Stemmen en stemrecht in een vereniging

Stemmen en stemrecht in een vereniging Veel besluitvorming binnen een vereniging vindt plaats via stemmingen. De wet kent geen dwingende voorschriften over hoe stemmingen moeten verlopen. De stemprocedure wordt dus overgelaten aan de vereniging. Omdat de wet geen regels geeft over de stemmingen zouden de statuten hier regels over kunnen geven. Verenigingen met statuten kennen veelal wel voorschriften. Bepalen de statuten niets of zijn er geen statuten dan kan de voorzitter een voorstel doen. De (algemene) vergadering kan dan echter bij meerderheidsbesluit over een andere dan door de voorzitter voorgestelde wijze van stemmen beslissen. Bij statutair vastgelegde stemmingen is dit niet mogelijk omdat er zonder wijziging van de statuten er sprake zou zijn van een besluit in strijd met de statuten en dergelijke besluiten zijn nietig.

Wie mag stemmen?

Als er geen statuten zijn of de statuten niets zouden regelen over de stemgerechtigheid van de leden, dan mag men er vanuit gaan dat alle leden stemrecht hebben. In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek artikel 13 lid 2, is zelfs vastgelegd dat: Een onbekwame die lid is van een vereniging, kan zijn stemrecht daarin zelf uitoefenen, voor zover de statuten zich daartegen niet verzetten; in andere gevallen komt de uitoefening van het stemrecht toe aan zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Ook is er volgens de wet geen sprake van een leeftijdsgrens. Ook al zouden verenigingen een bepaalde leeftijdscategorie tot jeugdleden bestempelen dan geeft dat nog steeds geen beperking aan het stemrecht van deze categorie leden. Alle leden hebben dus een stem, maar daar zijn twee uitzonderingen volgens de wet. Volgens artikel 38 Boek 2 BW, hebben alle leden toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Een geschorst lid heeft echter slechts toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Daarin mag het geschorste lid ook het woord voeren. Geschorste leden hebben dus geen stem. Het stemrecht van jeugdleden kan alleen via de statuten worden beperkt. Als er een statutaire bepaling is dat de algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden die door de leden worden gekozen, dan hebben slechts de gekozen leden een stem in de algemene vergadering. Alle andere leden hebben dan geen stem meer in de algemene vergadering.

Statutaire regeling

Bij verenigingen met statuten zal in de regel zijn neergelegd wie stemgerechtigd is. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid om aan bepaalde leden meer dan één stem toe te kennen. Binnen kleine en ook wat grotere verenigingen wordt van deze mogelijkheid bijna nooit gebruik gemaakt. Veelal zien we dit bij verenigingen met een afdelingsstructuur of federatieve opzet. De aangesloten verenigingen bij een bond of federatie vaardigen leden af naar de algemene vergadering. Daarbij kan men rekening houden met het aantal leden vertegenwoordigd door het lid dat de algemene vergadering bezoekt en op grond van het aantal vertegenwoordigde leden kan men aan het betreffende lid stemmen toekennen. Indien de statuten geen andere regeling treffen kan een niet aanwezig lid aan een ander stemgerechtigd lid een schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. De volmacht dient op schrift te staan en te zijn ondertekend.

