Wie als erfgenaam en erfgenamen

Wie als erfgenaam en erfgenamen Wie erft van u volgens de wet, het erfrecht, uw vermogen en nalatenschap? Wie erf van u wanneer er geen testament is opgesteld? Wie is dus uw erfgenaam of zijn de erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht. Kan bijvoorbeeld iedereen erfgenaam zijn en is iedereen wel bevoegd om erfgenaam te zijn. Wat erft de langstlevende en wat als iemand al overleden is? Deze vragen over de afwikkeling van een erfenis, wilsrechten, plaatsvervulling en nalatenschap worden hier beantwoord. Let ook op de gevolgen van plaatsvervulling in het erfrecht.

Wie als erfgenaam of erfgenamen?

Zonder een testament kan alleen de eigen familie voor een erfenis en nalatenschap in aanmerking komen. De bloedverwanten zijn namelijk uw wettelijke erfgenamen en bijvoorbeeld niet de schoondochters, schoonzonen, schoonzussen, zwagers, aangetrouwde kinderen, stiefkind, pleegkinderen en zo verder. Uitzondering op deze hoofdregel zijn de echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner. Wie zonder notarieel samenlevingscontract met zorgplicht samenwoont kan volgens de wet niet van de ander erven. Belangrijke voorwaarde om erfgenaam te kunnen zijn is dat u in leven bent. Iemand die is overleden of nog niet is geboren kan niet van u erven. Alleen wanneer een vrouw aantoonbaar in verwachting is op het moment dat haar partner komt te overlijden wordt het kind van de vrouw erfgenaam zodra het levend ter wereld komt.

Wie erft niet van u?

De volgende personen erven niet van u:
 • De onbevoegde erfgenaam.
 • Wie is onterfd via een testament.
 • Wie eerder dan de erflater of gelijktijdig met de erflater is overleden. Dan zal sprake zijn van plaatsvervulling. Diens kinderen erven dan gezamenlijk wat de oorspronkelijke erfgenaam alleen zou hebben geërfd als hij nog in leven zou zijn geweest.
 • Iemand van wie het erfrecht is vervallen. Bijvoorbeeld als door die persoon niet aan de voorwaarden is voldaan.
 • Iemand die de erfenis verwerpt.

Kinderen uit huwelijk, een geregistreerd partnerschap of samenwonen

Het maakt verschil of een kind wordt geboren in een huwelijk of bij een geregistreerd partnerschap dan wel bij een paar dat samenwoont:
 • Een kind geboren binnen een huwelijk erft van zijn ouders via versterf, tenzij het onterfd is. Datzelfde geldt voor geregistreerd partnerschap.
 • Bij samenwonen erft een kind alleen van zijn moeder als niet de vader het kind heeft erkend als zijn kind.

Andersom kan ook. Als een kind eerder sterft in een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn beide ouders erfgenaam. Als het kind niet ook door de partner is erkend, is alleen de biologische moeder erfgenaam.

Adoptie en erfrecht

Een definitief geadopteerd kind erft van zijn adoptie-ouders en niet van zijn biologische ouders. Die lijn is namelijk verbroken via de adoptie. Andersom, bij eerder overlijden van het kind, erven de adoptie ouders wel van hun adoptiekind.

Onbevoegde erfgenaam en erfgenamen

Een aantal mensen is wettelijk uitgesloten van een erfenis. Onbevoegde erfgenamen zijn personen die kunnen beïnvloeden dat iemand niet volledig uit vrije wil komt te overlijden of een testament opstelt dat eigenlijk niet volledig conform de wens van de erflater is. Denk hierbij aan:
 • De behandelende arts van de erflater.
 • De notaris die het testament heeft opgemaakt voor de erflater.
 • De geestelijk verzorger of het personeel van het een verzorgingstehuis van de erflater.
 • Wie is veroordeeld voor een misdrijf tegen de erflater en daarbij toerekeningsvatbaar was.
 • Wie heeft verhinderd dat het testament tijdig kon worden herroepen of het testament heeft vervalst.

Ook familie die aan een of meerdere van deze voorwaarden voldoet kan wettelijk van een erfenis worden uitgesloten. Met of zonder testament.

Vier groepen erfgenamen als erfenis openvalt

Volgens het wettelijk erfrecht zijn er vier groepen erfgenamen. De rangorde van deze groepen is erg belangrijk. Pas als er geen levend familielid in een groep is, komt de volgende groep aan bod. Dus eerst groep 1 en als daar geen erfgenaam meer in leven is groep 2 en zo verder. De vier groepen zijn:
 1. De echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner en de kinderen. Echtgenoten mogen niet van tafel en bed gescheiden zijn.
 2. De ouders, broers en zussen. Ouders erven minimaal een kwart. Ook halfbroers en halfzusters zijn erfgenamen. Hun deel in de erfenis bedraagt de helft van het erfdeel van een volle broer of volle zus. Als een broer of zus voorafgaand is overleden, zijn diens kinderen erfgenaam.
 3. De grootouders van de erflater.
 4. De overgrootouders, kleinkinderen, tot in de zesde graad.

Als er tot in de zesde graad geen erfgenamen zijn, vervalt de nalatenschap aan de staat.

Langstlevende echtgenoot en partner als erfgenaam

Voor elke groep van erfgenamen geldt dat iedereen in dezelfde groep ook het zelfde erfdeel en dezelfde rechten heeft. Er zijn drie uitzonderingen:
 • In groep 1 de wettelijke echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner die als langstlevende overblijft. De erfenis valt toe aan de langstlevende, terwijl de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel.
 • In groep 2 de ouders ten opzichte van de overige erfgenamen.
 • In groep 2 de volle broers en zusters ten opzichte van de half broers of zussen.

Langstlevende maakt kindsdeel van de erfenis op

De kinderen hebben bij een langstlevende testament een vordering op de langstlevende. De langstlevende mag ongestoord leven en vermogen gebruiken en uitgeven, maar daarbij moet hij wel rekening houden met de vordering van de kinderen. Als sprake is van verkwisting kan de kantonrechter desgevraagd een deel van het vermogen onder bewind stellen en daarmee veilig stellen voor de kinderen.

