Wie als erfgenaam en erfgenamen

Wie als erfgenaam en erfgenamen Wie erft van u volgens de we, hett erfrecht, uw vermogen en nalatenschap? Wie erf van u wanneer er geen testament is opgesteld? Wie is dus uw erfgenaam of zijn de erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht. Kan bijvoorbeeld iedereen erfgenaam zijn en is iedereen wel bevoegd om erfgenaam te zijn. Wat erft de langstlevende en wat als iemand al overleden is? Deze vragen over de afwikkeling van een erfenis, wilsrechten, plaatsvervulling en nalatenschap worden hier beantwoord. Let ook op de gevolgen van plaatsvervulling in het erfrecht.

Wie als erfgenaam of erfgenamen?

Zonder een testament kan alleen de eigen familie voor een erfenis en nalatenschap in aanmerking komen. De bloedverwanten zijn namelijk uw wettelijke erfgenamen en bijvoorbeeld niet de schoondochters, schoonzonen, schoonzussen, zwagers, aangetrouwde kinderen, stiefkind, pleegkinderen en zo verder. Uitzondering op deze hoofdregel zijn de echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner. Wie zonder notarieel samenlevingscontract met zorgplicht samenwoont kan volgens de wet niet van de ander erven. Belangrijke voorwaarde om erfgenaam te kunnen zijn is dat u in leven bent. Iemand die is overleden of nog niet is geboren kan niet van u erven. Alleen wanneer een vrouw aantoonbaar in verwachting is op het moment dat haar partner komt te overlijden wordt het kind van de vrouw erfgenaam zodra het levend ter wereld komt.

Wie erft niet van u?

De volgende personen erven niet van u:
 • De onbevoegde erfgenaam.
 • Wie is onterfd via een testament.
 • Wie eerder dan de erflater of gelijktijdig met de erflater is overleden. Dan zal sprake zijn van plaatsvervulling. Diens kinderen erven dan gezamenlijk wat de oorspronkelijke erfgenaam alleen zou hebben geërfd als hij nog in leven zou zijn geweest.
 • Iemand van wie het erfrecht is vervallen. Bijvoorbeeld als door die persoon niet aan de voorwaarden is voldaan.
 • Iemand die de erfenis verwerpt.

Kinderen uit huwelijk, een geregistreerd partnerschap of samenwonen

Het maakt verschil of een kind wordt geboren in een huwelijk of bij een geregistreerd partnerschap dan wel bij een paar dat samenwoont:
 • Een kind geboren binnen een huwelijk erft van zijn ouders via versterf, tenzij het onterfd is. Datzelfde geldt voor geregistreerd partnerschap.
 • Bij samenwonen erft een kind alleen van zijn moeder als niet de vader het kind heeft erkend als zijn kind.

Andersom kan ook. Als een kind eerder sterft in een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn beide ouders erfgenaam. Als het kind niet ook door de partner is erkend, is alleen de biologische moeder erfgenaam.

Adoptie en erfrecht

Een definitief geadopteerd kind erft van zijn adoptie-ouders en niet van zijn biologische ouders. Die lijn is namelijk verbroken via de adoptie. Andersom, bij eerder overlijden van het kind, erven de adoptie ouders wel van hun adoptiekind.

Onbevoegde erfgenaam en erfgenamen

Een aantal mensen is wettelijk uitgesloten van een erfenis. Onbevoegde erfgenamen zijn personen die kunnen beïnvloeden dat iemand niet volledig uit vrije wil komt te overlijden of een testament opstelt dat eigenlijk niet volledig conform de wens van de erflater is. Denk hierbij aan:
 • De behandelende arts van de erflater.
 • De notaris die het testament heeft opgemaakt voor de erflater.
 • De geestelijk verzorger of het personeel van het een verzorgingstehuis van de erflater.
 • Wie is veroordeeld voor een misdrijf tegen de erflater en daarbij toerekeningsvatbaar was.
 • Wie heeft verhinderd dat het testament tijdig kon worden herroepen of het testament heeft vervalst.

Ook familie die aan een of meerdere van deze voorwaarden voldoet kan wettelijk van een erfenis worden uitgesloten. Met of zonder testament.

Vier groepen erfgenamen als erfenis openvalt

Volgens het wettelijk erfrecht zijn er vier groepen erfgenamen. De rangorde van deze groepen is erg belangrijk. Pas als er geen levend familielid in een groep is, komt de volgende groep aan bod. Dus eerst groep 1 en als daar geen erfgenaam meer in leven is groep 2 en zo verder. De vier groepen zijn:
 1. De echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner en de kinderen. Echtgenoten mogen niet van tafel en bed gescheiden zijn.
 2. De ouders, broers en zussen. Ouders erven minimaal een kwart. Ook halfbroers en halfzusters zijn erfgenamen. Hun deel in de erfenis bedraagt de helft van het erfdeel van een volle broer of volle zus. Als een broer of zus voorafgaand is overleden, zijn diens kinderen erfgenaam.
 3. De grootouders van de erflater.
 4. De overgrootouders, kleinkinderen, tot in de zesde graad.

Als er tot in de zesde graad geen erfgenamen zijn, vervalt de nalatenschap aan de staat.

Langstlevende echtgenoot en partner als erfgenaam

Voor elke groep van erfgenamen geldt dat iedereen in dezelfde groep ook het zelfde erfdeel en dezelfde rechten heeft. Er zijn drie uitzonderingen:
 • In groep 1 de wettelijke echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner die als langstlevende overblijft. De erfenis valt toe aan de langstlevende, terwijl de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel.
 • In groep 2 de ouders ten opzichte van de overige erfgenamen.
 • In groep 2 de volle broers en zusters ten opzichte van de half broers of zussen.

Langstlevende maakt kindsdeel van de erfenis op

De kinderen hebben bij een langstlevende testament een vordering op de langstlevende. De langstlevende mag ongestoord leven en vermogen gebruiken en uitgeven, maar daarbij moet hij wel rekening houden met de vordering van de kinderen. Als sprake is van verkwisting kan de kantonrechter desgevraagd een deel van het vermogen onder bewind stellen en daarmee veilig stellen voor de kinderen.

Stiefoudergevaar en wilsrechten

Als een langstlevende ouder van plan is om te hertrouwen, kunnen kinderen als er geen testament is hun wilsrechten uitoefenen. Dit gevaar van het hertrouwen en de mogelijke benadeling van de kinderen uit het eerste huwelijk heet het stiefoudergevaar. Kinderen kunnen hun wilsrechten uitoefenen als:
 • De langstlevende ouder hertrouwt.
 • De langstlevende ouder overlijdt.
 • De stiefouder hertrouwt.
 • De stiefouder overlijdt.

Goederen kunnen worden opgeëist als er geen testament is. Daarentegen kunnen de wilsrechten in een testament ook worden beperkt, opgeheven of uitgebreid.

Plaatsvervulling erfgenaam bij erfenis en nalatenschap als erfgenaam inmiddels is overleden

Ook plaatsvervulling bepaalt wie uw vermogen en nalatenschap erft. Als een erfgenaam uit een bepaalde groep niet meer leeft, of afziet van een erfenis, kunnen zijn afstammelingen voor deze erfgenaam in de plaats treden. Het erfdeel van de erfgenaam wordt dan via plaatsvervulling onder zijn afstammelingen verdeeld. Als er een testament is opgesteld en de erfgenaam overlijdt eerder dan de erflater, dan is alleen sprake van plaatsvervulling als dat in het testament zo wordt vermeld.

Voorbeeld van plaatsvervulling bij openvallen erfenis zonder testament, de wettelijke verdeling

Stel, u hebt een oom die een broer is van uw overleden grootmoeder. Hij was enig kind, nooit getrouwd, kinderloos en uw ouders zijn helaas ook overleden. Er is geen testament. Plaatsvervulling betekent dan het volgende:
 • In groep 1 zijn geen erfgenamen aanwezig en is er geen plaatsvervulling, omdat de oom ongetrouwd was en kinderloos.
 • In groep 2 zijn ook geen erfgenamen te vinden. De oom was enig kind en zijn ouders zijn inmiddels overleden. Geen plaatsvervulling.
 • In groep 3 hebben we een ander beeld. De grootouders zijn weliswaar overleden, maar de grootouders hadden wel kinderen, waaronder uw grootmoeder. Aangezien uw ouders in dit voorbeeld niet meer leven die anders als eerste voor plaatsvervulling in aanmerking zouden komen, komen nu hun kinderen daarvoor in de plaats. En dat bent u zelf.

Testament en notaris

Als u ook anderen dan uw bloedverwanten vermogen wilt nalaten of zeker wilt zijn dat bepaalde goederen bij een van te voren bepaald erfgenaam terecht komen, of als u nog andere voorwaarden aan de erfenis wilt stellen, doet u er goed aan om bij de notaris een testament te laten opstellen. De wet bepaalt de basis van de verdeling van de erfenis en een testament is uw verfijning daarop.

Conclusie wie als erfgenaam of erfgenamen

Het wettelijk erfrecht regelt wie uw erfgenamen zijn. Als u het anders wilt, zoek dan een goede notaris en laat een testament opstellen. Zo kan vaak de afdracht van veel successierechten en erfbelasting, maar ook veel narigheid tussen erfgenamen worden voorkomen.

Lees verder

© 2010 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is plaatsvervulling in erfrechtWat is plaatsvervulling in erfrechtPlaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfeni…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u in 2020 ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn…
Erfenis en de rekening van de overledeneErfenis en de rekening van de overledeneDe regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is w…
Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen?Het kan onverstandig zijn om een nalatenschap zuiver te aanvaarden. Indien er meer schulden dan bezittingen in het nalat…

Je hennepkwekerij wordt opgerold: wat gebeurt er dan?Je hennepkwekerij wordt opgerold: wat gebeurt er dan?Wie op zolder, in een loods of in een woning een hennepkwekerij exploiteert kan bij ontdekking rekenen op een fikse fina…
Schade bij gladheid op fietspad: wie is aansprakelijk?Je valt met je fiets omdat het fietspad glad is en de gemeente daar niet gestrooid heeft. Je broek en je fiets zijn kapo…

Reageer op het artikel "Wie als erfgenaam en erfgenamen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

K. van Bennekom, 17-10-2020 18:52 #241
De moeder van mij en mijn 4 broers en zusters is op 15-8-2020 op 104-jarige leeftijd overleden. Uit haar was op 21-1-1959 nog een kind geboren, die direct na de geboorte is afgestaan aan haar zuster. Er is geen testament.
Heeft dit kind recht op een kindsdeel uit de nalatenschap van mijn moeder? Reactie infoteur, 25-10-2020
Beste K. van Bennekom,
Als het kind door de zus is geadopteerd, is het geen directe erfgenaam van uw moeder meer, anders wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wm Voorn, 09-10-2020 03:15 #240
Een gezin heeft 2 pleegkinderen waarvan er 1 wordt geadopteerd. Ik ga ervan uit dat er wel een wilsbeschikking bestaat voor het geadopteerde kind. Heeft het pleegkind dan wel recht op een deel van de erfenis? Reactie infoteur, 10-10-2020
Beste Wm Voorn,
Een geadopteerd kind heeft wettelijk hetzelfde erfdeel als een eigen kind, een pleegkind niet:

https://financieel.infonu.nl/geld/85496-wie-erft-van-stiefmoeder-en-stiefvader.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 16-02-2020 16:59 #239
Oma is overleden en haar eerder overleden dochter had 2 adoptiekinderen. Per testament zijn de adoptiekinderen na het overlijden van hun adoptiemoeder door oma onterfd. Nu, ivm met het verdelen van de erfenis van oma, is de vraag of de adoptiekinderen als plaatsvervullers van hun moeder, toch een deel van oma's erfenis kunnen opeisen? Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Johan,
De twee adoptiekinderen kunnen nog een beroep doen op hun gezamenlijke legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schweitz, 12-10-2019 12:28 #238
Oma met alle eigen kinderen (erfgenamen testament) sterven gelijktijdig tijdens een vliegtuigongeluk.
Wie erft dan van oma?
De aangetrouwde partners van kinderen of kleinkinderen.
Haar eigen broers of zussen? Reactie infoteur, 14-10-2019
Beste Schweitz,
Bij een gelijktijdig overlijden met testament is van belang wat er in het testament staat. Als er geen rampenclausule is waarin oma aanvullende voorwaarden stelt in geval van een voortijdig overlijden van haar kinderen en als alle kinderen zelf een kind hebben, gaat de erfenis van oma naar de kleinkinderen. Een gelijktijdig overlijden zonder testament zou overigens een ander resultaat opleveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanet, 02-10-2019 22:53 #237
Zus en zwager overlijden binnen een week. Ze zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Samen hebben ze geen kinderen maar er zijn 5 kinderen van de zwager uit een eerder huwelijk. zus heeft haar man tot erfgenaam benoemd maar hij overleed 5 dagen voor haar. 10 jaar geleden erfde mijn zus van mijn moeder. in het testament van moeder was uitsluiting van "de koude kant" opgenomen. De zwager heeft nog een schuld "vruchtgebruik" bij zijn kinderen. Hoe is de verdeling bij hun erfenis? Reactie infoteur, 03-10-2019
Beste Jeanet,
Zus en zwager waren in gemeenschap van goederen getrouwd, de helft van alles was van haar, ze erfde 1/6 van haar man en de kinderen kregen elk een vordering van 1/6 op de nalatenschap van hun vader (de andere helft). De verdeling van het vruchtgebruik is afhankelijk van de afspraken daarover. Alles wat via moeder bij de zus kwam is afgebakend en komt bij de erfgenamen in de bloedlijn van zus terecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pien, 18-09-2019 14:40 #236
Mijn moeder is overleden acht jaar geleden, nu wil mijn vader zijn garage verkopen is hier een akte voor nodig?

Gr Pien Reactie infoteur, 19-09-2019
Beste Pien,
Een garage valt in de categorie overig onroerend goed. Een transportakte is nodig die via een notaris wordt opgesteld en afgewikkeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miel, 01-08-2019 23:25 #235
Mijn stiefvader is overleden en heeft een schuld bij de Gemeente.
Er is geen testament.
Als wij de "erfenis"verwerpen, kan de gemeente deze schuld door leggen naar onze kinderen?
Hij had een huurhuis. Wat mag er met de inboedel worden gedaan? vervalt deze dan aan de gemeente?

mvrgr,
Miel Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Miel,
Als er geen testament is en geen langstlevende partner, gaat de erfenis van stiefvader normaliter naar zijn familie:

https://financieel.infonu.nl/geld/85496-wie-erft-van-stiefmoeder-en-stiefvader.html

De verhuurder zal de erfgenamen vragen om het huurhuis leeg te halen. Opruimen en ergens opslaan mag. Spullen naar huis nemen, op Marktplaats zetten of Kringloopwinkel brengen niet.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 26-03-2019 12:23 #234
Mijn zoon had een pand samen met een vriend (geen relatie) beide hadden een eigen deel hypotheek en een levensverzekering met verpanding aan de bank afgesloten die bij leven van beide zou deze in 2040 ieder 55.000,- uitkeren.
onze zoon is in 2018 overleden hypotheek van hem 110.000,- is verpand aan de bank. is dus hypotheek vrij. Het deel van de vriend is nog open (60.000,-) Van wie is nu het deel van het pand van onze zoon.
van ons de erfgenamen? wij ouders en broer. of is het de vriend die als 2e verzekerde staat.
Het was de bedoeling dat onze zoon zijn deel in 2020 zo verkopen aan de vriend. Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste Jeannette,
Als er geen testament is, erven de wettelijke erfgenamen van uw zoon zijn aandeel in de woning. Dat staat dus los van de verzekering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita Vermote, 05-02-2019 00:07 #233
Mijn nicht, natuurlijk kind, ongekende vader, alleen naam van moeder vermeld in de geboorteakte, werd geadopteerd door mijn oom, broer van mijn overleden moeder, toen hij met haar moeder huwde.
Mijn nicht was toen minderjarig. Zij kreeg ook de naam van mijn oom.
Mijn overleden nicht was ongehuwd, had geen kinderen, broers, noch zusters. Er zou dus kloving gebeuren tussen de erfgenamen aan moederszijde en deze aan vaderszijde.

Nu krijg ik nieuws van een notaris, dat ik als plaatsopvulling van mijn overleden moeder niet in aanmerking kom voor de erfenis, omdat het een gewone adoptie betrof, een volle adoptie zou niet bestaan hebben in 1955?
De erfenis zou volledig naar de familie van haar overleden moeder gaan.

Is dat zo?

Mvg
Rita Reactie infoteur, 08-02-2019
Beste Rita Vermote,

Het adoptierecht en het onderscheid bolle en gewone adoptie kent in België een lange historie. Niet alleen het jaartal is van belang maar ook de leeftijd van het kind dat werd geadopteerd. Een uitgebreide verhandeling hierover vindt u in dit stuk van de Universiteit van Gent: https://tinyurl.com/y97vqnyw

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koerten, 13-10-2018 11:49 #232
Mijn tante is overleden en mijn neef doet afstand van het erfrecht. Ook mijn vader doet afstand van het erfrecht. Kunnen ze nu ook bij mij aankloppen voor de schulden?

Mvg sandra Reactie infoteur, 15-10-2018
Beste Koerten,
Als uw vader erfgenaam was en de erfenis verwerpt, schuift de erfenis en aansprakelijkheid inderdaad door naar u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melis Jc, 28-09-2018 21:44 #231
Mijn vrouw heeft twee kinderen uit haar eerste huwelijk.
Ik heb vier kinderen uit mijn eerste huwelijk
Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd
wat is de wettelijke verdeling van erven bij het geval dat wij plotseling komen te overlijden?
er van uitgaande dat wij geen testament hebben laten maken. Reactie infoteur, 01-10-2018
Beste Melis Jc,
Als een van jullie (ouders) komt te overlijden, gaat de erfenis naar de langstlevende partner en hebben de kinderen van de overleden partner een vordering op de langstlevende ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geertruida, 26-09-2018 10:24 #230
Mijn man heeft als pleegkind zijn hele jeugd doorgebracht bij zijn oom en tante die verder zelf geen kinderen kregen.
Mag mijn man bij hun overlijden hun nalatenschap regelen of moet eerst in een testament vastgelegd zijn dat hij hun officiële pleegkind is, of moet hiervoor nog iets anders geregeld worden? Geen idee of er een testament is. Reactie infoteur, 30-09-2018
Beste Geertruida,
Pleegkinderen die zijn opgenomen in een testament zijn erfgenaam, maar ook een pleegkind dat voor zijn 21 e is opgevoed door pleegouders gedurende tenminste 5 jaar en dit zonder contact met de biologische ouders. In een testament kan ook worden aangegeven wie de uitvoerder van het testament is en dat hoeft niet een erfgenaam te zijn. Tot slot kunnen erfgenamen, als er geen testament is, samen besluiten wie de executeur van het testament zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nestlé, 20-09-2018 04:07 #229
Moeder is 2 jaar geleden overleden, erfenis is verdeeld onder mijn broer en mij. Nu is mijn broer afgelopen jaar overleden. Mag mijn schoonzus (ze waren getrouwd) het geërfde bedrag van mijn ouders behouden of gaat dit terug naar mij? Mijn broer heeft ook nog een zoontje van 9. In het testament van mijn moeder stond een uitsluitingsclausule dat het bedrag alleen voor haar kinderen zou zijn en niet voor aangetrouwde of geregistreerd partnerschap. Reactie infoteur, 20-09-2018
Beste Nestlé,
Belangrijk is hoe de uitsluitingsclausule precies luidt, wordt ook het zoontje uitgesloten? Zo niet, dan zou de dat deel van de erfenis voor het zoontje kunnen zijn en heeft de schoonzus hierover het beheer zolang het kind nog minderjarig is. Het beste gaat u met de tekst even langs een notaris en vraagt u daar om een vrijblijvend advies.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamann, 04-09-2018 20:04 #228
In het artikel worden de adoptiekinderen wel benoemd, hoe zit het als de adoptievader de erfenis verwerpt? Is dan de eerst volgende de adoptiekleinkind? Of slaat dat over op de "eigen" kinderen? Reactie infoteur, 05-09-2018
Beste Tamann,
De erfenis gaat dan over op het adoptiekind en de andere kinderen van de adoptievader. Ook zij mogen de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden:

https://financieel.infonu.nl/geld/120014-beneficiair-erven-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 02-04-2018 12:35 #227
Mijn moeder is 17 jaar geleden overleden en mijn opa 2 jaar geleden. In het testament van mijn opa en oma staat dat ik en mijn broer het deel van mijn moeder erven 1/3 deel omdat mijn moeder 2 broers heeft. In het testament staat ook dat het eerst gaat naar de langstlevende dat is dus mijn oma.

Nu is pas geleden dus 1 van mijn ooms overleden die heeft ook 2 kinderen. Gaat zijn gedeelte nu naar de 2 kinderen of word dat verdeeld aan de namen die vermeld staan in het testament? Reactie infoteur, 03-04-2018
Beste Ben,
De twee kinderen van de overleden oom nemen dan voor zijn deel zijn plaats in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 13-01-2018 21:38 #226
Beste,
Vraag over de volgende case:
- Alleenstaande man overlijdt, geen partner gehad, ouders ook overleden.
- Heeft wel broers en zussen.
Ik begrijp dat de erfenis verdeeld wordt onder broers en zussen.
- Eén broer is overleden. Was wel getrouwd, had geen kinderen.
-> Heeft de (aangetrouwde) weduwe van de broer recht op het deel van de erfenis dat normaal gesproken aan haar man toegekomen was?
Ik hoor het graag,
Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Peter,
Als er geen testament is, gaat de erfenis naar de broers en zussen of hun plaatsvervullers. De weduwe is geen plaatsvervuller en heeft dus geen recht op een erfdeel:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chaza, 26-12-2017 22:18 #225
Mijn enigste dochter overleden. woonde samen met vriend, geen partnerschap, niet getrouwd… wel samen een huis gekocht. kind uit geboren enigste… vriend wel twee kinderen uit ander huwelijk niet samenwonend… wat erft mijn kleinkind van mijn dochter en later van zijn vader…? welke verdeling van erfenis is er dan mogelijk? vele dank… Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste Chaza,
Als er geen testament is, erft uw kleinkind de helft van wat uw dochter nalaat en later een derde deel van de nalatenschap van zijn vader (als er niet meer kinderen komen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claes Melissa, 26-12-2017 19:15 #224
Vraag;
Als mijn vader getuige wordt van mijn zus en haar toekomstige man, wordt mijn schoonbroer beschouwd als 1ste erfgename, of maw staat hij dan boven mij omdat ik feitelijk samenwoon? Hebben zij meer rechten? Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste Claes Melissa,
Neen, u bent de eerstegraads erfgename van uw vader via de bloedlijn, de schoonzoon is geen erfgenaam van uw vader. Uw vader kan de schoonzoon per testament wel een legaat nalaten, maar daarmee is hij nog geen erfgenaam geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hulpdienst, 01-12-2017 23:28 #223
Beste infoteur

Bij deze stel ik aan U een vraag waar ik toch graag een antwoord op wilde hebben,
ik vraag dit I.V.B. met een erfdeel die toegewezen is aan een persoon die erfgedeelte
is van de overledene persoon, maar er is een tussen persoon die het erfgedeelte in
gedeeltes uitbetaald, en die persoon is de Broer van de overleden Broer.
het erfdeel waar het om gaat is meer dan € 200,000.-

maar dat het erfdeel geregeld werd via de Broer van de overleden dat wist ze niet,
ze dacht dat zij het geld ineens zou krijgen en niet in gedeeltes.

Is het dan mogelijk, dat al dat geld zonder maar iets te overleggen zo beheerd kan worden?

Alvast bedankt voor U steun… Reactie infoteur, 04-12-2017
Beste Hulpdienst,
Dat hangt er vanaf.
Als er een testament is opgemaakt kan de overledene daarin een executeur hebben aangesteld, de broer bijvoorbeeld. Die moet de erfenis dan afwikkelen, de kosten betalen de belastingaangifte doen. Het kan zijn dat die executeur eerst alles zoveel mogelijk wil afwikkelen en daarom nog niet de hele erfenis wil overmaken. De executeur moet overigens de erfgenamen wil voldoende inlichten over waarmee hij bezig is.
Als er geen testament is, heeft die tussenpersoon niet het recht om geld achter te houden. Elke erfgenaam doet dan zijn eigen belastingaangifte erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joy, 19-10-2017 22:23 #222
Hallo,

Gaat het regelen van de begrafenis ook samen met de erfenis? Mijn ouders zijn gescheiden omdat mijn vader een ander heeft. Daardoor is het contact met mijn vader minimaal. Zijn nieuwe vriendin zou een overlijdensverzekering voor mijn vader hebben afgesloten. Maar zij zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Zij wonen echter wel samen, inmiddels ca. 10 jaar. Ook is er, voor zover bekend (hij is nog in leven), geen testament. Daarom zullen, als ik het goed begrijp, de kinderen van mijn vader zijn erven zijn.

Regelt zijn vriendin dan de begrafenis en bekostigt zij dit dan (deels?) via die verzekering en moeten wij als erven voor eventuele overige kosten opdraaien (terwijl wij geen inspraak hebben over de uitvaart)? Of kan zij het geld van de verzekering laten uitkeren en er iets anders mee doen bijvoorbeeld en moeten wij dan alle kosten voldoen uit de erfenis? Ik geloof namelijk niet dat mijn vader veel geld bezit. Of moeten wij juist de uitvaart regelen als zijn erven? Ik heb namelijk ook gelezen dat de kinderen/erven niet altijd direct na overlijden worden geïnformeerd. Wij weten ik dat geval dus alleen dat hij is overleden als zijn vriendin of iemand van zijn kant van de familie ons informeert.

Alvast bedankt.

Groet Joy Reactie infoteur, 21-10-2017
Hallo Joy,
Dat hangt ervan af. De kosten van een uitvaart zijn in beginsel voor de erfgenamen of anders voor de opdrachtgever(s). Een overlijdensverzekering is bovendien niet hetzelfde als een uitvaartverzekering:

https://financieel.infonu.nl/belasting/161052-overlijdensrisicoverzekering-en-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 11-08-2017 07:10 #221
Ik heb een vraag,

Ik heb de wens om mijn financiële erfenis aan Bont voor Dieren te willen geven, omdat ik dit niet wil verdelen over welk familielid dan ook om persoonlijke redenen. Ik heb dat nog niet kunnen doen, maar stel dat ik zou overlijden vóórdat ik dat zwart op wit gekregen heb bij een notaris, kan iemand anders dan mijn taak (in mijn geval een ambulant begeleider) dan voor mij afhandelen en dit geregeld krijgen? En zo ja, moet ik dat eerst schriftelijk op sturen of kan ik dat ook middels een brief of tekstdocument opschrijven, en dat betreffende begeleider dat dan voor mij kan regelen?

