Het DESTEP-model

Het DESTEP-model Bedrijven maken vaak een externe analyse zodat ze weten wat de externe factoren zijn en hoe deze factoren het bedrijf kunnen beïnvloeden. Een analyse die vaak wordt gebruik is het DESTEP-model. Dit model is simpel uit te werken en de factoren die worden behandeld zijn niet te veranderen door het bedrijf zelf.

Externe factoren

Organisaties kunnen alleen een directe invloed uitoefenen op de interne factoren in een bedrijf. Een organisatie heeft geen invloed op de externe factoren en die zijn ook maar in bepaalde gebeurtenissen te beïnvloeden. Daarom zijn externe factoren van cruciaal belang voor een organisatie. Om een analyse te maken van deze externe factoren wordt er vaak het DESTEP-model gebruikt. Dit bestaat uit, Demografische, Ecologische, Sociologische, Technologische, Economische en Politieke factoren.

Demografische factoren

Demografische factoren worden gedefinieerd als de grootte, groei en samenstelling van de bevolking. Deze factoren bepalen in grote mate de markten en organisatie doelstellingen en welke producten en diensten zij aanbieden. Europa is de eerste regio ter wereld die de vergrijzing ervaart. Drie verschillende factoren bepalen de vergrijzing:
 • Een significante toename van de levensverwachting
 • Een aanzienlijke daling van de vruchtbaarheid
 • Het ouder worden van de ’babyboomers’

De gemiddelde levensverwachting van 60 is sinds 1960 vijf jaar gestegen voor vrouwen en vier jaar voor mannen. Echter, een bevolkingskrimp is er al: in een derde van de EU- regio's en in de meeste regio's van de nieuwe lidstaten van de bevolking is er al een krimping in de bevolking. Het is het resultaat van de beperkingen op de keuzes van families: de toegang tot werkgelegenheid, baan instabiliteit, dure huisvesting, gebrek aan stimulerende voorzieningen (kinderbijslag, ouderschapsverlof, kinderopvang, gelijke beloning). Deze voorzieningen kunnen een positieve invloed op het geboortecijfer hebben en de werkgelegenheid verhogen, in het bijzonder voor vrouwen, zoals in sommige landen te zien is. Er zijn ook mogelijkheden voor organisaties die zich richten op oudere generaties. De vraag naar specifieke senioren producten zal naar verwachting toenemen. Omdat senioren een sterk onderscheidende doelgroep vormen, kan het ook worden gezien als een relatief complex, een die een aantal moeilijke vragen oproept voor verschillende typen bedrijven.

Ecologische factoren

De groei van de afgelopen decennia heeft geleid tot een verhoging van de consumptie van producten en diensten, maar ook grote vervuiling van het milieu en een verdere uitputting van grondstoffen is hieraan verbonden. Duurzame ontwikkeling is een term die gebruikt wordt door de huidige generatie, en dit betekend dat er in de behoeften moet worden voldoen maar met behoud van capaciteit zodat er ook nog wordt gedacht aan de toekomstige generatie. Welvaart kan worden gezien als een manier van het meten van duurzaamheid. Enkele van de belangrijkste milieuproblemen zijn: het verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, bedreigingen voor de gezondheid, bedreigingen voor de externe veiligheid en veranderingen in de omgeving waarin wij wonen. Effectieve nationale strategieën en internationale benaderingen van het milieu zijn nodig. Organisaties moeten milieuproblemen aanpakken op een systematische manier en milieuoverwegingen integreren in hun algemene management strategie. Waar we het hier over hebben is zorg voor het milieu. Het milieu wordt nu gezien als een van de belangrijkste strategische gebieden voor aandacht tijdens de komende jaren. De milieu-uitdaging voor organisaties heeft drie dimensies:
 1. De reiniging van de huidige activiteiten
 2. Het benutten van nieuwe kansen
 3. Werken aan een duurzame ontwikkeling

Alle diensten van de organisatie zouden een rol moeten spelen bij het werken met bovengenoemde milieuprobleem problemen. Als organisaties beseffen dat het milieu behouden een uitdaging wordt, moeten zij zich richten op het hebben van een effect op een duurzame toekomst. Zij zullen dan streven naar duurzaamheid en een gezonde omgeving.

