Een wetenschappelijk artikel schrijven - richtlijnen en tips

Een wetenschappelijk artikel schrijven - richtlijnen en tips Tips om een goed wetenschappelijk artikel te schrijven (vgl. scriptie of thesis): in dit artikel wordt ingegaan op inhoud, indeling en opbouw van een artikel. Hoe je de samenvatting en inleiding schrijft, formulering van de probleemstelling (hypothese), vraagstelling en ‘t verschil ertussen. Verder over 't literatuuronderzoek, resultaten, conclusies, discussie / aanbevelingen en ook twee methoden van literatuurverwijzing (APA/Vancouver). Tevens worden tips en voorbeelden van formulering gegeven.

Hoe schrijf je een wetenschappelijk artikel?


Keuze onderwerp artikel - Van idee tot artikelontwerp

Artikelontwerp - Vraagstelling

Het schrijven van een wetenschappelijk stuk of artikel lijkt in grote lijnen op het schrijven van een scriptie of thesis. Net als bij een scriptie of thesis is een goed geformuleerde vraagstelling essentieel om tot een goed resultaat in de vorm van een artikel te komen. Allereerst wordt een onderwerp(sgebied) of een probleem als uitgangspunt gekozen. Hierbij kan bijvoorbeeld je eigen werksituatie als inspiratiebron dienen, maar ook kan je op ideeën komen door bijvoorbeeld tijdschriften (vakliteratuur) door te lezen of via Google thema’s te zoeken. Menigeen heeft grote moeite met deze eerste stap en is na weken, soms maanden, nog niet verder gekomen. In de meeste gevallen blijkt dit te komen door het niet in staat zijn om de knoop door te hakken.

Tip

Ook al heb je gebrek aan inspiratie, begin gewoon met schrijven. Je zult merken dat je hierdoor een eventuele blokkade (beginangst of faalangst) kan doorbreken.

Artikel - Literatuuronderzoek

In plaats van een onderzoeksvraagstelling (empirisch onderzoek) kun je ook een literatuuronderzoek doen (zie verder onder het kopje bij literatuuronderzoek).

Tips ten aanzien van de keuze van je onderwerp

Kies geen onderwerp:
 • Waar je je absoluut niet voor interesseert
 • Dat te moeilijk is of te ver van je afstaat
 • Dat te breed, te omvangrijk en niet goed af te bakenen is
 • Waarover nauwelijks literatuur voorhanden is
 • Dat te hoog gegrepen is
 • Waar je te persoonlijk bij betrokken bent

Onderzoekbare vraagstelling formuleren

Onderzoeksvraagstelling

Een volgende stap is om tot een specifieke, goed geformuleerde en onderzoekbare vraagstelling te komen. Bij een specifieke vraagstelling moet je ongeveer denken aan een tekst van één tot drie zinnen die in de vragende vorm zijn gezet.

Oriënterend literatuuronderzoek

In deze fase doe je ook oriënterend literatuuronderzoek, op Internet of in de bibliotheek. Je kunt het beste beginnen met -over het algemeen liefst recente- overzichtsliteratuur en kunt ook gebruik maken van (de jaaroverzichten van) relevante tijdschriften. Op deze manier kun je tot verheldering en afbakening van je vraagstelling proberen te komen.

Tip ten aanzien van oriënterend literatuuronderzoek

Begin direct met het maken van literatuurkaartjes met samenvattingen of maak hiervoor een apart bestand aan in je PC (b.v. in Word of Excel). Je vergeet anders snel wat je reeds gelezen hebt.

Ook is dit belangrijk om problemen bij publicatie te voorkomen. Indien je namelijk niet noteert waar je de informatie vandaan hebt, neem je het risico van het plegen van (onbedoelde) plagiaat. Noteer van bruikbare teksten dan ook meteen de auteursnaam, de titel van het boek, het tijdschrift of artikel, het jaar van publicatie en de uitgever (zie voor precieze notatie van deze gegevens onder het kopje Literatuurlijst).