Met groet,

P. Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste P,
Voor deze gift na uw overlijden is een akte van de notaris nodig (een schenkingsakte en/of testament). Een codicil heeft hiervoor wettelijk gezien onvoldoende betekenis:

https://financieel.infonu.nl/geld/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 01-08-2017 15:48 #220
Goedemiddag,
Ik heb een vraag. Mijn ex partner is overleden en heeft een koophuis, nu zijn mijn 2 zoons erfgenamen 20 jaar en 17 jaar. Tot de jongste 23 jaar is is zijn tante de tussenpersoon. Het huis staat nu al 7 maanden leeg dit kost alleen maar geld, nu is mijn vraag kan ik het kopen? Ik ben een alleenstaande moeder maar wel met een vaste baan. Dat het huis wel op hun naam gaat maar dat ik als een soort onderpand dien. Want er moet zoveel aan gebeuren dat het voorlopig nog niet te koop kan. Mvg Irene Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Irene,
Als sprake is van een bewind, zult u in overleg moeten met de bewindvoerder:

https://financieel.infonu.nl/geld/135708-erfenis-jong-kind-bewind.html

U hoeft de woning niet te kopen want het is al van de kinderen met als toezichthouder de bewindvoerder.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrea, 12-07-2017 09:24 #219
Mijn man en ik willen gaan scheiden, maar willen elkaar wel als erfgenaam houden (we zijn nu nog gezamenlijk eigenaar van twee hypotheekvrije appartementen). Is dat mogelijk zonder belachelijk veel successierechten te moeten betalen? Reactie infoteur, 12-07-2017
Beste Andrea,
Eenmaal gescheiden verliezen jullie het fiscaal partnerschap en de hoge vrijstelling voor gehuwden bij overlijden. Per testament kunnen jullie wel elkaar tot erfgenaam benoemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 11-07-2017 17:33 #218
Hallo,

Het volgende, mijn broertje en ik zijn `aangenomen kinderen`, dus niet geadopteerd. Mijn biologische moeder is destijds uit de ouderlijke macht gezet. Zij heeft verder geen kinderen meer en is getrouwd met een man die geen kinderen heeft. Wij hebben ook al een jaar of 20 geen contact meer met haar. Nu is mijn vraag, als zij komt te overlijden, hebben wij dan nog erf rechten…? Reactie infoteur, 12-07-2017
Hallo Richard,
Ja jullie zijn nog steeds mogelijke erfgenamen van jullie biologische moeder en vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 27-06-2017 21:53 #217
Beste Zeemeeuw,

Wat heeft het voor nalatenschap en daarmee verbonden erfbelasting voor consequenties als een erfgenaam komt te overlijden voordat er een verklaring van erfrecht is ontvangen? Reactie infoteur, 29-06-2017
Beste Rob,
Een verklaring van erfrecht kan nog worden opgesteld, de overleden persoon was immers erfgenaam op het moment dat de nalatenschap vrij kwam. Voor de later overleden erfgenaam wordt er een nieuwe verklaring van erfrecht opgesteld, het is immers een andere nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 12-06-2017 16:35 #216
Beste Infoteur,
Recent is een tante van ons overleden. Geen partner, geen kinderen, allebei de ouders overleden. Broer en wij als kinderen van de overleden broer erven. Opa heeft na scheiding van tafel en bed bij andere vrouw een zoon gekregen. Deze heeft de achternaam van zijn moeder. Is deze man "halfbroer" in de zin van de wet en nu ook erfgenaam? We weten niet of Opa hertrouwd is en ook niet of hij deze zoon erkend heeft. We hebben geen aanknopingspunten om deze persoon op te sporen. Hoeveel moeite moeten we hiervoor doen? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Rob,
Als deze halfbroer is erkend of via dna gerechtelijk kan aantonen een kind van uw opa te zijn, is ook hij erfgenaam. Deze persoon kan dan later alsnog een herverdeling van de erfenis eisen. Met de achternaam zijn er vaak nog wel aanknopingspunten te vinden. Als u hierover onzeker bent, kunt u een notaris een verklaring van erfrecht vragen (eventueel zonder de mogelijke halfbroer te noemen) en afwachten waarmee de notaris komt. Dit kost een paar honderd euro, afhankelijk van het notariskantoor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Surveyor, 12-05-2017 14:28 #215
Ik ben alleenstaande zonder kinderen doch heb 4 broers en 2 zussen en een wettelijk samenwonende partner hoe gebeurt de erfenis? Reactie infoteur, 14-05-2017
Beste Surveyor,
Samenwonende partners erven niet automatisch van elkaar, daar is een goed samenlevingscontract en testament voor nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renata Kalkhuis, 20-04-2017 17:41 #214
Ik ben (van twee zussen, de oudste) erfgenaam van mijn laatste overleden ouder te weten mijn Moeder. Mijn jongere zus, waar ik geen contact mee heb, is executeur-testementair. Mijn Moeder is op 04-12-2016 overleden. Tot op heden heb ik geen enkel bericht omtrent de afwikkeling hiervan gekregen. De mogelijkheid bestaat, dat er een testament is opgemaakt. Zelf contact maken met mijn zus is in deze kwestie geen optie. Hoe kom ik hier mee verder? Reactie infoteur, 22-04-2017
Beste Renata Kalkhuis,
Of er een testament is, kunt u navragen bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Daarin zou ook moeten staan dat uw zus werkelijk executeur testamentair is. Als u niet zelf contact kunt opnemen met uw zus (u kunt een aangetekende brief sturen met verzoek om informatie), kunt u een intermediair inschakelen (een notaris bijvoorbeeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meyermans Paul, 17-04-2017 19:31 #213
Mijn vraag. moeder overlijdt, vader blijft alleen.wat is de verdeling erfgoed aan vader en een dochter? Reactie infoteur, 19-04-2017
Beste Meyermans Paul,
Als uw ouders in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en er is geen testament, dan is de helft van uw vader en komt de nadere helft in de verdeling. De vader krijgt het beheer over alles als langstlevende en de kinderen hebben een vordering op vader ter grootte van een kindsdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margaretha, 14-04-2017 20:43 #212
Beste Zeemeeuw,

Mijn overleden moeder heeft per testament bepaald dat haar nalatenschap voor 1% aan haar echtgenoot toekomt. De overige 99% dient volgens eveneens beschreven verdeelsleutel onder de kinderen en stiefkinderen te worden verdeeld. Echtgenoot stelt echter dat huwelijkse voorwaarden zijn omgezet in gemeenschap van goederen en dat de wet prevaleert, waarbij bezittingen en gelden hem toekomen en wij kinderen slechts een vordering hebben. Vooropgesteld dat omzetting naar gemeenschap van goederen heeft plaats gevonden en notarieel is vastgelegd, heeft haar echtgenoot het bij het rechte eind of prevaleren bepalingen uit het testament?

Met vriendelijke groeten,
Margaretha Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Margaretha,
Als uw moeder per testament aangeeft dat haar man slechts 1% krijgt van haar nalatenschap, dan prevaleert het testament. Als ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd door een notariële aanpassing, is het wel zo dat haar nalatenschap kleiner zal zijn, omdat 50% van de man is. Jullie hebben, gegeven het testament, een direct opeisbare vordering op de nalatenschap:

https://financieel.infonu.nl/geld/79326-echtgenoot-onterven-kan-met-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emma, 14-04-2017 10:46 #211
Beste Zeemeeuw,

Mijn zus is overleden en wij, de hele familie, gaan de erfenis verwerpen. Nu zijn mijn overleden zus en ik geadopteerd. Moet mijn nog levende adoptief oma (dus de moeder van mijn adoptievader) dan ook verwerpen?

Alvast bedankt voor uw reactie.
mvg
Emma Reactie infoteur, 15-04-2017
Beste Emma,
Zonder een testament is uw adoptief oma inderdaad ook erfgename van uw zus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 06-04-2017 21:52 #210
Ik ben getrouwd, stel er overkomt mijn man en mij iets dat wij beide overlijden mijn man heeft een kind uit zijn eerste huwelijk ik heb geen kinderen maar wel een broer, wat gebeurt er met onze spaarrekening inboedel enz. we hebben geen testament. Reactie infoteur, 07-04-2017
Beste T,
Als jullie niet tegelijkertijd overlijden maar na elkaar, dan erft de langstlevende en is er een niet direct opvorderbare claim van de kinderen (bij u uw broer). Sterven jullie tegelijkertijd, dan vindt een verdeling plaats langs jullie eigen bloedlijnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia van den Hurk, 03-04-2017 13:55 #209
Geachte, mijn vraag is mijn moeder is langstlevende en ik en mijn zus zijn erfgename. Wij hebben geen contact met haar. Hoe gaat dat dadelijk als zij overlijd en met het huis wij hebben geen sleutel van het huis. Bij voorbaat dank: Silvia van den Hurk Reactie infoteur, 04-04-2017
Geachte Silvia van den Hurk,
U zult een vordering hebben op de langstlevende ter grootte van uw erfdeel en die moet worden betaald uit de nalatenschap van uw moeder. Als een ander straks de erfenis afwikkelt, moet u die persoon wel van uw vordering op de hoogte stellen. Zolang uw moeder leeft, gaat ze zelf over haar vermogen, ook al hebben jullie daar een vordering op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fabienne, 30-03-2017 12:32 #208
Beste, mijn oom is overleden. Ik ben aangesproken als erfgenaam. Nu kom ik te weten dat de woning verkocht is aan de buurvrouw. Niet enkel de woning maar ook de inboedel. Woning is onder de marktwaarde verkocht. Kan ik hier iets in veranderen? Mijn oom was weduwnaar en heeft geen kinderen. Reactie infoteur, 02-04-2017
Beste Fabienne,
Uw erfdeel is niet afhankelijk van de waarde waarvoor de woning is verkocht, maar van de WOZ-waarde waarvoor hij in de boeken staat. Als de woning te goedkoop is verkocht, kunt u nog terugvallen op de WOZ-waarde. Als er handtekeningen zijn gezet, zijn alleen de handtekeningen geldig van de personen die daartoe bevoegd zijn en dat zijn meestal alle erfgenamen of een door hen aangewezen persoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jet Hoeks-Stuitje, 18-03-2017 10:29 #207
Ik heb uw heldere artikels gelezen. Nu heb ik een vraag: waarom moet ik na het overlijden van mijn man een verklaring van erfrecht laten zien aan verschillende instanties? Wij waren gehuwd in gemeenschap van goederen. En hebben en hadden een gezamenlijke bankrekening? De erfenis valt toch toe aan mij als langstlevende en aan onze zoon - die op mij een vordering krijgt ter grootte van zijn erfdeel?
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, Jet Hoeks Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Jet Hoeks-Stuitje,
Instanties die toch om een Verklaring van Erfrecht vragen doen dit om zeker te weten dat er geen andere erfgenamen zijn en er geen testament is opgesteld. Overigens wordt er niet altijd om een Verklaring van Erfrecht gevraagd:

https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kleintje, 14-03-2017 18:53 #206
Heeft de weduwe van mijn broer recht op erfenis als mijn moeder sterft? Ze hebben geen kinderen. Reactie infoteur, 16-03-2017
Beste Kleintje,
De weduwe van uw broer erft zonder een testament niet van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera van der Palm, 13-03-2017 14:48 #205
Beste Zeemeeuw,
Mijn vader woonde 19 jaar samen, zonder testament of samenlevingscontract. Hij is pas overleden… Mijn stiefmoeder is heel verdrietig, maar wilde de uitvaart niet betalen. Zij vindt dat wij dat moeten doen. Ook eventuele openstaande rekeningen. Moeten wij dit straks ook gaan betalen? Terwijl mijn stiefmoeder flink wat geld op haar bankrekening heeft staan. En zij eerder (verleden jaar) tegen ons zei; dat als mijn vader kwam te overlijden, zij de kosten zou betalen. Maar, dat kan ze zich nu ineens niet meer herinneren…
Hopende op een reactie,
V van der Palm Reactie infoteur, 14-03-2017
Beste Vera van der Palm,
De opdrachtgever van de uitvaart is in eerste instantie aansprakelijk voor de rekening van de uitvaart. Verder is de stiefmoeder geen erfgename.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 01-03-2017 13:29 #204
Beste Zeemeeuw,

De vader van mijn minderjarige dochter heeft in zijn laatste testament beschikt dat zijn erfenis haar volledig toekomt op haar 25ste jaar. Tot die tijd heeft hij een bewindvoerder aangesteld die de erfenis voor haar moet beheren.
Erflater was woonachtig in Spanje en het betreft een Spaans testament, alsook een Spaanse bewindvoerder.
Van deze bewindvoerder heb ik vernomen dat het in Spanje mogelijk is een maandelijkse toelage voor het dekken van haar levenskosten en studiekosten aan te vragen. Omdat wij in Nederland wonen zegt de bewindvoerder dat we dit via een Nederlandse notaris moeten regelen. Weet u of dit inderdaad waar is? Of hoe we dit anders kunnen regelen?
Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 02-03-2017
Beste Petra,
Het lijkt erop dat de bewindvoerder een officieel document wil hebben waaruit blijkt dat u een voorschot op de erfenis vraagt ten behoeve van uw dochters levenskosten en studiekosten. Indien dat er is, kan de bewindvoerder als uitvoerder daarop zijn akkoord geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 14-02-2017 21:46 #203
Geachte heer/mevrouw,
In 2006 kochten we een huis met een samenlevingscontract en een levensverzekering.
Helaas zijn we in 2009 uit elkaar gegaan, ze wilde aan niks mee werken qua uitkopen en dergelijken. De zaak loopt inmiddels via een advocaat vanaf augustus 2016. Toen we uit elkaar gingen was ze 3 maanden later in 2009 zwanger van een dochter van haar nieuwe vriend. En tot het bizarre aan toe overlijdt ze 2 weken geleden aan zelfmoord 30 jan 2017. Er is nog niks geregeld met het koop huis want de zaak loopt nog via een advocaat. Nu is mijn vraag erft haar dochter wat niet van mij is, een kindsdeel, of de helft van het huis en erft haar vriend ook wat?

Met vriendelijke groet Alex. Reactie infoteur, 16-02-2017
Geachte Alex,
Er kan een testament zijn opgemaakt waarin staat wie wat erft en ook in uw samenlevingscontract kunnen allerlei bepalingen staat met wat van u en wat van uw overleden ex is. De rechtszaak wordt wellicht stopgezet door het overlijden of voortgezet door de erfgenaam. Wat in haar erfenis zit uit de tijd dat jullie samen woonden, is maximaal de helft van het gemeenschappelijke, maar het kan ook minder zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monica, 06-02-2017 16:59 #202
Stel dat je net iets eerder overlijdt dan je man en je hebt geen testament. Is het dan zo dat de familie van je man alles erft of zijn er nog uitzonderingen hierop? Reactie infoteur, 07-02-2017
Beste Monica,
Als u iets eerder overlijdt dan uw man en er is geen testament, dan is uw man de langstlevende partner die alles erft. Uw kinderen hebben op hem een vordering. Die vordering komt beschikbaar als uw man overlijdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 02-02-2017 14:43 #201
Erflater stond onder bewind ivm verkwisting en had agv een ongeluk frontaalsyndroom. Symptomen hiervan zijn oa dat de persoon de gevolgen van zijn acties niet kan overzien en impulsief gedraag vertoont. Tijdens bewind heeft hij zijn huis verkocht aan zijn broer die tevens bewindvoerder was. Daarnaast heeft hij twee weken later zijn kinderen onterft en dezelfde broer als erfgenaam benoemd. Vraag: Is die broer wel bevoegd om erfgenaam te worden gezien de afhankelijke positie die erflater heeft tov hem?

Vraag: een bewindvoerder moet mijns inziens in principe het vermogen in stand houden en niet toe eigenen, ook al betaalt hij ervoor. Als er geen goedkeuring is van de kantonrechter voor de verkoop van het huis (bv doordat de bewindvoerder geen aantekening in het Kadaster heeft laten opnemen en de notaris zijn werk niet goed heeft gedaan), kan de verkoop aan de broer dan nietig worden verklaard en terugvloeien naar de nalatenschap? Reactie infoteur, 03-02-2017
Beste Rob,
Een bewindvoerder dient zorgvuldig met het geld en vermogen van de onder bewind gestelde om te gaan en heeft niet meer bevoegdheden dan door de kantonrechter zijn toegestaan. Dat betekent dus dat als u twijfelt aan diens handelingen, u die kunt voorleggen aan de kantonrechter die een besluit zal nemen en eventuele onbevoegd verrichte handelingen kan terug draaien. Ook een testament kan na overlijden worden aangevochten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 30-01-2017 14:34 #200
Stel, vader is gescheiden, hertrouwd en overleden. zijn weduwe hertrouwt en de kinderen uit zijn eerdere huwelijk zijn inmiddels volwassen. blijft zijn hertrouwde weduwe erfgenaam als er een erfenis van een familielid van vader komt?
m.vr.gr. Miriam Reactie infoteur, 31-01-2017
Beste Miriam,
Als er geen testament is, erft de hertrouwde weduwe niet van een familielid van uw vader. De enige uitzondering hierop is een erfenis van een gemeenschappelijk kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dekkers M. R., 24-01-2017 01:05 #199
Een niet aangenomen of erkend kind, kan dus gewoon erven, (als bewijs door dna of anders geregeld is) tot hoever gaat dit terug? Kunnen de nakomelingen van dit kind ook nog erven (als bijv. de nakomeling is overleden?) En zo ja, hoe ver gaat dit? M.a.w. kunnen de nakomelingen van de nakomelingen etc. etc. ook erven? Tot welke graad is dit mogelijk?
graag uw reactie, met vriendelijke groeten M.Dekkers Reactie infoteur, 25-01-2017
Beste Dekkers M. R.,
Nakomelingen kunnen erven zolang ze nog in leven zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Freek, 21-01-2017 10:16 #198
Geachte, mijn vader is een tijdje terug overleden, mijn moeder is al langer geleden overleden.
Mijn vader is toen hertrouwd, ik had/heb dus een stiefmoeder. In hoeverre is zij nog familie van mij nu, na het overlijden van mijn vader?

gr Freek Reactie infoteur, 23-01-2017
Geachte Freek,
Voor een erfenis en de erfrechten is uw stiefmoeder niet uw familie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 17-01-2017 13:49 #197
Situatie Erflater heeft testament opgesteld waarin kinderen zijn uitgesloten. Het is opgemaakt in 2000, dus zou mi. nog volgens het "oude erfrecht" beoordeeld moeten worden. Ik meen dat de legitieme portie daar anders bepaald was, maar ook de status van de onterfden. Deze zouden toch erfgenaam zijn. Daarentegen staat er ook een soort voorbehoud in het testament:"Deze uitsluiting dient beoordeeld te worden naar het Nederlands erfrecht dat geldt ten dage van mijn overlijden. Ingeval met deze uitsluiting legitieme rechten worden geschonden, zullen ook de betreffende legitieme rechten worden beoordeeld conform de Nederlandse wetgeving ten dage van mijn overlijden."

Verandert het feit dat dat testament voor 2003 is opgesteld iets aan de grootte van het aandeel van de legitieme portie of doet die extra zin het net weer teniet? Reactie infoteur, 19-01-2017
Beste Rob,
Die extra zin geeft aan dat het testament, hoewel in 2000 opgesteld, op het punt van de legitieme portie moet worden uitgelegd naar het huidige recht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caren, 02-01-2017 16:32 #196
Mijn moeder is in 2010 overleden, ze had een testament waarin haar erfenis naar de langstlevende (mijn vader) is gegaan. Wel stond in haar testament een uitsluitingsclausule voor eventuele partner (geregistreerd). Een deel van de erfenis is aan mij uitgekeerd. Ik wil nu een geregistreerd partnerschap aangaan met mijn huidige partner, maar wil bij mijn overlijden dat het geld uit de erfenis van mijn moeder naar mijn kinderen uit een eerdere relatie gaat en niet naar mijn geregistreerde partner. Heeft hij recht op dit geld of gaat dit automatisch naar mijn kinderen? Het geld zit niet in onze gezamenlijke woning, maar staat op een spaarrekening. Mijn vader heeft ook een testament op laten maken, waarin hij heeft aangegeven dat zijn nalatenschap niet naar een eventuele partner van mij of mijn kinderen gaat. Vraag is moet ik nu nog naar de notaris om partnervoorwaarden vast te leggen. Reactie infoteur, 03-01-2017
Beste Caren,
Zonder een testament gaat uw erfenis naar uw partner (geregistreerd partnerschap) waarbij de kinderen een vordering hebben op de partner voor hun erfdeel. Wilt u dat niet, dan kan de notaris voor u een testament opstellen met daarin een uitsluitingsclausule. Bij een samenlevingscontract erven uw kinderen zonder een testament wel direct van u, een geregistreerd partnerschap gaat dus verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Myranda, 28-12-2016 22:49 #195
Een paar dagen geleden is mijn zus overleden in Spanje, waar zij met haar man woonde. Wij hebben niet zo 'n goed contact met haar man. En nu is de vraag.Hoe kunnen wij er achter komen of er een testament is? Reactie infoteur, 29-12-2016
Beste Myranda,
Ook Spanje kent een Register voor testamenten, het Registro de las Ultimas Voluntades in Madrid. Daar zou haar testament dan geregistreerd moeten staan, als dat in Spanje is opgesteld. Een eventueel Nederlands testament vindt u terug in het CTR te Den Haag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 26-12-2016 00:43 #194
Beste,
Mijn vader en moeder zijn al meer dan 30 jaar officieel gescheiden, en er zijn twee kinderen uit dit huwelijk, kan mijn moeder als vader overlijdt, hopelijk nog niet, erven van mijn vader of gaat de erfenis naar de kinderen? Reactie infoteur, 27-12-2016
Beste Anita,
Uw moeder kan alleen van uw vader erven, als hij dat zo in zijn testament bepaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Calebout, 10-12-2016 08:39 #193
Kan mijn vader zijn huis verkopen gezien hij gescheiden is van tafel en bed met zijn echtgenote (waarbij zij ook nog dement is sedert een viertal jaren) zonder zijn kinderen daarbij te erkennen?

Hebben wij recht op madezeggingsschap bij de verkoop en kunnen wij ons part opeisen indien hij het huis verkoopt, gezien mijn moeder in een instelling vertoeft en hij naar een serviceflat zou gaan? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Calebout,
Als de woning het eigendom is van uw vader en zelf niet onder bewind staat, mag hij ermee doen wat hij wil (verkopen, verhuren).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annick, 01-12-2016 13:34 #192
Beste, ik ben weduwe en heb 2 kinderen. Mijn nieuwe vriend woont bij ons en heeft 1 dochter die bij haar moeder woont. Deelt hij en zijn dochter mee in het roerende en onroerend goed als ik kom te overlijden? Reactie infoteur, 03-12-2016
Beste Annick,
Zonder een testament delen uw vriend en diens dochter niet mee in uw nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 29-11-2016 15:17 #191
Graag leg ik de volgende situatie aan U voor.

Situatie:
Tante A.v.L. is overleden, geen relatie, geen kinderen, bescheiden spaargeld, geen schulden.
Al haar broers en zussen zijn overleden. Hun kinderen zijn dus de erfgenamen.

1 van haar broers is in Nederland getrouwd (1957) met een gescheiden vrouw (N.). Deze had uit haar eerste huwelijk 2 kinderen met de achternaam B. (van haar toenmalige echtgenoot). Tijdens dat huwelijk is ook een kind verwekt door mijn oom T.v.L. (broer van overleden tante). Dit kind kreeg de achternaam B. (de vrouw in kwestie was nog steeds getrouwd met B.). Na de scheiding, maar vóór het huwelijk met mijn oom is nog een kind verwekt. Deze kreeg de achternaam van de moeder N. Daarna is er getrouwd en is het 'nieuwe gezin' - 2 volwassenen en 4 kinderen - naar Australië vertrokken (gevlucht?), waar alle kinderen onder de naam van mijn oom (v.L.) zijn geregistreerd (1957). De kinderen die daarna verwekt zijn zijn allen geboren onder de naam van mijn oom v.L.

De vraag is nu:
Zijn de 2 oudste kinderen die NIET door mijn oom zijn verwekt en dus geen bloedlijn hebben, aanvankelijk in Nederland zijn geregistreerd onder de naam van hun biologische vader, maar wél de achternaam v.L. in hun Australische paspoort hebben staan. Wel of geen erfgenaam?
Diezelfde vraag geldt (in mindere mate) ook voor de volgende 2 kinderen. Zij zijn wel door mijn oom verwekt maar zijn toentertijd (1955 en 1957) niet onder zijn naam in de GBA opgenomen. Er is echter wel een bloedlijn.

Graag verneem ik uw visie (juridisch standpunt) hier op. Reactie infoteur, 30-11-2016
Beste Rob,
Als er geen bloedlijn is met de kinderen, zijn deze zonder testament geen erfgenamen. Als er wel een bloedlijn is, maar de kinderen niet zijn erkend, zijn ze ook geen erfgenaam tenzij ze kunnen aantonen dat vL hun vader is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne Elshof, 23-11-2016 15:37 #190
Wij mijn ex-man en ik hebben samengewoond ruim 35 jaar met een samenlevingscontract en testament.
Na de scheiding wil mijn ex mij als enige erfgenaam laten blijven. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 24-11-2016
Beste Yvonne Elshof,
Ja dat is mogelijk als uw ex-man dat per testament vastlegt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N., 15-11-2016 09:21 #189
Wanneer ik mijn terminale vader in huis neem, mijn moeder leeft niet meer, en mijn broer een huis van mijn vader huurt, waar een hypotheek op rust, aanvaarden wij dan sowieso de erfenis ook al is deze negatief? Of kan je deze dan ook verwerpen/ benificair aanvaarden? Reactie infoteur, 16-11-2016
Beste N,
Met het in huis nemen van uw vader of het huren van zijn woning, aanvaardt u nog geen erfenis. Uw broer moet wel huur betalen om eventuele twijfels hieromtrent straks te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 07-11-2016 15:37 #188
Ik ben hertrouwd en heb 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Stel dat wij met zijn vieren verongelukken en mijn dochters als laatste, klopt het dat mijn ex dan ons geld erft? Zij dragen wel de achternaam van mijn huidige man, maar zijn niet geadopteerd.

Mvg wendy Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Wendy,

Uw ex erft niet van u, een ouder kan wel van zijn kinderen erven. Maar dat kan met een testament weer worden verhinderd via een uitsluitingsclausule. Zie bijvoorbeeld:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nan, 29-10-2016 16:47 #187
Beste

Wanneer een broer overleden is, alle, broers en zussen verwerpen hun erfenis. Kan dan de erfenis naar een van de kinderen gaan van de broers of zussen van de overleden man?

mvg Reactie infoteur, 31-10-2016
Beste Nan,
Als u verwerpt, worden uw kinderen in uw plaats erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I., 08-10-2016 08:14 #186
Beste,

Kan een stiefzoon van zijn stiefvader erven, er is geen sprake hier van een testament? Moeder is namelijk al jaren geleden overleden. Hij draagt namelijk de zelfde achternaam als van zijn stiefvader sinds zijn meerderjarige leeftijd. En ik twijfel er ook niet aan dat desdijds was erkend door zijn vader.