Sociale factoren

Er is een maatschappelijke bezorgdheid over de invloed van organisaties op het milieu. Kritiek is geuit door verschillende partijen, met inbegrip van werknemers en de lokale gemeenschapsgroepen. Deze organen zullen vaak gebruik maken van de media om kracht te kunnen zetten en in sommige gevallen zullen campagnes zelfs leiden tot de invoering van nieuwe wetgeving. Organisaties maken deel uit van een samenleving. Tegenwoordig zijn er menselijke activiteiten met meer invloed op het milieu. Organisaties hebben steeds meer naar de wensen van de samenleving te luisteren en te ontwikkelen, dit staat bekend als duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen is een andere term voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als een bedrijf kan aantonen dat haar processen en procedures maatschappelijk verantwoord zijn op een wijze die verder dan wettelijk verplicht is, zal dit leiden tot een extra voordeel voor zowel de samenleving als voor het bedrijf zelf. Stakeholders zijn groepen mensen die belang hebben bij de activiteiten van de onderneming voor eigen rekening, voor rekening van andere groepen mensen, of ten behoeve van de natuur. Als zodanig kunnen stakeholders invloed uitoefenen op de richting die een onderneming neemt. Bedrijven die permanent beslissingen baseren op duurzaam beleid, maken zich meer kwetsbaar voor hun omgeving en hebben de behoeften van het bedrijf te combineren, met zorg voor mens en milieu.

We kunnen verwijzen naar drie dimensies: people, (mensenrechten, kinderarbeid, gelijke behandeling) planet (milieuzorg, schoner produceren, duurzame technologie), profit (algemene economische prestaties: werkgelegenheid, infrastructuur, politieke participatie). Als bedrijven het volgen van deze 3 P’s voortdurend na streven zal een evenwicht tussen financiële resultaten, sociale belangen en een vermindering van milieuschade plaats vinden. Volgens Good Company consultants, kan een vier -stappenplan helpen bedrijven keuzes te maken die leiden tot maatschappelijk verantwoorde handel. De analyse fase, een fase waarin het beeld van het bedrijf en relevante groepen van belanghebbenden wordt onderzocht en geëvalueerd, moet worden gevolgd door een strategie ontwikkelingsfase (beleid). De evaluatie is er om te bepalen of hun sociale doelstellingen zijn bereikt of dat een bedrijf kan een beroep doen op de metingen, de officiële standpunten enquêtes, profielschetsen, zelfevaluatie en interne groepsdiscussies. Protectionisme is de uitdaging voor de huidige generatie om de economische ontwikkeling te koppelen aan een eerlijke verdeling van welvaart en bescherming van het milieu op een zodanige wijze dat de planeet voor toekomstige generaties te behouden is.

Technologische factoren

In onze kennisintensieve westerse samenleving, zijn technologische ontwikkelingen essentieel voor de internationale concurrentiepositie van ons bedrijfsleven. Technologische ontwikkelingen zijn vaak de motor van onze economie. Dankzij de technologische ontwikkeling, is er een continue verbetering van de productiemethoden en de innovatie van producten en diensten. Een gevolg hiervan is dat de levensduur van bestaande producten steeds korter wordt. Technologische ontwikkeling is bij uitstek een marktgedreven activiteit. Grote veranderingen kunnen worden verwacht in de bio-engineering en informatietechnologie. Bio-engineering zorgen levende organismen. Informatie-technologie houdt zich bezig met de toepassing van micro-elektronica en behandelt de besparing en aanpassing van informatie. Informatie kan worden gezien als de levensader van een moderne organisatie. Ontwikkelingen in de informatie -technologie zal een grote invloed op alle organisaties uit gaan oefenen in de komende jaren. De belangrijkste gevolgen zijn:
 1. Fundamentele veranderingen in de manier waarop het werk wordt gedaan
 2. Integratie van functies
 3. Binnen de organisatie
 4. Tussen organisaties
 5. Elektronische markten (bijvoorbeeld een website voor vliegtickets vergelijken)
 6. Economie van omvang en veranderingen in de besluitvorming

Informatie leidt tot een snellere verspreiding van informatie, die vervolgens een sneller besluitvorming genereert. Een groot deel van de middelen (financieel en anderszins) en inspanning zijn nodig voor deze Research & Development activiteiten.
Om de technologische ontwikkeling succesvol te laten zijn, is het essentieel dat de technische experts veel weten over marketing en business. Voor marketeers en deskundigen uit het bedrijfsleven is het essentieel de technische aspecten te begrijpen.

Economische factoren

Economische factoren spelen een belangrijke rol in het succes van organisaties. Van het grootste belang is de groei van het nationaal inkomen. Deze groei leidt over het algemeen tot hogere inkomsten voor particulieren, die vervolgens de koopkracht verhogen. Organisaties die zich richten op de B2C- markt (business to customer) zullen dan een verhoogde omzet genieten. Inkomensverdeling is een andere belangrijke factor. Veranderingen in de inkomensverdeling kunnen een significant effect hebben op de omvang van sommige markten. Het is duidelijk dat in landen als Nederland, waar een relatief groot deel (ongeveer 30 %) van het nationaal inkomen afhankelijk is van buitenlandse handel, internationale economische ontwikkelingen ook een belangrijke rol zullen spelen.