Vraagstelling - Onderzoeksplan (plan van aanpak)

Zodra de vraagstelling is geformuleerd, dien je op papier te zetten hoe je een antwoord op je vraag denkt te krijgen. Er moet -anders geformuleerd- een globaal onderzoeksplan of plan van aanpak (inclusief tijdsfasering) opgesteld worden. Indien je een artikel schrijft in het kader van een studie of opleiding moet je veelal de vraagstelling, het onderzoeksplan en een lijst met tot dan toe geraadpleegde literatuur indienen -op schrift inleveren- bij je begeleider of studieleider. Na bespreking van het ontwerp van het onderzoek met de begeleider, kan je overgaan tot het maken van een eerste raamwerk oftewel de mogelijke opbouw van een artikel. Indien je je artikel schrijft voor publicatie in een tijdschrift is dit alles uiteraard niet nodig.

Mogelijke opbouw - indeling van een wetenschappelijk artikel

Tip

Probeer er zoveel mogelijk vanuit te gaan dat je schrijft met de bedoeling je artikel in een bestaand tijdschrift of vakblad geplaatst te krijgen. Je kunt je met behulp van een vaktijdschrift ook op de opbouw van een artikel oriënteren, zoals kijken naar de schrijfstijl, de manier van formuleren, de opzet en indeling e.d.

Overzicht opbouw - indeling artikel

 • Titel van het artikel
 • Korte samenvatting
 • Inleiding artikel
 • Probleemstelling/vraagstelling
 • (Gebruikte onderzoeksmethode)
 • Resultaten en conclusies (soms 2 aparte kopjes)
 • Discussie en aanbevelingen
 • Literatuurlijst
 • Eventuele Bijlagen

De hieronder beschreven artikelopbouw oftewel artikelindeling geldt voor zowel een wetenschappelijk artikel dat een probleemstelling/vraagstelling of empirisch onderzoek betreft als voor een literatuuronderzoek (zie verder onder het kopje literatuuronderzoek).

Titel van het artikel - Auteursnaam

Artikeltitel - Auteursnaam

Kies voor een korte titel die duidelijk aangeeft waar het artikel over gaat. Maak eventueel gebruik van een ondertitel. Indien je dit artikel schrijft in het kader of ter afronding van een opleiding of studie, dient er ook (veelal) bij te staan: “Dit artikel wordt geschreven ter afronding van de opleiding ...........”. Ook dien je er dan nog enkele gegevens bij te vermelden, zoals de naam van je begeleider, het jaar en de datum (of maand inlevering artikel) en de naam van de opleiding/instelling: "In het kader van de opleiding ....”

Korte samenvatting van het artikel

Samenvatting inhoud

Het is gebruikelijk om vóór het eigenlijke artikel een korte samenvatting van de inhoud te geven. Soms in de Engelse taal. Probeer deze samenvatting niet veel langer te maken dan 200 woorden.

Voorbeelden van formulering
"In dit artikel wordt gepoogd antwoord te krijgen op de vraag ....”
“Dit artikel behelst een inventarisatie van diverse mogelijkheden tot differentiatie en de resultaten ......”
“In het onderzoek dat wordt uiteengezet in dit artikel, worden de ervaringen weergegeven van de implementatie van een nieuwe methode....... Dit wordt gedaan middels een .... Geconcludeerd kan worden dat ..."

Inleiding van het artikel

In de inleiding wordt kort de aanleiding tot de keuze van de specifieke vraagstelling aangegeven. Presenteer het probleem direct in één van de eerste alinea’s van de inleiding. Het probleem (vraagstelling) wordt ingebed door middel van literatuur. In het algemeen staan in de inleiding dan ook de meeste literatuurverwijzingen. In de inleiding worden verder -voor zover relevant- de verschillende opvattingen beschreven en aan elkaar gerelateerd. Tevens kan je vooruitlopen op vermoedens (oftewel hypothesen/veronderstellingen). Probeer zo snel mogelijk tot de kern van de inhoud c.q. het onderzoek te komen en schrijf niet op wat als bekend verondersteld mag worden. Hou bijvoorbeeld geen verhandelingen over de geschiedenis van het speciaal onderwijs als je onderzoek zich richt op de wijze waarop de vier hoofdbewerkingen van het rekenen aangeleerd worden op een school.