Met vriendelijke groeten, Reactie infoteur, 10-10-2016
Beste I,
Een stiefkind erf niet van zijn stiefvader als er geen testament is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 06-10-2016 08:47 #185
Beste,
ik zit met de volgende vraag. Mijn vader is in 2007 overleden, er was toen een langslevende testament. Na zijn overlijden heeft mijn moeder het testament aangepast, er zijn klein kinderen in opgenomen. Nu is mijn moeder ook overleden en moet het testament uitgevoerd worden. Moet nu eerst het testament van vader uitgevoerd worden dus dat kindsdeel verdelen, waarna het deel van moeder verdeeld moet worden volgens haar testament. Of het totale vermogen nu verdelen volgens testament van moeder? Voorbeeld, vader overlijdt, vermogen 200.000, 3 kinderen, moeder 100.000, kinderen en moeder 25.000.
Moeder overlijdt na maken nieuw testament een kind overleden, 200.000, 2 kinderen 50.000 maakt 100.000, kinderen en klein kinderen verdelen de andere 100.000 volgens testament.
gr Ad Reactie infoteur, 07-10-2016
Beste Ad,
De erfenis van uw vader gaat van de nalatenschap van uw moeder af. Eerst verdeelt u de nu vrij gekomen nalatenschap van uw vader exclusief moeders deel onder de erfgenamen van uw vader en wat er dan nog overblijft volgens het testament van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja Zandvliet, 02-10-2016 21:06 #184
Een tante van mij is overleden en heeft in een testament haar stiefzoon benoemd als enige erfgenaam. Deze stiefzoon is echter vermist, we weten niet eens of hij nog in leven is. Het enige dat we weten is dat hij in Den Haag heeft samengewoond met een vrouw (we weten haar naam niet en ook niet of ze al dan niet getrouwd waren) en dat er geen kinderen waren. Die informatie dateert van een jaar of 4 geleden. We hebben geen adres. We hebben een 06-nummer, maar dat is afgesloten. Er moet van alles geregeld worden, maar wij - neven en nichten - zijn geen erfgenaam vanwege het testament. Wie regelt nu alle zaken, zoals opzeggen huur, huis leeghalen, rekeningen betalen enz enz enz? Er is overigens ook een forse schuld, dus ik heb het vermoeden dat áls de erfgenaam alsnog gevonden wordt, hij de erfenis zal verwerpen. Als dat zou gebeuren, of als zou blijken dat hij is overleden en geen officiële partner en kinderen heeft, vervalt de erfenis van mijn tante dan aan de staat? Reactie infoteur, 04-10-2016
Beste Anja Zandvliet,
Als de stiefzoon de nalatenschap verwerpt, gaat de erfenis terug in zijn familielijn. Als daar tot de zesde graad niemand meer van leeft, vervalt de erfenis aan de staat. U kunt de verhuurder melden dat tante is overleden, de huur opzeggen kunt u niet maar de verhuurder wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lien, 24-09-2016 14:22 #183
Mijn zus en moeder woonden samen. Nu is mijn moeder gestorven en gaat mijn zus verhuizen. Mijn zus gaat haar onterven. Nu was mijn vraag of mijn zus haar spullen mag meenemen als ze gaat verhuizen? Reactie infoteur, 26-09-2016
Beste Lien,
Wie gaat uw zus onterven?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrie, 26-07-2016 14:34 #182
Ik ben een alleenstaande moeder met 2 volwassen kinderen die niet meer thuis wonen. Nu wil ik gaan trouwen, deze nieuwe partner is NIET de vader van mijn kinderen. Nu is mijn vraag stel dat ons onverhoeds iets overkomt en wij komen beiden te overlijden,
kunnen mijn kinderen dan aanspraak maken op een eventuele erfenis van mijn man? Reactie infoteur, 27-07-2016
Beste Gerrie,
Uw kinderen erven niet van uw (aanstaande) man, wel van u. Bij een gemeenschap van goederen kan zo een deel bij de kinderen terecht komen als u na uw man komt te overlijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 09-07-2016 13:29 #181
Ons gezin bestaat uit 3 personen (man, vrouw en volwassen zoon met een eigen inkomen en spaargeld). Mijn man heeft geen ouders meer, alleen nog broers en zussen. Ik heb nog een moeder en 2 zussen. Stel dat wij als gezin betrokken raken bij een ramp en/of ongeval en alle drie komen te overlijden. Zonder een testament: naar wie gaat ons geld en het geld van onze zoon? Reactie infoteur, 10-07-2016
Beste Wilma,
Ik mag hopen dat dat u niet zal overkomen, maar als het gebeurt is de volgorde van overlijden belangrijk (voor zover die kan worden vastgesteld). Die bepaalt of uw zoon nog even van u erft of andersom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anny, 18-06-2016 20:43 #180
Vraag; 2 vrouwen hebben 2 kinderen via onbekende donor. Na 8 jaar samengewoond te hebben wordt de relatie verbroken. Er is wel een testament waarin mijn ex mijn biologische kinderen als enige erfgenaam noemt. Zij heeft de kinderen niet erkend. Mijn ex is stervende. Hoeveel successie moet hierover betaald worden?
Stel dat wij alsnog voor haar overlijden een geregistreerd partnerschap aangaan, wordt dan het successierecht minder?

Iedereen heeft hier een ander verhaal over Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Anny,
Als uw biologische kinderen een legaat krijgen van uw ex, hebben ze een vrijstelling en betalen over het bedrag daarboven 30 tot 40% belasting. In 2019 en 2020 zijn de vrijstellingen hoger:

https://financieel.infonu.nl/belasting/159590-erfbelasting-2019-vrijstellingen-tarieven-successierechten.html

Bij een geregistreerd partnerschap bent u de langstlevende partner en hebt u een vrijstelling van circa 650.000 euro (2019), circa 660.000 euro in 2020.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 17-06-2016 22:54 #179
Beste,
mijn moeder is overleden, ik ben enig kind en woon samen met mijn vader in de ouderlijke woning.moeder is nu 8jaar overleden maar mijn vader laat de woning nu express verkommeren en verbrast het geld.kan ik als enige erfgenaam van mijn moeder hier iets tegen doen?of heb ik geen voet om op te staan zolang vader leeft?er is geen testament, mijn ouders hadden enkel een huwelijkscontract. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Johan,
Als er echt sprake is van verkwisting, kunt u naar de kantonrechter gaan om uw erfdeel eerder uitbetaald te krijgen (wilsrechten inroepen heet dat).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 16-06-2016 22:55 #178
Ik heb een samenlevingscontract en een zoon uit eerder huwelijk. Mocht ik overlijden dan is mijn zoon toch automatisch erfgenaam? En is hij dan ook degene die dan het recht heeft om mijn financiële zaken af te handelen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Anoniem,
Zonder testament is uw zoon enig erfgenaam en regelt dus ook de afwikkeling van de erfenis. Overigens zou dat problemen kunnen geven met de opvattingen van uw huidige partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 15-06-2016 09:45 #177
Nu oma is overleden en er vijf kinderen zijn, erven zij ieder 1/5 deel. Nu is één erfgenaam overleden drie maanden na het overlijden van oma, maar nog voordat de erfenis van oma is verdeeld. Deze erfgenaam is in gemeenschap van goederen getrouwd. Zij hebben twee kinderen. Erft nu de (aangetrouwde) partner van de erfgenaam of diens kinderen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Dirk,
De helft is van de partner. De andere helft komt in de erfenis terecht, waarbij elk hiervan 1/3 deel erft. De erfenis van de kinderen is niet door hen direct opeisbaar maar een vordering op de langstlevende partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 01-06-2016 13:26 #176
Een tante van mij is overleden. Haar man was een jaar daarvoor overleden
Zij hadden geen kinderen. Mijn tante had tijdens overlijden nog 3 levende broers/zussen.
Ook een schoonzus die ten tijde van het overlijden van mijn tante al weduwe was (dit was de broer van mijn overleden tante)
Mijn vraag is: wie erven er nu precies?
Gaat de erfenis altijd naar de langstlevende? Dus heeft in dit geval de schoonzus ook recht op haar deel? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Suzanne,
Als er geen testament is, gaat de erfenis naar de broers, zussen en de ouders. Voor de overleden broer geldt plaatvervanging, wat betekent dat zijn deel naar zijn kinderen gaat en als die er niet zijn weer terugkomt in de verdeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 29-05-2016 20:14 #175
Mijn broer is 2 jaar geleden overleden. Hij was gehuwd en ze hebben geen kinderen gekregen. Stel dat mijn schoonzus komt te overlijden wie erft er dan? Heb ik of mijn moeder dan recht op het deel van mijn broer of gaat dan alles naar haar familie? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste S,
Als er geen testament was waarin uw zoon anders bepaald heeft, gaat alles naar haar familie. De schoonzus kan overigens ook een testament opstellen om dit te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bibbi, 06-05-2016 19:19 #174
Mijn broer is afgelopen februari overleden. Hij was niet getrouwd/geen geregistreerd partnerschap, maar heeft wel 2 kinderen die niet erkend zijn. Nu heeft de moeder van zijn kinderen na het overlijden €1247.- van mijn broers rekening naar de bankrekening van haar zoon over laten boeken. Zij had klaarblijkelijk zijn pincode. Mijn vraag is was zij daartoe bevoegd? En zijn de kinderen wel erfgenaam nu zij niet erkend zijn door mijn broer? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Bibbi,
Een niet door de biologische vader erkend kind is niet automatisch zijn erfgenaam (als er geen testament is). Maar het kind kan wel een gerechtelijke procedure beginnen, zo aantonen dat de overledene zijn vader is en dan alsnog meedelen in de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rodriguez, 05-05-2016 18:48 #173
Mijn broer heeft geen testament en heeft veel schulden (40.000 euro). Hij heeft geen vermogen. Hij is nu terminaal thuis. Hoe zit dat nu met zijn schulden? Zijn wij (moeder en 3 zussen) daar nu automatisch verantwoordelijk voor? En wat als wij dat ook niet kunnen opbrengen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Rodriguez,
Als jullie zijn erfenis straks niet verwerpen, zijn jullie inderdaad aansprakelijk te stellen voor zijn nagelaten schulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 17-04-2016 22:44 #172
Ik ben al 45 jaar erfgenamen van mijn overleden zuster maar mijn zuster heb sinds 2 jaar mijn uit het testament gezegd zonder dat ik het weet en heb daar ook helemaal niets voor getekend mag dan wel? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Loes,
Uw zus heeft niet uw toestemming nodig om haar testament te wijzigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 14-04-2016 14:15 #171
Mijn oma is overleden, mijn moeder had 1 broer, hij is ook overleden, hij had een vrouw en 3 kinderen. Nu is er een spaarrekening, mijn moeder denkt dat dat geld nu verdeeld moet worden. 1/2 voor mijn moeder de andere helft voor mijn tante en haar 3 kinderen. Het huis van oma is nog niet verkocht maar staat al op naam van mijn moeder en tante.
Kunnen ze het geld van de spaarrekening gebruiken voor de kosten aan het huis of moet dat geld nu verdeeld worden omdat de kinderen van mijn tante verder niets met de verkoop van het huis van doen hebben. En hoe moet eventueel de helft door mijn tante en haar 3 kinderen verdeeld worden? Alles gelukkig in goede harmonie maar we weten het niet precies. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Jolanda,
De andere helft komt toe aan de kinderen van uw moeders overleden broer, uw tante. Nergens staat hoe snel ze dat geld moeten ontvangen, maar als ze erom vragen hebben ze er wel recht op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kati, 07-04-2016 00:16 #170
Geachte, Mijn vader is twee jaar geleden overleden, had geen testament wel vermogen mijn zus beheerde dit, er zijn bedragen naar haar gegaan schenking van rond de 40.000 euro een jaar voor mijn vader overleed deze probeer ik via de notaris terug te vorderen in de gezamenlijke pot. Zij wil hier niet aan meewerken alles gaat vrij langzaam, Vooral dat mijn zus weet dat ik erg ziek ben.Ik en mijn tweede man die mij al vele jaren vol met vele liefde verzorgd hebben een testament op de langstlevende, Ik zelf heb 2 kinderen van het eerste huwelijk bijna geen contact mee, Nu mijn vraag als er iets met mij gebeurt wie krijg dan de erfenis van mijn overleden vader,? kan de notaris die gemachtigd is door mij dit zo lang uitstellen,? Met vriendelijke groet Kati.
ps wij komen uit Belgie en wonen in spanje, Reactie infoteur, 01-07-2020
Geachte Kati,
Uw erfdeel gaat niet verloren, u hebt geërfd, maar nog onduidelijk is om welk bedrag het gaat. Als er geen testament is, komt uw erfdeel in handen van uw erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 27-03-2016 19:11 #169
Mijn schoonvader is een aantal jaren geleden overleden. Hij lag in scheiding, maar deze was nog niet rond op het moment van overlijden. Alles is dus naar zijn (tweede) vrouw gegaan, aangezien hij op dat moment dus nog in gemeenschap van goederen was getrouwd.
De ouders van mijn schoonvader leven nu beide nog (opa en oma van mijn man), maar wat gebeurt er als zij overlijden? Zij hebben/hadden 2 zoons (waaronder dus de overleden schoonvader). Treedt mijn man dan in de plaats van mijn schoonvader (als enig kind) of gaat dat deel van de erfenis naar de vrouw van mijn schoonvader omdat zij op moment van overlijden in gemeenschap van goederen waren getrouwd? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Anoniem,
De tweede vrouw heeft als het goed is als langstlevende partner de erfenis gekregen met daarbij een vordering van uw zoon die wordt uitbetaald zodra zij komt te overlijden. Bij overlijden van de ouders van schoonvader, treedt uw man in de plaats van zijn vader. De tweede vrouw erf niets van opa en oma.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 17-03-2016 15:37 #168
Mijn man met wie in gemeenschap van goederen getrouwd was is onlangs overleden. Hij heeft een zoon uit een eerdere relatie. Wij hebben een koop huis dat op naam van mijn man en mij staat.
Als wij de waarde van alle bezittingen optellen en op de aflossingsvrije hypotheek in mindering brengen blijft er een schuld over van €350.000,- Kunnen mijn stiefzoon en ik beide de nalatenschap verwerpen of is het beter om beneficiair te aanvaarden? Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Karin,
Als u zeker bent dat de schuld zo groot is, is direct verwerpen de beste oplossing. Beneficiair aanvaarden is dan het uitstellen van uw beslissing waarbij u ook nog eens allerlei uitzoekwerk moet doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kenneth D. Strijdhaftig, 03-03-2016 07:44 #167
Goede morgen. Ik heb de volgende vraag:
Ik maak aanspraak op een aandeel van mijn uit een erfenis ( woning ) van mijn overleden vader. De overige kinderen van mijn vader zijn allemaal volle broers en zusters van elkaar. Zij komen dus uit één moeder.Die is trouwens ook overleden. Ik ben hun halfbroer. Ik heb nl een andere moeder gehad. We zijn wel allemaal door onze vader erkend.
Vanwege onderlinge twisten over de erfenis, wil ik met de meeste spoed mijn aandeel teruggeven aan de boedel, aangezien ik niets met ruzies te maken wil hebben. Hoe kan ik dat doen? En via wie? Moet het via een advocaat of een notaris?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Kenneth D. Strijdhaftig,
U kunt de erfenis verwerpen. Dit kunt u zelf doen bij het secretariaat van een rechtbank of via een machtiging aan een notaris. U kunt ook afspreken met de erfgenamen dat u uw aandeel niet wilt, maar zij dan wel uw erfbelasting moeten betalen. Het risico is altijd dat er nog schuldeisers zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 16-02-2016 15:03 #166
Mijn situatie is als volgt. Mijn man heeft 3 kinderen (bij een andere vrouw waarmee hij nooit getrouwd is geweest). Wij zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Wat gebeurt er bij overlijden zonder testament? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Annemarie,
Zonder testament erft de langstlevende partner, waarbij de kinderen van de overleden partner een vordering krijgen op de langstlevende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Babette, 26-01-2016 10:44 #165
Ik ga scheiden. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Wat zullen de grootste financiële nadelen voor mij zijn als wij gaan scheiden? Ik werk niet en heb zelf dus geen inkomen. We hebben samen 2 kinderen. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Babette,
Dat hangt er helemaal van af: is er een woning, is er ander vermogen, zijn er schulden, krijgt u partner- en kinderalimentatie, waar gaat u wonen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bram, 08-01-2016 19:06 #164
Beste,

Mijn vader is gescheiden van mijn moeder en is hertrouwd. Wanneer hij komt te overlijden krijgt zijn nieuwe vrouw vruchtgebruik. Deze dame heeft 2 kinderen uit een vorig huwelijk. Hoe zit het dan wanneer zij komt te overlijden? Krijg ik dan mijn kind deel?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Bram,
Als die vrouw komt te overlijden kunt u uw kindsdeel uit de nalatenschap van uw vader direct opeisen. Deze vordering komt in mindering op de nalatenschap van de vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

José Erkens, 18-12-2015 13:44 #163
Wanneer een volle neef van onze moeder - zijn moeder een volle zus van onze oma - zonder testament een nalatenschap achterlaat, delen wij dan als volle achterneven en -nichten van deze oom, op dezelfde wijze in de nalatenschap als de ook aanwezige halve achterneven en - nichten? Of geldt daar een verschil?

Bij voorbaat dank voor het antwoord.

J. Erkens Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste José Erkens,
Zonder een testament erven half achterneven en - nichten de helft van een volle achterneef of -nicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 09-12-2015 09:56 #162
Zie mijn onderstaande bericht, ik ben er uit ik, heb de notaris gevonden die het testament van mijn oom heeft opgemaakt, en heb deze gesproken. De executeur en zijn familie zijn de enige erfgenamen van mijn oom, jarenlange goede burenhulp en het bewerken van mijn oom hebben de executeur en zijn familie geen windeieren gelegd en de echte familie heeft het nakijken. Laat dit een waarschuwing wezen voor te hulpvaardige buren en of vage kennissen die wat al te hulpvaardig zijn. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Robert,
Klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 09-12-2015 09:41 #161
Ik ben enig familielid van overleden oom, op de begrafenis heb ik een buurman ontmoet die zei de executeur te zijn. Hoe weet ik of dat zo is?
Mij is geen notaris bekend en nu vier weken na het overlijden is en blijft het stil. Wat te doen? ben ik als ik niets hoor wel bevoegd als enig familielid ook maar iets te gaan doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Dat zou in het testament moeten staan.

Carl Dehouck, 06-12-2015 10:47 #160
Mijn broer en ik hebben in maart 2015 van moeder geërfd. Nu, rond 20/11/2015 heeft mijn broer een beroerte gekregen waarvan de toestand kritiek is. Mijn broer is alleenstaand en heeft 3 kinderen die reeds allemaal gehuwd zijn. Als mijn broer overlijdt, kan ik dan aanspraak maken op een deel van zijn nalatenschap? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Carl Dehouck,
Zonder een testament erven zijn kinderen zijn nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John Bergs, 03-12-2015 18:41 #159
Vraagje: de oma van mijn vrouw is overleden en ze heeft schulden. Nou is mijn vraag komen ik en mijn kinderen (achterkleinkinderen) in aanmerking als wij niet het verwerpings formulier tekenen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste John Bergs,
Als de moeder van uw vrouw nog leeft, is die eerste de in lijn van erfgenamen. Anders komt de erfenis bij uw vrouw terecht (en broers of zussen). Dan bij de kinderen en zo verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid van Hout, 01-12-2015 23:00 #158
Vraagje:
Mijn ouders leven nog en zijn op leeftijd, mijn broer heeft geen contact meer met zijn ouders, mijn moeder woont zelfstandig en mijn vader in tehuis, ik ben door mijn moeder gemachtigd bij de bank ( pasje en code) om bij haar overlijden aan haar geld te kunnen om alles te regelen. Maar volgens de wet is mijn vader erfgenaam? Maar die kan niks beslissen, is het nu het beste dat mijn moeder een testament op laat stellen? Kunt U mij hier informatie over geven?

vriendelijke groet
Ingrid van Hout Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Ingrid van Hout,
Als uw vader niet zelf kan beslissen, is het voor u het handigste als uw moeder een testament laat opstellen:

https://financieel.infonu.nl/geld/79326-echtgenoot-onterven-kan-met-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariette, 26-11-2015 20:57 #157
Mijn moeder is voor de 2e keer weduwe geworden. Haar man heeft 1 kind dat volbloed is en het andere kind is wel door hem opgevoed maar is volgens dna niet van hem. Hoe zit het met de verdeling van de inboedel het huis en het financiële? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Mariette,
Wettelijk gezien is uw moeder de erfgenaam van alles en krijgt zijn kind een vordering op uw moeder. Het andere kind krijgt alleen iets toebedeeld, als dat zo in een testament is bepaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hast, 14-11-2015 11:06 #156
Mijn man komt eerder te overlijden dan zijn moeder (die weduwe is). Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. We hebben geen kinderen. Mijn man heeft broers en zussen. Als mijn schoonmoeder vervolgens overlijdt, ben ik dan erfgenaam? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Hast,
Helaas niet. Dan komt zijn aandeel weer in de verdeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 05-11-2015 12:34 #155
Mijn huidige echtgenoot is weduwnaar maar zijn schoonmoeder leeft nog. Is hij erfgenaam gezien hij getrouwd is geweest in gemeenschap van goederen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Anoniem,
Alleen als de schoonmoeder dat zo in haar testament regelt. De gemeenschap van goederen telt ook niet meer, omdat zijn eigen vrouw inmiddels is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Victor, 22-10-2015 15:44 #154
Vier kinderen erven in principe van erflater. 1 van de kinderen overlijdt 3 maanden na erflater terwijl de afwikkeling van de erfenis nog loopt. Erft dan de echtgeno(o)t(e) van het kind dat na erflater is overleden of zijn/haar kinderen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Victor,
Als ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de helft van de erfenis al voor de echtgeno(o)t(e). De andere helft maakt deel uit van de nalatenschap van het overleden kind. Diens kinderen hebben een nog niet opeisbare vordering op de langstlevende echtgeno(o)t(e).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manon, 18-10-2015 15:15 #153
Tijdens mijn 1ste huwelijk heb ik samen met mijn ex-man een huis gekocht. Uit dit huwelijk heb ik 2 kinderen. Na mijn scheiding heb ik het huis overgenomen en op mijn naam een hypotheek opgenomen. In 2011 ben ik hertrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn huidige man heeft ook 1 kind uit een eerder huwelijk. Samen hebben wij geen kinderen. Hoe is het erfrecht als een van ons komt te overlijden? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Manon,
Zonder testament erven de echtgeno(o)te en eigen kinderen, niet de stiefkinderen. Omdat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd heeft elke partner de helft van alles in eigendom en komt de andere helft in de erfenis terecht.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Ronald, 15-10-2015 17:50 #152
Oom en Tante overleden en geen kinderen, Oom is broer van mijn vader.
Een goede bekende van hen heeft jaren hun administratie gedaan en hen geholpen met ritjes ziekenhuis ed.
Deze persoon die al dan niet met goede bedoelingen heeft gehandeld heeft alles naar zich toegetrokken, huis goederen en spaargeld.
Tante heeft alleen nog een zus, ik ben volle neef van Oom.
Kan het zo wezen dat de goede kennis alles krijgt en de zus van Tante en neef van Oom helemaal niets? als de goede kennis hen zo ver heeft weten te krijgen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Ronald,
Dat mag dus niet als dat niet zo in een geldig testament is bepaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sayana, 22-09-2015 17:11 #151
Mijn grootvader en vader zijn al meer dan 20jaar overleden. Mijn vader had geen testament, mijn grootvader wel, waarin hij zijn vrouw, mijn grootmoeder dus, "onterft" in de mate van het mogelijke en alles naliet aan mijn vader. Mijn grootmoeder behield 1/4 en het vruchtgebruik van het huis. Nu is mijn grootmoeder gestorven laat een testament na waarin ze haar deel van het huis) schenkt aan kennissen.
Mijn vraag, ik word nu plaatsvervanger van mijn vader en ben erfgename van die 3/4 maar heeft mijn moeder recht op een deel hiervan? Aangezien mijn mama nog getrouwd was met mijn vader of wilt dit niets zeggen?