De wijze van stemmen

De wet zwijgt waar het gaat over de stemprocedure. De vereniging kan deze procedure vastleggen in de statuten en in andere gevallen zal de voorzitter de wijze van stemmen bepalen. De algemene vergadering kan bij meerderheidsbesluit beslissen tot een andere wijze van stemmen dan door de voorzitter voorgesteld. Statuten bepalen veelal dat voor bepaalde besluiten schriftelijk wordt gestemd. Het betreft dan vooral stemmingen over personen, over zaken wordt mondeling gestemd. Voorgeschreven kan worden dat een of meer leden kunnen verzoeken ook over zaken schriftelijk wensen te stemmen. De wijze van stemmen is bij de schriftelijke vorm veelal met gebruikmaking van stembriefjes of stemformulieren. Bij een mondelinge stemming kennen we allerlei varianten. Men kan stemmen bij handopsteking die worden geteld, zijn er heel veel leden dan wordt een schatting gemaakt. Ook kunnen de namen van de leden worden genoemd waarna het genoemde lid zijn stem uitbrengt, ook kan bij acclamatie worden gestemd waarbij na het in stemming brengen van het voorstel instemmend wordt geapplaudisseerd terwijl ook een stilzwijgen na het voorstel met bewoordingen als ‘ik stel voor aldus te besluiten’ of soortgelijke bewoordingen niemand bezwaar maakt of stemming verlangd. Bij stemmingen is het oordeel van de voorzitter over de uitslag van de stemming beslissend, BW Boek 2, artikel 13 lid 3; Tenzij de statuten anders bepalen, is het in de vergadering van een orgaan van een rechtspersoon uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Het is daarom duidelijk dat het de voorzitter is die bindende uitspraken kan doen over de uitslag van de stemming. De correctheid van zijn constateringen kan slechts onmiddellijk worden betwist en niet meer in latere procedures. Ook over de inhoud van besluiten die niet schriftelijk zijn vastgelegd is de formulering van de voorzitter beslissend. Deze formulering kan onmiddellijk worden betwist. Blijkt uit de discussie dat de voorzitter een vergissing heeft begaan kan hij zijn oordeel herroepen en een herstemming is dan niet noodzakelijk. Handhaaft de voorzitter zijn oordeel dan kan de vergadering bij meerderheid een nieuwe stemming verlangen. Dit moet dan wel na de betwisting of in ieder geval in de vergadering waarin het besluit viel plaatsvinden. Om daar in latere vergaderingen op terug te komen is niet mogelijk.

Quorum

Quorum (Latijns) staat voor hoeveelheid en daarmee wordt aangegeven dat bij het tot stand komen van een besluit wordt vereist dat een zeker minimum aantal van de stemgerechtigde leden aan de stemming heeft deelgenomen. Deze quorumeis, die in de statuten moet worden vastgelegd, heeft als doel te voorkomen dat op een slecht bezochte vergadering op fundamentele punten besluitvorming plaatsvindt. Bijna altijd bepalen de statuten dat in de volgende vergadering wel besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden. Zeker voor de wel opgekomen leden die de moeite hebben genomen om de vergadering bij te wonen is een vergadering waarin niet aan de quorumeis wordt voldaan frustrerend. Verenigingen die deze frustraties al eens hebben meegemaakt nemen in de oproeping van de vergadering vaak de zinsnede op dat indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is op een wat later tijdstip, bijvoorbeeld een half uur later, een tweede vergadering wordt gehouden. Aangezien in deze tweede vergadering geen sprake is van een quorumeis kunnen er wel besluiten worden genomen. Feitelijk wordt met deze handelwijze een loopje met de statuten genomen. Veelal bepalen de statuten de wijze van oproeping van de vergadering en het maar moeilijk voor te stellen dat met de mededeling dat bij het ontbreken van de quorumeis er een half uur later een tweede vergadering aan de wijze van oproeping voldoet. Als de quorumeis niet serieus wordt genomen kan men deze beter besluiten de leden voor te stellen de quorumeis uit de statuten te laten vervallen. Overigens is bij een dergelijke wijziging van de statuten veelal een quorumeis voorgeschreven!
© 2013 - 2024 Linus, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Stemmen per volmacht in een verenigingStemmen per volmacht in een verenigingUitgangspunt van de wetgever is dat als leden door verhindering niet op een vergadering aanwezig kunnen zijn, een volmac…
Rechten van jeugdleden binnen de verenigingRechten van jeugdleden binnen de verenigingDe positie van jeugdleden binnen verenigingen wil nog wel eens aanleiding zijn tot onduidelijkheden. Het simpele feit da…
België is een van de weinige landen met kiesplichtIn theorie zijn verkiezingen een feest van de democratie waaraan zoveel mogelijk mensen moeten kunnen deelnemen. Daarom…
Democratie in NederlandDemocratie in NederlandWat is een democratie, in een land zoals Nederland. Wat voor rechten hebben wij, als inwoners op deze democratie. Je heb…