Stiefoudergevaar en wilsrechten

Als een langstlevende ouder van plan is om te hertrouwen, kunnen kinderen als er geen testament is hun wilsrechten uitoefenen. Dit gevaar van het hertrouwen en de mogelijke benadeling van de kinderen uit het eerste huwelijk heet het stiefoudergevaar. Kinderen kunnen hun wilsrechten uitoefenen als:
 • De langstlevende ouder hertrouwt.
 • De langstlevende ouder overlijdt.
 • De stiefouder hertrouwt.
 • De stiefouder overlijdt.

Goederen kunnen worden opgeëist als er geen testament is. Daarentegen kunnen de wilsrechten in een testament ook worden beperkt, opgeheven of uitgebreid.

Plaatsvervulling erfgenaam bij erfenis en nalatenschap als erfgenaam inmiddels is overleden

Ook plaatsvervulling bepaalt wie uw vermogen en nalatenschap erft. Als een erfgenaam uit een bepaalde groep niet meer leeft, of afziet van een erfenis, kunnen zijn afstammelingen voor deze erfgenaam in de plaats treden. Het erfdeel van de erfgenaam wordt dan via plaatsvervulling onder zijn afstammelingen verdeeld. Als er een testament is opgesteld en de erfgenaam overlijdt eerder dan de erflater, dan is alleen sprake van plaatsvervulling als dat in het testament zo wordt vermeld.

Voorbeeld van plaatsvervulling bij openvallen erfenis zonder testament, de wettelijke verdeling

Stel, u hebt een oom die een broer is van uw overleden grootmoeder. Hij was enig kind, nooit getrouwd, kinderloos en uw ouders zijn helaas ook overleden. Er is geen testament. Plaatsvervulling betekent dan het volgende:
 • In groep 1 zijn geen erfgenamen aanwezig en is er geen plaatsvervulling, omdat de oom ongetrouwd was en kinderloos.
 • In groep 2 zijn ook geen erfgenamen te vinden. De oom was enig kind en zijn ouders zijn inmiddels overleden. Geen plaatsvervulling.
 • In groep 3 hebben we een ander beeld. De grootouders zijn weliswaar overleden, maar de grootouders hadden wel kinderen, waaronder uw grootmoeder. Aangezien uw ouders in dit voorbeeld niet meer leven die anders als eerste voor plaatsvervulling in aanmerking zouden komen, komen nu hun kinderen daarvoor in de plaats. En dat bent u zelf.

Testament en notaris

Als u ook anderen dan uw bloedverwanten vermogen wilt nalaten of zeker wilt zijn dat bepaalde goederen bij een van te voren bepaald erfgenaam terecht komen, of als u nog andere voorwaarden aan de erfenis wilt stellen, doet u er goed aan om bij de notaris een testament te laten opstellen. De wet bepaalt de basis van de verdeling van de erfenis en een testament is uw verfijning daarop.

Conclusie wie als erfgenaam of erfgenamen

Het wettelijk erfrecht regelt wie uw erfgenamen zijn. Als u het anders wilt, zoek dan een goede notaris en laat een testament opstellen. Zo kan vaak de afdracht van veel successierechten en erfbelasting, maar ook veel narigheid tussen erfgenamen worden voorkomen.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is plaatsvervulling in erfrechtWat is plaatsvervulling in erfrechtPlaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfeni…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn uw rech…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2022 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Ho…
Erfenis en de rekening van de overledeneErfenis en de rekening van de overledeneDe regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is w…

Je hennepkwekerij wordt opgerold: wat gebeurt er dan?Je hennepkwekerij wordt opgerold: wat gebeurt er dan?Wie op zolder, in een loods of in een woning een hennepkwekerij exploiteert kan bij ontdekking rekenen op een fikse fina…
Schade bij gladheid op fietspad: wie is aansprakelijk?Je valt met je fiets omdat het fietspad glad is en de gemeente daar niet gestrooid heeft. Je broek en je fiets zijn kapo…
Reacties

E. van Vlaanderen, 05-12-2020
Mijn man is overleden, we hebben geen kinderen.
Wel 8 neven en nichten, Eén van die neven is getrouwd met een vrouw die veel voor mij regelt.Kan ik haar als mede erfgenaam benoemen in een testament (naast haar man en de andere neven en nichten)?

vriendelijke groet,
E.van Vlaanderen Reactie infoteur, 18-12-2020
Beste E. van Vlaanderen,
U mag inderdaad betreffende vrouw in uw testament benoemen tot (mede-)erfgename
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. van Bennekom, 17-10-2020
De moeder van mij en mijn 4 broers en zusters is op 15-8-2020 op 104-jarige leeftijd overleden. Uit haar was op 21-1-1959 nog een kind geboren, die direct na de geboorte is afgestaan aan haar zuster. Er is geen testament.
Heeft dit kind recht op een kindsdeel uit de nalatenschap van mijn moeder? Reactie infoteur, 25-10-2020
Beste K. van Bennekom,
Als het kind door de zus is geadopteerd, is het geen directe erfgenaam van uw moeder meer, anders wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wm Voorn, 09-10-2020
Een gezin heeft 2 pleegkinderen waarvan er 1 wordt geadopteerd. Ik ga ervan uit dat er wel een wilsbeschikking bestaat voor het geadopteerde kind. Heeft het pleegkind dan wel recht op een deel van de erfenis? Reactie infoteur, 10-10-2020
Beste Wm Voorn,
Een geadopteerd kind heeft wettelijk hetzelfde erfdeel als een eigen kind, een pleegkind niet:

https://financieel.infonu.nl/geld/85496-wie-erft-van-stiefmoeder-en-stiefvader.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 16-02-2020
Oma is overleden en haar eerder overleden dochter had 2 adoptiekinderen. Per testament zijn de adoptiekinderen na het overlijden van hun adoptiemoeder door oma onterfd. Nu, ivm met het verdelen van de erfenis van oma, is de vraag of de adoptiekinderen als plaatsvervullers van hun moeder, toch een deel van oma's erfenis kunnen opeisen? Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Johan,
De twee adoptiekinderen kunnen nog een beroep doen op hun gezamenlijke legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schweitz, 12-10-2019
Oma met alle eigen kinderen (erfgenamen testament) sterven gelijktijdig tijdens een vliegtuigongeluk.
Wie erft dan van oma?
De aangetrouwde partners van kinderen of kleinkinderen.
Haar eigen broers of zussen? Reactie infoteur, 14-10-2019
Beste Schweitz,
Bij een gelijktijdig overlijden met testament is van belang wat er in het testament staat. Als er geen rampenclausule is waarin oma aanvullende voorwaarden stelt in geval van een voortijdig overlijden van haar kinderen en als alle kinderen zelf een kind hebben, gaat de erfenis van oma naar de kleinkinderen. Een gelijktijdig overlijden zonder testament zou overigens een ander resultaat opleveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanet, 02-10-2019
Zus en zwager overlijden binnen een week. Ze zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Samen hebben ze geen kinderen maar er zijn 5 kinderen van de zwager uit een eerder huwelijk. zus heeft haar man tot erfgenaam benoemd maar hij overleed 5 dagen voor haar. 10 jaar geleden erfde mijn zus van mijn moeder. in het testament van moeder was uitsluiting van "de koude kant" opgenomen. De zwager heeft nog een schuld "vruchtgebruik" bij zijn kinderen. Hoe is de verdeling bij hun erfenis? Reactie infoteur, 03-10-2019
Beste Jeanet,
Zus en zwager waren in gemeenschap van goederen getrouwd, de helft van alles was van haar, ze erfde 1/6 van haar man en de kinderen kregen elk een vordering van 1/6 op de nalatenschap van hun vader (de andere helft). De verdeling van het vruchtgebruik is afhankelijk van de afspraken daarover. Alles wat via moeder bij de zus kwam is afgebakend en komt bij de erfgenamen in de bloedlijn van zus terecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pien, 18-09-2019
Mijn moeder is overleden acht jaar geleden, nu wil mijn vader zijn garage verkopen is hier een akte voor nodig?

Gr Pien Reactie infoteur, 19-09-2019
Beste Pien,
Een garage valt in de categorie overig onroerend goed. Een transportakte is nodig die via een notaris wordt opgesteld en afgewikkeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miel, 01-08-2019
Mijn stiefvader is overleden en heeft een schuld bij de Gemeente.
Er is geen testament.
Als wij de "erfenis"verwerpen, kan de gemeente deze schuld door leggen naar onze kinderen?
Hij had een huurhuis. Wat mag er met de inboedel worden gedaan? vervalt deze dan aan de gemeente?

mvrgr,
Miel Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Miel,
Als er geen testament is en geen langstlevende partner, gaat de erfenis van stiefvader normaliter naar zijn familie:

https://financieel.infonu.nl/geld/85496-wie-erft-van-stiefmoeder-en-stiefvader.html

De verhuurder zal de erfgenamen vragen om het huurhuis leeg te halen. Opruimen en ergens opslaan mag. Spullen naar huis nemen, op Marktplaats zetten of Kringloopwinkel brengen niet.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 26-03-2019
Mijn zoon had een pand samen met een vriend (geen relatie) beide hadden een eigen deel hypotheek en een levensverzekering met verpanding aan de bank afgesloten die bij leven van beide zou deze in 2040 ieder 55.000,- uitkeren.
onze zoon is in 2018 overleden hypotheek van hem 110.000,- is verpand aan de bank. is dus hypotheek vrij. Het deel van de vriend is nog open (60.000,-) Van wie is nu het deel van het pand van onze zoon.
van ons de erfgenamen? wij ouders en broer. of is het de vriend die als 2e verzekerde staat.
Het was de bedoeling dat onze zoon zijn deel in 2020 zo verkopen aan de vriend. Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste Jeannette,
Als er geen testament is, erven de wettelijke erfgenamen van uw zoon zijn aandeel in de woning. Dat staat dus los van de verzekering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita Vermote, 05-02-2019
Mijn nicht, natuurlijk kind, ongekende vader, alleen naam van moeder vermeld in de geboorteakte, werd geadopteerd door mijn oom, broer van mijn overleden moeder, toen hij met haar moeder huwde.
Mijn nicht was toen minderjarig. Zij kreeg ook de naam van mijn oom.
Mijn overleden nicht was ongehuwd, had geen kinderen, broers, noch zusters. Er zou dus kloving gebeuren tussen de erfgenamen aan moederszijde en deze aan vaderszijde.

Nu krijg ik nieuws van een notaris, dat ik als plaatsopvulling van mijn overleden moeder niet in aanmerking kom voor de erfenis, omdat het een gewone adoptie betrof, een volle adoptie zou niet bestaan hebben in 1955?
De erfenis zou volledig naar de familie van haar overleden moeder gaan.

Is dat zo?

Mvg
Rita Reactie infoteur, 08-02-2019
Beste Rita Vermote,

Het adoptierecht en het onderscheid bolle en gewone adoptie kent in België een lange historie. Niet alleen het jaartal is van belang maar ook de leeftijd van het kind dat werd geadopteerd. Een uitgebreide verhandeling hierover vindt u in dit stuk van de Universiteit van Gent: https://tinyurl.com/y97vqnyw

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koerten, 13-10-2018
Mijn tante is overleden en mijn neef doet afstand van het erfrecht. Ook mijn vader doet afstand van het erfrecht. Kunnen ze nu ook bij mij aankloppen voor de schulden?

