen specifiek reisdoel en deze nu wel. En hoe zou deze anders in Brazilië moeten aankomen; peddelend?" Direct daarop reageerde de scepticus: "Hoe zijn na de zondvloed dan al die landdieren verspreid over de continenten en eilanden?" http://www.cip.nl/nieuws/augustus-2015/51019-Ark-van-Johan-Huibers-naar-Olympische-Spelen (voor de laatste keer geraadpleegd op 17-08-2015) Het doet mij denken aan de titel van een artikel op de website van answersingenesis.org: 'Skeptics Often Don’t Want the Answers'. Daarin stelt de schrijver Nathan Ham: "[M]any skeptics often don’t really want the answers already provided, since they are blinded by sin and rebel against God. ... For the Christian, don’t be afraid when skeptics barrage you with many technical or detailed questions that seem impossible to answer. There are answers." Nathan Ham. Skeptics Often Don’t Want the Answers. 14 april 2015. https://answersingenesis.org/apologetics/skeptics-dont-want-answers (voor de laatste keer geraadpleegd op 17-08-2015) En het antwoord op die vraag is onder meer te vinden op hun website en in het boek 'Hoe bestaat het!' (zie noot 2), hoofdstuk 17: 'Hoe verspreidden de dieren uit de ark zich over de aarde?'
 2. Don Batten, David Catchpoole, Carl Wieland, Jonathan Sarfati. Hoe bestaat het! 60 vragen over schepping, evolutie en de Bijbel. De Banier, 4e druk september 2010, p222-223.
 3. De universiteit schrijft het volgende over dit blad: "The Journal of Physics Special Topics forms a 10-credit module in the final year of the four-year MPhys degree. The module provides scope for creativity, for group work in a realistic context, and for the opportunity to revise some basic physics. It also gives the students an important insight into the formal process of submission, peer review and publishing. Split into small research groups, the students are asked to come up with ideas for, research, and write, short papers of no more than two pages, properly presented with formulae, diagrams, references etc. The groups referee each other’s work and sift out any ‘low quality’ papers containing mistakes or invalid conclusions in a process overseen by a student editorial board. The end result is the annual edition of the Journal of Physics Special Topics." (The Journal of Physics Special Topics. About the Journal. http://www2.le.ac.uk/departments/physics/physics-special-topics/about-the-journal, voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 4. O. Youle, K. Raymer, B Jordan, T. Morris “P2_9 The animals float two by two, hurrah!” Journal of Physics Special Topics, Department of Physics and Astronomy, University of Leicester, Leicester, LE1 7RH. November 11, 2013.
 5. University of Leicester Press Office on 3 April 2014. Hurrah! The animals could have floated two by two according to physicists. http://www2.le.ac.uk/offices/press/press-releases/2014/april/hurrah-the-animals-could-have-floated-two-by-two-according-to-physicists (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 6. Ibid.
 7. De Ark van Noach: Een Bijbelscepticus Beantwoord .http://www.evolutie.eu/index.php/Rebuttals/zoetwateraquarium.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 8. C. Wieland. Re-creating the extinct aurochs? Creation 14/2 (1992), pp25-28.
 9. Don Batten et al., 2010, p221.
 10. Ibid.
 11. J. Woodmorappe. Noah's Ark: Feasibility Study. El Cajon: Inst. for Creation Research, 1996.
 12. Don Batten et al., 2010, p223.
 13. Ibid, p223.
 14. TV Rijnmond Nieuws dinsdag 7 december 2010, https://youtu.be/13GGKlopf98 (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 15. J.P. van de Giessen. The animals float two by two, hurrah! 15 april 2014, http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/tag/ark-van-noach/ (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015) Elders zegt Huibers: "Als ik de Ark helemaal in hout had nagebouwd, mochten er geen mensen op van de gemeente." Inside Information. Goddelijke Inspiratie. http://www.insideinformation.nl/nl/algemeen/523-goddelijke_inspiratie (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015) De Vereniging van Houtconstructeurs schrijft op hun site dat door het gebruik van stalen bakken de ark voldoet het aan de strenge eisen van de scheepvaart. Vereniging van Houtconstructeurs. Ark van Noach. http://www.houtconstructeur.eu/TextPage2.aspx (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 16. S.W. Hong, S.S. Na, B.S. Hyun, S.Y. Hong, D.S. Gong, K.J. Kang, S.H. Suh, K.H. Lee, and Y.G. Je. Safety Investigation of Noah’s Ark in a Seaway. Creation Ex Nihilo Technical Journal 8(1):26–35, 1994.
 17. Stuart Burgess. Ontwikkeling of ontwerp - Bewijs van doelbewust ontwerp en toegevoegde schoonheid in de natuur. Uitgeverij Medema, 2002, p57.
 18. Wim Hulsman. Wat de Bijbel over de ark zegt. Reformatorisch Dagblad,10-07-2012, http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/wat_de_bijbel_over_de_ark_zegt_1_658857 (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 19. Bart van den Dikkenberg. Noachs ark was berekend op zijn taak. Reformatorisch Dagblad, 31-10-2012 (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)