Voorbeelden van formulering
"Lezen is een belangrijke en onmisbare vaardigheid in onze maatschappij. Een aantal kinderen lukt het niet om deze vaardigheid onder de knie te krijgen op de gebruikelijke manier... Oorzaken zoekt men in het ....(literatuur), maar tevens bij .... Onduidelijk blijft op welke wijze ...."
"Het is opvallend te noemen dat er de laatste tijd in publicaties veel aandacht is voor ADHD. Met name ....... komt dan veelal ter sprake. De gedragsproblematiek van deze groep wordt hierbij echter..."

Formuleer je probleemstelling -indien deze kort is- in de inleiding. Is deze langer, maak dan een apart kopje.

Probleemstelling of Vraagstelling van het artikel

Probleemstelling (hypothese) - Vraagstelling

Indien je dit in de inleiding nog niet hebt gedaan, wordt onder een apart kopje aangegeven hoe je de probleemstelling (hypothesen) omgezet hebt in een onderzoekbare vraagstelling.

Verschil probleemstelling - vraagstelling

In de praktijk worden deze twee termen vaak door elkaar heen gebruikt. Dit mede doordat het precieze verschil moeilijk aan te geven is. Algemeen geformuleerd kan gezegd worden dat de vraagstelling uit een probleemstelling voortvloeit en een concretisering van de probleemstelling is. Een probleemstelling is als het ware een stelling die waar of niet waar is, die je wel of niet kunt beamen, terwijl de vraagstelling te beschouwen is als een vraag die je stelt en nader gaat onderzoeken.

Doelstelling

Het antwoord op de vraagstelling (of oplossing van de probleemstelling) is de eigenlijke doelstelling van het onderzoek en het artikel. Hoewel je de doelstelling niet concreet in het artikel hoeft te formuleren, is het wel goed om dit voor jezelf als richtsnoer voor het schrijven van je artikel te hanteren.

Deelvragen

Een goed onderzoek begint aldus met een goede vraagstelling, welke de rode draad of de kapstok van je artikel vormt: alle gegevens dienen te leiden naar het antwoord op deze vraagstelling. Maak tevens duidelijk of beargumenteer waarom het probleem belangrijk is. Wanneer je eenmaal een goede probleemstelling hebt, kun je beginnen met het formuleren van deelvragen of deelproblemen. Belicht deze en maak duidelijk dat het deelprobleem afgeleid is van een groter probleem (c.q. meerdere factoren die van invloed zijn op een situatie), zoals:
 • Uitleg en definities van de kern van je onderwerp
 • Oorzaken of aanleiding van een bepaalde situatie of omstandigheid
 • Factoren (variabelen) die van invloed zijn op deze situatie
 • Welke zaken of partijen hier bij betrokken zijn

De precieze deelvragen hangen uiteraard af van het onderwerp dat je hebt gekozen.

Empirisch onderzoek - Onderzoeksmethode

Wanneer je een empirisch onderzoek gedaan hebt, dient het volgende aan de orde te komen:
 • Veld van onderzoek
 • Onderzoekspopulatie (onderzoeksgroep)
 • Onderzoekstechnieken
 • Gekozen instrumenten (observatie, interview, vragenlijst, telefonische enquête e.d.)
 • Keuze van variabelen etc.

Tevens mag de wijze waarop de gegevens verwerkt zijn, niet ontbreken.

Voorbeelden van formulering
"Om inzicht te krijgen in het bovenvermeld probleem is bij de ouders/verzorgers van 20 leerlingen van speciale scholen en 20 leerlingen van reguliere scholen een schriftelijke vragenlijst afgenomen..."
".... zijn de gegevens verkregen in een onderzoek van ..... (2001) opnieuw aan een analyse onderworpen..."