Mvg Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Sayana,
De erfenis volgt wat de erfenis van uw grootmoeder betreft de bloedlijn. U bent de plaatsvervuller van uw vader, niet uw moeder. Bekijk ook of het deel wat de kennissen nu erven uw rechten niet aantast. Dit hangt af van de waarde van hun aandeel in de totale erfenis die grootmoeder nalaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans, 15-09-2015 16:29 #150
Mijn partner en ik gaan uit elkaar, wij hebben een samenlevingscontract met daarin de verklaring voor elkaar te zorgen morgen wordt het testament van mijn partner herroepen en ben ik geen erfgenaam meer en dat van mij wordt binnen enkele dagen herroepen en is mijn partner geen erfgenaam meer van mij.
In 2003 heb ik een erfenis van mijn moeder ontvangen en dit in het huis gestoken(nieuwe keuken etc) en een gedeelte op onze gezamelijke spaarrekenig gezet. Mijn partner is eigenaar van het huis dus heb ik geen recht op het huis, heeft mijn partner recht gehad op de helft van de erfenis die ik heb ontvangen? Of blijft die eigendom van mij? En omdat ik uit het huis vertrek binnenkort moet mijn partner die dan teruggeven(betalen) aan mij?
vriendelijke groet Ans Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Ans,
Dat hangt helemaal van de tekst van het samenlevingscontract af. Normaliter houdt een ieder zijn eigendom als dit niet anders is afgesproken of als dit niet voor gewone dagelijkse uitgaven is gebruikt. Als de (ex-) partner het eigendom van zijn huis niet met u deelt, hebt u recht op uw geld dat u in dat huis hebt gestopt. Ook een gezamenlijke rekening wil niet zeggen dat het eigendom gemeenschappelijk is, maar dat beide personen van de rekening gebruik kunnen maken. Het beste maakt u het overzicht van wat u nog tegoed hebt, voordat u uit het huis bent vertrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja, 10-09-2015 21:30 #149
Mijn man heeft een huis op zijn naam staan, ik heb een huis op mijn naam staan. Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn man heeft een zoontje uit een vorig huwelijk, en twee kinderen van ons. Heeft zijn zoon uit zijn vorig huwelijk recht op een deel v het huis wat op mijn naam staat? Of krijgen alleen onze kinderen een deel van het huis? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Marja,
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is bij een overlijden de helft van het totale vermogen van de ene partner en de andere helft van de ander. De langstlevende partner heeft wel speciale rechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 07-09-2015 22:46 #148
Vraag:
Mijn vader is overleden, niet getrouwd, heeft al 23 jaar een vriendin, die was 4 dagen per week bij hem maar staat in België ingeschreven bij haar ouders. Nu erven mijn broer en ik alles en wil mijn schoonmoeder in het huis gaan wonen maar het huis is van ons. Kan dit? Mag dit? Moet zij dit dan kopen van ons? Kan ze het huren van ons? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Kim,
Omdat de vriendin niet bij uw vader was ingeschreven heeft ze wettelijk geen rechten op de nalatenschap of het moet zo zijn dat uw vader dat zo per testament of in een notarieel samenlevingscontract heeft bepaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hullie, 06-09-2015 08:39 #147
Onze zoon woont samen met zijn partner. Zij hebben een samenlevingscontract, zijn dus niet getrouwd!
Als wij komen te overlijden krijgt onze schoondochter dan ook een deel van onze erfenis? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Hullie,
De schoondochter wordt alleen uw erfgenaam als u dat zo in uw testament aangeeft, anders niet. In uw testament kunt u zelfs door middel van uitsluiting bepalen dat uw erfenis ook niet bij het overlijden van uw zoon alsnog naar de schoondochter gaat:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Biezen, 03-09-2015 01:49 #146
Ben voor de tweede keer getrouwd in gemeenschap van goederen met een Spaanse, die een dochter heeft. Mijn vrouw komt te overlijden (in Spanje) erft de dochter dan haar deel van geld en overwaarde huis van haar moeders deel in Nederland. Doordat er met de papieren iets niet goed gegaan is, is ons huwelijk in Spanje niet erkend, waardoor de stiefdochter alle Spaanse bezittingen heeft geërfd. Huwelijk is in Nederland gesloten. Ik zelf heb twee zoons. Hoe moet de verdeling uiteindelijk plaatsvinden? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Van Biezen,
Als de erfenis naar Spaans recht wordt afgehandeld, en dat lijkt hier het geval, en er is geen testament, dan erft de stiefdochter het bezit van de moeder. Daaronder valt niet het bezit in gemeenschap van goederen dat haar zou kunnen toekomen doordat u in Nederland bent gehuwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natalia, 25-08-2015 18:51 #145
Hallo,

Mijn broer is overleden, hij had samen met zijn vriendin een kleine van een half jaar. Hij woonde echter niet officieel met haar samen. Naar mijn mening is de kleine de erfgenaam van mijn broer. En daardoor ook zijn achtergebleven vriendin. Mijn moeder en zus denken dat mijn moeder erfgenaam is.

Kunt u hier antwoord op geven?

Mvg Reactie infoteur, 15-03-2020
Hallo Natalia,
Als het kind door uw broer is erkend, erft het kind. Omdat die nog minderjarig is, beheert zijn moeder diens vermogen totdat het kind 18 jaar is of totdat de moeder overlijdt:

https://financieel.infonu.nl/geld/135708-erfenis-jong-kind-bewind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natasja, 13-08-2015 12:26 #144
Ik ben voor de 2e keer getrouwd. Mijn eerste man is overleden en samen hebben wij een dochter. Mijn huidige man heeft zelf geen kinderen en heeft in een testament vast laten leggen dat zij, mochten we beiden komen te overlijden, zijn enige erfgename is. Mijn vraag is hoe het zit met de erfenis van mijn huidige man zijn ouders (mijn schoonouders).
Mocht mijn man eerder komen te overlijden dan zijn eigen ouders is mijn dochter dan ook erfgename van haar stief-grootouders? Mijn man heeft nog een broer met kinderen. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Natasja,
Zonder testament van uw stiefschoonouders waarin is aangegeven dat uw dochter ook erfgename is, erft uw dochter bij vooroverlijden van uw man niet van haar stiefgrootouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzie, 11-08-2015 12:24 #143
Goedemorgen
Mijn vraag is het volgende.
Mijn man en ik zijn vorig jaar getrouwd in gemeenschap van goederen.
Het koophuis is op naam van mijn man blijven staan.
Mijn man heeft twee volwassen kinderen die mij niet willen kennen.
Wat gebeurt er als mijn komt te overlijden?
Heb ik enig recht of moet mijn man een testament op laten maken? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Suzie,
Ook als uw man geen testament opstelt, gaat zijn nalatenschap in eerste instantie geheel naar u. De kinderen erven wel, maar die vordering wordt pas uitbetaald als ook u komt te overlijden. Overigens is het huis al voor de helft van u en komt bij zijn overlijden alleen de andere helft in de verdeling waarbij één kindsdeel ook van u is. Met een testament kan uw man veel meer regelen (onterven, tweetrapstestament):

https://financieel.infonu.nl/belasting/52879-tweetrapsmaking-en-tweetrapstestament-voordeliger.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 07-08-2015 16:27 #142
Bij een kennis gaat zich binnenkort de volgende situatie voordoen:
Moeder komt te overlijden en de dochter van 19 jaar blijft als enig erfgenaam achter in de woning die hypotheek vrij is. Kan de dochter alleen gebruik maken van de erfrechtvrijstelling voor kinderen en zoja hoe kan zij dan de erfbelasting betalen indien er geen geldmiddelen zijn? Moet de dochter dan de woning gaan verkopen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Frans,
De dochter heeft een vrijstelling van € 20.047. Als er geen ander geld aanwezig is, kan zij wellicht een hypotheek op het huis nemen, een lastige situatie want de erfbelasting op een hypotheekvrij huis kan fors oplopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 29-07-2015 11:50 #141
Mijn opa is onlangs overleden. Hij laat een erfenis na, zijn enige dochter (mijn moeder) is echter al eerder overleden. Vlak voor haar dood is zij getrouwd met haar partner (niet mijn vader). Mijn vraag is of de partner van mijn moeder aanspraak kan maken op de erfenis. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Paul,
Neen, het erfdeel van uw moeder gaat nu naar haar kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Britt, 22-07-2015 07:21 #140
Moeder is begin overleden. Zij had spullen van mijn overleden opa. Familie (zussen van mijn moeder) zegt nu dat die spullen van hen zijn en niet van mij. Wie heeft recht op deze spullen wettelijk gezien?
Ik als enige directe erfgenaam denk ik zelf. Maar kunnen zij dingen claimen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Britt,
Dat hangt er van af onder welke afspraken de erfenis van uw grootvader is verdeeld. Als uw moeder gewoon de goederen heeft geërfd, zijn ze nu van u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maad, 05-07-2015 12:23 #139
Beste,
Bij het overlijden van ons grootmoeder zijn er 8 erfgenamen, waaronder mijn zus en ik als erfgename van onze overleden vader die deel uitmaakte van de 8. 1 erfgenaam slaagt erin een document te laten ondertekenen aan de grootmoeder waarin staat dat alle bezittingen na haar overlijden hem toebehoren dit heeft hij naar schijnt bij een notaris laten registeren… aldus de volledige nalatingsschap (2 panden immo + geldsommen)
er loopt nu een juridische procedure waarin de overige erfgenamen in beroep gaan tegen het zogenaamde oneerlijke testament.
wat is het minimum dat met niet kan onterven?… welke rechten hebben de overige erfgenamen nu nog? zonder eindloos in beroep te moeten gaan? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Maad,
Een testament is hooguit rechtsgeldig als deze door een notaris is opgesteld in aanwezigheid van een onafhankelijke getuige en de erflater. Uw vader had als kind tenminste recht op de legitieme portie en dat is de helft van het wettelijke erfdeel. Voorts moet een testament geregistreerd staan in het testamentenregister en moet grootmoeder nog goed in staat zijn geweest om te begrijpen en goed te keuren hoe haar nalatenschap verdeeld zou worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chaza Helmond, 28-06-2015 14:51 #138
Enigste dochter overleden, beide ouders leven nog.dochter heeft een zoon.heeft een partner zonder testament, geen partnerschap.geen en/of rekening niets beschreven.hoe en wat erfenis? wij als ouders van dochter vinden dit moeilijk. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Chaza Helmond,
Zonder een testament is de zoon de enige erfgenaam. Als de zoon minderjarig is, zal er een bewindvoerder worden aangesteld.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Albertine Kelly, 27-06-2015 12:35 #137
Beste infoteur,
Het gaat om een familieboedel casus die zich afspeelt in Suriname. Mijn moeder is in 1990 overleden en mijn vader in 1995.
Mijn oudste broer heeft ongeveer 15 jaar lang op het perceel gewoond en zijn bedrijf op staan. Hij heeft het onderhouden en ook verbouwingen gedaan zonder toestemming van de overige 5 erfgenamen.
In de toekomst willen wij naar Suriname en van de 3 huizen die op het perceel staan gebruik maken.
Hij weigert dat. Nu hebben we begrepen dat de wet in Suriname is: dat als een erfgenaam 20 jaar op dat perceel heeft gewoond het perceel automatisch op zijn naam komt te staan.
Hoe moet dit worden aangepakt, want de overige erfgenamen willen het perceel als familieboedel behouden.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Vriendelijke groet,
Albertine Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Albertine Kelly,
Kennelijk heeft de broer zich als gebruiker en eigenaar gedragen, maar dat wil niet zeggen dat hij daarmee ook eigenaar van de grond en opstal is geworden. Wellicht kan hij doorgaan met gebruik, maar dan wel tegen betaling van een redelijke huur en een vergoeding voor afgelopen twintig jaar. Een jurist Surinaams recht kan dit precies voor u in deze casus uitzoeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rawi, 27-06-2015 12:11 #136
Hallo,

Mijn ouders zijn gescheiden.
Ik woon samen met mijn moeder(eigen achternaam) al jaren, maar ik heb mijn vaders achternaam gekregen na mijn 18de jaar.
Mijn moeder weet niet of mijn vader een testament heeft gemaakt.'

- Stel mijn vader komt te overlijden en hij heeft schulden. Komen de schulden dan bij mijn moeder als er een testament is gemaakt van mijn ouders?
- En als er geen testament is gemaakt en ik draag wel mijn vaders achternaam?

mvg'
Rawi Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Rawi,
In eerste instantie zijn de kinderen van vader en zijn eventuele nieuwe partner de wettelijke erfgenamen, niet moeder. Uw achternaam is niet van invloed op een testament of erfenis van uw vader, maar wel de bloedlijn vader en kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nanouk, 24-06-2015 20:06 #135
Hallo,

Mijn oom (broer van mijn vader) is overleden. Ik heb nu een brief ontvangen van zijn dochter waarin staat dat zij de erfenis zal verwerpen. Zij vraagt nu aan mij en aan andere familieleden of wij ook de erfenis willen verwerpen. Maar ik ben toch geen erfgenaam wettelijk gezien. Alleen mijn vader toch? Ze wil dit gezamenlijk doen om kosten te besparen? Er is verder geen testament opgesteld.

Alvast bedankt voor uw reactie! Mvg Nanouk Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Nanouk,
Als vader de erfenis wel aanvaardt, stopt het daar en heeft u er geen last van. Pas als uw vader de erfenis verwerpt, is de vraag of u wel de erfenis wilt aanvaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 14-06-2015 01:19 #134
Hallo

De vader van mijn vriendin is overleden.
Zij had totaal geen contact meer met haar vader (al 18 jaar niet) en kwam te wonen bij haar pleegvader.
Ze is door haar biologische vader wel erkend.
Haar vader heeft nog broers waar hij jaren geen contact mee had.
Is zij nu de wettelijke erfgenaam?.
Zij heeft absoluut geen interesse in een erfenis van hem er zijn echter wel wat kleine persoonlijke dingen die waarschijnlijk nog
aanwezig zijn in haar vaders huis die zij noodgedwongen heeft moeten achter laten.
Heeft zij hier nog recht op als zij de erfenis weigert?.

Met vriendelijke groet
Peter Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Peter,
Ja zij is erfgenaam van haar biologische vader. Als iemand een erfenis verwerpt, verwerpt hij alles. Er kunnen dan geen dingen uitgehaald worden. Een andere erfgenaam kan haar na de verwerping en voor eigen rekening wel een paar dingen geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edith, 13-06-2015 10:57 #133
De oom van mijn vader, weduwnaar geen kinderen, heeft mijn ouders opgenomen in zijn testament als enig erfgenamen. Mijn beide ouders zijn overleden, ik ben enig kind.
Moet het testament nu formeel aangepast worden? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Edith,
Het testament hoeft niet te worden aangepast. De erfenis gaat naar het kleinkind als de ouder al is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 11-06-2015 22:48 #132
Mijn vader is ernstig ziek. Stel hij komt te overlijden voor mijn (ook zieke) oma. Wie erft dan bij het sterven van mijn oma. Is het deel van mijn vader dan automatisch voor mijn moeder? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Wim,
Als er geen testament is, is de erfenis voor uw moeder en krijgen de kinderen een vordering op haar (groep 1).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angel, 08-06-2015 22:45 #131
Mijn vader is overleden, hij heeft altijd getwijfeld of mijn oudste zus wel zijn biologische dochter was, hij heeft haar zelfs gevraagd een DNA test te willen doen, dit heeft zij geweigerd.
Als zij niet zijn biologische dochter is, heeft dit dan consequenties voor de erfenis? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Angel,
Als uw vader haar als kind heeft erkend, is zij normaliter een wettelijke erfgenaam. Uw vader is immers overleden en kan die erkenning niet meer herroepen. De moeder die met de erkenning heeft ingestemd, kan ook nog vragen om een vernietiging van de erkenning (als zij nog leeft). Het kan ook nog zo zijn dat uw vader een testament heeft opgesteld met een aantal voorwaarden waaronder de zus kan erven of haar erfdeel heeft ingeperkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annet, 29-05-2015 14:02 #130
Ik ga met mijn partner een huis kopen. Nu willen wij geregistreerd partnerschap aangaan, maar hij heeft al een dochter uit een eerdere relatie. Wij samen hebben 1 kind. Ik ben benieuwd hoe dat dan geregeld is met overlijden oid zonder een testament. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Annet,
Zijn kind erft van hem en uw kind van u in de vorm van een vordering op de langstlevende partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 27-05-2015 14:43 #129
Een oom van mijn moeder is overleden, deze man was ongehuwd en had geen kinderen. Mijn oma is erfgenaam. Deze man had schulden, dus mijn oma gaat de erfenis verwerpen. Hierna erft mijn moeder en gaat verwerpen. Hierna ben ik erfgenaam en wil ik dit ook verwerpen. Is het noodzakelijk dat mijn gehuwd partner ook verwerpt? Aangezien zij geen bloedverwant is. En zijn mijn kinderen van vier en zes ook nog erfgenaam en zal ik voor hun ook verwerping moeten regelen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Johan,
Uw gehuwde partner is geen erfgenaam van de oma in uw bloedlijn als zij niet in het testament genoemd wordt. Uw kinderen zijn wel weer erfgenaam als iedereen verwerpt. Als het de bedoeling is om te verwerpen, kan dat beter voor een aantal personen tegelijkertijd worden gedaan. Minderjarige kinderen kunnen alleen beneficiair aanvaarden. De rechter bekijkt dan of verwerping niet in hun nadeel is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 10-05-2015 11:36 #128
Ik heb samengewoond zonder contract en in die periode ook een kind gekregen, mijn wettige erfgenaam. Omdat het kind minderjarig is heb ik de volgende vraag. Gaat de moeder van het kind de erfenis beheren mocht mij iets overkomen? Als dat zo is heb ik de volgende vraag. Wat en hoe kan ik daar iets aan doen? Ik wil niet dat moeder daar iets over te zeggen heeft, ik heb een broer die de erfenis zou kunnen beheren totdat mijn kind 18 is. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste C,
U kunt in uw testament een voogd voor uw kind aanwijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lin, 09-05-2015 22:35 #127
Hallo. Ik heb in 1989 bij ons trouwen het kind van mijn vrouw erkend. Dit kind is niet van mij. Kan hij aanspraak maken op het zgn kindsdeel. Wij zijn wel van plan om een testament op te laten maken.
Groet Lin Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Lin,
Door de erkenning is het kind ook uw wettelijke erfgenaam geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 07-05-2015 19:40 #126
Hallo, ik heb een vraag: Mijn zoon koop ons huis en wil een overlijdensverzekering afsluiten, nu twijfel hij om heel het hypotheek bedrag te verzekeren of de helft!
De vraag is nu, als er wat gebeurd met mijn zoon en er blijft de helft van hypotheek bedrag open staan, kunnen de ouders dan voor het resterende bedrag het huis kopen? of is dat wettelijk op een andere manier vastgelegd.

Vr.Gr.Wim Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Wim,
Als er wat gebeurt met uw zoon, gaat het huis naar de erfgenamen. Die bekijken ook hoe er met de hypotheek wordt omgegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petronella, 02-05-2015 16:49 #125
Petronella, 02-05-2015
Ik ben weduwe en als ik overlijd komt de opbrengst van mijn appartement terecht bij mijn 3 kinderen.
2 kinderen zijn getrouwd en er zijn in totaal 4 kleinkinderen. 1 kind is niet getrouwd maar woont wel samen
met zijn partner, bij hen zijn er geen kinderen.
Ik wil dat de erfenis alleen bij mijn 3 eigen kinderen terecht komt. Kan ik dat bij de notaris regelen? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Petronella,
Door middel van uitsluiting kunt u regelen dat het geld alleen bij uw eigen kinderen terecht komt:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jorn, 14-04-2015 20:28 #124
Ik heb een adoptief broer en zus bij een vader met wie ik totaal geen contact heb. Met deze adoptief kinderen heb ik (dus) ook geen contact. Zijn deze kinderen van mijn vader erfgenamen van mij? Het is me onduidelijk of ik ze als pleegkinderen moet zien of als halfbroer/zus. En als ze als halfbroer/zus gelden, kun je die dan onterven? En ik heb eerder begrepen dat je als ouder je kind niet kan onterven, maar kan ik als kind mijn vader onterven? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Jorn,
Een vader kan een kind onterven en andersom. Wel kan een kind bij onterving een beroep doen op zijn legitieme portie en een vader niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 08-04-2015 10:44 #123
Mijn vader (78) is recent overleden. Hij heeft een geregistreerd partnerschap. Hij heeft zijn partner leren kennen rond zijn 45e en is pas in 2007 een geregistreerd partnerschap aangegaan. Zijn partner heeft twee kinderen die ten tijde van hun relatie al lang en breed een eigen leven hadden opgebouwd, net als ik en mijn zus.
Mijn vader heeft een testament waarin hij heeft laten opnemen dat het huis voor mijn zus en mij is en dat zijn huidige partner daar nog 5 jaar mag blijven wonen. In dat testament staat niets over de verdeling van zijn spaargeld.
Vraag: zijn de kinderen van de partner van mijn vader ook erfgenamen? Zij zijn dus niet geboren en opgegroeid binnen hun geregistreerd partnerschap. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Rob,
Haar kinderen zijn geen erfgenamen van uw vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 01-04-2015 00:33 #122
Ik heb een meerderjarige stiefbroer met een verstandelijke beperking die woont bij een instelling. Zijn moeder is sinds kort overleden met vermoedelijk een negatieve nalatenschap. Daarom wil zijn vader (dus ook mijn vader) deze nalatenschap verwerpen en om administratieve rompslomp te voorkomen ook niet beneficiair erfenis aanvaarden. Mijn vader is momenteel niet de bewindvoerder (juridisch), hij staat wel onder mentorschap bij de instelling waar hij woont. Wie kan het snelst deze erfenis verwerpen en welke stappen moeten er genomen worden? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Dennis,
Een mentor is niet bevoegd om geldzaken te regelen. De vraag is dus wie op dit moment wel die bevoegdheid heeft en namens de stiefbroer kan verwerpen of een notaris daartoe kan machtigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ted, 25-03-2015 21:05 #121
Mijn moeder -weduwe- is in 2014 overleden. Zij had geen testament laten opmaken. Zij had drie zonen, waarvan er een in 2013 is overleden. Deze overleden zoon was in gemeenschap van goederen getrouwd.
Mijn vraag is of mijn schoonzus, de vrouw van mijn overleden broer, nu zijn erfdeel krijgt. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Ted,
De directe bloedverwanten van uw broer krijgen via plaatsvervulling zijn erfdeel. Daartoe behoort niet zijn vrouw, wel zijn eventuele kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 23-03-2015 18:55 #120
Vader is overleden in 2008, moeder is onlangs overleden. Er moet nog van alles geregeld worden oa. verkoop van een huis. Er is de verwachting dat een van de kinderen binnenkort ook overlijdt. Hoe zit het als het huis na het overlijden van het kind wordt verkocht en daarmee de erfenis pas verdeeld kan worden. Is het gedeeld door 5 kinderen of door 4 kinderen? en hoe zit het belastingtechnisch? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Anne,
De erfgenamen die nog leven op het moment van overlijden van de erflater, zijn erfgenaam. Als een erfgenaam vlak daarna overlijdt, schuift diens erfdeel door naar diens erfgenamen. Belastingtechnisch wordt dan bekeken of er niet ten onrechte twee maal erfbelasting over hetzelfde is betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An, 16-03-2015 11:16 #119
Beste,
mijn man is een paar jaar geleden overleden. Wij hebben 1 kind. Mijn schoonouders zijn nu ongeveer een jaar overleden. Mijn man zijn ex-vrouw heeft blijkbaar toch 1 kind naar mijn man vernoemd (zijn achternaam), ook al is dit kind niet van hem maar ze waren nog niet gescheiden op het moment dat dit kind ter wereld kwam. Maakt dat kind dan ook aanspraak op de erfenis van mijn schoonouders of mijn man? Reactie infoteur, 16-03-2015
Beste An,
Een wettelijk erkend kind of een kind waarvan kan worden aangetoond wie de ouders zijn, heeft recht op een kindsdeel van zijn ouders. Met een testament kan dit aandeel worden verkleind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pietje, 15-03-2015 15:26 #118
Mijn vader is overleden. Mijn ouders zijn tientallen jaren geleden gescheiden en mijn vader had een nieuwe vrouw. Tijdens zijn 1ste huwelijk heeft hij een testament opgesteld, waarin hij mij en mijn 2 broers als erfgenaam benoemt en zijn 1ste vrouw het vruchtgebruik over de nalatenschap geeft.

Nu ze gescheiden zijn en het testament naar voren is gehaald, krijgt mijn moeder/zijn ex-vrouw niks lijkt mij. Maar hoe zit het met de nieuwe vrouw? Is zij ook onterfd omdat mijn vader het testament niet heeft gewijzigd? In de nalatenschap zit een woning en een effectenportefeuille, hoe moeten we hiermee omgaan ivm onze stiefmoeder/2de vrouw van mn vader? Die zit tevens in een bejaardentehuis. Reactie infoteur, 16-03-2015
Beste Pietje,
Als in het testament uw moeder (de eerste vrouw) met naam en toenaam wordt genoemd (zodat duidelijk is om wie het gaat), vervalt het vruchtgebruik en komt de erfenis geheel toe aan u en uw twee broers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bonkie, 09-03-2015 20:05 #117
In na het overlijden van mijn eerste echtgenoot, hertrouwd. Wij hebben niets gezamenlijk opgebouwd op financieel gebied en wij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Bij mijn overlijden wil ik dat mijn dochter al mijn bezit erft, althans alles dat ik al voor mijn huwelijk in bezit had. Zoals het huis, de erfstukken, tafelzilver, sieraden en meer van dat soort dingen. Ik wil dat mijn man kan blijven wonen in mijn huis in overleg met mijn dochter. Kan dit? Voornaamste reden hiervoor zijn de kinderen van mijn man, waar wij geen enkel contact mee hebben. Ik wil koste wat het kost voorkomen dat zij, na overlijden van hun vader, eventueel aanspraak kunnen maken op mijn bezit. Reactie infoteur, 10-03-2015
Beste Bonkie,
Ja dit alles kunt u met een testament regelen. Zo voorkomt u dat uw erfenis naar de schoonfamilie gaat. Uw man heeft dan het vruchtgebruik van de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 10-02-2015 07:24 #116
Hallo
mijn zoon zou willen huwen en vraagt zich af hoe het zit met het erfrecht van zijn stiefdochter (uit vorig huwelijk van zijn vriendin). Heeft zijn stiefdochter recht op erven van hetgeen wij (zijn ouders) en hijzelf gans ons leven voor gewerkt hebben. Hij heeft wel een erkende zoon samen met zijn vriendin (van hem en vriendin)Kan iemand ons hierin raad geven. Dank bij voorbaat Reactie infoteur, 15-03-2020
Hallo Anoniem,
Een stiefkind erft niet direct van uw zoon, maar kan indirect wel erven als de langstlevende de vriendin is en deze komt te overlijden. Met een goed testament kan dit worden voorkomen:

https://financieel.infonu.nl/geld/85496-wie-erft-van-stiefmoeder-en-stiefvader.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Haan, 05-02-2015 00:07 #115
Vraag: Tijdens de afhandeling van de erfenis is een erfgenaam overleden. Dat was de echtgenoot van de overledene, en stiefmoeder van de kinderen van de overleden vader. Het grootste deel van de erfenis is verdeeld volgens testament. Daarin was de stiefmoeder genoemd, maar haar eigen kinderen uit een eerder huwelijk niet. Het laatste deel van de erfenis is achtergehouden in afwachting van de reactie van de belastingdienst. De belastingopgaven van de laatste 5 jaren voor het overlijden van de vader zijn ingediend, en er is nog een bedrag terug gekomen. Het nog te verdelen bedrag is wat toegenomen.
Moet in deze situatie nog rekening worden gehouden met plaatsvervanging ( dat de kinderen van de stiefmoeder), of is dat punt reeds gepasseerd? Of gaat dat alleen op voor het eerder achtergehouden bedrag? Het overlijden van de vader heeft inmiddels meer dan 5 jaar geleden plaatsgevonden.
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 05-02-2015
Beste Haan,
Als tijdens de afhandeling van de erfenis een erfgenaam binnen 180 dagen overlijdt, worden diens erfgenamen de plaatsvervullers, voor zover ze niet via het testament zijn onterfd. Als het te verdelen bedrag groter is dan verwacht, neemt ook dit aandeel navenant toe. Voorts laat de overledene nog een eigen erfenis na.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla, 25-01-2015 19:34 #114
Mijn broer is overleden. Hij is getrouwd met een buitenlandse vrouw die terug wil naar haar land van herkomst. Ze zijn kinderloos. Mijn ouders leven nog. Kan mijn schoonzus erven van mijn ouders? Reactie infoteur, 25-01-2015
Beste Carla,
Neen, de schoonzus is geen wettelijke erfgenaam van uw ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Keizer, 18-12-2014 22:46 #113
Wat gebeurt er als mijn schoonzus overlijdt, ze is gescheiden en haar kinderen willen niks met de erfenis te maken hebben.
en ze heeft allen nog een zus en een geestelijk gehandicapte zus. verder is er geen familie meer, maar er zijn nog al wat schulden bij haar, wie draait daar voor op, als wij ook alles weigeren. bv dank keizer Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Keizer,
Haar kinderen zijn haar eerste erfgenamen. Als die de erfenis verwerpen, schuift de erfenis door naar haar zussen en ouders die ook kunnen verwerpen:

https://financieel.infonu.nl/geld/5906-erf-geen-schulden-erfenis.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Geerts, 18-12-2014 00:48 #112
Als testamentair is vastgelegd dat bij overlijden van een niet wilsbekwame persoon - die onder bewindvoering is gesteld - het vermogen naar de enige zus en broer gaat, maar de zus is overleden, is de man van die overleden zus dan de ontvanger van het erfdeel?

