Kinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wet

Kinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wet Jongerenwerkers zijn niet of weinig thuis in de Nederlandse wetgeving. Natuurlijk hoef je ook niet alles te weten maar sommige zaken zijn wel belangrijk om te weten. Kan een minderjarige bijvoorbeeld zomaar op straat gezet worden? Als jeugdwerker is het goed om in alle situaties de wetgeving in acht te nemen. Door meer kennis van de wetgeving kun je beter voor de jongere opkomen en zodoende goede hulp aanbieden. De kinderbeschermingsmaatregel is een wet die de jongerenwerker een duidelijke richtlijn kan geven wanneer er sprake is van een uithuisplaatsing van een kind.

Wat moet je weten over de kinderbeschermingsmaatregel bij een uithuisplaatsing in pleeggezin

Als een minderjarige jongere uit huis is geplaatst heeft hij of zij extra aandacht nodig. Soms kan een web van onbekende maatregelen de jongerenwerker ervan weerhouden om contact met de jongere te krijgen. We kijken eens wat die maatregelen zijn. Vervolgens kijken we wat de rechten zijn van de jongere en de jongerenwerker. Allereerst is het van belang dat je weet welke maatregelen zijn getroffen en waarom. In de meeste gevallen heb je te maken met een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdzorg. Vraag ouders of verzorgers hoe het traject tot uithuisplaatsing is verlopen en wie de contactpersoon is. Je krijgt met verschillende wettelijke voorschriften en begrippen te maken. Het is goed dat je daar op bent voorbereid. Hieronder een kort overzicht.

Vallen Kinderbeschermingsmaatregelen onder het privaatrecht of onder het publiekrecht?

Publiek recht regelt de verhoudingen tussen overheid en burgers, privaatrecht houdt zich bezig met de relaties tussen burgers onderling. Kinderbeschermingsmaatregelen hebben betrekking op de relatie tussen kind en ouders - burgers onderling dus privaatrecht. Binnen deze relatie gelden rechten en plichten. De rechtsregels die aangeven wat gedaan kan worden als de rechten en plichten niet nagekomen worden, behoren tot het privaat- of burgerlijk recht. Het personen- en familierecht (over ouders, kinderen, partners, etc.) zijn onderdeel van dit burgerrecht en vinden we beschreven in het Burgerlijk Wetboek (boek 1, titel 13 e.v.). Kinderbeschermingsmaatregelen treffen we daar onder aan.
 • O.t.s. (Onder Toezicht Stelling): Art 1:254-265 BW
 • (Gedwongen) ontheffing en ontzetting: Art 1:266-278 BW
 • Crisismaatregelen: Art 1:255 BW, art 1:271-271 BW
 • Informatierecht: Art 1:377b en c BW
 • Omgangsrecht: Art 1:377a BW

Is er bij uithuisplaatsing altijd sprake van een Kinderbeschermingsmaatregel?

Nee, er zijn verschillende mogelijkheden voor een uithuisplaatsing op vrijwillige basis.
 • Een netwerkplaatsing is geheel vrijwillig en vindt plaats binnen het eigen sociale (Zie daarvoor ook p. 156 van het boek) circuit van familie of vrienden. Als de gezagsdrager en hulpverlener het met elkaar eens zijn gaat dit buiten de kinderrechter om.
 • Via Bureau jeugdzorg, afdeling gezinsvoogdij kan ook een uithuisplaatsing plaats vinden op vrijwillige basis. Dat gaat dan ook buiten de kinderrechter om. Hier zal de gezinsvoogd contacten onderhouden naar het kind, ouders, en pleeggezin.
 • Wanneer op vrijwillige basis niet toereikend is kan er bij de kinderrechter, de zogenaamde machtiging tot uithuisplaatsing (MUP) aangevraagd worden.Dan zal er ook een raadsonderzoek plaatsvinden in het gezin.
Opvang kan dan bij voorkeur geboden worden in een pleeggezin.Wanneer dat niet mogelijk is bestaat er de mogelijkheid van plaatsing in een residentiële voorziening voor jeugdhulpverlening of een justitiële jeugdinrichting.
(artikel 1: 261 BW)

Kan de overheid misbruik maken van de wetsartikelen die beschreven zijn onder het thema ‘kinderbeschermingsmaatregelen’?