Onterven van vader, moeder, broer, zus of beide oudersOnterven van vader, moeder, broer, zus of beide oudersHoe uw vader, moeder of beide ouders onterven? De onterving van een ouder speelt waarschijnlijk niet als u ook zelf een…
Het recht: verkrijgen van overheidsbevoegdhedenHet recht: verkrijgen van overheidsbevoegdhedenDe bevoegdheid tot het maken van wetten en het handhaven daarvan wordt door verschillende overheden gedragen. Maar hoe w…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Ton Ebben
  • Burgerlijk Wetboek Boek 2, Rechtspersonen
  • A.G. Lubbers, Vereniging en stichting, gewoon in praktijk, 2e herziene druk, 1986
  • F.C. Kollen, De vereniging in de praktijk, 2e herziene druk, 2007
Reacties

W. Hübner, 21-07-2020
Ik zie soms verschillende soorten antwoorden en zou graag bevestiging willen zien op mijn situatie als dat zou kunnen.

Onze schaakvereniging wilt de statuten wijzigen. In de oude statuten staat het volgende gemeld:
Stemgerechtigd zijn de leden als bedoeld in artikel 3 lid 1, die elk een stem kunnen uitbrengen.
En dat artikel zegt:
Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die, bij de aanvang van het verenigingsjaar, de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

Één van de wijzigingen zal worden dat ouders van jeugdleden wel stemrecht gaan krijgen, maar hebben zij dat op dit moment wel of niet, aangezien de statuten alleen melding maken van 16+? Reactie infoteur, 09-08-2020
Het lijkt mij dat de ouders volgens de oude statuten geen stemrecht hebben anders zou dat in artikel 3 wel tot regeling zijn gebracht. De nieuwe regeling zal een aanvulling moeten krijgen dat bij leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt aan een van de ouders het stemrecht toekomt.

Tony, 19-02-2020
Een voorzitter is aftredend en stelt zich herkiesbaar… is er sprake van een vacature binnen het bestuur? gewoonte binnen de vereniging dat de ALV de herbenoeming verlengt met wederom 2 jaar in onze statuten(zodoende is de huidige voorzitter al 20 jaar voorzitter) Er is een lid die zich op eigen titel kandidaat stelt en meent dat bij aftreden dus een vacature is ontstaan en meent het gewoonterecht aan te vechten door een groep leden te verzamelen die tegen de herbenoeming is. stel dat die groep de meerderheid van stemmen vergaart wat is de positie van de aftredende voorzitter die zich herkiesbaar heeft gesteld. Moet hij aftreden of dient hij de vereniging te blijven dienen tot hij aangeeft te willen aftreden.(kan ook tussentijds overlijden).Wordt het verenigingsbelang hierdoor niet in diskrediet gebracht als die actiegroep hun zin krijgt? de overige bestuursleden zijn allen ook al meer dan 14 jaar bestuurslid door gewoonterecht herkozen. Hoe moet de voorzitter dit de ALV kenbaar maken of maag de voorzitter de stemming aanvechten en het verenigingsbelang boven die van de ALV laten prevaleren. Graag met enige spoed een advies ivm de ALV op 23 febr 2020. Reactie infoteur, 09-06-2020
Ja, er is sprake van een vacature. De voorzitter moet aftreden en daarom is er een vacature. De voorzitter kan zich natuurlijk wel herkiesbaar stellen. Maar er kunnen zich ook andere leden kandidaat stellen en dan moet er een stemming volgen. Het lid met de meeste stemmen zal dan voorzitter worden, ongeacht of dat de oud-voorzitter is of een lid. Dat bestuursleden automatisch als ze bestuurslid zijn kunnen blijven zitten als ze dat willen is niet correct en ook niet aan als merken als gewoonterecht. Een herverkiezing is geen gewoonterecht. Bij het aftreden ben je geen bestuurslid meer, maar dien je herverkozen te worden en als er tegenkandidaten zijn kunnen ook die gekozen worden.