Mvrgr,
Gerard Reactie infoteur, 18-12-2014
Beste G. Geerts,
Als de zus is vooroverleden, gaat de erfenis naar haar kinderen of andere erfgenamen van haar. Een echtgenoot is dan geen erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Asselmans, 16-11-2014 14:28 #111
Onze overleden ouders hebben zes kinderen, waarvan drie overleden. Wie doet er van de drie kinderen 'verwerpen van een nalatenschap' mee. Twee broers zijn getrouwd en ieder twee kinderen, en ik ben gescheiden. Moeten de vier kleinkinderen (volwassen) ook tekenen voor 'verwerpen van een nalatenschap'?

Met vriendelijke groet,
Mattie Asselmans Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste M. Asselmans,
De kleinkinderen van de overleden kinderen nemen hun plaats in en kunnen namens hun ouder verwerpen:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Scottydemoch, 01-11-2014 11:12 #110
Mijn adoptievader is overleden in maart 2014. Ik en mijn broer zijn in jonge jaren geadopteerd door hem. Hij is gescheiden van onze adoptiemoeder en was hertrouwd in 2010 met een Russische vrouw. Nu heeft hij een testament geschreven dat zij alles erft. Na het overlijden van mijn adoptievekind vader hebben wij geen bericht ontvangen van de notaris die het testament bevestigd heeft. Mijn broer heeft verschillende keren geprobeerd om kontakt met hem op te nemen maar zonder reactie. Het is ook onmogelijk om met zijn vrouw hier over te spreken, want zij spreekt geen Nederlands. Het is meer een principe vraag. Ik zou graag willen weten welke rechten wij hebben en wat wij in dit geval zouden kunnen doen. Reactie infoteur, 01-11-2014
Beste Scottydemoch,
Juridisch gezien zijn jullie het kind van je adoptieouders en hebben dezelfde rechten als een niet-adoptiekind. Als jullie zijn onterfd, hebben jullie ten minste recht op jullie legitieme portie. Laat in dat geval aangetekend en schriftelijk aan de notaris weten dat jullie een beroep doen op jullie legitieme portie, willen weten hoeveel dat is en die nu uitbetaald willen krijgen. Jullie hebben er ook recht op om te weten hoe de legitieme portie is berekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 22-10-2014 14:13 #109
Beste lezer,

wat gebeurt er met een nalatenschap indien de aangewezen erfgenamen bij testament beiden verwerpen? Komen dan alsnog de erfgenamen volgens de wettelijke verdeling in aanmerking? Of zijn er dan simpelweg geen erfgenamen? De overledene heeft nog een woning welke vereffend dient te worden.

Alvast bedankt voor het antwoord!
Groet Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Kim,
Als de eerste erfgenamen in rij verwerpen, gaat de erfenis naar de volgenden in rij. De volgenden kunnen ook verwerpen:

https://financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 13-08-2014 05:19 #108
Hi,

Ik wil graag weten of ik erfgenaam ben. Hoe kan ik daar achter komen? Wie kan ik hiervoor bellen of mailen?
Ik hoor het graag

Groet, Reactie infoteur, 13-08-2014
Hi Maarten,
Je kunt pas erfgenaam zijn als iemand is overleden. Als je dat weet of vermoedt, kun je navragen of er een testament is (CTR) of een notaris benaderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolein, 12-08-2014 15:13 #107
Ik heb samen met mijn vriend een huis op beider naam en tevens een samenlevingscontract. Daarin staat dat alle gezamenlijk aangekochte zaken van ons samen zijn. We hebben geen testament. Na ons overlijden willen we dat de ander het huis, de gezamenlijke bezittingen en het geld van de ander krijgt/erft. Hoe kunnen we dit nu het beste regelen? Kan dit in alleen een testament of is bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap hiervoor voldoende? Tevens hebben wij een pleegkind in huis. Erft hij van ons? Wij hebben geen gezag. Reactie infoteur, 12-08-2014
Beste Marjolein,
Bij een geregistreerd partnerschap zonder testament gaat de erfenis automatisch naar de langstlevende partner waarbij de kinderen van de overledene (niet een pleegkind) een niet direct opeisbare vordering krijgen op de langstlevende ouder (= wettelijke regeling). Met een testament kunt u aan wie u wat nalaat aanpassen, ook nadat u getrouwd bent of na een geregistreerd partnerschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lizz, 05-08-2014 13:27 #106
Geachte lezer,
Sinds kort weet ik dat mijn vader overleden is in 2003,hij was 83 jaar en heeft jaren samengewoond. Daarvoor was hij gescheiden van mijn stiefmoeder (. Mijn moeder is al in 1961 overleden) Omdat ik geen contact met hem had en ook niet met mijn 3 stiefzusjes en stiefmoeder, weet ik niet hoe het ziet met de verdeling.Waarschijnlijk heeft hij mij en ook mijn stiefzusjes onterft, omdat hij ook met hun geen contact wilde. Wel heeft mijn broer tot aan het overlijden van mijn vader contact met hem gehad.Mijn broer wil, na het overlijden van mijn vader ook geen contact meer met mij. Hoe kom ik er nu achter hoe de verdeling is gegaan? Of de vriendin met wie hij samenwoonde nog leeft is bij mij niet bekend. Reactie infoteur, 05-08-2014
Geachte Lizz,
Als u bent onterfd, wordt het moeilijk omdat het overlijden langer dan vijf jaren terug is. Wel kunt u bij het CTR in Den Haag navragen of er een testament was en wellicht met die notaris contact opnemen. Als u niet bent onterfd, hebt u nog steeds recht op uw aandeel. U kunt ook een andere notaris vragen om een en ander voor u na te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Durmus, 16-07-2014 14:39 #105
Hallo,
Mijn vader is in 2009 overleden, mijn moeder in mei 2014. Ze hadden geen testament opgesteld. Mijn moeder had 4 kinderen uit een vorig huwelijk. En samen met mijn vader hadden ze nog 2 kinderen.( ik en mijn zusje ). Mijn stiefbroer en zussen waren niet geadopteerd of erkend door mijn vader. Mijn vader had een bankrekeningnummer ( dus geen en / of ) rekening, waar hun inkomsten en uitgaven geregeld werd. Nu ze allebei zijn overleden vindt mijn stiefbroer dat hij recht heeft op een deel, wat op mijn vaders rekeningnummer op de bank staat! Hij heeft de bank gebeld, en de rekening laten blokkeren! Nu vraagt de bank van ons een bewijs van erfrecht! Mijn vraag is ; heeft hij daar recht op? Reactie infoteur, 16-07-2014
Beste Durmus,
De stiefbroer erft zonder testament niet van de vader. Dat de rekening is geblokkeerd, is misschien wel goed, de bank doet dat uit zekerheid. Zodra u de verklaring van erfrecht toont (kost wel geld), kunnen de erfgenamen (u en uw zusje) meteen met de bank afspreken wie recht heeft op het beheer van de rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 08-07-2014 12:22 #104
Mijn partner heeft 2 uitwonende kinderen, wij hebben samen geen kinderen. Wij willen een geregistreerd partnerschap zodat ik, mocht hij overlijden, in het huis kan blijven wonen en mocht ik het huis willen verkopen ik een deel van de opbrengst krijg.
De kinderen krijgen dan hun deel. Mijn partner wil niet dat aangetrouwden aanspraak kunnen maken op de erfenis mochten zij scheiden van zijn kinderen. Bovenstaande is toch geregeld in een geregistreerd partnerschap of moeten wij dan ook nog naar de notaris? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Mieke,
Een geregistreerd partnerschap zonder testament betekent dat als hij mocht overlijden u als langstlevende uw deel erft plus het beheer hebt over de erfdelen van zijn kinderen. Anders gezegd, zijn kinderen hebben een niet direct opeisbare vordering op u. U betaalt over alles de erfbelasting en wat u over hun erfdelen betaalt, komt in mindering op hun vordering op u. Als hij ook wil dat de aangetrouwden bij scheiding niet mogen erven, is daarvoor wel een testament nodig met een uitgebreide uitsluitingsclausule:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 02-07-2014 07:53 #103
Ik heb gedurende ongeveer 8 maanden een geregistreerd partnerschap gehad zonder partnervoorwaarden. Het partnerschap is in 2008 beëindigd. Mijn moeder is overleden in 1987 en mijn vader vorig jaar. Heeft mijn ex-partner nu recht op een deel van de nalatenschap van mijn moeder, nu mijn vader is overleden? Mijn moeder had geen testament en mijn vader ook niet. In de overeenkomst die de notaris bij onze scheiding heeft opgesteld, is hier niets over opgenomen. Reactie infoteur, 02-07-2014
Beste Marc,
Na het overlijden van uw moeder had u een niet direct opeisbare vordering op uw vader. Dat deel staat fiscaal gezien voor nul vermogen in de boeken omdat u maar moet afwachten of dat erfdeel ooit zal worden uitbetaald. U hebt ook niets ontvangen, ook geen rente. Daarom is er ook niets in de gemeenschap van goederen terecht gekomen en heeft de ex er ook geen recht op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herma, 25-06-2014 12:56 #102
Mijn moeder is voor 5 jaar terug overleden. Haar man heeft een schuld bij Wehkamp. Als hij komt te overlijden moet ik dan als stiefdochter betalen. Ik denk van niet want ik ben toch geen eigen kind van haar man. Reactie infoteur, 25-06-2014
Beste Herma,
U bent geen erfgenaam van de man en erft dan niet zijn schulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 03-06-2014 19:06 #101
Ik heb een vraag, mijn oom is momenteel erg ziek, en zal niet heel lang meer hebben. Zijn vrouw is jaren geleden al verleden, en ze hebben geen kinderen. Mijn vader is zijn enige broer die nog leeft. Nu heeft zijn overleden vrouw nog wel drie zussen, maar daar hebben ze al ruim 40 jaar geen contact meer mee. Er is geen testament, hebben de zussen van zijn overleden vrouw recht op de erfenis als mijn oom komt te overlijden, of gaat alles naar zijn broer? Reactie infoteur, 04-06-2014
Beste Ad,
Omdat uw oma al eerder overleed, is uw vader de enige erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corry, 26-05-2014 23:00 #100
Mijn man is met nog wat buurtjes, erfgenaam van onze buurman. Mijn man is ziek en gaat een deze weken voor een transplantatie. Mijn man moet mij machtigen om voor hem op te treden en te tekenen. Nu zegt de notaris van mijn buurman dat ik bij hem een soort akte moet laten opmaken.Voor het geval als mijn man in de tussen tijd komt te overlijden of in coma raakt. Dit kost 350 euro en ben dan verzekerd dat ik dan het erfdeel wat van mijn man zou zijn naar mij toe gaat.Als ik niet doe dan zou ik een kortgeding aan moeten gaan. wie weet hier iets van of dat waar is? Ben toch zijn wettelijke partner. Reactie infoteur, 27-05-2014
Beste Corry,
Twee situaties zijn in theorie mogelijk:
1. Als uw buurman eerder komt te overlijden dan uw man, erft u niet automatisch van uw buurman. Dan zou de buurman ook u als erfgenaam moeten aanwijzen.
2. Als de buurman eerder overlijdt dan uw man, erft uw man van de buurman en daarna kunt u weer van uw man erven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Tilt, 09-05-2014 21:48 #99
Ter verduidelijking; het kind (12 jaar oud) van de Zwitserse nam ze me uit een eerder huwelijk… Reactie infoteur, 10-05-2014
Beste Van Tilt,
In dat geval is ook het kind geen erfgenaam als er geen testament is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Tilt, 08-05-2014 19:14 #98
Onze broer is overleden, maar is ooit in Zwitserland getrouwd geweest eind 70 er jaren met een Zwitserse die een kind had. Na 1 jaar zijn ze gescheiden en is hij teruggekeerd. Ze hebben nooit meer contact gehad. Kan het zijn dat zijn ex de erfgename is of het kind? Moet eerst uitgezocht worden wie de erfgenaam is voor het huis uitgeruimd kan worden en de huur opgezet? Indien de ex erfgenaam is, moet zij dit dan regelen?Kan zij beneficiair aanvaarden? Reactie infoteur, 09-05-2014
Beste Van Tilt,
Als er geen testament is, kan de ex niet zijn erfgenaam zijn maar wel het kind als het door hem is erkend. Is het kind niet door hem erkend, dan zijn de broers, ouders en zussen van uw broer de wettelijke erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dijkstra, 17-04-2014 16:15 #97
Mijn vader is voor de tweede maal gehuwd en inmiddels overleden. Nu is de tweede echtgenote van mijn vader ook overleden. Ik heb een zoon, dus tevens de kleinzoon van mijn vader. De tweede echtgenote heeft mijn zoon, evenals haar resterende 4 broers en zussen op gelijkluidende wijze als erven benoemd en in haar testament als kleinzoon van mijn vooroverleden echtgenoot (mijn vader) aangeduid. Wordt mijn zoon nu aangemerkt als ook haar kleinzoon in de zin van erfbelasting? Reactie infoteur, 18-04-2014
Beste Dijkstra,
Stiefkinderen en stiefkleinkinderen worden voor de berekening van de erfbelasting belast alsof het eigen kinderen of kleinkinderen zijn. Ze zijn niet automatisch erfgenaam, maar kunnen wel tot erfgenaam worden benoemd met een testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Soraida, 06-04-2014 21:44 #96
Ik woon samen met mijn vriend en we hebben 2 kinderen. Hij heeft de kinderen wel erkent en ouderlijk gezag. wij zijn niet getrouwd, geen samenlevingscontract of iets vast gelegd. Wat gebeurt er als hij overlijdt?
Erven alleen de kinderen?

Zie u reactie graag tegemoet
S Reactie infoteur, 07-04-2014
Beste Soraida,
Als er geen testament wordt opgesteld met (ook) u als erfgenaam, erven in uw geval alleen de kinderen van hem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-04-2014 00:09 #95
Graag een dringend antwoord op mijn vraag AUB. Mijn man erft een woning bij het overlijden van zijn moeder. Wij zijn gehuwd zonder contract en hebben samen 1 zoon van 13 jaar. De woning is momenteel verhuurd. Wanneer mijn man komt te overlijden heb ik dan het vruchtgebruik van de woning van zijn overleden moeder? Deze woning is niet de gezinswoning. Mijn zoon krijgt op zijn 18 jaar de naakte eigendom van deze woning maar heb ik dan het vruchtgebruik of niet?
Nogmaals bedankt voor uw snel antwoord. Reactie infoteur, 04-04-2014
Beste Anoniem,
1. U krijgt alleen het vruchtgebruik en uw zoon het naakte eigendom als dat zo per testament is geregeld.
2. Uw man erft van zijn moeder en u en uw zoon erven van uw man. Als er geen testament is, gaat alles naar u als langstlevende (vruchtgebruik en blote eigendom). De zoon is wel erfgenaam, maar hij kan zijn deel pas kan opeisen als ook u bent overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 10-03-2014 16:42 #94
Sinds de dood van mijn vader heb ik geen contact meer met mijn moeder. Mijn kinderen hebben wel nog contact met haar. Het schijnt dat 2 verre familieleden plotseling meer over de vloer komen dan normaal. Mocht bij haar overlijden blijken dat zij mij onterft heeft kan ik dan mijn vaders-deel opeisen?
Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Maria Reactie infoteur, 11-03-2014
Beste Maria,
Of u uw vaders deel kunt opeisen, hangt af van de afwikkeling van de erfenis van vader destijds (testament, wanneer overleden). In de meeste gevallen hebben de kinderen bij het overlijden van een ouder een vordering op de langstlevende ouder die opeisbaar is zodra deze overlijdt. Daarnaast houdt u als u dat wilt minimaal uw legitieme portie van de erfenis van moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 21-02-2014 00:46 #93
Hoi, mijn partner en ik hebben geen samenlevingscontract, wonen wel samen en hebben een dochter. Mijn partner heeft ook 2 dochters uit een eerder huwelijk. Een testament heeft hij wel op laten stellen en ook aan laten passen toen hij mij leerde kennen. Zoals hij het uitlegt ben ik de erfgenaam en kunnen zijn twee oudste kinderen niets krijgen zolang ik er nog ben. Is dit mogelijk zo in je testament op te laten stellen? Daarbij komt dat hij een fiks bedrag aan schuld heeft uit zijn huwelijk. Hij legt uit dat in het testament is vast gesteld dat dat nooit op mij verhaald kan worden. Kan dit kloppen of is dit onmogelijk vast te stellen in een testament en ben ik sowieso erfgenaam van de schulden? Reactie infoteur, 21-02-2014
Hoi Marie,
1. Ja dat kan met een langstlevende testament worden geregeld. Gebeurt dit niet, dan gaat alles direct naar de kinderen.
2. U erft met een langslevende testament alles wat hij nalaat, ook de schulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 18-02-2014 14:15 #92
Mijn dochter heeft sinds pas een samenlevingscontract met haar vriend. Heeft haar vriend dan ook recht op een evt erfenis als ons iets overkomt? Wij hebben geen testament. Reactie infoteur, 18-02-2014
Beste Marian,
Haar vriend erft niet direct van u, maar als uw dochter erft, kan door de bepalingen in het samenlevingscontract hetgeen zij erft in de gemeenschap van goederen komen (hoeft niet, kan wel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 11-02-2014 11:25 #91
Hoi.

Mijn zoon wil een huis kopen aangezien hij niet voldoende kan lenen spring ik bij, hij wil dan gelijk samen wonen. Mocht het zijn dat in de toekomst ze niet bij elkaar blijven, blijft de woning dan van hem? Of heeft zijn dan ook recht op de woning? Reactie infoteur, 11-02-2014
Hoi Wim,
1. Tijdens zijn leven is het eigendom afhankelijk van de inhoud van het samenlevingscontract of huwelijkscontract voor zover aanwezig. Als niets wordt geregeld, blijft het huis zijn eigendom.
2. Bij zijn overlijden is de vererving ook afhankelijk van een eventueel testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria Wientjens, 03-02-2014 16:50 #90
Mijn beide ouders zijn overleden, mijn moeder zeer recent. Twee zussen zijn resp 18 en 10 jaar geleden overleden. Erven de echtgenoten van deze 2 zussen ook? De ene zwager is weer getrouwd, de andere nooit meer. Beiden hebben geen kinderen uit hun huwelijk met mijn twee zussen. De nalatenschap is niet groot, maar wij willen het wel eerlijk verdelen. Hopenlijk kunt u deze vraag beantwoorden. Met vriendelijke groet Ria Wientjens Reactie infoteur, 04-02-2014
Beste Ria Wientjens,
1. De echtgenoten van de twee zussen erven niet van uw moeder, maar het kindsdeel uit de nalatenschap van uw vader is een aandachtspunt.
2. Als de twee zussen nog recht hadden op hun kindsdeel uit de nalatenschap van vader en wel als een uitgestelde vordering op moeder, kan die vordering per testament zijn overgegaan op de zwagers. Dat hangt af van de volgorde van overlijden (overleed vader eerder dan de zussen) en de aanwezigheid van een testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kloosterman, 30-01-2014 19:34 #89
Hallo ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd. Ik heb 1 zoon die binnenkort in gemeenschap van goederen gaat trouwen. Maar ik wil niet dat mijn schoondochter iets van mijn erfenis krijgt wanneer ik overlijd. Kan dat geregeld worden?

mvg Reactie infoteur, 15-03-2020
Hallo Kloosterman,
Dat kan met een testament geregeld worden via een uitsluitingsclausule, zelfs voor na het overlijden van uw zoon:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem Cc, 21-01-2014 20:52 #88
Geachte Zeemeeuw,

In 1988 overleed mijn schoonvader waardoor de erfenis (kindsdeel) in overleg naar de langstlevende ging mijn schoonmoeder dus. In oktober 2013 overleed mijn man en had 2 kinderen uit een eerder huwelijk die hij nooit heeft mogen zien. In december 2013 overleed mijn schoonmoeder de 2 broers en 2 zussen geven nu aan dat ik geen recht heb op een deel van de erfenis, omdat dit naar de 2 kinderen van mijn overleden man zou moeten gaan. Opzicht erg wrang. Maar kunt u mij ook vertellen hoe het dan zit met het "vader deel" mijn schoonvader die in 1988 overleed. Ik neem aan dat de kinderen van mijn overleden man daar geen recht ophebben, en dit deel mij wel zou moeten toekomen.
Er is geen testament van de schoonmoeder.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 22-01-2014
Geachte Anoniem Cc,
1. De kinderen van uw overleden man treden in de plaats van hun vader als erfgenamen en wel van het deel dat dat hij anders bij leven als erfenis ontvangen zou hebben (plaatsvervulling).
2. Wat betreft het vaderdeel (schoonvader) kan van belang zijn of er een testament was en wat daarin stond en of uw man een testament had en wat daarin stond. Als uw man gewoonweg heeft afgezien van zijn erfdeel, komt dat nu in de erfenis van schoonmoeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Spijkerman, 18-01-2014 22:42 #87
Onze opa is helaas over leden nu moet zijn huis verkocht worden de eigen kinderen willen/kunnen het huis niet betalen maar ik als kleinkind wil het huis graag kopen.

Nu is de vraag hoeveel procent mogen ze zakken met de prijs war het huis getaxeerd is dor de makelaar belasting technis Reactie infoteur, 19-01-2014
Beste Spijkerman,
1. Uw aankoop staat los van de erfbelasting die betaald moet worden omdat die gebaseerd zal zijn op de WOZ-waarde.
2. Voor u speelt de eventuele schenkbelasting, wanneer het huis voor een appel en een ei weg gaat. Van de andere klant hoeft het huis ook niet voor meer verkocht te worden dan het waard is. De taxatiewaarde, de WOZ-waarde, de prijzen in de buurt, het onderhoud, uw onderhandelingsvaardigheid en dergelijke bepalen wat redelijk is.
3. Tot slot is het zo dat er in 2014 meer ruimte is, om wat van de prijs af te doen als u er zelf gaat wonen. De neerwaartse bijstelling mag dan oplopen tot 100.000 euro:

http://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-vrijstelling-eigen-woning-100000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvie, 15-01-2014 14:10 #86
Hallo, zijn samen gehuwd het huis staat alleen op mijn man zijn naam. ik heb 2 kinderen uit een vorig huwelijk hij heeft geen kinderen. wat gebeurd er als mijn man ooit komt te overlijden? Hij heeft wel nog een zus. als mijn man en ikzelf komen te overlijden, wie erft het huis? mijn kinderen of de zus van mijn man?

Groetjes Silvie Reactie infoteur, 15-01-2014
Hallo Silvie,
1. Als uw man geen testament opstelt, bent u als langstlevende zijn enige erfgenaam. Als u daarna komt te overlijden, erven uw kinderen van u.
2. Als u eerder komt te overlijden en er is geen testament, erft de zus van uw man van hem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert, 12-01-2014 14:07 #85
Mijn broer (getrouwd en 3 kinderen) en ik hebben een woning van onze ouders ge- erft, zij zijn inmiddels overleden.
De woning staat te koop en de afspraak is; als de woning is verkocht wordt de opbrengst gelijk verdeeld tussen mijn broer en mij.
Mijn broer is ernstig ziek en zal waarschijnlijk overlijden voor dat de woning is verkocht.
Wie heeft dan recht op het deel van mijn broer? gaat dat naar mij of naar zijn vrouw/kinderen? Reactie infoteur, 12-01-2014
Beste Gert,
Als uw broer u niet (ook) als erfgenaam benoemt, gaat zijn erfenis naar zijn vrouw en kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 12-01-2014 06:18 #84
Mijn vader plotseling overleden, nu wil ik benificair aanvaarden (lusten geen lasten).
Dus betekent dat alle goederen deels voor mij en mijn broer zijn. Nu ben ik er achter gekomen dat mijn broer zonder toestemming autos van papa verkocht heeft en nieuwe sloten op de garage geplaatst heeft terwijl daar gereedschap en een bankstel van ons lagen (bij leven van papa al).

Ik heb een man en 2 kinderen voor wie ik de benificair verwerp hebt via de rechter. Mijn papa had veel schulden dus zuiver aanvaarden wilde ik uiteraard niet. Wat kan ik hierin doen? Reactie infoteur, 12-01-2014
Beste Anoniem,
Bij beneficiair aanvaarde moet er een boedelbeschrijving worden gemaakt waaruit blijkt hoe groot de erfenis is (boedel, rekeningen). Daarin moet dan ook de auto staan (of het geld dat de verkoop ervan heeft opgeleverd). Het beste maakt iemand die u vertrouwt die beschrijving als jullie daar zelf niet uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne Mathot, 09-01-2014 10:01 #83
Mijn partner en ik hebben een samenlevingscontract en testamenten laten opstellen bij notaris. In mijn testament benoem ik mijn partner als erfgenaam van mijn vermogen. Ik wil nu mijn enige zoon als erfgenaam benoemen. Mijn partner is hier volledig mee akkoord en is van mening dat hij bij mijn overlijden mijn erfenis kan verwerpen zodat deze (automatisch) naar mijn zoon gaat. Hij is van mening dat hier geen verandering in mijn testament voor nodig is. Vraag van mij is: heeft mijn partner gelijk en hoe gaat dit dan belastingtechnisch? Reactie infoteur, 09-01-2014
Beste Marianne Mathot,
1. Als u uw partner als enige erfgenaam benoemt, onterft u uw zoon. Die heeft dan nog recht op zijn legitieme portie wat de helft is van normaal.
2. Als vervolgens uw partner uw nalatenschap verwerpt, wordt uw zoon niet plotseling een volledig erfgenaam, maar gaat de rest naar een volgende erfgenaam in de familielijn van uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim van den Bussche, 03-01-2014 13:14 #82
Mijn vader is overleden 8 jan 2013, vader had schulden en ik en mijn broer als erfgename hebben afgetekend voor de erfenis, nu is 23 november 2013 mijn dochter geboren, moet mijn dochter ook de erfenis gaan verwerpen, of maakt zij geen recht op de erfenis, doordat zij na het overlijden van mijn vader is geboren? Reactie infoteur, 03-01-2014
Beste Tim van den Bussche,
Een ongeboren kind, maar aanwezig in de buik van de moeder bij overlijden van uw vader, is een erfgenaam. Anders is zij geen erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Gelens, 28-12-2013 10:01 #81
Hallo.