Wat verstaan we onder misbruik? Het tegen de wil van de ouders in een minderjarige uit huis plaatsen of ondanks het diverse malen aan de bel trekken van ouders en / of omgeving nalaten van gedegen onderzoek en het kind in een onveilige situatie laten? Van beide mogelijkheden ben ik uitgegaan.
 • Art. 1 : 254 BW: De rechter kan, ook al ziet de ouder het niet meer zitten met het kind en heeft deze al gebruik gemaakt van andere middelen, weigeren om een o.t.s. uit te spreken. De rechter is bij machte om tegen de ouder te zeggen dat deze meer van de vrijwillige vorm van hulpverlening gebruik dient te maken, voordat er een uitspraak o.t.s. plaatsvindt. Bij zo’n uitspraak bestaat de kans dat een minderjarige langer in een bedreigde situatie blijft dan nodig.
 • Art. 1: 258-259 BW: Wordt aangegeven dat voor de uitvoering van haar taak de gezinsvoogd schriftelijke aanwijzingen kan geven. Deze aanwijzingen zijn gericht tot de met gezag belaste ouder. Deze moet de aanwijzingen opvolgen. De ouder of minderjarige kan de kinderrechter vragen om de aanwijzingen geheel of gedeeltelijk te laten vervallen. Hoewel de gezinsvoogd betrekking heeft op een gezinsvoogdijinstelling, welke tot particuliere instanties behoort en dus niet tot de overheid, hebben de wetsartikelen wel betrekking op deze instellingen en dus overheid. Bovendien komt de ouder of de minderjarige bij de aanvraag aan de kinderrechter ook op deze wijze wel weer met de overheid in aanraking. Als de kinderrechter de aanvraag niet honoreert, kan de ouder of minderjarige niet in hoger beroep. Op dit punt kan de overheid misbruik gaan maken van de wetsartikelen. De ouder of minderjarige staat voor het blok, zij dienen de aanwijzingen op te volgen.
 • Art. 1: 261 lid 1en 2 BW: De kinderrechter kan verzoek van bureau jeugdzorg (afdeling gezinsvoogdij) tot uithuisplaatsing van dag en nacht honoreren of plaatsing in een gesloten inrichting, zonder overleg en buiten de wil om van de ouder die het gezag heeft kunnen deze zaken plaatsvinden.
 • Art. 1 : 262-263b BW: Wat mij bij deze artikelen opvalt is de ‘macht’ van Bureau jeugdzorg (afdeling gezinsvoogdij). Bijvoorbeeld Art. 1: 263a BW: de gezinsvoogdij-instelling kan de contacten tussen de met het gezag belaste ouder en het kind beperken.
 • Art.1: 377b BW: In dit artikel wordt aangegeven dat de rechter ‘ambtshalve’ kan bepalen dat de met het gezag belaste ouder geen informatie verstrekt aan de niet met het gezag belaste ouder. Hoewel hij dit zal doen omdat het belang van het kind dit vereist, heeft niemand op dit punt inspraak. Hij/Zij, de rechter, kan deze beslissing nemen, puur en alleen vanuit zijn ambt. Hier zou de rechter dus misbruik kunnen maken van zijn ambt.

In welke voorzieningen kan een jeugdige met een kinderbeschermingsmaatregel opgenomen worden?

 • Pleeggezin: Als het enigszins kan, is het beste voor een kind om in een pleeggezin geplaatst te worden.
 • Residentiële Inrichting: Aangezien er weinig pleeggezinnen zijn, komen veel kinderen terecht in een 24-uurs-thuisplaatsing en worden de kinderen opgenomen in een residentiële inrichting. Ook wel een tehuis genoemd.
 • Justitiële Inrichting: Aangezien deze residentiële inrichtingen steeds vaker geen ruimte meer hebben, komt het regelmatig voor dat jongeren (vanaf 12 jaar) in een justitiële inrichting terecht komen. Dit betekent dat het kind geplaatst wordt bij jongeren die veroordeeld zijn, vaak voor crimineel gedrag. Dit is een maatregel die noodgedwongen genomen wordt, omdat er niets anders voor handen is. Kinderen jonger dan 12 jaar, worden hier vaak niet geplaatst.

Hoe zit het in deze voorziening met de geestelijke verzorging van de minderjarige?

Bij het verlenen en tenuitvoering leggen van de machtiging letten de kinderrechter en gezinsvoogdij-instelling op de godsdienstige gezindheid en de levensovertuiging van de minderjarige en van het gezin waartoe de minderjarige behoort. Staat nu in art. 15 van de wet op de jeugdzorg.
 • Residentiële inrichting: Volgens artikel 15 Wet op de Jeugdzorg: In geval van een residentiële hulpverlening, moeten kinderen in staat gesteld worden om geestelijke begeleiding te blijven ontvangen.
 • Justitiële Inrichting: In geval van justitiële inrichting moet de directeur er zorg voor dragen dat er voldoende geestelijke begeleiding is die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van het kind. Het kind mag deze contacten onderhouden en eventueel diensten en dergelijke bezoeken.
 • Pleeggezin: In geval van een pleeggezin wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de godsdienstige achtergrond van het kind. Art. 15 van de wet op de Jeugdzorg.