Mvg sandra Reactie infoteur, 15-10-2018
Beste Koerten,
Als uw vader erfgenaam was en de erfenis verwerpt, schuift de erfenis en aansprakelijkheid inderdaad door naar u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melis Jc, 28-09-2018
Mijn vrouw heeft twee kinderen uit haar eerste huwelijk.
Ik heb vier kinderen uit mijn eerste huwelijk
Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd
wat is de wettelijke verdeling van erven bij het geval dat wij plotseling komen te overlijden?
er van uitgaande dat wij geen testament hebben laten maken. Reactie infoteur, 01-10-2018
Beste Melis Jc,
Als een van jullie (ouders) komt te overlijden, gaat de erfenis naar de langstlevende partner en hebben de kinderen van de overleden partner een vordering op de langstlevende ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geertruida, 26-09-2018
Mijn man heeft als pleegkind zijn hele jeugd doorgebracht bij zijn oom en tante die verder zelf geen kinderen kregen.
Mag mijn man bij hun overlijden hun nalatenschap regelen of moet eerst in een testament vastgelegd zijn dat hij hun officiële pleegkind is, of moet hiervoor nog iets anders geregeld worden? Geen idee of er een testament is. Reactie infoteur, 30-09-2018
Beste Geertruida,
Pleegkinderen die zijn opgenomen in een testament zijn erfgenaam, maar ook een pleegkind dat voor zijn 21 e is opgevoed door pleegouders gedurende tenminste 5 jaar en dit zonder contact met de biologische ouders. In een testament kan ook worden aangegeven wie de uitvoerder van het testament is en dat hoeft niet een erfgenaam te zijn. Tot slot kunnen erfgenamen, als er geen testament is, samen besluiten wie de executeur van het testament zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nestlé, 20-09-2018
Moeder is 2 jaar geleden overleden, erfenis is verdeeld onder mijn broer en mij. Nu is mijn broer afgelopen jaar overleden. Mag mijn schoonzus (ze waren getrouwd) het geërfde bedrag van mijn ouders behouden of gaat dit terug naar mij? Mijn broer heeft ook nog een zoontje van 9. In het testament van mijn moeder stond een uitsluitingsclausule dat het bedrag alleen voor haar kinderen zou zijn en niet voor aangetrouwde of geregistreerd partnerschap. Reactie infoteur, 20-09-2018
Beste Nestlé,
Belangrijk is hoe de uitsluitingsclausule precies luidt, wordt ook het zoontje uitgesloten? Zo niet, dan zou de dat deel van de erfenis voor het zoontje kunnen zijn en heeft de schoonzus hierover het beheer zolang het kind nog minderjarig is. Het beste gaat u met de tekst even langs een notaris en vraagt u daar om een vrijblijvend advies.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamann, 04-09-2018
In het artikel worden de adoptiekinderen wel benoemd, hoe zit het als de adoptievader de erfenis verwerpt? Is dan de eerst volgende de adoptiekleinkind? Of slaat dat over op de "eigen" kinderen? Reactie infoteur, 05-09-2018
Beste Tamann,
De erfenis gaat dan over op het adoptiekind en de andere kinderen van de adoptievader. Ook zij mogen de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden:

https://financieel.infonu.nl/geld/120014-beneficiair-erven-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 02-04-2018
Mijn moeder is 17 jaar geleden overleden en mijn opa 2 jaar geleden. In het testament van mijn opa en oma staat dat ik en mijn broer het deel van mijn moeder erven 1/3 deel omdat mijn moeder 2 broers heeft. In het testament staat ook dat het eerst gaat naar de langstlevende dat is dus mijn oma.

Nu is pas geleden dus 1 van mijn ooms overleden die heeft ook 2 kinderen. Gaat zijn gedeelte nu naar de 2 kinderen of word dat verdeeld aan de namen die vermeld staan in het testament? Reactie infoteur, 03-04-2018
Beste Ben,
De twee kinderen van de overleden oom nemen dan voor zijn deel zijn plaats in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 13-01-2018
Beste,
Vraag over de volgende case:
- Alleenstaande man overlijdt, geen partner gehad, ouders ook overleden.
- Heeft wel broers en zussen.
Ik begrijp dat de erfenis verdeeld wordt onder broers en zussen.
- Eén broer is overleden. Was wel getrouwd, had geen kinderen.
-> Heeft de (aangetrouwde) weduwe van de broer recht op het deel van de erfenis dat normaal gesproken aan haar man toegekomen was?
Ik hoor het graag,
Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Peter,
Als er geen testament is, gaat de erfenis naar de broers en zussen of hun plaatsvervullers. De weduwe is geen plaatsvervuller en heeft dus geen recht op een erfdeel:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chaza, 26-12-2017
Mijn enigste dochter overleden. woonde samen met vriend, geen partnerschap, niet getrouwd… wel samen een huis gekocht. kind uit geboren enigste… vriend wel twee kinderen uit ander huwelijk niet samenwonend… wat erft mijn kleinkind van mijn dochter en later van zijn vader…? welke verdeling van erfenis is er dan mogelijk? vele dank… Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste Chaza,
Als er geen testament is, erft uw kleinkind de helft van wat uw dochter nalaat en later een derde deel van de nalatenschap van zijn vader (als er niet meer kinderen komen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claes Melissa, 26-12-2017
Vraag;
Als mijn vader getuige wordt van mijn zus en haar toekomstige man, wordt mijn schoonbroer beschouwd als 1ste erfgename, of maw staat hij dan boven mij omdat ik feitelijk samenwoon? Hebben zij meer rechten? Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste Claes Melissa,
Neen, u bent de eerstegraads erfgename van uw vader via de bloedlijn, de schoonzoon is geen erfgenaam van uw vader. Uw vader kan de schoonzoon per testament wel een legaat nalaten, maar daarmee is hij nog geen erfgenaam geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hulpdienst, 01-12-2017
Beste infoteur

Bij deze stel ik aan U een vraag waar ik toch graag een antwoord op wilde hebben,
ik vraag dit I.V.B. met een erfdeel die toegewezen is aan een persoon die erfgedeelte
is van de overledene persoon, maar er is een tussen persoon die het erfgedeelte in
gedeeltes uitbetaald, en die persoon is de Broer van de overleden Broer.
het erfdeel waar het om gaat is meer dan € 200,000.-

maar dat het erfdeel geregeld werd via de Broer van de overleden dat wist ze niet,
ze dacht dat zij het geld ineens zou krijgen en niet in gedeeltes.

Is het dan mogelijk, dat al dat geld zonder maar iets te overleggen zo beheerd kan worden?

Alvast bedankt voor U steun… Reactie infoteur, 04-12-2017
Beste Hulpdienst,
Dat hangt er vanaf.
Als er een testament is opgemaakt kan de overledene daarin een executeur hebben aangesteld, de broer bijvoorbeeld. Die moet de erfenis dan afwikkelen, de kosten betalen de belastingaangifte doen. Het kan zijn dat die executeur eerst alles zoveel mogelijk wil afwikkelen en daarom nog niet de hele erfenis wil overmaken. De executeur moet overigens de erfgenamen wil voldoende inlichten over waarmee hij bezig is.
Als er geen testament is, heeft die tussenpersoon niet het recht om geld achter te houden. Elke erfgenaam doet dan zijn eigen belastingaangifte erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joy, 19-10-2017
Hallo,

Gaat het regelen van de begrafenis ook samen met de erfenis? Mijn ouders zijn gescheiden omdat mijn vader een ander heeft. Daardoor is het contact met mijn vader minimaal. Zijn nieuwe vriendin zou een overlijdensverzekering voor mijn vader hebben afgesloten. Maar zij zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Zij wonen echter wel samen, inmiddels ca. 10 jaar. Ook is er, voor zover bekend (hij is nog in leven), geen testament. Daarom zullen, als ik het goed begrijp, de kinderen van mijn vader zijn erven zijn.