Mijn Moeder is 88 en ligt op dit moment bij Geriatrie in ziekenhuis.
Het zal denk ik ook geen jaren meer duren dat zij te leven heb.
Mijn Vader leeft al tien jaar niet meer.
En ik had alleen een broer, die inmiddels al 12 jaar overleden is.
Dus ik ben als enig kind erfgenaam en dan de twee kinderen. van mijn Broer de Plaatsvervuller van hem.
Maar doordat er in het verleden rare dingen gebeurde bij ons thuis ( er kwam altijd een huisvriend op bezoek, vaak als mijn Vader werken was) Ik kan me daar wel wat van herinneren en ook dat mijn Broer ( die is drie jaar ouder ). Altijd met die bewuste vriend mee mocht achterop de fiets.
Ik heb me daar als kleinkind en verdere jeugdjaren nooit in verdiept.
Maar jaren later en op oudere leeftijd, lag mijn Broer altijd met zijn Vader in de Clinch.
Zij mochten elkaar niet en hadden altijd ruzie. Mijn Broer is ook erg aan de drank geraakt, omdat ie een Probleem had.
Wij zijn daar nooi achter gekomen wat voor een probleem.
Hij heeft weleens door laten schemeren van, ik geloof nooit dat dat mijn Vader is.
Omdat hij dat altijd in een dronken bui zei, schonken we ook daar geen aandacht aan.
Nu zijn er wat problemen onstaan in de Fam. Dmv nicht en neef, tegen mij.
En nu is mijn vraag: Hoe zit dat, als blijkt dat mijn Vader, mijn Broer zijn echte vader niet blijkt te zijn, maar een zoon van die huisvriend. Heeft dat ook nog Consequenties als Erfgenaam.
Want dan zouden zij in principe geen kleinkinderen zijn van de beide grootouders.
Met Vriendelijk Groet Reactie infoteur, 28-12-2013
Beste W. Gelens,
Wat telt is dat u door de vader als kinderen bent erkend. Daarmee komt voor de erfenis de familierechtelijke relatie tot stand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerke, 16-12-2013 00:37 #80
Beste, Ik ben weduwe en heb twee kinderen. mijn vraag is heb ik naast mijn kinderen ook recht op nalatenschap van mijn schoonouders? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Gerke,
Als er geen testament is waarin u als erfgenaam wordt genoemd (een legaat), bent uzelf geen erfgenaam, maar kunnen wel uw kinderen in de plaats treden van uw overleden man via plaatsvervulling:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lindsay, 26-11-2013 12:13 #79
Geachte
Mijn oom is zeer ernstig ziek en komt waarschijnlijk te overlijden. mijn oom is gescheiden en heeft wel 2 kinderen. hij heeft ze al jaren niet gezien omdat de ex vrouw van zijn kinderen, de kinderen weg houdt. mijn oma vroeg zich af wat er gebeurt als hij komt te overlijden. als de kinderen dan toch recht hebben op spullen terwijl hij de kinderen al jaren niet meer heeft gezien. hij heeft geen testament aan laten maken.
met vriendelijk groet Lindsay Reactie infoteur, 26-11-2013
Geachte Lindsay,
Als er geen testament is, zijn zijn kinderen de enige erfgenamen, maar die mogen een erfenis verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Sow, 23-11-2013 14:29 #78
Ik heb een vraag. ik heb 2 kinderen met een man maar hij heb deze kinderen nooit erkend maar hij heb nog een andere kind met iemand anders maar hij heeft die wel erkend maar mijn kinderen niet en mijn kinderen zijn de oudste kinderen.
kan dan mijn kinderen ook hem erven of alleen dit andere kind die hij erkend?
ik was niet officieel getrouwd met hem alleen slamitishe getrouwd. we zouden officiel trouw maar is nooit van gekemen, hij woud dat niet.
Met vriendelijke groeten,
A.sow Reactie infoteur, 24-11-2013
Beste A. Sow,
Uw kinderen erven dan alleen, als dat per testament wordt geregeld. Omdat ze (nog) niet erkend zijn, hebben ze wel een lagere belastingvrijstelling en betalen ze een hoger tarief dan een erkend kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. A. van Laar, 04-11-2013 22:42 #77
Ik heb een vraag, De situatie: Mijn ouders waren onder huwelijksvoorwaarden gehuwd.
Mijn vader is enkele jaren geleden overleden en mijn erfdeel is beschreven in een akte.
Mijn moeder heeft als langstlevende het vruchtgebruik van mijn erfdeel gekregen. Het contact tussen mijn moeder mij is verbroken en zij wil mij nu onterven en haar erfenis nalaten aan haar vriend (zij wonen niet samen). Door dit onterven heb ik alleen recht op mijn legitieme portie van geld en geen goederen.
Vraag 1: wat gebeurt er als er geen of onvoldoende geld over is in de nalatenschap van mijn moeder om mijn erfenis van mijn vader te betalen?
Vraag 2: kan mijn moeder nu bij leven geld geven/schenken aan haar nieuwe vriend en daarmee mijn legitieme portie aantasten?

Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest in mijn situatie en dat u mij een begrijpelijk antwoordt kan geven.

met vriendelijke groet,
Rene van Laar Reactie infoteur, 05-11-2013
Beste R. A. van Laar,
1. Als er onvoldoende geld over is, krijgt u helaas niet uw volledige erfdeel (erfenis van uw vader) uitbetaald. De uitbetaling gaat wel vóór op de verdere verdeling van de erfenis van uw moeder.
2. Dat kan uw moeder doen. Hij moet dan wel veel belasting betalen.
3. Zodra er sprake is van verkwisting en opzettelijke benadeling, kunt u naar de kantonrechter stappen.
4. Als het vruchtgebruik ook betrekking heeft op onroerend goed, blijft u eigenaar van het blote eigendom.
5. U kunt ook nog een eens naar de akte van verdeling en het testament van uw vader kijken, of die nog aanknopingspunten bieden om in te grijpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

William, 03-11-2013 11:48 #76
Beste infoteur,

Bedankt voor het snelle antwoord. Dat ik nog mis is het antwoord op de vraag,
Als de 2 zoons van mijn overleden broer het erfrecht hebben verworpen van hun vader vanwege het erven van schulden. Verwerpen zij dan ook het erfrecht van hun Opa en Oma naar hun overleden vader?. Zij vertellen dat in de akte staat van het afzien van het erfrecht van hun vader dat ze ook geen recht zouden hebben op het geen hun vader zou erven van zijn en dus mijn ouders en hun Opa en Oma.

Dat zou dan inhouden dat ik als bloedverwant nog de enige erfgename ben van mijn ouders en niet meer mijn 2 neven, als ik het goed begrijp. Tenzij mijn ouders dit alsnog in een testament regelen, begrijp ik dit zo goed? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste William,
1. De twee zoons verwerpen de erfenis van hun vader en zijn daarmee niet meer zijn erfgenaam. Dat betekent ook dat zij geen plaatsvervullers van hun vader zijn:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

2. De zoons kunnen (met een testament) nog wel direct van de grootouders erven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

William, 02-11-2013 15:52 #75
Mijn broer is overleden, zijn 2 eigen zoons zien af van zijn erfrecht ivm schulden op het huis dus zouden daarmee schulden erven. De erfenis van onze ouders, dus van mij en mijn overleden broer, kan die geclaimd worden door zijn vrouw als plaatsvervangend erfgenaam of ben ik nu de enige erfgename van onze ouders. Dus omdat zijn zoons afzien van hen erfrecht van hun vader.
Of hebben zij dan toch nog wel het erfrecht van hun vader bij hun opa en oma? Reactie infoteur, 02-11-2013
Beste William,
1. Als er geen testament is en de kinderen zelf geen kinderen hebben, erft de vrouw van uw overleden broer.
2. Deze vrouw erft niet van u of van uw ouders, tenzij u in een testament aangeeft dat dat juist wel de bedoeling is.
3. Erfgenamen van uw ouders zijn u en de kinderen van uw overleden broer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anima, 29-10-2013 16:27 #74
Ik kom uit een gezin van 9 kinderen. Onze ouders zijn reeds overleden, de vijf zonen hebben het ouderlijk huis + perceel gekregen (het staat reeds op hun naam). Een van hen is inmiddels overleden, hij was niet getrouwd en had ook geen kinderen. De dochters hebben ook hun aandeel gekregen. Nu hoor ik dat het deel van de overleden broer verdeeld gaat worden onder alle broers en zussen. Klopt dat en hoe gaat dat in z'n werk. Reactie infoteur, 29-10-2013
Beste Anima,
Dat klopt, de broers en zussen zijn nu alle erfgenaam als er geen testament is waarin anders wordt bepaald. Dat houdt in dat het aandeel in het huis (plus de rest van de nalatenschap) gelijkelijk over de erfgenamen wordt verdeeld. Als u daarmee instemt, kunnen de vijf zonen de anderen uitkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

José van Loon, 25-10-2013 22:42 #73
Uit een erfenis is nog een woning die verhuurd is momenteel. Mijn oudstebroer was gemachtigd om zaken te regelen. Hij is inmiddels overleden. Mijn jongste broer en ikzelf wilden het beheer overnemen. Mijn schoonzus (van mijn overleden broer) weigert om papieren af te geven zodat zaken met de huurder van de woning kunnen worden voortgezet. Ook hebben wij geen zicht op rekeningen. Waar liggen onze rechten? De schoonzus heeft haar broer aangewezen als zaakwaarnemer, en ook hij wil geen papieren afgeven. Hoe te handelen, en hoe zijn onze rechten? Reactie infoteur, 26-10-2013
Beste José van Loon,
1. Als niet in het eerdere testament is aangegeven dat na uw overleden broer de broer van de schoonzus zaakwaarnemer wordt, is dat zonder jullie toestemming niet toegestaan. De erfgenamen hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
2. U kunt juridische bijstand inzetten, een mediator inschakelen of naar de kantonrechter. Stuur schoonzus en haar broer in ieder geval een aangetekende brief met uw grieven en verzoeken (informatie), zodat u kunt aantonen dat u bezwaar hebt gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 17-10-2013 16:13 #72
Vraag: Mijn naaste verwant is een broer van mijn moeder. Is hij mijn erfgenaam? En zijn kinderen en mijn andere nichten en neven? Reactie infoteur, 17-10-2013
Beste Ineke,
Als er geen ouders of broers en zussen zijn (u hebt geen kinderen) erven de grootouders of hun plaatsvervangers. Via de grootouders komt u via ooms en tantes terecht bij de neven en nichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lianne, 16-10-2013 23:14 #71
Goede dag,

Mijn moeder is drie weken geleden overleden, mijn broer is onterfd. Hij had een schuld open staan bij haar die twee maal zo hoog is dan mijn erfdeel. Indien hij nu zijn legitieme portie opeist, kan ik er dan voor zorgen dat hij met het geld wat hij eventueel krijgt, direct zijn schuld aan mij moet aflossen? Ik ben bij overlijden van mijn moeder dan toch de schuldeiser?
Met vriendelijke groet, Lianne Reactie infoteur, 17-10-2013
Goede dag Lianne,
1. U bent omdat uw broer is onterfd, de enige erfgenaam en daarmee houder en schuldeiser geworden van de lening. U geeft overigens niet aan of in deze lening of testament enkele voorwaarden staan van hoe te handelen bij een overlijden.
2. Als uw broer een beroep doet op zijn legitieme portie, is dat een aandeel in de totale erfenis en uitgedrukt in geld. Het is aan u om te bepalen hoe hij dat krijgt: door een deel van de lening tegen zijn erfdeel weg te strepen of door een bedrag in geld uit te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marina, 10-10-2013 09:21 #70
Geachte,
Recent heb ik vernomen dat mijn vader het ouderlijk huis van zijn ouders verkocht heeft hij was enig kind en erfgenaam en woonde erin. Mijn vraag hebben zijn kinderen recht op een deel van de verkoop. Vader verblijft nu in een rustoord. Reactie infoteur, 10-10-2013
Geachte Marina,
U hebt pas recht op een deel van het vermogen van vader wanneer hij komt te overlijden, maar vader kan wel schenkingen doen tijdens zijn leven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 06-10-2013 23:01 #69
Hallo mijn vraag is onze dochter is overleden ze woonde samen met der vriend hebben 2 minderjarige kinderen en een koophuis. ze hebben geen testament en ook geen samenlevingscontract. hij heeft de kinderen wel herkend dragen zijn achternaam 1 kind heeft hij wel het gezag over en het andere kind niet. mijn vraag was wie zijn de erflaters? gegroet Jolanda. Reactie infoteur, 07-10-2013
Hallo Jolanda,
De kinderen van uw dochter zijn haar enige erfgenamen. Als de kinderen nog minderjarig zijn, zal er een voogd worden benoemd. Bij het kind met ouderlijk gezag ligt het voor de hand dat dat de vader is, bij het andere hoeft dat niet als daartegen te veel bezwaren zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tina, 24-09-2013 11:16 #68
Beste, mijn vriend zijn moeder is onlangs gestorven en hij en zijn broer zijn de erfgenamen, maar mijn vriend heeft nog schuld open staan bij de belastingen en nu heb ik gehoord dat eerst de schuld bij de belastingen moet betaald worden voor de erfenis mag uitbetaald worden. is dit werkelijk zo?

mvg Tina uit België Reactie infoteur, 24-09-2013
Beste Tina,
De fiscus kan een claim leggen op de erfenis. Als de fiscus dat doet, moet eerst de belastingschuld worden betaald voordat de verdere verdeling kan plaatsvinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marielle, 23-09-2013 17:32 #67
Mijn vader is recent overleden, ongeveer een maand voor zijn dood heeft hij een testament gemaakt. Hierin staat dat zijn kleinkinderen (4) ieder Euro 1000,00 erven,
zijn vriendin (geen samenlevingscontract) de bijna nieuwe auto (waarde ca. 15.000,00)
en mijn broer en ik moeten delen wat er aan het eind nog op de rekeningen staat (zeker minder dan 15.000,00).
Mijn vraag: is het correct dat zijn vriendin meer erft als wij kinderen? Reactie infoteur, 23-09-2013
Beste Marielle,
1. De precieze formulering in het testament is hier van belang. Ik heb niet de indruk dat jullie zijn onterfd, maar dat jullie vader jullie (de kinderen) en de vriendin als erfgenamen heeft benoemd met een extra legaat voor de vriendin en de kleinkinderen.
2. Welnu de vriendin is geen erfgenaam, maar kan wel een legaat krijgen net zoals de kleinkinderen.
3. Jullie hebben als kinderen elk de recht op de helft van de erfenis en minimaal (bij onterving) op 1/4e deel. Jullie aandeel mag dus in ieder geval niet beneden de kwart komen door de legaten en wat de vriendin zou krijgen.
4. Laat uw positie door de notaris bekijken gegeven het testament. Het is namelijk de vraag of het testament aanvechtbaar is. Als u de notaris niet vertrouwt omdat het waarschijnlijk de notaris van uw vader is, kunt u ook een andere notaris om advies vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex Covers, 23-09-2013 16:43 #66
Mijn zus is weduwe. Haar man heeft twee dochters ( haar stiefdochters). Vallen zij ook onder de regel van belastingvrij schenken van €5161,- per jaar? Reactie infoteur, 23-09-2013
Beste Alex Covers,
Voor het schenkingsrecht worden stiefkinderen niet gelijk gesteld aan kinderen en geldt dus niet de vrijstelling van ruim 5.100 euro per jaar
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke Poem, 22-09-2013 23:07 #65
Beste infoteur,

Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn vader is getrouwd met een veel jongere vrouw die geen kinderen heeft. Mijn vader heeft dit huis geërfd voor hun trouwen. Omdat hij dit huis erfde van een goede vriend moest er veel belasting over betaald worden. Zijn vrouw heeft hier veel spaargeld in gestoken, het huis is voor de helft van hem en de helft van haar. Nu hoorde ik dat zij wil dat het geld dat nog over is als beiden zijn overleden, naar haar neven en nichten gaat en niet naar mij. Mag dit? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Anneke Poem,
Dat mag, maar u kunt bezwaar maken. Door een beroep te doen op uw legitieme portie hebt u namelijk minimaal recht op de helft van uw kindsdeel:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Desiree, 03-09-2013 22:24 #64
Ik had een vraagje ik woon in het huis van mij moeder. Als zij overlijdt erven ik en mijn drie broers. Ik heb een huurcontract, gaat dat gewoon over of kunnen zij hun erfdeel opeisen waardoor ik het huis moet verlaten? Reactie infoteur, 04-09-2013
Beste Desiree,
Als u een huurcontract hebt, mag bij overlijden van uw moeder dit huurcontract niet zomaar worden opgezegd. Het huis dat men erft is dan een huis in bewoonde en verhuurde staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Xavier, 31-08-2013 07:31 #63
Mijn vader en zijn broer (mijn oom) zijn de enige 2 kinderen van mijn grootmoeder en (overleden) grootvader. Als mijn grootmoeder overlijdt, hoe wordt de erfenis afgehandeld (notaris of door familie)?, kan mijn oom mijn vader hinderen om een deel zodat hij zelf meer krijgt?, en als er geen testament is hoe wordt het verdeeld? (tussen mijn oom en vader? of andere personen? Reactie infoteur, 31-08-2013
Beste Xavier,
Zie antwoord op de zelfde vraag #59 (24-8-2013).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolijn, 29-08-2013 06:51 #62
Ik en mijn broer zijn kinderen uit het tweede huwelijk van ONZE ouders. Beide ouders hadden in hun eerste huwelijk beide twee kinderen. Onze vader heeft dementie en onze moeder heeft nu een deel (24.000) aan mijn broer en mij geschonken (eenmalig en belastingvrij). Het geld is namelijk vergaard tijdens het huwelijk van ONZE ouders.
Hun overige bezittingen (huis, auto etc) zullen bij overlijden van mijn vader onder ALLE kinderen verdeeld worden.
Mijn vraag is, gezien mijn broer nu in de hoogste boom is geklommen, is dit aanvechtbaar? Mijn vader heeft mijn moeder gemachtigd om over hun geld te beschikken, en alles is vastgeld trouwens. Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Jolijn,
1. Uw ouders zijn volledig vrij in het doen van schenkingen tijdens hun leven.
2. Aanvullend kan uw moeder ook voor jullie beiden op papier zetten (met datum, plaats en ondertekend) dat deze schenkingen aan jullie geen deel mogen uitmaken van de verdeling van de erfenis en daar dus volledig buiten vallen. Misschien is er ook een morele motivering: dat jullie goed voor jullie ouders zorgen of iets dergelijks.
3. Kinderen hebben bij een overlijden minimaal recht op hun legitieme portie en bij die berekening spelen gedane schenkingen ook een rol, maar dat is dus pas na een overlijden:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Max, 28-08-2013 12:03 #61
Drie jaar geleden is mijn vader overleden. Hij was binnen gemeenschap van goederen getrouwd met mijn moeder. Mijn moeder kreeg dus het vruchtgebruik op de vordering die mijn broer en ik uit de nalatenschap verkregen. Nu is mijn moeder gister naar de notaris geweest om mijn broer en mij te onterven. Waarschijnlijk heeft ze een vriendin als erfgenaam aangewezen. Hoe werkt het nou als mijn moeder op dit moment zou komen te overlijden? Kunnen wij dan de vordering uit mijn vaders erfenis opeisen en van het overgebleven kapitaal allebei onze legitieme portie (1/4?) opeisen? En nu zij ons heeft onterfd en het huis inmiddels verkocht heeft, bestaat er nog een andere mogelijkheid om alvast ons deel van mijn vaders erfenis op te eisen? Alvast bedankt! Gr. Max Reactie infoteur, 28-08-2013
Beste Max,
1. Jullie houden recht op jullie niet direct opeisbare vordering als gevolg van de erfenis van jullie vader. Bij onterving komt daar straks minimaal jullie legitieme portie erfenis moeder bij.
2. Als jullie van mening zijn dat jullie moeder jullie vordering verkwist ten nadele van jullie, kunnen jullie naar de kantonrechter om jullie deel op te eisen.
3. Vruchtgebruik gebeurt vaak onder voorwaarden zoals de bepaling dat bij verkoop het kapitaal alsnog direct verdeeld moet worden. Kijk het testament van uw vader hierop na.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kokkedee, 26-08-2013 00:39 #60
Vraag. mijn vrouw haar broer is overleden wij hebben hem 30 jaar niet gezien maar hij heeft een grote schuld op zijn naam staan. moeten wij na zo'n lange tijd toch n akte van verwerping halen. en moet ik ook ondertekenen. omdat wij in gemeenschap van goederen zijn getrouwd? Reactie infoteur, 26-08-2013
Beste Kokkedee,
1. Als haar broer geen kinderen had of de erfenis verwerpen, is uw vrouw erfgenaam (samen met andere broers en zussen en de ouders). Dat zou betekenen dat zij de schuld erft.
2. In dat geval kan uw vrouw het beste de erfenis verwerpen.
3. Als uw vrouw niet verwerpt, kunt ook u aangeproken worden op de schuld maar zelf bent u geen erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Xavier, 24-08-2013 22:37 #59
Mijn vader en zijn broer (mijn oom) zijn de enige 2 kinderen van mijn grootmoeder en (overleden) grootvader. Als mijn grootmoeder overlijdt, hoe wordt de erfenis afgehandeld (notaris of door familie)?, kan mijn oom mijn vader hinderen om een deel zodat hij zelf meer krijgt?, en als er geen testament is hoe wordt het verdeeld? (tussen mijn oom en vader? of andere personen? Reactie infoteur, 25-08-2013
Beste Xavier,
Zie mijn antwoord van 20-8-2013, # 56, op uw zelfde vraag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 23-08-2013 15:52 #58
Mijn tante heeft na het overlijden van mijn moeder (op mijn verzoek) veel van mijn spulletjes uit het ouderlijk huis opgeslagen, omdat ik geen plaats had. Veel van mijn spulletjes zijn door de jaren heen bij mijn tante achter in haar kasten blijven staan, maar gelukkig heeft mijn tante wel mijn naam op mijn spulletjes geschreven. Het gaat om spullen zonder grote geldwaarde (max. 25 euro schat ik) maar voor mij wel grote emotionele waarde. Heb ik recht op mijn eigen spullen, die bij mijn pas-overleden tante zijn blijven staan, of kunnen mijn broers eisen dat mijn spulletjes, waar mijn naam op staat, onder de erfgenamen wordt verdeeld? Reactie infoteur, 24-08-2013
Beste Marian,
U hebt de spullen geërfd, maar wegens ruimtegebrek waren ze bij uw tante opgeslagen. Dan zijn het gewoonweg uw spullen en van niemand anders. Het helpt wel als het aantoonbaar is, omdat etiketjes ook kunnen worden verwijderd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny Mittendorf, 23-08-2013 14:27 #57
Geachte M.
Na dat mijn moeder is overleden in 1990, heeft mijn vader een vriendin gekregen. Zij is bij mijn vader gaan wonen en hebben in 1990 beiden een testament laten maken. Ik ben het enige kind van mijn vader. Mijn vader benoemde als enige erfgenaam zijn vriendin. Maar mocht zijn vriendin overlijden,
moest alles verdeeld worden aan zijn en haar kinderen.Zijn vriendin benoemde mijn vader als enige erfgenaam. Dan benoemd ze na haar overlijden haar kinderen(reeds overleden) en de kinderen van mijn vader. tezamen en voor gelijke delen (plaats vervulling) Er is nu alleen nog een kleindochter. Deze heeft mij bericht van het overlijden van haar oma en vind dat ik geen recht heb op een gedeelte van de erfenis(kinds deel?)Ik ben 70 en heb een klein inkomen en geen geld voor een advocaat.Ik hoef niet mee te delen in de nalatenschap van haar oma. Maar ik wil wel het gedeelte van mijn vader waar ik recht op heb. Volgens mijn informatie is er veel geld en goederen. De kleindochter heeft me eerder in een brief gevraagd af te zien van mijn deel. Ik heb dat niet gedaan. Eerder schreef ze dat er hooguit een bedrag voor mij was van € 8000 en dat is volgens haar niet de moeite waard, betreffend de erfbelasting die ik dan moet betalen. Ze bied me nu een bedrag van € 2500 aan als gift. Neem ik daar geen genoegen mee, gaat ze naar de rechter. Wilt u mij A.U.B. adviseren. Mijn hartelijke dank daar voor.
vrgr. Conchita. Reactie infoteur, 24-08-2013
Beste Conny Mittendorf,
1. Als in het testament van uw vader staat dat zijn erfenis na het overlijden van zijn vriendin alsnog naar de kinderen moest gaan en de kleindochter de enige erfgenaam is met u, dan erft u de helft van wat uw vader heeft nagelaten aan zijn vriendin. Dat is wettelijk zo geregeld en een rechter of notaris zal meteen in uw voordeel besluiten.
2. Het is wel de vraag hoeveel uw vader heeft nagelaten en of dat ooit beschreven is in een boedelbeschrijving. Als het goed is wel, omdat destijds ook erfbelasting is betaald.
3. Dat zou ook betekenen dat u geen erfbelasting meer schuldig bent en wellicht nog recht hebt op rente. Overigens erft een kind van een vader met een vrijstelling van ruim 19.000 euro vandaag de dag.
4. Als het niet in het testament van uw vader staat, is het een ander verhaal, omdat dan het testament van zijn vriendin bepaalt waar u recht op hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Xavier, 20-08-2013 17:15 #56
Mijn vader en zijn broer (mijn oom) zijn de enige 2 kinderen van mijn grootmoeder en (overleden) grootvader. Als mijn grootmoeder overlijdt, hoe wordt de erfenis afgehandeld (notaris of door familie)?, kan mijn oom mijn vader hinderen om een deel zodat hij zelf meer krijgt?, en als er geen testament is hoe wordt het verdeeld? (tussen mijn oom en vader? of andere personen? Reactie infoteur, 20-08-2013
Beste Xavier,
Als er geen testament is, erven vader en oom ieder de helft. Samen verdelen zij de erfenis en doen aangifte erfbelasting. Lukt dat niet door bijvoorbeeld ruzie, dan kan een notaris of een door hen benoemde derde persoon uitkomst bieden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingna, 08-07-2013 10:20 #55
Goedemorgen,
Dank voor reactie. Broer en zussen regelen de erfenis, ons (mijn zus en ik) hebben ze niets laten weten. Volgens info is het wel via een notaris gegaan. Wat kunnen wij eventueel ondernemen?
Met vriendelijke groet,
Ingna Reactie infoteur, 08-07-2013
Beste Inga,
U kunt het beste contact opnemen met de notaris. Misschien is er wel een testament opgesteld waarin de verdeling van de erfenis anders wordt geregeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingna, 01-07-2013 14:27 #54
Goedemiddag,
Mijn tante, zus van mijn overleden moeder, is begin dit jaar overleden. Ze had geen kinderen en was weduwe. Er leven nog 3 zussen en 1 broer van tante. Wie zijn nu de erfgenamen?