Mag de opgenomen minderjarige bezoek ontvangen?

Ja. Dat mag.
 • Voorziening van residentiële hulpverlening’: In Art. 15 van ‘Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening’ staat beschreven dat ‘jeugdigen in de gelegenheid gesteld moeten worden geestelijke verzorging te ontvangen en persoonlijk contact met een geestelijke verzorger te onderhouden’.
 • Inrichtingen voor justitiële kinderbescherming’: Art. 46 van ‘Beginselenwet justitiële jeugdinrichting’ staat in lid 3b beschreven dat ‘ de jeugdige heeft het recht contact te onderhouden met andere dan de onder a genoemde geestelijke verzorgers volgens art. 43 (= gewone bezoekregeling)’. Bij lid 3a wordt gesproken over de geestelijke verzorger die aan de inrichting is verbonden.

De jeugdige kan en mag met de jongerenwerker contact houden, echter via de gewone bezoekregeling.
© 2009 - 2020 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jeugdzorg: hulpverlening en kinderbeschermingJeugdzorg: hulpverlening en kinderbeschermingIedereen heeft recht op familie- en privéleven (art. 8 EVRM). Zonder overheidsbemoeienis. Ook als het gaat om het opvoed…
Jeugd en Straf: van Halt tot PIJJongeren die zich schuldig maken aan het plegen van overtredingen en misdrijven krijgen na aanhouding een straf. Maar ho…
Isd maatregel: isd sluit draaideurcriminelen 2 jaar opIsd maatregel: isd sluit draaideurcriminelen 2 jaar opDe isd maatregel is een maatregel voor mensen die steeds opnieuw de fout in gaan als het om de wet gaat. De zogeheten dr…
JeugdstrafrechtJeugdstrafrechtBijna alle jongeren doen wel eens iets wat niet door de beugel kan. Het stelen van een snoepje of iets vernielen. Experi…

Beginselen van het Amerikaanse strafrechtBeginselen van het Amerikaanse strafrechtAmerikaanse televisie- en politieseries als Law & Order geven vaak al een tipje van de sluier hoe het strafrechtstelsel…
Erfenis en de rekening van de overledeneErfenis en de rekening van de overledeneDe regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is w…
Bronnen en referenties
 • Recht door de gemeente. Vergage- van Kooten. ISBN-13: 9789023908739
 • Nederlandse Wetgeving. Studenteneditie. Kluwer- Deventer

Reageer op het artikel "Kinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wet"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Anoniempje, 07-04-2012 23:17 #3
Geachte,

ik heb hier een heel rare situatie waar ik geen blijf met weet, ik hoop dat iemand me misschien kan helpen met het beantwoorden van vragen en het oplossen van dit probleem. Ik zal alles stap voor stap uitleggen. het gaat over een situatie tussen mijn huidige vriendin haar ex en haar klein zoontje van 9 maand.

ik kende mijn vriendin al ruim een jaar vooraleer ik met haar samen was, toen ze nog samen was met haar ex vriend zijn er verschillende dingens gebeurt. ze was in verwachting van hem en ze moest bevallen, toen ze bevallen was lag ze nog in het moeder huis en was haar vriend psychotich geworden en die heeft toen bepaalde dingen gedaan waar zij van vond die niet konden, dat is ook zo. dus toen haar kindje een paar weken was, besloot ze een punt achter haar relatie te zettten. een paar maand nadien had ik, en mijn vriendin elkaar wat beter leren kennen en van het een kwam het ander. we waren en zijn heel gelukkig samen met 3 ( de kleine, zij en ik) en toen we een paar maand samen woonde brak er brand uit in onze keuken. ik en mijn vriendin wouden er alles terug aan doen om ons appartement terug in orde te krijgen voor de kleine uiteraard, dus kon de kleine een paar dagen terecht bij kennissen. nu die kennissen zijn gaan zeggen tegen de rechtbank dat we die kleine daar hadden gedropt en dat we er niet voor zorgden (waar ze dat vandaan halen weten we niet). enige tijd later krijgen we dat bericht en we moeten voor de rechtbank verschijnen en daar wordt uitgesproken dat de kleine in een instelling word geplaatst, maar ze zijn nog niet eens de situatie thuis komen bezien. uit schrik heeft men vriendin verzwegen tegen die instelling dat ze uiteen was met de biologishe papa om de kleine zeker niet te verliezen. nu enkele maanden later staat de kleine op het punt om voledig terug naar huis te mogen en dan zeggen ze in die instelling dat ze een vermoeden hebben dat mijn vriendin en de biologishe papa niet meer samen zijn en ze zeggen; als jullie niet meer samen zijn dan hoeven wij de moeite niet meer te doen om de kleinen naar huis toe te werken en dan word hy gewoon in een pleeggezin geplaatst. mijn vriendin en ik waren hier kapot van en we kunnen niet begrijpen dat dit zomaar kan, allee ze kunnen tog niet iemand verplichten om bij elkaar te blijven anders zal de kleine afgenomen worden. als het niet meer gaat tussen man en vrouw dan gaat het toch niet en dan is dat toch geen reden om de kleine af te nemen, of wel? kan iemand me er misschien bij helpen? we zijn er echt kapot van