Wanneer het gaat om een literatuuronderzoek moet je onder dit kopje beschrijven en beargumenteren welke literatuur geanalyseerd wordt en op welke wijze (zie verder onder het kopje literatuuronderzoek).

Voorbeeld van formulering
"..... Verschuivingen in opvattingen hieromtrent. Het literatuuronderzoek beperkt zich om deze reden tot 10 Nederlandstalige artikelen die verschenen zijn tussen 1988 en 2000 en 10 artikelen van na 2000. Het gaat om de tijdschriften........"

Resultaten - Conclusie - onderzoeksvraagstelling

Bespreking resultaten en conclusie

De resultaten van je onderzoeksvraagstelling of literatuuronderzoek bespreek je onder een apart kopje: Resultaten. Beperk je zoveel mogelijk tot een feitelijke weergave van resultaten en pas op voor een overdaad aan tabellen. Eén of twee tabellen is prima, drie zou nog kunnen, maar vier tabellen wordt in een artikel al snel te veel. Belangrijk is om de resultaten in samenhang met de vraagstelling te bespreken. Het is niet de bedoeling om vragen te beantwoorden die niet gesteld zijn. De resultaten en conclusies moeten dus bij de vraagstelling of probleemstelling passen of inhaken.

Voorbeelden van formulering
“Uit de analyse van de 35 dossiers blijkt dat slechts in 9% van de gevallen wordt aangegeven op welke wijze de interventie heeft plaatsgevonden (zie tabel 1). Evaluatie wijst uit ......Geconcludeerd kan worden dat .........”

Discussie en eventuele aanbevelingen

Discussie en aanbevelingen

Onder de kop discussie en aanbevelingen worden de resultaten van het onderzoek gerelateerd aan (in samenhang besproken met) de oorspronkelijke veronderstellingen (hypothesen). Ook komt hier de betekenis van de uitkomsten van het onderzoek aan de orde (voor bijvoorbeeld de praktijk of het beleid). Algemeen geformuleerd kan je zeggen dat de discussie als het ware een spiegelbeeld is van de inleiding, waarbij je redeneert van specifiek naar algemeen en bevindingen in een breder kader zet. Tevens beschrijf je of het ‘probleem’ uit de inleiding is opgelost.

Belangrijk is ook om (kort) aandacht te besteden aan de validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens, zo ook de mogelijke generaliseerbaarheid. Verder geef je hier eventuele suggesties voor nader of vervolgonderzoek

Voorbeelden van formulering
“Gezien de beperkte omvang van de onderzoeksgroep -20 scholieren-, kunnen geen harde conclusies getrokken worden. Desalniettemin is het opmerkelijk te noemen dat ......... Mogelijk zijn......”
“Het verdient aanbeveling om de genoemde factoren betreffende .............. nader te onderzoeken en te verfijnen.”

Literatuuronderzoek - literatuuroverzicht en theoretische analyse

Literatuuronderzoek begint -net als hierboven beschreven- ook met een samenvatting, een inleiding, eindigt met een discussie en bevat tevens een literatuurlijst. Formuleer de probleemstelling -indien deze kort is- in de inleiding. Is deze langer, maak dan een aparte kop. Beschrijf het probleem van algemeen naar specifiek. Je kunt gebruik maken van onderzoeksvragen om op deelproblemen in te gaan, maar dan dient hier wel de relatie tot het hoofdprobleem naar voren te komen. Je kunt als indeling van je literatuuronderzoek een leeswijzer gebruiken om een duidelijke structuur te verkrijgen. De leeswijzer beschrijft de opzet van je literatuuronderzoek en dien je in de inleiding te geven.

Literatuuronderzoek - twee vormen

Er bestaan diverse vormen van literatuuronderzoek, waarvan er twee het belangrijkst zijn: het literatuuroverzicht en de theoretische analyse. Bij beide vormen dien je de gegevens duidelijk te ordenen, het probleem aan te geven, te verduidelijken en objectief te beschouwen/beargumenteren. Het verdient aanbeveling om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te belichten.