Voorbeelden van belangrijke invloedsfactoren zijn:
 • De economische groei in andere landen
 • Wisselkoersen en valuta schommels
 • Veranderingen in de basis rente in andere landen
 • Kosten en lonen in het buitenland van arbeid

Deze factoren zullen waarschijnlijk een grote invloed hebben op de concurrentiepositie van de ondernemingen. Een belangrijke stimulans voor de verbetering van de economische situatie zijn de investeringen in kennis en innovatie. Het is belangrijk om de mentaliteit te veranderen en belemmeringen te verwijderen voor het creëren en ontwikkelen van nieuwe bedrijven. Globalisering is de groei van de wereldhandel. Globalisering kan wereldwijd worden gedefinieerd als de toenemende onderlinge economische afhankelijkheid van landen door middel van het verhogen van het volume en de verscheidenheid van grensoverschrijdende transacties in goederen en diensten, een vrijere internationale kapitaalstromen, en meer snelle en brede verspreiding van technologie. De enige internationale organisatie die zich bezighoudt met de handelsregels tussen landen is de World Trade Organisation (WTO). De WTO is opgericht in 1995 en heeft meer dan 147 leden. Het heeft twee taken: ten eerste, de WTO is belast met de verdere integratie van de ontwikkelingslanden - met name de ELDC 's (economisch minst ontwikkelde landen) in de wereldhandel en in die van de WTO. De tweede taak is om te kijken naar de relatie tussen handel en belangrijke thema's als milieu, voedsel, veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Politieke factoren

Gouvernementele instanties gebruiken hun politieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden om te proberen hun economie in een gunstige richting te sturen. Bijvoorbeeld, overheden beïnvloeden prijsniveaus, de inkomensverdeling, de arbeidsmarkt, de betalingsbalans en daarmee de economische groei. Wanneer we spreken over eenwording, moet het duidelijk zijn dat wanneer de lidstaten hun nationale economische en politieke instrumenten voor een groot deel samenvoegen, zal er een economische unie zijn. In het algemeen kunnen vijf vormen van economische integratie te vinden zijn.
 1. Een vrijhandelszone
 2. Een douane-unie (een gemeenschappelijk handelsbeleid)
 3. Een gemeenschappelijke markt
 4. Economische unie
 5. Volledige politieke en economische unie (onafhankelijke staat of landen fuseren volledig )
Binnen de Europese Unie wordt verwezen naar een gemeenschappelijke interne markt. Deze gemeenschappelijke markt is gebaseerd op vier economische vrijheden:
 • Vrij verkeer van goederen
 • Vrij verkeer van diensten
 • Vrij verkeer van kapitaal
 • Vrij verkeer van personen

De eenwording van Europa zal belangrijke gevolgen hebben voor veel organisaties. Verwacht wordt dat de toegenomen concurrentie druk zal zetten op de productiekosten, die op zijn beurt zal leiden tot een daling van de prijzen. Lagere prijzen genereren meer omzet, wat leidt tot schaalvoordelen en mogelijke uitbreiding van de activiteiten. Voordat Europa zelf echt gezien kan worden als een echte open interne markt, moeten een aantal obstakels worden verwijderd:
 1. Fysieke obstakels (douanetoezicht, papierwerk)
 2. Technische obstakels (productie voorschriften, handelsrecht)
 3. Financiële obstakels (verschil in omzetbelasting)

De analyse

Als een bedrijf deze factoren uitvoerig zal uitwerken zullen zij een complete externe analyse hebben. Deze externe analyse hoort absoluut thuis in het ondernemingsplan van alle bedrijven.
© 2014 - 2024 Rambo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe maak ik een externe analyse?Wie een marketingplan wil schrijven ontkomt niet aan een externe analyse. De externe analyse is de basis van je marketin…
Marketing: DESTEP analyseMarketing: DESTEP analyseBij een marketingplan is de externe omgeving erg belangrijk. Om de externe omgeving te analyseren kunnen een aantal vari…
Het DESTEP-model bij het analyseren van de externe omgevingHet DESTEP-model bij het analyseren van de externe omgevingVoor bedrijven is het vaak lastig om de grotere externe macro-omgeving te analyseren; organisaties en bedrijven zijn vaa…
Marketingplan makenMarketingplan makenEen marketingplan is een afgeleide van het organisatieplan of de organisatiestrategie. Het marketingplan bestaat uit een…

Maslow's behoeftepyramideDe piramide van Maslow, ofwel behoeftepiramide, ofwel the hierarchy of needs triangle, is een theorie van Abraham Maslow…
De evolutie van organisatie en management gedachtenDe evolutie van organisatie en management gedachtenEen organisatie kan verschillende manieren van management gedachten hebben. Wat voor theorieën zijn er? Wie heeft ze bed…
Rambo (20 artikelen)
Gepubliceerd: 23-04-2014
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.