Jeroen Sloot, 28-03-2011 14:53 #2
Bedankt voor dit redelijk duidelijke artikel, ik heb echter nog wat vragen, wij hebben een dochter die in haar ontwikkeling een duidelijke knak heeft gehad door seksueel misbruik op haar twaafde/dertiende levensjaar. Zij werd steeds heftiger qua gedrag en wil hier niets over kwijt. Afgezakt van HAVO naar VMBO niveau. Drinken, roken en sporadisch drugsgebruik.

Uiteindelijk na heel veel spijbelen wat door de school erg laat gerappporteerd is zijn we naar Jeugdzorg gegaan waar we goed en snel geholpen werden, na een testperiode bij GGZ kwamen er diagnoses uit die vereisten dat ze behandeld moest worden. Nu zit ze in een residentiele opvang, probleem is echter dat hier erg losjes met de jeugd wordt omgesprongen. Ze krijgen vrijheid die ze duidelijk niet aankunnen, afgelopen weekend hebben we haar teruggebracht naar de instelling omdat ze thuis niet te handhaven was en wilde weglopen. Een soort crisissituatie dus, hierna krijgt ze 's avonds gewoon de vrijheid van een paar uur om te roken op het terrein (wat ze zelf als eng betiteld), ze loopt weg vindt een cafe en drinkt weer een aantal glazen wijn. Mijn vraag is mag dit zo maar, moet dit kunnen, is het normaal en waar liggen in dit geval de verantwoordelijkheden, wij zien nu dat onze dochter minder veilig terecht is gekomen dan wij wenselijk achten. Wat als ze zwart met het Openbaar Vervoer was gaan reizen, wie betaald de boete, wat als er dingen gesloopt worden en wat nog erger is, wat als haar wat overkomt. En daarnaast wanneer worden kroegbazen eens aangepakt voor schenken aan minderjarigen.

Jeroen Sloot, 28-03-2011 14:43 #1
Bedankt voor dit redelijk duidelijke artikel, ik heb echter nog wat vragen, wij hebben een dochter die in haar ontwikkeling een duidelijke knak heeft gehad door seksueel misbruik op haar twaafde/dertiende levensjaar. Zij werd steeds heftiger qua gedrag en wil hier niets over kwijt. Afgezakt van HAVO naar VMBO niveau. Drinken, roken en sporadisch drugsgebruik.

Uiteindelijk na heel veel spijbelen wat door de school erg laat gerappporteerd is zijn we naar Jeugdzorg gegaan waar we goed en snel geholpen werden, na een testperiode bij GGZ kwamen er diagnoses uit die vereisten dat ze behandeld moest worden. Nu zit ze in een residentiele opvang, probleem is echter dat hier erg losjes met de jeugd wordt omgesprongen. Ze krijgen vrijheid die ze duidelijk niet aankunnen, afgelopen weekend hebben we haar teruggebracht naar de instelling omdat ze thuis niet te handhaven was en wilde weglopen. Een soort crisissituatie dus, hierna krijgt ze 's avonds gewoon de vrijheid van een paar uur om te roken op het terrein (wat ze zelf als eng betiteld), ze loopt weg vindt een cafe en drinkt weer een aantal glazen wijn. Mijn vraag is mag dit zo maar, moet dit kunnen, is het normaal en waar liggen in dit geval de verantwoordelijkheden, wij zien nu dat onze dochter minder veilig terecht is gekomen dan wij wenselijk achten. Wat als ze zwart met het Openbaar Vervoer was gaan reizen, wie betaald de boete, wat als er dingen gesloopt worden en wat nog erger is, wat als haar wat overkomt. En daarnaast wanneer worden kroegbazen eens aangepakt voor schenken aan minderjarigen.

Infoteur: Hessel
Laatste update: 25-11-2019
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 3
Schrijf mee!