Het literatuuroverzicht

Wanneer je artikel een literatuuroverzicht betreft, dien je het probleem in de inleiding te geven en verduidelijken. Je dient hier eerder verricht onderzoek te vermelden en objectief i.c. zonder waardeoordeel te beschouwen. Tevens dien je zaken als samenhang, ontbrekende of inconsistente informatie etc. van de door jou genoemde literatuur te beschrijven. Ook worden er vaak suggesties gegeven voor vervolgonderzoek.

De theoretische analyse

De theoretische analyse lijkt op het bovengenoemde literatuuroverzicht, met dat verschil dat je bij een theoretische analyse de bestaande theorie dient bij te stellen, te ontkrachten, ontwikkelen of verfijnen etcetera.

Literatuurverwijzing - APA-methode en Vancouvermethode

Er bestaan diverse methoden inzake literatuurverwijzing. De twee meest gebruikte methoden zijn de APA en Vancouvermethode.

APA methode

Deze methode wordt vooral gebruikt in (sociale en gedrags-) wetenschappelijke tijdschriften. De wijze van notatie is eerst de achternaam van de auteur, gevolgd door het jaartal van publicatie tussen haakjes. Bij een publicatie die door twee auteurs is geschreven, moet je beide auteurs noemen. Na de eerste auteur, een komma en het jaartal zet je een dubbele punt alvorens de tweede auteur te noemen (zie voorbeeld hieronder). Bij drie of meer auteurs, noem je bij de eerste verwijzing alle auteursnamen. Bij de volgende verwijzing noem je alleen de eerste auteur en zet je er e.a. (en anderen) achter. Soms wordt ook wel et al. gebruikt (Engelse notatie).

Indien je moet verwijzen naar twee auteurs met dezelfde achternaam, schrijf je in dat geval de voorletters erbij. Indien er sprake is van een auteur die meerdere uitgaven in één jaar heeft gepubliceerd, noem je het eerste stuk ‘a’, het tweede ‘b’, het derde artikel ‘c’ etcetera.

Voorbeeld formulering auteur(s)
Bakker (1999) vergelijkt ........
Uit recent psychologisch onderzoek (Bommel, 2007; Parker, 2008) komt naar voren.......

Citaten

Indien het een letterlijk citaat betreft, wordt de tekst tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. In dit geval wordt niet alleen de naam en het jaartal vermeld, maar ook het paginanummer.

Voorbeeld formulering citaat
“In de situaties waarbij er sprake was ........is het niet voorgekomen.” (Bruinissen, 2005, p. 96).
(Noot: enkele aanhalingstekens gebruik je vaak om een bepaald begrip, een uitdrukking/gezegde, een titel, bijnaam of een buitenlandse term aan te geven etc.).

Vancouver methode

Deze methode wordt vooral gebruikt in (bio-fysische, medische) wetenschappelijke tijdschriften. Bij de literatuurverwijzing in de tekst wordt in plaats van de auteursnamen gebruik gemaakt van rangnummers (van 1 t/m ...). Aan het eind van het artikel wordt elke publicatie in de lijst met literatuur voorafgegaan door een cijfer: het betreffende rangnummer. Wanneer je in de tekst vaker verwijst naar dezelfde publicatie, gebruik je weer het al eerder toegekende rangnummer.

Literatuurlijst - APA en Vancouver methode

Lijst met literatuurvermelding.
In de literatuurlijst vermeld je de bronnen die je gebruikt hebt bij het schrijven van je artikel. Alle literatuur waar je in de tekst -de inhoud van je artikel- naar verwijst, moet terug te vinden zijn in de literatuurlijst.

De Vancouvermethode

Gebruik je de Vancouvermethode, dan moet het eerste aangehaalde artikel als nummer één bovenaan de literatuurlijst staan. Zo ga je chronologisch met de nummering door. Tijdschrifttitels mogen bij de Vancouvermethode worden afgekort. Punten worden weggelaten en jaartallen van publicaties in de literatuurlijst plaats je achter het tijdschrift of achter de uitgever van het boek.