Lees verder

© 2015 - 2019 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoe groot was de ark van Noach?Dat de Ark van Noach een geweldig grote boot geweest moet zijn is duidelijk, maar hoe groot was de ark precies? Hoe zou…
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Torastudie 13: Noach en de Ark - Genesis (6:9-14)Torastudie 13: Noach en de Ark - Genesis (6:9-14)In Genesis 6:9-14 wordt verteld dat Noach de enige rechtvaardige is op aarde. God besluit om de mensheid te vernietigen.…
Wordt vegetarisme in de Jodendom aangemoedigd of ontmoedigd?Vegetarisme is geen gebod in het Jodendom. Toch mocht Adam alleen vruchten en groente eten. Er staat nergens dat hij vle…
Het verbond van God met mensenHet verbond van God met mensenHet Hebreeuwse woord voor verbond is 'beriet', wat taalkundig moeilijk te verklaren is. Een verbond heeft het karakter v…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Pok Rie, Pixabay
 • Ark van Johan Huibers krijgt concurrentie. http://www.cip.nl/nieuws/augustus-2015/50998-Ark-van-Johan-Huibers-krijgt-concurrentie, 14-08-2015 (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 • Ark van Johan Huibers naar Olympische Spelen. http://www.cip.nl/nieuws/augustus-2015/51019-Ark-van-Johan-Huibers-naar-Olympische-Spelen (voor de laatste keer geraadpleegd op 17-08-2015)
 • Bart van den Dikkenberg. Noachs ark was berekend op zijn taak. Reformatorisch Dagblad, 31-10-2012 (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 • Bodie Hodge en Tim Lovett. What Did Noah’s Ark Look Like? Chapter 2. 3 september 2013, https://answersingenesis.org/noahs-ark/what-did-noahs-ark-look-like (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-8-2015)
 • C. Wieland. Re-creating the extinct aurochs? Creation 14/2 (1992), pp25-28.
 • De Ark van Noach: Een Bijbelscepticus Beantwoord .http://www.evolutie.eu/index.php/Rebuttals/zoetwateraquarium.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 • Don Batten, David Catchpoole, Carl Wieland, Jonathan Sarfati. Hoe bestaat het! 60 vragen over schepping, evolutie en de Bijbel. De Banier, 4e druk september 2010.
 • Inside Information. Goddelijke Inspiratie. http://www.insideinformation.nl/nl/algemeen/523-goddelijke_inspiratie (voor de laatste keer geraadpleegd op 17-08-2015)
 • J.P. van de Giessen. The animals float two by two, hurrah! 15 april 2014, http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/tag/ark-van-noach/ (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 • J. Woodmorappe. Noah's Ark: Feasibility Study. El Cajon: Inst. for Creation Research, 1996.
 • Nathan Ham. Skeptics Often Don’t Want the Answers. 14 april 2015. https://answersingenesis.org/apologetics/skeptics-dont-want-answers (voor de laatste keer geraadpleegd op 17-08-2015)
 • O. Youle, K. Raymer, B Jordan, T. Morris “P2_9 The animals float two by two, hurrah!” Journal of Physics Special Topics, Department of Physics and Astronomy, University of Leicester, Leicester, LE1 7RH. November 11, 2013.
 • Stuart Burgess. Ontwikkeling of ontwerp - Bewijs van doelbewust ontwerp en toegevoegde schoonheid in de natuur. Uitgeverij Medema, 2002.
 • S.W. Hong, S.S. Na, B.S. Hyun, S.Y. Hong, D.S. Gong, K.J. Kang, S.H. Suh, K.H. Lee, and Y.G. Je. Safety Investigation of Noah’s Ark in a Seaway. Creation Ex Nihilo Technical Journal 8(1):26–35, 1994.
 • The Journal of Physics Special Topics. About the Journal. http://www2.le.ac.uk/departments/physics/physics-special-topics/about-the-journal (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 • Tim Lovett. Thinking Outside the Box. 19 maart 2007, voor de laatste keer gewijzigd op 17 mei 2009, https://answersingenesis.org/noahs-ark/thinking-outside-the-box/# (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 • TV Rijnmond Nieuws dinsdag 7 december 2010, https://youtu.be/13GGKlopf98 (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 • University of Leicester Press Office on 3 April 2014. Hurrah! The animals could have floated two by two according to physicists. http://www2.le.ac.uk/offices/press/press-releases/2014/april/hurrah-the-animals-could-have-floated-two-by-two-according-to-physicists (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 • Vereniging van Houtconstructeurs. Ark van Noach. http://www.houtconstructeur.eu/TextPage2.aspx (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)
 • Wim Hulsman. Wat de Bijbel over de ark zegt. Reformatorisch Dagblad,10-07-2012, http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/wat_de_bijbel_over_de_ark_zegt_1_658857 (voor de laatste keer geraadpleegd op 15-08-2015)

Reageer op het artikel "Ark van Noach: afmetingen, stabiel en zeewaardig"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 19-09-2016
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 21
Schrijf mee!