Danielle Slegh, 14-02-2020
Beste,
Alvast dank voor het duidelijke artikel hierboven.
Graag zou ik willen weten of het bestuur van een belangenvereniging, een lid ( niet van onbesproken gedrag ) dat zeer graag wil toetreden in bestuursfunctie mag weigeren?
In dit geval stemmen eerst de leden op de AVL, echter de leden zijn niet op de hoogte van de problemen die deze persoon veroorzaakt voor de vereniging. Kan en mag het bestuur dus als laatste redmiddel deze actie ondernemen?

alvast bedankt
mvg Reactie infoteur, 01-03-2020
Nee, een lid dat door de algemene ledenvergadering tot bestuurslid is verkozen is bestuurslid en kan door de overige bestuursleden niet geweigerd worden. Mogelijk dat er in de statuten daarin is voorzien, maar dat lijkt mij niet aannemelijk want dat zou op gespannen voet met de wet staan.

Ruud Assenberg, 13-01-2020
Behoudt een voorzitter welke benoemd is tot erelid van de vereniging zijn stemrecht? Reactie infoteur, 10-02-2020
Zo lang hij lid is ja.

Mike Beyer, 11-11-2019
Gelden bij een ALV stemming van een V.V.E. over wijzigingen in het huishoudelijk reglement de aan deze vergadering vooraf gedane digitale stemmen mee of moet men in persoon aanwezig zijn bij deze vergadering waarbij een gekwalificeerde meerderheid vereist is.? Reactie infoteur, 13-11-2019
Digitaal stemmen wordt steeds meer toegepast binnen verenigingen. Maar… de wijze van stemmen is zeker vastgelegd in de statuten of het huishoudelijk reglement en die vormen de basis waarop rechtsgeldige stemmingen kunnen plaatsvinden. Soms besluit men om digitaal te stemmen in een ALV, maar het is beter dit in statuten of huishoudelijk reglement te regelen.

G. J. M. Boekenoogen, 20-06-2019
Op de schaakvereniging waar ik lid ben moest zowel een en voorzitter als een secretaris gekozen worden.
Er was een kandidaat voor het voorzitterschap en een kandidaat voor secretaris.
In 1 stemming mocht men kiezen of beide kandidaten voorzitter en secretaris.
Mijn vraag ; Is deze stemming geldig?
Mijn mening is dat zowel l voor de voorzitter als voor de secretaris apart gestemd moet worden. Reactie infoteur, 23-06-2019
Ja, dat zou kunnen, maar als er geen tegenkandidaten waren lijkt mij dat niet zo'n probleem. Overigens zijn het de statuten/reglementen die bepalen hoe stemmingen moeten verlopen, deze ken ik natuurlijk niet.

Ellie V. Oosterhout, 13-06-2019
Als een secretaris van het bestuur zich kandidaat stelt voor voorzitter en niet wordt gekozen kan hij dan weer zijn herkiesbaarheid gebruiken om gewoon secretaris te blijven? Vereniging met reglement! Reactie infoteur, 17-06-2019
Ja, daar lijkt mij niets mis mee, of de statuten/reglement moeten daar iets anders over bepalen, maar dat lijkt mij wel heel bijzonder,

Frans de Jonge, 25-05-2019
In de statuten van onze landelijke sportbond is een aantal leden van de Bondsraad opgenomen. De Bondsraad zelf heeft ingestemd met een lager aantal leden, maar de statuten zijn daarop nog niet aangepast. Bij recente verkiezingen van de nieuwe Bondsraad is het Bestuur uit gegaan van het het gewenste aantal en niet van het statutair vastgestelde hogere aantal Bondsraadsleden. Een aantal niet gekozen kandidaten is op een reservelijst geplaatst.
Zijn besluiten genomen door een qua aantal niet statutair samengestelde Bondsraad wel rechtsgeldig en kunnen besluiten door (externe) partijen betwist worden wanneer zij in hun belang geschaad worden? Reactie infoteur, 23-06-2019
Ja, besluiten die in strijd zijn met de wet of de statuten zijn in principe nietig. De rechter zal daarbij overigens wel de redelijkheid en billijkheid bij betrekken.

Hans, 21-11-2018
Ben lid van een kleine club. Vaak organiseren wij een evenement waar voor een commissie is samengesteld welke, met goedkeuring van alle leden, zelf beslissingen mag nemen waar en hoe het evenement wordt gehouden.
De vraag; mag het bestuur ondanks volmacht van de leden aan de commissie hier eigenmachtig verandering in aanbrengen omdat het e e a niet naar de wens van het bestuur is uitgevoerd? Reactie infoteur, 15-02-2019
Moeilijke zaak. Uiteindelijk is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en kan dus ingrijpen. Bij commissies met vergaande bevoegdheden is het vaak beter een bestuurslid toe te voegen om dit soort situaties te voorkomen.