De APA-methode

Indien je deze methode gebruikt, dien je de publicaties in alfabetische volgorde (qua auteursnaam) te noteren. Hieronder wordt nader ingegaan op en worden voorbeelden gegeven van de APA-methode.

Literatuurlijst - literatuurvermelding - notatie en interpunctie

APA - Alfabetische literatuurvermelding

Indien je de APA-methode gebruikt, dien je de publicaties in de literatuurlijst alfabetisch te rangschikken (op achternaam of eventueel op titel als er geen duidelijke auteur is). Een literatuurvermelding i.c. de notatie van een verwijzing naar een boek (of tijdschrift) in de literatuurlijst bestaat volgens de APA-methode -chronologisch- uit de volgende gegevens:
 • Achternaam van de auteur gevolgd door een komma
 • Vervolgens de voorletters van de auteur(s)
 • Het jaartal tussen haakjes, gevolgd door een punt
 • De titel van het boek onderstreept of cursief met een dubbele punt erachter
 • Een eventuele ondertitel wordt wel genoteerd, maar niet onderstreept of gecursiveerd
 • Bij de verwijzing naar een tijdschriftartikel wordt de naam van het tijdschrift onderstreept of in cursief
 • De plaats van uitgifte met dubbele punt en de naam van de uitgever gevolgd door een punt
 • Bij een artikel uit een tijdschrift wordt de uitgeversnaam niet vermeld

De notatie of interpunctie moet even wennen en kan best lastig zijn in het begin. De hieronder gegeven voorbeelden kunnen je een handje helpen. De voorbeelden zijn fictief (niet bestaand). Het gaat met name om de exacte notatiewijze van de literatuurvermelding.

Voorbeelden literatuurvermelding - Notatie en interpunctie APA-methode

Boek - Notatie en interpunctie verwijzing
Berger, H.(2001). Sociale en filosofische bewegingen. Meppel: Boom.

Tijdschrift - Notatie en interpunctie verwijzing

Dijk S. van (1999). Een goed wetenschappelijk artikel schrijven. Tijdschrift voor Orthopedagogiek en Psychologie, 36, 194 -201.

Notatie Hoofdstuk/artikel in boek onder redactie

Zweers, A.H. (2005). Psychodiagnostische criteria. In P.P. Pietersen (Red.), Diagnostiek en allochtone kinderen (pp. 113 - 159). Lisse: Swets & Zeitlinger.
Barendregt, J., & Dekker, G.T. (2002). Indicatie en plaatsingscriteria. Losbladig Psychologisch Vademecum (pp. F110-3-F110-34). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
Competentieprofielen: Discussie-nota (2004). 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Informatie over literatuurvermelding

Meer informatie over literatuurvermelding kun je vinden in: Berg. L. van den (1998). Handleiding voor het samenstellen van literatuurlijsten. Meppel: Boom.

Bijlagen toevoegen aan het artikel

Eventuele Bijlage. Indien je bijlagen bij het artikel wilt voegen -hetgeen niet noodzakelijkerwijs of gebruikelijk is- kun je dit aan het eind van het artikel doen. Deze bijlagen worden niet (mee)genummerd met de artikelpagina’s; veelal wordt gekozen voor een nummering met Romeinse cijfers. Denk bijvoorbeeld aan een bijlage in de vorm van een vragenlijst die je gebruikt hebt voor je onderzoek(svraagstelling).