Regelt zijn vriendin dan de begrafenis en bekostigt zij dit dan (deels?) via die verzekering en moeten wij als erven voor eventuele overige kosten opdraaien (terwijl wij geen inspraak hebben over de uitvaart)? Of kan zij het geld van de verzekering laten uitkeren en er iets anders mee doen bijvoorbeeld en moeten wij dan alle kosten voldoen uit de erfenis? Ik geloof namelijk niet dat mijn vader veel geld bezit. Of moeten wij juist de uitvaart regelen als zijn erven? Ik heb namelijk ook gelezen dat de kinderen/erven niet altijd direct na overlijden worden geïnformeerd. Wij weten ik dat geval dus alleen dat hij is overleden als zijn vriendin of iemand van zijn kant van de familie ons informeert.

Alvast bedankt.

Groet Joy Reactie infoteur, 21-10-2017
Hallo Joy,
Dat hangt ervan af. De kosten van een uitvaart zijn in beginsel voor de erfgenamen of anders voor de opdrachtgever(s). Een overlijdensverzekering is bovendien niet hetzelfde als een uitvaartverzekering:

https://financieel.infonu.nl/belasting/161052-overlijdensrisicoverzekering-en-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 11-08-2017
Ik heb een vraag,

Ik heb de wens om mijn financiële erfenis aan Bont voor Dieren te willen geven, omdat ik dit niet wil verdelen over welk familielid dan ook om persoonlijke redenen. Ik heb dat nog niet kunnen doen, maar stel dat ik zou overlijden vóórdat ik dat zwart op wit gekregen heb bij een notaris, kan iemand anders dan mijn taak (in mijn geval een ambulant begeleider) dan voor mij afhandelen en dit geregeld krijgen? En zo ja, moet ik dat eerst schriftelijk op sturen of kan ik dat ook middels een brief of tekstdocument opschrijven, en dat betreffende begeleider dat dan voor mij kan regelen?

Met groet,

P. Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste P,
Voor deze gift na uw overlijden is een akte van de notaris nodig (een schenkingsakte en/of testament). Een codicil heeft hiervoor wettelijk gezien onvoldoende betekenis:

https://financieel.infonu.nl/geld/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 01-08-2017
Goedemiddag,
Ik heb een vraag. Mijn ex partner is overleden en heeft een koophuis, nu zijn mijn 2 zoons erfgenamen 20 jaar en 17 jaar. Tot de jongste 23 jaar is is zijn tante de tussenpersoon. Het huis staat nu al 7 maanden leeg dit kost alleen maar geld, nu is mijn vraag kan ik het kopen? Ik ben een alleenstaande moeder maar wel met een vaste baan. Dat het huis wel op hun naam gaat maar dat ik als een soort onderpand dien. Want er moet zoveel aan gebeuren dat het voorlopig nog niet te koop kan. Mvg Irene Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Irene,
Als sprake is van een bewind, zult u in overleg moeten met de bewindvoerder:

https://financieel.infonu.nl/geld/135708-erfenis-jong-kind-bewind.html

U hoeft de woning niet te kopen want het is al van de kinderen met als toezichthouder de bewindvoerder.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrea, 12-07-2017
Mijn man en ik willen gaan scheiden, maar willen elkaar wel als erfgenaam houden (we zijn nu nog gezamenlijk eigenaar van twee hypotheekvrije appartementen). Is dat mogelijk zonder belachelijk veel successierechten te moeten betalen? Reactie infoteur, 12-07-2017
Beste Andrea,
Eenmaal gescheiden verliezen jullie het fiscaal partnerschap en de hoge vrijstelling voor gehuwden bij overlijden. Per testament kunnen jullie wel elkaar tot erfgenaam benoemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 11-07-2017
Hallo,

Het volgende, mijn broertje en ik zijn `aangenomen kinderen`, dus niet geadopteerd. Mijn biologische moeder is destijds uit de ouderlijke macht gezet. Zij heeft verder geen kinderen meer en is getrouwd met een man die geen kinderen heeft. Wij hebben ook al een jaar of 20 geen contact meer met haar. Nu is mijn vraag, als zij komt te overlijden, hebben wij dan nog erf rechten…? Reactie infoteur, 12-07-2017
Hallo Richard,
Ja jullie zijn nog steeds mogelijke erfgenamen van jullie biologische moeder en vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 27-06-2017
Beste Zeemeeuw,