Gerard, 16-11-2018
Hebben bestuursleden van een vereniging stemrecht tijdens een ALV? Of tellen hun stemmen niet mee omdat zij zelf een bestuursbesluit in stemming brengen. Reactie infoteur, 20-11-2018
Bestuursleden zijn ook leden van de vereniging en hebben dus gewoon stemrecht. Als een lid of leden van een vereniging een voorstel doen dan mogen zij ook gewoon meestemmen net zoals bestuursleden dat mogen doen als zij een voorstel doen.

Rene van Zitteren, 13-10-2018
Zes maanden geleden een ALV VVE gehad. Het ging over uitbreiding fase 2.
De VVE fase 1 hadden hierover een vergadering.
Een projectontwikkelaar is de eigenaar van fase 2 en zit in de hoofdvereniging (samen met de VVE fase 1)
Deze projectontwikkelaar is ter informatie aanwezig. Alleen als de VVE fase 1 akkoord gaat is het mogelijk om fase 2 te bouwen.
Er is inderdaad voor gestemd.
Maar:: De vergadering was ongewoon grimmig en intimiderend. Het betreft leden allemaal 60 plus maar de meesten 70 plus.
De voorlichting verliep heel snel en sommige vragen werden niet beantwoord. Er liep nog een meneer rond die (gescheiden van de vergadering) dan de vragen beantwoordde.Later bleek dat er over extra beperkingen voor fase 1 niets was verteld.
Verder een enorme druk: Teken nou maar…
De vraag is nu of deze omstandigheden geen reden kan zijn om de stemming als onrechtmatig te beschouwen.
Veel voorstemmers hebben er spijt van maar voelden zich bedreigd.
Mer vr gr René van Zitteren Reactie infoteur, 23-10-2018
Ik kan er mij iets bij voorstellen, maar…
Na de stemming is het oordeel van de voorzitter over de uitslag van de stemming beslissend, zijn oordeel over de stemming kan slechts onmiddellijk worden betwist en niet meer in een latere procedure. Een dergelijke beslissing kan slechts door een ander besluit door de alv worden gewijzigd, maar het lijkt me niet dat hier sprake is van een onrechtmatigheid van het besluit.

P. B. Boerop, 04-10-2018
In de statuten van onze vereniging staat dat ieder stemgerechtigd lid van 16 jaar en ouder een stem hebben op de ALV. Daar hebben we ons altijd aangehouden, op de ALV's was iedereen 16 jaar en ouder dus geen jeugd. Nu is er 10 oktober a.s. een ALV met daarin een stemming over een fusie met een andere voetbalvereniging. Nu beweert het bestuur, volgens advies van een notaris, dat alle leden een stem hebben. Het stemrecht van deze groep, onder de 16, komt toe aan hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders/voogd.) Zij mogen namens hun kind/kinderen stemmen. Deze wettelijke vertegenwoordigers hoeven geen lid te zijn.
Als dit waar is dan hebben wij met stemmen op de ALV altijd fout gedaan en zijn besluiten van vroeger niet meer geldig!.
Andere vraag: Heeft het nog zin in de statuten een leeftijd te vermelden?
Met vr.gr., Peter Boerop Reactie infoteur, 06-10-2018
Volgens de wet hebben alle leden stemrecht ook minderjarige leden. Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zegt in artikel 13 lid 2: "Een onbekwame die lid is van een vereniging, kan zijn stemrecht daarin zelf uitoefenen, voor zover de statuten zich daartegen niet verzetten; in andere gevallen komt de uitoefening van het stemrecht toe aan zijn wettelijke vertegenwoordiger." Daar waar het stemrecht van jeugdleden statutair geheel of gedeeltelijk beperkt is kunnen de wettelijke vertegenwoordigers het stemrecht uitoefenen zonder zelf lid te zijn. Er zijn enkele rechtswetenschappers die van opvatting zijn dat jeugdleden stemrecht kan worden onthouden en dus ook de wettelijke vertegenwoordigers. Maar gezaghebbende deskundigen op het gebied van het verenigingsrecht zoals Mr. F.C. Kollen menen dat het stemrecht aan jeugdleden geheel of gedeeltelijk, bijvoorbeeld jaarrekening, fusie e.d. kan worden onthouden, maar in die gevallen komt het stemrecht toe aan de wettelijk vertegenwoordigers