Wetenschappelijk artikel - algemene adviezen en aandachtspunten

 • Probeer zo concreet, zakelijk, kort en bondig mogelijk te formuleren
 • Blijf (zo) objectief (mogelijk); laat je eigen visie niet naar voren komen
 • Hou je consequent aan een bepaalde schrijfstijl en spelling
 • Denk buiten de leesbaarheid ook aan de presentatie van het artikel
 • Het artikel behoort er goed verzorgd uit te zien
 • Maak goed gebruik van alinea's en kopjes voor de overzichtelijkheid
 • Gebruik de voorkeurspelling: de spelling in het Groene Boekje (Woordenlijst der Nederlandse Taal, Staatsuitgeverij) of hetgeen in Van Dale als eerste wordt vermeld
 • Indien je wilt publiceren, is het belangrijk om te weten dat elke uitgever en elk tijdschrift eigen regels, richtlijnen en voorschriften heeft. Je kunt deze van tevoren opvragen

Mogelijke beoordelingscriteria wetenschappelijk artikel

Bij de beoordeling van een artikel in het kader van een opleiding zullen de criteria natuurlijk afhangen van de studierichting en (het niveau van) de studie en opleiding zelf. Toch zijn er wel algemene beoordelingscriteria te noemen die vaker gehanteerd worden om de kwaliteit van een wetenschappelijk artikel te bepalen. Deze criteria zouden o.m. kunnen zijn:
 • Zijn de onderzoeksresultaten juist en is er gebruik gemaakt van relevante literatuur?
 • Is de student in staat om correct en terzakendoend te redeneren, relaties te leggen, de resultaten in een breder kader te plaatsen en op een wetenschappelijk verantwoorde en kritische manier conclusies te trekken ten aanzien van de oorspronkelijke vraagstelling?
 • In hoeverre geeft de student een eigen, goed onderbouwde visie?
 • Worden er verrassende (maar wel verantwoorde) verbanden gelegd?
 • Brengt de student nieuwe en belangwekkende gezichtspunten naar voren?
 • Samengevat: is de student door de keuze van de vraagstelling, de wijze waarop deze vraagstelling is onderzocht en uitgewerkt en de interpretatie van gegevens, in staat geweest een origineel en eigen artikel te schrijven?

Heel veel succes -en natuurlijk ook voldoening en plezier- toegewenst met het schrijven van je artikel!
© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe schrijf je een scriptie (praktijkgericht)?Hoe schrijf je een scriptie (praktijkgericht)?Aan het eind van je studie moet je vaak een scriptie schrijven waarin (een deel van) de opgedane kennis en vaardigheden…
Hoe schrijf je een scriptie (literatuuronderzoek)?Hoe schrijf je een scriptie (literatuuronderzoek)?In een scriptie verwerkt je de (een deel van de) kennis en vaardigheden die je tijdens je studie (en stage) hebt opgedaa…
Conclusie schrijvenConclusie schrijvenEen scriptie, werkstuk of rapport sluit je af met het schrijven van een conclusie. Het is niet eenvoudig om een duidelij…
Wetenschappelijk stuk schrijven: Onderwerp en vraagstellingEen wetenschappelijk stuk schrijven is vaak niet makkelijk. Voordat het stuk geschreven kan worden stuit met vaak al op…

Margaret Mead – AntropologeMargaret Mead was de bekendste antropoloog ooit. In de Verenigde Staten bereikte ze een ongekende status met haar boeken…
Pepermunt of Mentha piperita, wetenschappelijk bekekenPepermunt of Mentha piperita, wetenschappelijk bekekenMunt is als plantengeslacht gemakkelijk te herkennen, vooral door zijn sterke geur. Elke soort daarentegen apart gaan de…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: StartupStockPhotos, Pixabay
 • Bell, J. (1987). Doing your research proiect. A guide for first-time researchers in education and social science. Milton Keynes/Philadephia: Open University Press.
 • Janssens, J.M.A.M. (1995). Ogen doen onderzoek. Lisse: Swets en Zeitlínger.
 • Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Zee, H. van der (1993). Tussen vraag en antwoord. Meppel: Boom.
 • Van Dijk, S. Eigen artikel (zie onder Tijdschrift notatie) en gegeven colleges wetenschappelijk schrijven: artikel, thesis, scriptiebegeleiding).
Reactie

Melod (infoteur), 13-10-2008 #1
Super artikel Sila! :-) Reactie infoteur, 14-10-2008
Hai Melod, bedankt voor je positieve reactie. Leuk!
Groetjes van Sila

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 14-11-2008
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.