Wat heeft het voor nalatenschap en daarmee verbonden erfbelasting voor consequenties als een erfgenaam komt te overlijden voordat er een verklaring van erfrecht is ontvangen? Reactie infoteur, 29-06-2017
Beste Rob,
Een verklaring van erfrecht kan nog worden opgesteld, de overleden persoon was immers erfgenaam op het moment dat de nalatenschap vrij kwam. Voor de later overleden erfgenaam wordt er een nieuwe verklaring van erfrecht opgesteld, het is immers een andere nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 12-06-2017
Beste Infoteur,
Recent is een tante van ons overleden. Geen partner, geen kinderen, allebei de ouders overleden. Broer en wij als kinderen van de overleden broer erven. Opa heeft na scheiding van tafel en bed bij andere vrouw een zoon gekregen. Deze heeft de achternaam van zijn moeder. Is deze man "halfbroer" in de zin van de wet en nu ook erfgenaam? We weten niet of Opa hertrouwd is en ook niet of hij deze zoon erkend heeft. We hebben geen aanknopingspunten om deze persoon op te sporen. Hoeveel moeite moeten we hiervoor doen? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Rob,
Als deze halfbroer is erkend of via dna gerechtelijk kan aantonen een kind van uw opa te zijn, is ook hij erfgenaam. Deze persoon kan dan later alsnog een herverdeling van de erfenis eisen. Met de achternaam zijn er vaak nog wel aanknopingspunten te vinden. Als u hierover onzeker bent, kunt u een notaris een verklaring van erfrecht vragen (eventueel zonder de mogelijke halfbroer te noemen) en afwachten waarmee de notaris komt. Dit kost een paar honderd euro, afhankelijk van het notariskantoor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Surveyor, 12-05-2017
Ik ben alleenstaande zonder kinderen doch heb 4 broers en 2 zussen en een wettelijk samenwonende partner hoe gebeurt de erfenis? Reactie infoteur, 14-05-2017
Beste Surveyor,
Samenwonende partners erven niet automatisch van elkaar, daar is een goed samenlevingscontract en testament voor nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renata Kalkhuis, 20-04-2017
Ik ben (van twee zussen, de oudste) erfgenaam van mijn laatste overleden ouder te weten mijn Moeder. Mijn jongere zus, waar ik geen contact mee heb, is executeur-testementair. Mijn Moeder is op 04-12-2016 overleden. Tot op heden heb ik geen enkel bericht omtrent de afwikkeling hiervan gekregen. De mogelijkheid bestaat, dat er een testament is opgemaakt. Zelf contact maken met mijn zus is in deze kwestie geen optie. Hoe kom ik hier mee verder? Reactie infoteur, 22-04-2017
Beste Renata Kalkhuis,
Of er een testament is, kunt u navragen bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Daarin zou ook moeten staan dat uw zus werkelijk executeur testamentair is. Als u niet zelf contact kunt opnemen met uw zus (u kunt een aangetekende brief sturen met verzoek om informatie), kunt u een intermediair inschakelen (een notaris bijvoorbeeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meyermans Paul, 17-04-2017
Mijn vraag. moeder overlijdt, vader blijft alleen.wat is de verdeling erfgoed aan vader en een dochter? Reactie infoteur, 19-04-2017
Beste Meyermans Paul,
Als uw ouders in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en er is geen testament, dan is de helft van uw vader en komt de nadere helft in de verdeling. De vader krijgt het beheer over alles als langstlevende en de kinderen hebben een vordering op vader ter grootte van een kindsdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margaretha, 14-04-2017
Beste Zeemeeuw,

Mijn overleden moeder heeft per testament bepaald dat haar nalatenschap voor 1% aan haar echtgenoot toekomt. De overige 99% dient volgens eveneens beschreven verdeelsleutel onder de kinderen en stiefkinderen te worden verdeeld. Echtgenoot stelt echter dat huwelijkse voorwaarden zijn omgezet in gemeenschap van goederen en dat de wet prevaleert, waarbij bezittingen en gelden hem toekomen en wij kinderen slechts een vordering hebben. Vooropgesteld dat omzetting naar gemeenschap van goederen heeft plaats gevonden en notarieel is vastgelegd, heeft haar echtgenoot het bij het rechte eind of prevaleren bepalingen uit het testament?

Met vriendelijke groeten,
Margaretha Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Margaretha,
Als uw moeder per testament aangeeft dat haar man slechts 1% krijgt van haar nalatenschap, dan prevaleert het testament. Als ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd door een notariële aanpassing, is het wel zo dat haar nalatenschap kleiner zal zijn, omdat 50% van de man is. Jullie hebben, gegeven het testament, een direct opeisbare vordering op de nalatenschap:

https://financieel.infonu.nl/geld/79326-echtgenoot-onterven-kan-met-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emma, 14-04-2017
Beste Zeemeeuw,

Mijn zus is overleden en wij, de hele familie, gaan de erfenis verwerpen. Nu zijn mijn overleden zus en ik geadopteerd. Moet mijn nog levende adoptief oma (dus de moeder van mijn adoptievader) dan ook verwerpen?

Alvast bedankt voor uw reactie.
mvg
Emma Reactie infoteur, 15-04-2017
Beste Emma,
Zonder een testament is uw adoptief oma inderdaad ook erfgename van uw zus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 06-04-2017
Ik ben getrouwd, stel er overkomt mijn man en mij iets dat wij beide overlijden mijn man heeft een kind uit zijn eerste huwelijk ik heb geen kinderen maar wel een broer, wat gebeurt er met onze spaarrekening inboedel enz. we hebben geen testament. Reactie infoteur, 07-04-2017
Beste T,
Als jullie niet tegelijkertijd overlijden maar na elkaar, dan erft de langstlevende en is er een niet direct opvorderbare claim van de kinderen (bij u uw broer). Sterven jullie tegelijkertijd, dan vindt een verdeling plaats langs jullie eigen bloedlijnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia van den Hurk, 03-04-2017
Geachte, mijn vraag is mijn moeder is langstlevende en ik en mijn zus zijn erfgename. Wij hebben geen contact met haar. Hoe gaat dat dadelijk als zij overlijd en met het huis wij hebben geen sleutel van het huis. Bij voorbaat dank: Silvia van den Hurk Reactie infoteur, 04-04-2017
Geachte Silvia van den Hurk,
U zult een vordering hebben op de langstlevende ter grootte van uw erfdeel en die moet worden betaald uit de nalatenschap van uw moeder. Als een ander straks de erfenis afwikkelt, moet u die persoon wel van uw vordering op de hoogte stellen. Zolang uw moeder leeft, gaat ze zelf over haar vermogen, ook al hebben jullie daar een vordering op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fabienne, 30-03-2017
Beste, mijn oom is overleden. Ik ben aangesproken als erfgenaam. Nu kom ik te weten dat de woning verkocht is aan de buurvrouw. Niet enkel de woning maar ook de inboedel. Woning is onder de marktwaarde verkocht. Kan ik hier iets in veranderen? Mijn oom was weduwnaar en heeft geen kinderen. Reactie infoteur, 02-04-2017
Beste Fabienne,
Uw erfdeel is niet afhankelijk van de waarde waarvoor de woning is verkocht, maar van de WOZ-waarde waarvoor hij in de boeken staat. Als de woning te goedkoop is verkocht, kunt u nog terugvallen op de WOZ-waarde. Als er handtekeningen zijn gezet, zijn alleen de handtekeningen geldig van de personen die daartoe bevoegd zijn en dat zijn meestal alle erfgenamen of een door hen aangewezen persoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jet Hoeks-Stuitje, 18-03-2017
Ik heb uw heldere artikels gelezen. Nu heb ik een vraag: waarom moet ik na het overlijden van mijn man een verklaring van erfrecht laten zien aan verschillende instanties? Wij waren gehuwd in gemeenschap van goederen. En hebben en hadden een gezamenlijke bankrekening? De erfenis valt toch toe aan mij als langstlevende en aan onze zoon - die op mij een vordering krijgt ter grootte van zijn erfdeel?
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, Jet Hoeks Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Jet Hoeks-Stuitje,
Instanties die toch om een Verklaring van Erfrecht vragen doen dit om zeker te weten dat er geen andere erfgenamen zijn en er geen testament is opgesteld. Overigens wordt er niet altijd om een Verklaring van Erfrecht gevraagd:

https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kleintje, 14-03-2017
Heeft de weduwe van mijn broer recht op erfenis als mijn moeder sterft? Ze hebben geen kinderen. Reactie infoteur, 16-03-2017
Beste Kleintje,
De weduwe van uw broer erft zonder een testament niet van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera van der Palm, 13-03-2017
Beste Zeemeeuw,
Mijn vader woonde 19 jaar samen, zonder testament of samenlevingscontract. Hij is pas overleden… Mijn stiefmoeder is heel verdrietig, maar wilde de uitvaart niet betalen. Zij vindt dat wij dat moeten doen. Ook eventuele openstaande rekeningen. Moeten wij dit straks ook gaan betalen? Terwijl mijn stiefmoeder flink wat geld op haar bankrekening heeft staan. En zij eerder (verleden jaar) tegen ons zei; dat als mijn vader kwam te overlijden, zij de kosten zou betalen. Maar, dat kan ze zich nu ineens niet meer herinneren…
Hopende op een reactie,
V van der Palm Reactie infoteur, 14-03-2017
Beste Vera van der Palm,
De opdrachtgever van de uitvaart is in eerste instantie aansprakelijk voor de rekening van de uitvaart. Verder is de stiefmoeder geen erfgename.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 01-03-2017
Beste Zeemeeuw,

De vader van mijn minderjarige dochter heeft in zijn laatste testament beschikt dat zijn erfenis haar volledig toekomt op haar 25ste jaar. Tot die tijd heeft hij een bewindvoerder aangesteld die de erfenis voor haar moet beheren.
Erflater was woonachtig in Spanje en het betreft een Spaans testament, alsook een Spaanse bewindvoerder.
Van deze bewindvoerder heb ik vernomen dat het in Spanje mogelijk is een maandelijkse toelage voor het dekken van haar levenskosten en studiekosten aan te vragen. Omdat wij in Nederland wonen zegt de bewindvoerder dat we dit via een Nederlandse notaris moeten regelen. Weet u of dit inderdaad waar is? Of hoe we dit anders kunnen regelen?
Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 02-03-2017
Beste Petra,
Het lijkt erop dat de bewindvoerder een officieel document wil hebben waaruit blijkt dat u een voorschot op de erfenis vraagt ten behoeve van uw dochters levenskosten en studiekosten. Indien dat er is, kan de bewindvoerder als uitvoerder daarop zijn akkoord geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 14-02-2017
Geachte heer/mevrouw,
In 2006 kochten we een huis met een samenlevingscontract en een levensverzekering.
Helaas zijn we in 2009 uit elkaar gegaan, ze wilde aan niks mee werken qua uitkopen en dergelijken. De zaak loopt inmiddels via een advocaat vanaf augustus 2016. Toen we uit elkaar gingen was ze 3 maanden later in 2009 zwanger van een dochter van haar nieuwe vriend. En tot het bizarre aan toe overlijdt ze 2 weken geleden aan zelfmoord 30 jan 2017. Er is nog niks geregeld met het koop huis want de zaak loopt nog via een advocaat. Nu is mijn vraag erft haar dochter wat niet van mij is, een kindsdeel, of de helft van het huis en erft haar vriend ook wat?

Met vriendelijke groet Alex. Reactie infoteur, 16-02-2017
Geachte Alex,
Er kan een testament zijn opgemaakt waarin staat wie wat erft en ook in uw samenlevingscontract kunnen allerlei bepalingen staat met wat van u en wat van uw overleden ex is. De rechtszaak wordt wellicht stopgezet door het overlijden of voortgezet door de erfgenaam. Wat in haar erfenis zit uit de tijd dat jullie samen woonden, is maximaal de helft van het gemeenschappelijke, maar het kan ook minder zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monica, 06-02-2017
Stel dat je net iets eerder overlijdt dan je man en je hebt geen testament. Is het dan zo dat de familie van je man alles erft of zijn er nog uitzonderingen hierop? Reactie infoteur, 07-02-2017
Beste Monica,
Als u iets eerder overlijdt dan uw man en er is geen testament, dan is uw man de langstlevende partner die alles erft. Uw kinderen hebben op hem een vordering. Die vordering komt beschikbaar als uw man overlijdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 02-02-2017
Erflater stond onder bewind ivm verkwisting en had agv een ongeluk frontaalsyndroom. Symptomen hiervan zijn oa dat de persoon de gevolgen van zijn acties niet kan overzien en impulsief gedraag vertoont. Tijdens bewind heeft hij zijn huis verkocht aan zijn broer die tevens bewindvoerder was. Daarnaast heeft hij twee weken later zijn kinderen onterft en dezelfde broer als erfgenaam benoemd. Vraag: Is die broer wel bevoegd om erfgenaam te worden gezien de afhankelijke positie die erflater heeft tov hem?