P. B. Boerop, 30-09-2018
In de statuten van mijn voetbalclub staat in art. 17: toegang en besluitvorming van de algemene vergaderingen, In lidin lid 2: Ieder stemgerechtigd lid ouder dan zestien(16) jaar heeft een (1) stem. Lid 3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van zestien (16) jaar en ouder. enz.
Vraag: Bij een stemming in een BALV aangaande een fusie met een andere vereniging mogen dan jeugdleden onder de zestien(16) jaar op de een of andere manier meestemmen over de fusie? Reactie infoteur, 01-10-2018
Nee, dat lijkt mij niet mogelijk. De statuten schrijven voor dat leden ouder dan 16 jaar moeten zijn om te mogen stemmen in een algemene leden vergadering. Een buitengewone algemene ledenvergadering is ook een algemene ledenvergadering en daarvoor gelden dezelfde regels.

Karin Smit, 12-09-2018
Al sinds 2011 ben ik penningmeester van een vereniging. Iedereen is zeer tevreden over mijn werk. Op de ALV in 2017 ben ik herbenoemd als bestuurslid voor mijn laatste termijn (t/m 2020).
Nu is er onenigheid in het bestuur ontstaan. De voorzitter en een bestuurslid vinden mij te streng, te bemoeizuchtig en te veel bezig met de lange termijn visie. Ik wil de inhoud in, zij meer schitteren op de bühne. Wat betreft mijn strengheid wijs ik slechts op ons financieel beleid, wat we per jaar goedkeuren.
Nu gaan deze twee bestuursleden een ontslagaanvraag voor mij doen op de komende ALV. Hierover zal gestemd worden. Volgens onze statuten en huishoudelijk reglement wordt over personen gestemd via gesloten briefjes. Twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen moeten voor het voorstel zijn. In het huishoudelijk reglement staat dat ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing blijven.
Mijn vraag betreft geldig uitgebrachte stemmen. Ik zou naast 'ja' en 'nee' ook graag de keuze 'blanco' opnemen omdat ik denk dat veel leden geen idee hebben wat ze met deze kwestie aanmoeten. Anders denk ik aan de keuze 'nee of geen mening'. Is dit mogelijk? Hoe kunnen we de leden zo goed mogelijk instrueren om het stembriefje geldig in te vullen?
Graag hulp bij deze netelige kwestie. Reactie infoteur, 13-09-2018
Een blanco (briefje) stem is geen stem omdat men zich om welke reden dan ook van stemming wenst te onthouden. Bij een voorstel kun je voor of tegen zijn. Als je blanco stemt of bij een mondelinge stemming je leden zich van stemming onthouden, dan is het redelijk deze stemmen buiten beschouwing te laten. Tel je deze stemmen wel mee dan kunnen deze stemmen de uitslag van voor- en tegenstemmers beïnvloeden en dat kan niet de bedoeling zijn van een stemming waar de leden allen de mogelijkheid krijgen een stem voor of tegen uit te brengen.

Plat, 25-05-2018
In onze statuten staat dat jeugdleden worden uitgesloten van stemmen tijdens een alv. Nu wil het bestuur dit toch toelaten op basis van het bw artikel 38.

Mag dit zomaar? Hier dient toch eerst de statuten voor te worden aangepast? Wat is leidend hierin? Reactie infoteur, 25-05-2018
Nee, een vereniging dient natuurlijk altijd de eigen statuten te respecteren. Dat de wet de mogelijkheid biedt dat alle leden stemrecht hebben en dus ook jeugdleden is het uitgangspunt, maar de statuten kunnen dit beperken. Wil je jeugdleden alsnog stemrecht geven dan kan dat, maar dan moet je eerst de statutaire belemmering via een wijziging van de statuten opheffen.