Met vriendelijke groet,
Ingna Reactie infoteur, 01-07-2013
Beste Inga,
1. De wettelijke erfgenamen zijn haar broer en zussen en eventueel de grootouders.
2. Omdat uw moeder is overleden, zijn haar kinderen (u dus) gezamenlijk erfgenaam van het deel dat anders naar uw moeder zou zijn gegaan als ze nog geleefd zou hebben.
3. Als er een testament is opgesteld, kan er anders zijn bepaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anky, 21-06-2013 11:04 #53
Goedenmorgen,
Mijn oom is onverwacht overleden. Hij was niet getrouwd en heeft geen kinderen. Mijn oom heeft geen testament achtergelaten. Hij is de broer van mijn vader. Namens hem stuur ik u deze vraag. Zijn broers en zusters erven van hem. Ik zit met twee vragen. Mijn eerste vraag is: erft een weduwe van een broer ook of alleen haar en zijn kinderen? Mijn tweede vraag is: een andere broer leeft nog, maar zijn vrouw is overleden. Erven de kinderen dan ook een deel of alleen de broer? Deze vragen stel ik u omdat de familie beneficiair wil gaan erven en een gemeenschappelijke akte wil laten opstellen. Het is dus belangrijk te weten wie hiervoor in aanmerking komen.

Met vriendelijke groet,
Anky Reactie infoteur, 21-06-2013
Beste Anky,
1. Als een erfgenaam is overleden, erven (in eerste instantie) diens kinderen samen het erfdeel dat anders de erfgenaam bij leven zou hebben ontvangen (plaatsvervulling). De weduwe van de broer erft niet, omdat er geen testament is waarin haar een deel wordt nagelaten.
2. De andere broer is bij leven enig erfgenaam. Als die de erfenis verwerpt, komt de erfenis bij zijn kinderen terecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 13-06-2013 17:39 #52
Ik heb aandelen in een huis (in het buitenland) samen met een vriend en vriendin. We zijn allen Nederlands. Nu heb ik per testament (in NL) deze vriend als begunstigde aangewezen voor mijn aandeel in het huis. Ik heb verder alleen nog een zus, geen ouders, geen kinderen. De begunstigde heeft een geregistreerd partnerschap met zijn vriendin, die ook een broer heeft. De begunstigde heeft zelf geen broers of zussen, ouders of kinderen. Wat gebeurt er nu in het geval ikzelf en de begunstigde tegelijk zouden overleden (eventueel geldend buitenlands recht buiten beschouwing gelaten)? Klopt het dat dat mijn aandelen dan naar mijn zus gaan en die van de begunstigde naar de broer van zijn vriendin? Alvast dank voor het antwoord. Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Sandra,
Stel dat jullie inderdaad tegelijkertijd overlijden en in het testament is niet opgenomen wat naar uw mening in dat geval moet gebeuren. Dan gaat uw aandeel in het huis naar de plaatsvervangende wettelijke erfgenamen van de begunstigde. Dat kan ook een neef of nicht van hem zijn tot in de zesde graad:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kathy, 03-06-2013 17:02 #51
Ik heb vorig jaar een huis gekocht alleen, nu ga ik trouwen mijn toekomstige echtgenote
heeft een kind uit het vorig huwelijk kan hij na mijn ddod ook erven van dat huis?
en mijn toekomstige echtgenoot? Reactie infoteur, 03-06-2013
Beste Kathy,
Met een testament kan de baby van u erven. Uw vrouw erft van u, ook zonder testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 23-05-2013 08:45 #50
Ik heb een vraag mijn man is overleden, ik heb 4 kinderen die ooit erven, mijn man een dochter, stel dat er niets meer te erven valt als ik overlijd ik heb het vruchtgebruik. Moeten mijn kinderen dan het deel uitbetalen, aan mijn man zijn dochter? Reactie infoteur, 23-05-2013
Beste Joke,
De erfenis van uw man is voor de kinderen een niet direct opeisbare vordering op u. Als u niets nalaat, is er op u en uw nalatenschap ook niets meer te vorderen. Als u wel wat nalaat, moet zo veel mogelijk uit de nalatenschap eerst hun vordering worden betaald voordat er verdeeld wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Azer, 06-05-2013 01:07 #49
Wie kan mij helpen op mijn vraag aub? mijn vader is overleden al een tijdje. hij is twee maal getrouwd geweest en gescheiden waarvan hij een dochter heeft bij de eerste huwelijk en andere drie bij tweede huwelijk; dan is hij getrouwd met mijn moeder waarvan ik kind van beide en de aller jongste ben. toen mijn vader overleed was hij steeds getrouwd met mijn moeder. zo dus al zijn kinderen van zijn vorig huwelijk zetten druk op mijn moeder. om hun deel te krijgen van de erfenis. is dat normaal geen nalatingschap voor mijn moeder het is toch ook eigendom van haar omdat zij nog gehuwd was voor mijn vader stierf. zolang dat mijn moeder leeft kan toch niemand erven? het is net als je een vrouw van haar huis buiten zet en haar kind en stiefkinderen erven? hoe gaat dat in zijn werking. vriendelijke groet Reactie infoteur, 06-05-2013
Beste Azer,
1. Als er geen testament is krijgen de kinderen en moeder een gelijk deel van de nalatenschap van vader, maar het erfdeel van de kinderen is pas opeisbaar zodra uw moeder komt te overlijden. Niet eerder. Wel moet moeder de eventuele erfbelasting vooruit betalen die in mindering komt op de erfdelen.
2. Wat van moeder is en was, blijft van haar. Dat erft u als enige als uw moeder komt te overlijden en niet de kinderen van een andere moeder.
3. Als moeder in gemeenschap van goederen is getrouwd, is de helft van al het bezit van haar en die helft maakt geen onderdeel uit van de erfenis van vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 23-04-2013 22:51 #48
Geachte infoteur,

Bij het overlijden van mijn vader (hij was weduwnaar) zijn mijn zus en ik de erfgenamen. Mijn zus heeft na zijn overlijden zijn rekeningen leeggehaald, om de rekeningen te betalen. Mijn zus woont in Duitsland. De relatie tussen mijn zus en mij is erg slecht. Ik heb haar verschillende keren gevraagd om een overzicht van de financiën van mijn vader, deze krijg ik niet. Ze heeft besloten dat we apart de erfbelasting invullen. Ik heb daarvoor het saldo van de rekeningen nodig op de dag van overlijden. Dit heb ik opgevraagd, en vervolgens kreeg ik 2 bedragen per mail, zonder verder bewijs. (Afschriften o.i.d.) Ik kwam er achter dat het overlijden nog niet was doorgegeven aan de bank. (ING) Dit heb ik gedaan, en vervolgens kreeg ik ook afschriften thuis. Tot mijn schrik zag ik dat mijn zus nog pinde van de rekening van mijn pa, terwijl ze zijn saldo op haar eigen rekening heeft gezet. De rekening stond inmiddels rood. Ik heb dit bij haar aangegeven, en ze heeft wat gestort op zijn rekening, maar niet voldoende. Ik wil gewoon inzicht in de rekeningen, maar heb nu totaal geen idee wat er financieel aan de hand is.

Ik heb de neiging om haar een volmacht te geven, zodat ze officieel verantwoordelijk is voor de financiën. Zij hoort mij dan van alle financiële acties op de hoogte te houden volgens mij.
Ik vermoed dat ze dit niet gaat doen. Vraag: wat kan ik hier tegen doen? Reactie infoteur, 24-04-2013
Geachte Anoniem,
1. De erfgenamen zijn bij het aanvaarden van de erfenis verantwoordelijk voor wat is nagelaten, inclusief de schulden. Uw zus heeft door haar handelen de erfenis aanvaard, maar u kunt als u denkt dat er te veel schulden zijn, zelf ook de erfenis verwerpen of onder voorwaarden aanvaarden (beneficiair).
2. Als u de erfenis aanvaardt, moet u zorgen dat u weet wat er aan de hand is want daarop kunt ook u aangesproken worden. Afzonderlijk belastingaangifte doen bijvoorbeeld zonder van elkaar te weten wat er is opgegven is niet handig, omdat de belastingdienst met vragen kan komen. Bovendien mocht uw zus niet zonder uw medeweten geld opnemen (is onderdeel van de te verdelen erfenis).
3. Een onvoorwaardelijke volmacht is ook niet handig, want dan weet u ook niet waar u aan toe bent.
4. Het beste is het als er een boedelbeschrijving wordt gemaakt, waarmee beiden akkoord zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olaf, 19-04-2013 10:59 #47
Vraag,
Mijn vader is weduwe. Ik ben zijn enige kind. Ik ga met hem volgende maand een weekend op vakantie met het vliegtuig. Stel dat we verongelukken. Wie erft er nu mijn vaders geld/huis? Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen van 4 en 1. Ik hoorde dat mijn vrouw dan nergens de beschikking over krijgt en dus niks kan met mijn vaders nalatenschap. Alles zou naar mijn kinderen gaan… maar die zijn erg jong. Dus waar blijft dat geld dan… Is dit zo? en zoja, mijn vrouw is toch de voogd van mijn kinderen en beheerd toch het geld? Ik maak mij wel zorgen nu, want ik wil dat mijn vrouw een nieuwe toekomst zonder geldzorgen moet hebben als ik en mijn vader zouden overlijden.
met vr. gr.
Olaf Reactie infoteur, 19-04-2013
Beste Olaf,
1. Als er geen testament is en uw vrouw is langstlevende, dan gaat uw erfenis naar haar en krijgen de kinderen een vordering op uw vrouw ter grootte van hun kindsdeel.
2. Wat uw vrouw erft bij een dergelijk ongeluk hangt strikt genomen van de volgorde van overlijden vast, voor zover die is vast te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 12-04-2013 13:27 #46
Vraagje,
De broer van mijn moeder is overleden. Hij is lang geleden gescheiden en heeft 1 zoon en schulden nagelaten. Volgens mij is zijn zoon de enige erfgenaam. Maar nu moet ik (evenals mijn ouders) in opdracht van mijn oom, een volmacht ondertekenen, dat ik de nalatenschap verwerp.
Klopt dit wel? Reactie infoteur, 12-04-2013
Beste Johan,
Als er geen testament is opgesteld is de zoon (uw neef) de enige erfgenaam van uw oom. In dat geval hoeft u niets te verwerpen. Dat kan veranderen als uw neef de erfenis verwerpt en hij zelf geen kinderen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B., 09-04-2013 21:52 #45
Geachte infoteur,

Mijn man kan dus in een testament de kinderen rechten geven. Dat snap ik niet. Ook zonder testament krijgen ze die rechten toch? Namelijk de helft. Tenzij ie ze onterft dat kan natuurllijk ook nog. Maar dan krijg ik met een andere erfgenaam te maken en laten we er even vanuit gaan dat die erfgenaam net zo stiekemerd is als mijn ex en schoonzoon. Mijn ex kan toch niet in een testament mijn rechten op de helft van het huis ontnemen? Ik heb een convenant en dat is getekend en dus blijf ik dat recht houden dat weet ik zeker.

En mocht mijn dochter en haar man datgene doen wat u hieronder schrijft dan komt de waarheid toch aan het licht en kan ik toch een proces beginnen zonder rechtsbijstand? Want mijn schoonzoon en dochter doen dan toch iets wat ze niet mogen doen? Namelijk mijn rechten ontnemen en op die manier het huis onverkoopbaar maken. Zij verliezen dan toch zon rechtszaak en ik meen dat de verliezer alle proceskosten moet betalen? Die kunnen ze makkelijk betalen van hun helft van het afbetaalde huis. En als zij wel een rechtsbijstand hebben dan word het toch niet vergoed? Omdat ze iets gedaan hebben wat niet mag en daardoor een rechtszaak krijgen wat ze dus van tevoren hadden kunnen bedenken en dan vergoed hun rechtsbijstand toch niet?

Zit ik op deze manier goed te denken? O zie ik iets over het hoofd?

Want misschien is mijn gedachtengang niet goed?

vr gr
B Reactie infoteur, 10-04-2013
Beste B,
1. Uw ex man kan u uw rechten niet ontnemen, want hij gaat alleen over zijn eigen deel. Wat ik bedoel is dat wat uw man over zijn deel in een testament opneemt, de afwikkeling van zijn erfenis en het vrijkomen van het huis ook kan bemoeilijken.
2. Natuurlijk kunt u in verweer komen.
3. Een rechtsbijstandverzekering kan een zaak ook afwijzen als evident is dat verdediging geen zin heeft, maar geld terug vragen gebeurt meestal niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B., 09-04-2013 12:25 #44
Geachte infoteur,

Dankuwel voor uw genomen moeite. In uw antwoord schrijft u dat er van alles mis kan gaan. Kunt u een voorbeeld geven van wat er mis kan gaan? Zodat ik een beetje weet aan welke dingen je kunt denken van wat er mis kan gaan.

Kun je hiervoor wel een rechtsbijstandverzekering afsluiten? Het is toch familie van mij en daar kun je je toch niet voor verzekeren?
Overigens zal mijn ex als ie al een testament maakt echt geen zorg dragen ten goede van mij en in zn testament laten zetten dat de kinderen goed mee moeten werken. Eerder het tegenovergestelde.

vr gr B Reactie infoteur, 09-04-2013
Geachte B,
1. Ik bedoel dat er van samenwerking geen sprake zal zijn en ieder afzonderlijk probeert zijn voordeel te halen doordat straks wel eenzijdig wordt verhuurd, verbouwd, sloten verwisseld, bewoond en zo verder.
2. U kunt zich verzekeren, maar niet elke rechtsbijstandverzekering is even uitgebreid zodat een goede ondelinge vergelijking op zijn plaats is. Bovendien neemt men meestal alleen zaken in behandeling die pas na zes maanden na het afsluiten van een eerste verzekering gaan spelen.
3. Dat uw ex niet zal meewerken, vermoedde ik al, maar het is de meest eenvoudige manier om problemen te voorkomen. Daar staat tegenover dat hij met een testament ook vele problemen kan veroorzaken door zijn kinderen wel allerlei rechten te geven, waartegen u straks weer in verweer kunt gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B., 06-04-2013 14:34 #43
Geachte infoteur,

Ik ben gescheiden en er is een convenant. Het huis waar ex inwoont is afbetaald en de helft is van mij. Hij moet mij per maand 450 euro betalen voor woongenot van mijn helft, wat verrekend word bij verkoop huis. De huizenmarkt zit vast en het ziet er voorlopig niet naar uit dat het verkocht word.

Mijn vraag is wat als ex overlijd (zeer slechte gezondheid vanwege alcohol misbruik) en mijn twee kinderen de andere helft erven. Ik heb geen contact met deze kinderen, omdat ze boos zijn dat ik niet terug ga naar hun vader. Een schoonzoon gedraagt zich als mijn ex en ik verwacht moeilijkheden als ex overlijd wat betreft het huis.

Nu heeft iemand op internet gezegd dat ik direct actie moet ondernemen bij overlijden ex. Dat de schoonzoon er zelf in kan gaan zitten of kan verhuren aan iemand. En dat ik dan weinig kan doen, omdat huurders sterkte rechten hebben.
Ik zou niet weten wat ik moet doen als het zover is en ik wil daarop voorbereid zijn, omdat ik weet dat mijn schoonzoon niet te vertrouwen is.Ook zei die iemand dat ik er ook zelf in kan gaan zitten, maar ik wil dat helemaal niet en ik ga dat ook niet doen. Weer een ander zegt een ander slot op de deur te laten zetten, maar dat vind ik onzinnig, omdat schoonzoon vervolgens weer hetzelfde kan gaan doen en zo blijf je aan de gang. Het is aan de andere kant van het land. Ik weet dat schoonzoon en dochters wel contact hebben met ex en samen plannen bedenken om het mij zo moeilijk mogelijk te maken. Wat denkt u ervan en wat adviseerd u mij op dat moment of moet ik nu al iets doen zoals b.v. een rechtsverzekering? Maar welke rechtsverzekering vergoed een zaak als deze zich voor gaat doei? Ik weet dat schoonzoon een rechtsbijstandverzekering heeft en die kan hij gebruiken bij het erven. Maar ik erf niet en is het dan een familie zaak voor mij waar ik me niet voor kan verzekeren? IK vind dit een heel ingewikkelde zaak en zou me graag goed voorbereiden. Ik dank u alvast voor uw moeite.

B Reactie infoteur, 06-04-2013
Geachte B,
1. Essentieel is wat er in het convenant zelf staat. Dat uw ex man in het huis blijft, zie ik als een persoonlijk recht dat niet overdraagbaar is zonder uw toestemming.
2. Als uw man komt te overlijden, komt de helft van de waarde van het huis in de boedel van de erfenis. Naar mijn mening is er geen recht van bewoning zonder uw toestemming en vice versa omdat het om een geheel huis gaat en niet een woondeel. Niemand kan zeggen dat kamer x van hem of haar is, maar wel dat het huis (minimaal) twee eigenaren kent.
3. Jullie zijn dus eigenlijk verplicht om samen te werken.
4. Hierbij kan natuurlijk van alles misgaan en dan kan een goede rechtsbijstand zeker geen kwaad. Uw ex man kan in zijn testament aangeven dat het huis na zijn overlijden in goed overleg met u moet worden verkocht en niet zonder uw toestemming een andere bestemming mag worden gegeven. Maar of hij daaraan zal meewerken, weet ik niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karina, 01-04-2013 22:35 #42
Mijn vraag is of ik bij overlijden van mijn vriend spullen mag meenemen wat ik op mijn naam heb gekocht.

We wonen samen maar zijn niet getrouwd/samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Ik woon alleen samen in zijn koopappartement.

Na het overlijden we hebben geen testament kan ik dit dan gewoon meenemen dat vragen we ons af.

Graag hoor ik van u! Reactie infoteur, 02-04-2013
Beste Karina,
U mag uw eigen spullen meenemen, zonder als erfgenaam te worden bestempeld. Maar u moet wel kunnen aantonen dat het ook van u is, anders maakt het onderdeel uit van de erfenis.
Met vriendelijke groeten, .
Zeemeeuw

Anoniem, 21-03-2013 14:01 #41
Dank u, ook als we geen kinderen hebben erf ik haar kindsdeel. Kindsdeel is uiteraard nog niet uitgekeerd ivm langstlevende (haar moeder)

Dus dan heb ik ook rechten als ik uw reactie lees

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 21-03-2013
Beste Anoniem,
Ja u behoort tot groep 1 van de wettelijke erfgenamen, omdat jullie met elkaar getrouwd zijn. Pas als uw vrouw een testament laat opstellen en daarin anders over u beschikt, wordt het een ander verhaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 21-03-2013 12:19 #40
Goedendag, ik zit met een vraag waar ik gewoonweg geen raad mee weet, mijn schoonvader is overleden en mijn schoonmoeder leeft nog. Er zijn 4 kinderen en een moeder uiteraard die recht hebben op een kindsdeel. Mijn vrouw en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd maar ze zal ivm een vreselijke ziekte haar moeder niet overleven. Waar sta ik in het verhaal? Heb ik recht op haar kindsdeel? Hoor graag een reactie.

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 15-03-2020
Goedendag Anoniem,
U en uw kinderen erven van uw vrouw en via plaatsvervulling haar kindsdeel van de schoonouders:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 05-03-2013 20:01 #39
Mijn moeder is vorig jaar overleden maar ik heb als dochter nooit iets van wie dan ook daar iets van vernomen hoe kan dit? Ik dacht dat je als dochter erfgename bent? Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Jose,
In beginsel bent u erfgenaam. Dus is van belang om te weten wie de uitvaart en erfenis heeft afgehandeld en of er een testament is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-03-2013 10:07 #38
Beste,
Mijn man is overleden in december, wij hebben geen kinderen. Kan ik een testament laten opmaken, waarin ik alles achterlaat aan een nichtje, zodat mijn zus of schoonzus niets erven?

Hoeveel zou dit mij kosten a.u.b?
Dank u Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Anoniem,
Ja u kunt een testament laten opmaken waarin u dat regelt. Hoeveel dat kost, hangt van de notaris af, omdat de tarieven vrij zijn. Daarom is het verstandig om een paar notarissen vooraf de prijs te vragen:

https://financieel.infonu.nl/geld/79350-wat-kost-een-notaris-hoeveel-notariskosten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank B. V. D. B., 28-02-2013 11:09 #37
Mijn echtgenoot (man-man) heeft twee volwassen kinderen uit eerste huwelijk. De beiden kinderen de vader en ik staan open voor een volwassen adoptie, zo dat wij niet alleen gevoelsmatig en van naam een familie zijn maar ook dat zijn kinderen van mij automatisch kunnen erven als mijn man voor mij zou overlijden. Nu is het zo dat volgens de wet de kinderen van mijn echtgenoot vreemden zijn. Volgens Duits wet kan een derde ouder erbij komen zonder dat de biol. ouders in nadeel komen of de band onderbroken wordt. Is er een mogelijkheid om zij te adopteren in plaats van testament? Volgens Duitse wet kan dat. Hoe zit dit met de Nederlandse wet en/of internationaal Privaatrecht, omdat wij verschillende nationaliteiten hebben (ik de Duitse en mijn man en de volwassen kinderen de Nederlandse)? Reactie infoteur, 28-02-2013
Beste Frank,
Stiefouderadoptie is mogelijk, maar is aan strenge eisen onderhevig (via de rechter) en verbreekt de band met de biologische ouders die ook nog eens beiden toestemming moeten geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ik, 22-02-2013 13:17 #36
Beste,
Graag zou ik willen weten hoe de erfenis gaat verlopen.
Mijn vader is enige tijd overleden, nu ook mijn moeder.
Echter was mijn moeder een geregistreerd partnerschap aangegaan (met een man waar ik nauwlijks contact mee heb, deze man heeft meerdere kinderen uit eerdere huwelijken) waar ik niet precies van op de hoogte was dat ze een geregistreerd partnerschap aan gingen.
Momenteel weet ik nog niet of ze een testament heeft laten opstellen, mocht dit niet het geval zijn, wat zijn dan mijn rechten?
Kan ik het kindsdeel van mijn vader en mijn moeder opeisen? En eventueel een deel van de erfenis van mijn moeder? Of heeft alleen de geregistreerde partner recht op de erfenis van mijn moeder?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 22-02-2013
Beste Ik,
1. Had uw vader een testament? Zoniet, dan was uw moeder de langstlevende die de helft erfde van uw vader. U erfde een niet direct opeisbare vordering op uw moeder ter grootte van uw erfdeel.
2. Met het overlijden van uw moeder komt het erfdeel ten tijde van uw vader vrij. Deze vordering is opeisbaar geworden en daar is een nieuwe niet direct opeisbare vordering van u bijgekomen op de nieuwe partner. Als die partner overlijdt, komt ook die vordering voor u beschikbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr E. Pruim, 09-02-2013 09:49 #35
L, s. bij deze heb ik een vraag, mijn ex is vorig jaar plotseling overleden. we hadden samen 3 kids, de oudste is geestel gehandic en de dochters wonen ook op hun zelf, een is getrouwt.nu had mijn ex de boerderij van gekocht na het overlijden van zijn ouders.ze waren met hun vieren en zal hij zijn broer en zussen hebben uitgekocht, denk ik.mijn vraag is nu, mijn ene dochter heeft het hele huis alleen leeggehaalt want ze wilde haar zus er niet bij hebben, en haar broer is niet van belang in haar ogen door zijn handicap.kan mijn zoon en zijn zussen nu niet beter beneficiar aanvragen via de notaris? mijn zoon heeft geen vermogen en woont in een thomashuis.En heb ik nog recht op pensioengeld van de 14 jaar dat we getrouwt waren, dit hoor ik nl steeds van anderen.de dochter die het huis leeg haalde heeft de pinpas van mijn ex ook, maar de bank heeft alles geblokkeert, ze moeten eerst een brief van de notaris hebben en dan komt zijn rekening weer vrij en kan ze geld gaan pinnen, dit kan toch zomaar niet?daar moeten haar broer en zus toch ook een handtekening voor zetten? ik heb zo, n idee dat er nog een heel vervelende kwestie aan zit te komen, graag uw visie hierop, gr e pruim Reactie infoteur, 10-02-2013
Beste Mevr E. Pruim,
1. Uw ene dochter handelt in strijd met de wet als er geen testament is waaruit blijkt dat ze de enige erfgenaam is.
2. U kunt het beste zelf zo snel mogelijk contact opnemen met de notaris. U bent weliswaar geen erfgenaam van uw ex, maar mag zeker opkomen voor uw andere kinderen.
3. Er zou ook zo snel mogelijk een boedelbeschrijving moeten worden opgesteld waaruit blijkt hoe groot de erfenis is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esveld, 04-02-2013 12:09 #34
Mijn schoonmoeder is overleden. Haar kinderen zijn erfgenaam. 1 dochter is overleden, heeft 1 volwassen zoon, en was gescheiden. De zoon erft nu ook mee, maar kan de ex-man ook een deel van de erfenis opeisen? Reactie infoteur, 04-02-2013
Beste Esveld,
Als uw schoonmoeder geen testament heeft opgesteld waarin ze aangeeft dat de ex-man van haar erft, is hij geen erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 25-01-2013 10:50 #33
Mijn moeder is voor de 2de keer getrouwd (geregistreerd partnerschap). Nu is mijn moeder overleden en 3 weken later haar echtgenoot. Ze hebben geen testament laten op maken. Hoe zit het nu precies met de verdeling van de spullen enz. Wat voor recht hebben de kinderen en stiefkinderen? Reactie infoteur, 15-03-2020
Best Aononiem,
Als er geen testament is, erven de kinderen van de natuurlijke ouders. Stiefkinderen erven zonder testament niet van de stiefouders. Let op de erfbelasting nu beiden zo snel achter elkaar zijn overleden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2018-2019-en-2020-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc Vallons, 20-01-2013 13:13 #32
Vader en moeder zijn nog in leven. Zij hebben een normaal huwelijkscontract. Kan vader zo maar zijn huis verkopen aan één van de kinderen, zonder medeweten van de beide andere broers? Dit is toch letterlijk een onterving naar beide andere kinderen toe.
Als dit dus niet kan, welke stappen kunnen hiertegen ondernomen worden door beide onbedeelde broers om toch nog het deel van hun erfrecht te verkrijgen?