Vraag: een bewindvoerder moet mijns inziens in principe het vermogen in stand houden en niet toe eigenen, ook al betaalt hij ervoor. Als er geen goedkeuring is van de kantonrechter voor de verkoop van het huis (bv doordat de bewindvoerder geen aantekening in het Kadaster heeft laten opnemen en de notaris zijn werk niet goed heeft gedaan), kan de verkoop aan de broer dan nietig worden verklaard en terugvloeien naar de nalatenschap? Reactie infoteur, 03-02-2017
Beste Rob,
Een bewindvoerder dient zorgvuldig met het geld en vermogen van de onder bewind gestelde om te gaan en heeft niet meer bevoegdheden dan door de kantonrechter zijn toegestaan. Dat betekent dus dat als u twijfelt aan diens handelingen, u die kunt voorleggen aan de kantonrechter die een besluit zal nemen en eventuele onbevoegd verrichte handelingen kan terug draaien. Ook een testament kan na overlijden worden aangevochten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 30-01-2017
Stel, vader is gescheiden, hertrouwd en overleden. zijn weduwe hertrouwt en de kinderen uit zijn eerdere huwelijk zijn inmiddels volwassen. blijft zijn hertrouwde weduwe erfgenaam als er een erfenis van een familielid van vader komt?
m.vr.gr. Miriam Reactie infoteur, 31-01-2017
Beste Miriam,
Als er geen testament is, erft de hertrouwde weduwe niet van een familielid van uw vader. De enige uitzondering hierop is een erfenis van een gemeenschappelijk kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dekkers M. R., 24-01-2017
Een niet aangenomen of erkend kind, kan dus gewoon erven, (als bewijs door dna of anders geregeld is) tot hoever gaat dit terug? Kunnen de nakomelingen van dit kind ook nog erven (als bijv. de nakomeling is overleden?) En zo ja, hoe ver gaat dit? M.a.w. kunnen de nakomelingen van de nakomelingen etc. etc. ook erven? Tot welke graad is dit mogelijk?
graag uw reactie, met vriendelijke groeten M.Dekkers Reactie infoteur, 25-01-2017
Beste Dekkers M. R.,
Nakomelingen kunnen erven zolang ze nog in leven zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Freek, 21-01-2017
Geachte, mijn vader is een tijdje terug overleden, mijn moeder is al langer geleden overleden.
Mijn vader is toen hertrouwd, ik had/heb dus een stiefmoeder. In hoeverre is zij nog familie van mij nu, na het overlijden van mijn vader?

gr Freek Reactie infoteur, 23-01-2017
Geachte Freek,
Voor een erfenis en de erfrechten is uw stiefmoeder niet uw familie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 17-01-2017
Situatie Erflater heeft testament opgesteld waarin kinderen zijn uitgesloten. Het is opgemaakt in 2000, dus zou mi. nog volgens het "oude erfrecht" beoordeeld moeten worden. Ik meen dat de legitieme portie daar anders bepaald was, maar ook de status van de onterfden. Deze zouden toch erfgenaam zijn. Daarentegen staat er ook een soort voorbehoud in het testament:"Deze uitsluiting dient beoordeeld te worden naar het Nederlands erfrecht dat geldt ten dage van mijn overlijden. Ingeval met deze uitsluiting legitieme rechten worden geschonden, zullen ook de betreffende legitieme rechten worden beoordeeld conform de Nederlandse wetgeving ten dage van mijn overlijden."

Verandert het feit dat dat testament voor 2003 is opgesteld iets aan de grootte van het aandeel van de legitieme portie of doet die extra zin het net weer teniet? Reactie infoteur, 19-01-2017
Beste Rob,
Die extra zin geeft aan dat het testament, hoewel in 2000 opgesteld, op het punt van de legitieme portie moet worden uitgelegd naar het huidige recht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caren, 02-01-2017
Mijn moeder is in 2010 overleden, ze had een testament waarin haar erfenis naar de langstlevende (mijn vader) is gegaan. Wel stond in haar testament een uitsluitingsclausule voor eventuele partner (geregistreerd). Een deel van de erfenis is aan mij uitgekeerd. Ik wil nu een geregistreerd partnerschap aangaan met mijn huidige partner, maar wil bij mijn overlijden dat het geld uit de erfenis van mijn moeder naar mijn kinderen uit een eerdere relatie gaat en niet naar mijn geregistreerde partner. Heeft hij recht op dit geld of gaat dit automatisch naar mijn kinderen? Het geld zit niet in onze gezamenlijke woning, maar staat op een spaarrekening. Mijn vader heeft ook een testament op laten maken, waarin hij heeft aangegeven dat zijn nalatenschap niet naar een eventuele partner van mij of mijn kinderen gaat. Vraag is moet ik nu nog naar de notaris om partnervoorwaarden vast te leggen. Reactie infoteur, 03-01-2017
Beste Caren,
Zonder een testament gaat uw erfenis naar uw partner (geregistreerd partnerschap) waarbij de kinderen een vordering hebben op de partner voor hun erfdeel. Wilt u dat niet, dan kan de notaris voor u een testament opstellen met daarin een uitsluitingsclausule. Bij een samenlevingscontract erven uw kinderen zonder een testament wel direct van u, een geregistreerd partnerschap gaat dus verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Myranda, 28-12-2016
Een paar dagen geleden is mijn zus overleden in Spanje, waar zij met haar man woonde. Wij hebben niet zo 'n goed contact met haar man. En nu is de vraag.Hoe kunnen wij er achter komen of er een testament is? Reactie infoteur, 29-12-2016
Beste Myranda,
Ook Spanje kent een Register voor testamenten, het Registro de las Ultimas Voluntades in Madrid. Daar zou haar testament dan geregistreerd moeten staan, als dat in Spanje is opgesteld. Een eventueel Nederlands testament vindt u terug in het CTR te Den Haag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 26-12-2016
Beste,
Mijn vader en moeder zijn al meer dan 30 jaar officieel gescheiden, en er zijn twee kinderen uit dit huwelijk, kan mijn moeder als vader overlijdt, hopelijk nog niet, erven van mijn vader of gaat de erfenis naar de kinderen? Reactie infoteur, 27-12-2016
Beste Anita,
Uw moeder kan alleen van uw vader erven, als hij dat zo in zijn testament bepaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Calebout, 10-12-2016
Kan mijn vader zijn huis verkopen gezien hij gescheiden is van tafel en bed met zijn echtgenote (waarbij zij ook nog dement is sedert een viertal jaren) zonder zijn kinderen daarbij te erkennen?

Hebben wij recht op madezeggingsschap bij de verkoop en kunnen wij ons part opeisen indien hij het huis verkoopt, gezien mijn moeder in een instelling vertoeft en hij naar een serviceflat zou gaan? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Calebout,
Als de woning het eigendom is van uw vader en zelf niet onder bewind staat, mag hij ermee doen wat hij wil (verkopen, verhuren).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 04-01-2024
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.