Bedankt bij voorbaat voor uw antwoord. Reactie infoteur, 21-01-2013
Beste Marc Vallons,
Tijdens zijn leven mag uw vader met zijn geld doen wat hij wil, maar als hij komt te overlijden kunt u eisen dat als het huis te goedkoop is verkocht, de schenking terugkomt in de verdeling van de erfenis. Overigens kan ook de fiscus tussentijd langskomen voor de heffing van schenkingbelasting als het huis te goedkoop en onder de waarde is verkocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank Menig, 16-01-2013 16:31 #31
Indien er al een testament is moet er ook nog een erfdelings akte worden opgemaakt indien de erfgenamen tot verkoop van een perceel willen overgaan? Reactie infoteur, 16-01-2013
Beste Frank Menig,
Als er een testament is, is veelal wel duidelijk hoe de erfenis verdeeld moet worden. Dat betekent dat een akte van verdeling niet altijd per se nodig is (kan ook onderhands). Lastiger is het om de waarde van de erfenis te bepalen die verdeeld moet worden. Daarvoor is een boedelbeschrijving nodig (kan ook onderhands).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dam, 04-01-2013 12:02 #30
Hallo,

Stel, een gezin met veel kinderen waarvan vader is overleden en in gemeenschap van goederen is getrouwd zonder testament.
Moeder maakt al het geld op (ook het kindsdeel van de kinderen) Kan dit zomaar?
Is het mogelijk dat een vrouw van rond de 65, 70 jaar dit geld zomaar op kan maken?
Komt een bank hiermee weg? We zijn erg benieuwd naar uw antwoord.

Het huis moest verkocht worden om de schulden te voldoen.
Er bleef niets meer over voor de kinderen. (Uiteraard wisten die hier niets van totdat moeder verhuisde)

Graag ontvangen wij met veel belangstelling uw reactie.

Met vriendelijke groeten,
Dam Reactie infoteur, 04-01-2013
Hallo Van Dam,
Moeder mag al het geld opmaken, maar als duidelijk sprake is van verkwisting en een opzettelijke benadeling kunt u wel naar de kantonrechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tielens Paul, 18-12-2012 09:29 #29
Geachte, is een tijd geleden gebeurt, wij waren thuis met drie kinderen, vader verkoopt de zaak, koopt een kleiner huisje, een tijd later verneem ik dat het, het huisje op de kleinzoon staat, (zoon van mijn broer) een tijd later sterft mijn moeder, en een tijd later ons vader, maar tussen gans die zaak zijn mijn zuster en ik nergens voor gevraagd geweest, mijn broer heeft alles geregeld en er is niets meer, kan dat allemaal dat die zo maar, alles regelt in zijn voordeel en de twee andere kinderen zo maar onterfd? Reactie infoteur, 18-12-2012
Geachte Tielens Paul,
1. Neen dat kan niet. Schenkingen (zoals het op de naam zetten van de kleinzoon) zijn onderdeel van de erfenis. De kleinzoon is, als er geen testament is en een ouder nog leeft, niet eens erfgenaam!
2. Onterven kan alleen per testament, en dan nog is er de legitieme portie waarop u recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mindy, 12-12-2012 23:15 #28
Mijn zwager is vorig jaar overleden, en had een grote schuld nagelaten. Zijn vier kinderen hebben de schulden van hun vader verworpen via een notaris. Mijn zus die getrouwd was met de overledene kreeg alle schulden op zich. Zij is nu ernstig ziek, wat gebeurt er als zij overlijdt met de rest/schulden. Gaan deze over naar de broers of zussen van haar overleden man. Of gaan deze schulden naar mij en mijn zussen. Kunt u mij zo snel mogelijk antwoord geven zodat, wij zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen als mijn zus komt te overlijden. Reactie infoteur, 13-12-2012
Beste Mindy,
1. Uw zus had de erfenis ook kunnen verwerpen.
2. De erfgenamen van uw zus erven bij niet verwerpen of beneficiar aanvaarden haar schulden. Dat zijn in eerste instantie haar kinderen. Daarna haar ouders, broers en zussen. En zo verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alberta, 04-12-2012 12:17 #27
Mijn ex is overleden, nu is mijn vraag wie zijn de erfgenamen, zijn kinderen of zijn ouders? En waar hebben de kinderen recht op? Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Alberta,
De kinderen zijn de erfgenamen, maar uw ex kan in een testament ook aan anderen wat nagelaten hebben wat op hun erfenis in mindering komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coby, 19-11-2012 12:59 #26
Mijn ex-echtgenoot, van wie ik 6 jaar geleden gescheiden ben, is deze zomer overleden.
Omdat hij in de schuldsanering zat, was duidelijk dat de erfenis moest worden verworpen. Dit is geregeld voor de kinderen, zijn moeder en overige familie. Ik word nu benaderd door schuldeisers. Ik had begrepen dat ik als ex-echtgenote niet meer in aanmerking zou komen voor de erfenis en dus ook geen verwerping hoefde te regelen.
Heb ik dit wel goed begrepen? Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste Coby,
1. Als er geen testament is waarin u als erfgenaam wordt genoemd, bent u geen erfgenaam van uw ex-man.
2. Bij de schulden is van belang wanneer deze zijn ontstaan. Als de schulden zijn ontstaan toen u nog getrouwd was en u was in gemeenschap van goederen getrouwd, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schulden, anders niet. Dat wil niet zeggen dat u ook aansprakelijk bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 12-11-2012 12:38 #25
Mijn tante (zus van mijn vader) is onlangs overleden. Ik heb nu een brief gehad van de notaris en omdat mijn vader 2.5 jaar geleden is overleden ben ik nu erfgename met nog een paar andere nichten en neven. In de papieren stond dat ik een akte van erfrecht moet opsturen, zodat ze kunnen zien dat ik de erfgename van mijn vader ben. (plaatsvervullend erfgename). Maar is dat verplicht zo'n document? Wij hebben dat destijds nooit laten opmaken. Mijn moeder leeft nog en wij hebben zo'n document nooit ergens hoeven laten zien. Moet het dan nu wel om de erfenis van mijn tante te aanvaarden? Het gaat niet om een groot bedrag en er is ook geen eigen huis.

Alvast bedankt voor uw antwoord.
Mar Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Mar,
1. De notaris moet nagaan wie de erfgenamen zijn en zal uw gegevens checken. Om erfgenaam te zijn hoeft u geen akte van erfrecht te hebben, maar kunt u langs de notaris gaan om zich daar te legitimeren.
2. Als u zaken wilt doen als erfgenaam, bijvoorbeeld een rekening opheffen of andere dingen regelen waarvoor u de hulp van de bank nodig hebt, is een verklaring van erfrecht in veel gevallen wel nodig, maar ook niet meer altijd:

https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koos, 04-10-2012 23:28 #24
Mijn zus en ik moeten naar de notaris ieder apart ik deze week en volgende week ik!
Mijn moeder leeft niet meer en mijn vader heeft het huis verkocht! Wat is de reden van dat we apart naar de notaris moeten?

Met vriendelijke groet

Koos Reactie infoteur, 05-10-2012
Beste Koos,
Dat is moeilijk te zeggen. Kennelijk speelt er iets waarbij de notaris u ieder apart wil inlichten. Dat kan bij overlijden een testament zijn, een legaat, schenkingen. Het kan zijn om u apart te informeren, maar ook om van u apart informatie te krijgen. Als jullie liever niet apart gaan, kunnen jullie dat ook aan de notaris laten weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 04-10-2012 12:00 #23
Mijn moeder is overleden. Ik en mijn twee broers hebben beneficiair aanvaard. Mijn moeder heeft een koophuis. Er komt daar geld in vrij, maar er is ook rond tweeduizend schuld door openstaande rekeningen. Mijn oudste broer is gemachtigd om alles financieel te regelen. Hij zegt dat de schuldeisers hem lastig vallen en met deurwaarders bij hem aan de deur komen. Ons is gezegd dat we alleen het positieve ontvangen en mocht er een schuld zijn dat wij niet privé lastig gevallen mogen worden. Nu is er ook onderling ruzie waardoor mijn broer mij nergens van op de hoogte houdt waardoor ik ook bang ben dat ik nu voor verassingen kom te staan financieel gezien. Ik heb net een huis heb gekocht en ben jong en heb het financieel niet breed. Mijn vraag is zijn wij verantwoordelijk voor de rekeningen van mijn moeder? Financieel? En mijn broer heeft bijna het huis leeg gehaald inclusief mijn bezittingen. Wat kan ik daar aan doen? Kan dat zo maar?
Mvg Priscilla Reactie infoteur, 04-10-2012
Beste P,
1. Als u beneficiair aanvaardt, moet er een boedelbeschrijving komen van alle bezittingen en schulden. Op basis daarvan kunt u bepalen of u de erfenis alsnog wilt aanvaarden of niet.
2. Uw broer mag het huis niet leeghalen. Dat is in strijd met de wet en zou betekenen dat hij de erfenis nu reeds aanvaard heeft. Ik zou een aangetekende brief sturen waarin u aangeeft dat u hebt geconstateerd dat hij tegen de regels in en zonder uw toestemming spullen, waaronder uw spullen, uit het huis verwijderd heeft.
3. U kunt het beste zo snel mogelijk om de boedelbeschrijving vragen.
4. De schuldeisers kunnen hun vordering indienen, maar nog niet opeisen.
5. Bekijkt u ook de machtiging van uw broer nog eens om te zien waartoe hij daadwerkelijk gemachtigd is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 25-09-2012 19:52 #22
Beste infoteur

Mijn ouders zijn 35 jaar terug gescheiden Nu is mijn vader overleden maar er is geen testement Naar wie gaat dan de erfenis? Plus mijn vader heeft mij erkend en ik ben enigste kind
ik wacht op u reactie alvast hartelijk dank voor u reactie

Mvg Ronald Reactie infoteur, 26-09-2012
Beste Ronald,
Als enig kind bent u de enige erfgenaam als uw vader niet hertrouwd is en er geen testament is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. N. C. Labaar, 19-09-2012 15:51 #21
Vraag. Mijn moeder is onlangs overleden. Ik ben enig kind en de enige erfgenaam. Er is geen testament. Ik moet over een gedeelte van de erfenis erfbelasting betalen. Kan ik mijn twee kinderen (kleinkinderen van mijn moeder) elk voor 2000 euro als erfgenaam laten beschouwen en zo de totale erfbelasting verminderen. Geldt hetzelfde ook voor mijn vijf kleinkinderen (achterkleinkinderen van mijn moeder)? Ik stel uw antwoord zeer op prijs. Met vr groeten, Jan Labaar Reactie infoteur, 19-09-2012
Beste J. N. C. Labaar,
Omdat u enig erfgenaam bent, valt de gehele erfenis aan u toe. Ook voor de belastingaangifte erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Max Lerou, 17-09-2012 14:35 #20
Als ik mijn broer onterf blijft zijn zoon dan wel wettig erfgenaam? Reactie infoteur, 17-09-2012
Beste Max Lerou,
Ja, als u niet wilt dat zijn zoon van u erft, zult u ook dat apart in het testament moeten vermelden. Hierbij veronderstel ik dat uw broer wettelijk erfgenaam van u is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab, 04-09-2012 17:45 #19
Mijn tante heeft alleen mij en mijn echtgenote ieder voor gelijke delen als begunstigden testamentair vastgelegd. Wij hebben 2 kinderen uit dit huwelijk. Inmiddels is mijn echtgenote overleden. Stel dat de gekapitaliseerde bezittingen van mijn overleden tante 100.000 Euro zijn, wat is dan mijn deel van deze nalatenschap? Reactie infoteur, 05-09-2012
Beste Ab,
Nu uw man is overleden, kan hij niet erven. Het is afhankelijk van de inhoud van het testament wat er dan gebeurt: hetzij plaatsvervulling door uw twee kinderen, hetzij een algehele verdeling onder de wettelijke erfgenamen van tante
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hillie Jager, 30-08-2012 15:53 #18
Mijn vader is in apr 2011 overleden. Mijn moeder leeft nog en heeft 30.000 euro op haar spaarrekening. Overige bezittingen heeft ze niet. Zij wil dit bedrag als schenking reeds verdelen over de toekomstige erfgenamen. Ze heeft verder niets specifiek notarieel vastgelegd. Ik heb 3 getrouwde broers zonder kinderen en 1 gescheiden zus (ziekte Multiple Sclerose) met 2 kinderen.
Mijn redenatie is: De kleinkinderen van mijn moeder komen formeel voorlopig niet in aanmerking voor een deel van het gespaarde geld. Klopt dit? Alvast bedankt voor uw reactie. Hillie Reactie infoteur, 30-08-2012
Beste Hillie Jager,
De wettelijke erfgenamen zonder een testament zijn u, uw broers en uw zus. Als iemand van jullie voortijdig (voor moeder) overlijdt, komen de kinderen voor deze persoon in de plaats met samen een gelijk aandeel in de erfenis als de overledene. Als iemand van jullie is overleden zonder kinderen en zonder testament, valt de erfenis van de moeder die hij of zij anders zou hebben gekregen toe aan de andere broers en zussen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

V/hemert, 28-07-2012 05:15 #17
Min moeder is overleden. zij had een testament op ge maakt
maar had dat later weer veranderd door mijn broer.
nu wil ik graag het vorige testament bij de notaris in zien maar
maar dat wordt door de notaris ge weigerd
wat kan ik daar tegen doen? na vier jaar heb ik nog steeds niks ge had van de erfennis mijn broer is de cqrator en moet het huis van mijn moeder verkopen zo ook
alhet goud en auto en huis raad alles is op het huis na verkocht.maar ben ik nergens aan mee ge deeld. het huis wil mijn broer maar na vierjaar nog steeds niet verkopen. wat kan ik doen? al vast hartelijk dank. anoniem. Reactie infoteur, 28-07-2012
Beste V Hemert
1. Een laatste testament herroept de vorige testamenten en maakt daarmee de eerdere testamenten zonder waarde. Daarom geeft de notaris daar geen inzicht in.
2. Uitzondering hierop is de nietig verklaring van het laatste testament, waardoor de voorlaatste versie geldig wordt. Hiervoor is een gerechtelijke procedure nodig.
3. U bedoelt waarschijnlijk executeur. De wet bepaalt dat de executeur u moet informeren over de stand van zaken en snel een boedelbeschrijving moet opstellen. De wet geeft niet aan hoe snel dat precies is.
4. Let erop dat als u bent onterfd en toch uw erfdeel wilt, u dat binnen vijf jaar na het overlijden uw beroep op de legitieme portie moet doen. Daarna vervallen uw rechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joana, 24-07-2012 23:16 #16
Mijn ouders zijn gescheiden en ik vermoed dat mijn vader schulden heeft, bij overlijden wil ik wel bij alles betrokken blijven met de afhandelingen, vooral omdat ik enig kind ben. erf ik dan automatisch de schulden? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Joana,
Als u de erfenis aanvaardt, erft u ook alle schulden van uw vader:

https://financieel.infonu.nl/geld/5906-erf-geen-schulden-erfenis.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 01-07-2012 21:42 #15
Mijn eerste vrouw is overleden en ik heb uit dat huwelijk 2 kinderen. Daarna ben ik hertrouwd en mijn vrouw heeft 1 kind uit haar vorig huwelijk. Zijn de 3 kinderen zonder testament gelijkelijk erfgename van mijn nalatenschap? Alvast hartelijk dan k voor uw antwoord, Reactie infoteur, 02-07-2012
Beste Hans,
1. Het kind uit het vorig huwelijk van uw vrouw is niet uw erfgenaam. Uw andere twee kinderen wel.
2. Met een testament kunt u regelen dat het derde kind ook van u erft.
3. Anderzijds is het zo dat als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, uw bezit gemeenschappelijk is. Daarvan hoort een deel bij uw vrouw en daarop kan het derde kind aanspraak maken bij haar overlijden. De andere twee kinderen niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny, 26-06-2012 23:20 #14
Ik ben 3 jaar geleden gescheiden en heb 4 kinderen uit dat huwelijk. Ik heb ondertussen een nieuwe vriend met een koopappartement die me ten huwelijk heeft gevraagd. Nu is mijn vraag: Als wij trouwen en ik kom te overlijden hebben die 4 kinderen dan recht op de erfenis en kunnen ze dan van mijn toekomstige man een erfrecht eisen? We hebben samen een nieuw leven opgebouwd en het zou van de gekke zijn dat mijn kinderen hun erfrecht komen opeisen terwijl ze hem wel kunnen schieten en niets van hem moeten hebben. Hoe kan ik de situatie het beste oplossen zodat zowel mijn 4 kinderen als zijn kind geen rechten van een van ons beide kunnen eisen als er met een van ons iets gebeurt? Reactie infoteur, 27-06-2012
Beste Henny,
1. Uw kinderen zijn alleen uw erfgenaam.
2. Als er een testament is waarin uw aanstaande echtgenoot uw kinderen als erfgenaam benoemt, worden uw kinderen ook zijn erfgenaam.
3. Als u trouwt in gemeenschap van goederen, erven uw kinderen indirect van uw aanstaande man, omdat dan het totale bezit van jullie beiden is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin Koll, 03-06-2012 08:22 #13
E. Koll

Ik moet een risicovolle operatie ondergaan, ben gescheiden en woon samen met mijn 18 jarige zoon. Ik heb nog een dochter van 19 en een zoontje van 8 die bij moeder wonen. Met mijn dochter heb ik al jaren geen contact meer en wil dan ook graag dat, mocht mij iets overkomen, mijn 18 jarige zoon alles erft en dat hij er zorg voor draagt dat de bij ons aanwezige spulletjes van mijn 8 jarige zoontje ook bij hem terecht komen, mijn zoontje van 8 zien we via een omgangsregeling om het weekend en het contact met hem is uitstekend. Een testament kan ik financieel gezien niet op laten stellen dus is mijn vraag of ik zelf een verklaring kan maken en ondertekenen en of deze dan ook rechtsgeldig is. Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste E. Koll,
Als u geen testament opstelt kan een codicil worden opgesteld. Daarmee kunt u van alles maar veel minder regelen dan met een gewoon testament. Ook niet dat uw zoon alles erft:

https://financieel.infonu.nl/geld/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Philippo, 16-05-2012 14:14 #12
Mijn broer heeft uit een eerder huwelijk, dat 30 jaar geleden ontbonden is, twee zoons maar die hebben nooit meer contact met hem willen hebben en zijn van naam veranderd toen hun moeder hertrouwden 30 jaar geleden. Nu is mijn broer erg ziek en willen ze nog steeds niets van hem weten. Hebben zij straks wel recht op een erfenis, mijn broer heeft nog een dochter uit zijn tweede huwelijk die wel veel contact met hem heeft. Haar moeder is jaren geleden over leden.
Graag uw antwoord Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste G. Philippo,
1. De twee zoons zijn erfgenaam.
2. Op hoeveel ze recht hebben, hangt af van het testament van uw broer. Als er geen testament is, hebben ze recht op 1/3 deel. Bij onterving nog altijd op 1/6e deel. Maar de broers kunnen een erfenis ook volledig verwerpen respectievelijk bij onterving geen beroep doen op hun legitieme portie:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tempel, 13-04-2012 14:43 #11
Een weduwe had 4 kinderen, er is een dochter overleden, hoe gaat dat dan met de erfenis? Gaat het deel van het overleden kind dan naar de zoon van van de dochter? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Tempel,
Als er geen testament is dat anders bepaalt, gaat de erfenis naar het kind van de overleden dochter via plaatsvervulling:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvana, 01-04-2012 23:42 #10
Mijn moeder roept al enkele maanden dat zij niet wil dat wanneer zij komt te overlijden dat mijn oudere broers rechten hebben tot geld en/of het binnen treden van haar huis om spullen te halen. Wat kan zij doen om dit voor elkaar te krijgen. Het is haar wens, maar ik kan deze niet in vervulling laten gaan als zij ( neem ik aan) geen stappen onderneemt tot ontzegging erfgenaam? Ik hoop dat u mij wat meer duidelijkheid kan geven zodat ik mijn moeder kan zeggen wat zij moet doen. PS. mijn moeder heeft bij al haar kinderen *kleinkinderen*, maar ze wil dus ook niet dat het geld/huis/spullen bij de kinderen van mijn broers terecht komt. Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Silvana,
Uw moeder kan een testament laten opmaken waarin de oudere broer wordt onterfd. Dan heeft hij in ieder geval geen recht op goederen uit de nalatenschap en alleen als hij een beroep doet op zijn legitieme de helft van een kindsdeel uitgedrukt in geld. Bovendien sluit ze in hetzelfde testament zijn kinderen van de nalatenschap uit:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingewikkeld, 20-03-2012 22:00 #9
"Stel, u hebt een oom die een broer is van uw overleden grootmoeder. Hij was enig kind… "
Dat lijkt me toch wat moeilijk… Als je iemands broer bent, ben je dus geen enig kind. Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste Ingewikkeld,
Weet ik, maar het gaat om de gedachtegang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elke, 19-02-2012 16:29 #8
4 jaar geleden is mijn man overleden, wij hebben geen kinderen. Nu is mijn schoonvader overleden (mijn schoonmoeder is reeds eerder overleden) Ik wil me niet met de financiele afhandeling bemoeien omdat ik dat mijn plaats niet vind. Ik weet dat er geen testament en dat zijn kinderen (zoon en dochter) zijn rekeningen beheren, er zal dus geen notaris bij de afwerking van de erfenis belast zijn. Ik heb geen enkel idee of ik in de lijn van erfgenamen aanspraak zou kunnen doen op een kindsdeel van zijn nalatenschap. Omdat ik vooral niet hebberig wil zijn vraag ik hier eerst of ik uberhaupt rechten heb in deze erfenis? Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste Elke,
Als er geen testament is, verloopt de verdeling van de erfenis via de bloedlijn en naar de langstlevende partner. Een erfgenaam moet nog in leven zijn, anders neemt een kind of kleinkind zijn aandeel in de erfenis over via plaatsvervulling:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Dat zou in uw situatie betekenen dat u geen recht hebt op een deel van de erfenis.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. B. de Graaf, 10-02-2012 20:09 #7
Een man waarvan de vrouw is overleden heeft 3 kinderen. Stel: een van de kinderen overlijd, is zelf getrouwd en heeft 1 kind. Hoe wordt de erfenis verdeeld na overlijden van de man in kwestie. b.v.d. Reactie infoteur, 15-03-2020
Beste G. B. de Graaf,
Als het niet ook zijn kinderen zijn en er niets is geregeld met een testament gaat de erfenis van de man niet naar betreffende kinderen. Als het wel zijn kinderen zijn en een kind overlijdt zoals u aangeeft, dan treedt plaatsvervulling op:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leon van Lieshout, 29-10-2011 20:02 #6
Mijn moeder is in februari van dit jaar overleden. Mijn vader, zus en ik zijn de erfgenamen. Mijn zus is onlangs ook overleden. Was ongetrouwd en had geen kinderen. Een testament was er niet. Alleen mijn vader en ik (broer) leven nog. Naar wie gaat haar erfenis. Reactie infoteur, 29-10-2011
Beste Leon van Lieshout,
Haar aandeel gaat in gelijke porties naar uw vader en u. Vanwege de korte periode waarna uw zus is overleden na uw moeder, hoeft niet eerst namens uw zus erfbelasting betaald te worden en dan nog eens door jullie, maar alleen door jullie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Muirgheal, 09-07-2011 11:21 #5
Situatie: Mijn oom (overleden broer van mijn vader) en tante hebben geen kinderen. Zij waren getrouwd en hebben geen testament. Als mijn tante komt te overlijden gaat dan de nalatenschap ook naar de bloedverwanten (broers en zussen) van mijn oom? Ook al is hij eerder overleden dan mijn tante? Reactie infoteur, 09-07-2011
Beste Muirgheal,
Ja, de broers en zussen van uw overleden oom erven gezamenlijk wat uw oom alleen geërfd zou hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 21-06-2011 23:24 #4
Vraag: mijn broer is overleden, een jaar eerder zijn vrouw. In gemeenschap van goederen getrouwd. Zijn vrouw had een volwassen zoon uit een eerder huwelijk. Samen geen kinderen. Ouders eerder overleden.
Heeft de zoon nog ergens recht op? Reactie infoteur, 22-06-2011
Beste Petra,
De zoon heeft in ieder geval recht op zijn erfdeel uit de nalatenschap van zijn moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 05-06-2011 13:47 #3
Vraagje:
Ik ben hertrouwd en heb uit een eerder huwelijk 2 kinderen en in mijn huidig huwelijk 1kind. Indien wij beide komen te overlijden zijn mijn kinderen uit het eerdere huwelijk gelijk aan het kind uit mijn 2e huwelijk? Reactie infoteur, 05-06-2011
Beste Erik,
Als per testament niet anders is geregeld, geldt dat:
a) al uw kinderen ten opzichte van u gelijk zijn, maar niet ten opzichte van uw 2e echtgenote.
b) uw kinderen uit het 1e huwelijk niet automatisch erven van uw 2e vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johnson, 12-05-2011 01:23 #2
Beste,
Ten zeerste bedankt voor de hulpzame info…

Mijn situatie is als het volgt; een oom van mij (de broer van mijn moeder) is komen overlijden. Er zijn nog 'n heleboel zussen en broers in leven van de overleden oom, allemaal met 'n groot aantal kinderen (waaronder ik dus, als kind van zijn zus). Geen testament.
Als ik het goed doorheb, behoor ik, als zijn neef, normaal gezien niét tot 1 vd 4 groepen, maar zou toch indien iedéreen vd héle familie de verwerping van de erfenis indient (wat het geval ook zal zijn door zijn schulden), wel op de 1e - en enige? - plaats komen als erfgenaam, als 'plaatsvervulling erfgenaam'? Zo zou ik dan toch zijn schulden moeten dragen, indien ik, stel, zijn erfenis niét zou verwerpen?

Alvast grote dank,
Mvg
Johnson Reactie infoteur, 12-05-2011
Beste Johnson,
Als uw moeder de erfenis verwerpt, komt voor haar erfdeel via plaatsvervulling de bal al bij u te liggen. Dan zult u al moeten aangeven of u de erfenis aanvaardt of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willemsen, 26-03-2011 15:40 #1
Mijn oom en tante zijn op de zelfde dag overleden. 81 86 jaar oud zij hadden geen kinderen alle broers en zussen zijn ook overleden wie zijn of komen in aanmerking als efgenamen Reactie infoteur, 26-03-2011
Beste Willemsen,
1. Belangrijk is om te weten of er een testament is.
2. Als ze niet tegelijkertijd zijn gestorven kan ook de volgorde nog van belang zijn.
3. Als de broers en zussen kinderen hebben, komen die, als er geen testament is, als eerste in aanmerking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 15-03-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Special: Erfenis verdelen
Reacties: 241
Schrijf mee!