C. L. Matthijssen, 27-03-2018
Kan een bestuursverkiezing in 2 delen worden geknipt? Eerst de 2 zittende bestuurskandidaten voor de 2 door hun bezette functie, daarna 3 nieuw aangemelde kandidaten voor 1 vacature. Reactie infoteur, 30-03-2018
Het kan zijn dat de statuten voorschrijven dat de voorzitter of misschien ook wel secretaris en penningmeester in functie moeten worden verkozen. Natuurlijk mag men zich dan ook (tegen) kandidaat stellen voor deze functies. Daarna kan dan een stemming volgen over de vacatures in het bestuur. De statuten van uw vereniging kunnen daar uitsluitsel over geven.

Nico Neefjes, 15-03-2018
Kunt u mij uitleggen wat precies de positie van de donateur is? Kan je in de statuten opnemen dat ook de donateur toegang heeft tot de AVL en tevens stemrecht heeft? Het komt voor dat deze bepaling in statuten is opgenomen en worden donateurs, ereleden en leden in hetzelfde artikel aangeduid als leden. Ze worden dan niet expliciet uitgesloten van stemrecht. Dank voor de moeite.
Gr Nico Neefjes Reactie infoteur, 15-03-2018
Het is zeker mogelijk in de statuten of huishoudelijk reglement op te nemen dat donateurs en ereleden toegang hebben bij de algemene vergadering. Het verlenen van stemrecht is echter alleen voorbehouden aan leden. Wel kent de wet de mogelijkheid dat niet-leden die deel uitmaken van een orgaan van de vereniging via een statutaire regeling stemrecht kunnen krijgen.
U moet dan denken aan een bestuur of een geschillencommissie met de status van orgaan waarin personen zitting hebben die geen lid zijn.

John van de Weetering, 22-12-2017
Kan de voorzitter op eigen initiatief een BALV uitschrijven indien hij c.q zij onvoldoende steun ondervindt van uit het Dagelijks bestuur en / of het Algemeen bestuur? Reactie infoteur, 26-12-2017
In de statuten of huishoudelijk reglement is bijna altijd te vinden wie bevoegd is een ALV of BALV uit te schrijven. De wet geeft daar geen uitsluitsel over.

N. Quant, 22-11-2017
Kan er tijdens een Alv een besluit genomen worden over een zaak die niet in de statuten voorkomt? Reactie infoteur, 25-11-2017
Er kunnen vele zaken zijn die niet in de statuten worden benoemd maar wel aan de orde kunnen worden gesteld. De statuten bevatten in ieder geval wel de doelstelling(gen) van de vereniging en de wijze waarop deze kunnen worden verwezenlijkt. Alle zaken die daar maar ook enige relatie mee hebben kunnen aan de orde worden gesteld en kan de Alv besluiten over nemen.

J. Bouwens, 13-02-2017
Indien in de statuten is vastgelegd dat stemmen over personen schriftelijk moet worden gedaan, kan in meerderheid van stemmen door de algemene leden vergadering hiervan worden afgeweken? Reactie infoteur, 13-02-2017
Nee, de statuten zijn leidend waar het over procedures gaat.

Vraag, 09-11-2016
Mag de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid bij afwezigheid een ander lid volmacht geven om zijn stem te geven? Reactie infoteur, 12-11-2016
Op de eerste plaats dient er een regeling te zijn in de statuten of huishoudelijk reglement dat wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden stemrecht hebben binnen de vereniging. Verder dient in statuten of huishoudelijk reglement de mogelijkheid te zijn opgenomen dat stemmen per volmacht mogelijk is. Als hieraan is voldaan kan een volmacht aan een ander lid worden gegeven.

Han Solo, 08-11-2016
Goed stuk, toch enkele opmerkingen:

1) In uw stuk over het quorum geeft u aan dat verenigingen hier nog wel eens een loopje mee nemen door de ALV ter plaatse te sluiten en gelijk weer een nieuwe te openen. Maar als het gaat om stemmen over statutenwijziging schrijft de wet in BW Boek 2 artikel 42.1 toch duidelijk voor:

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.

Die oproepingstermijn gaat in vanaf het moment dat vastgesteld wordt dat het quorum niet is gehaald. Daardoor zou een tweede ALV pas op zijn vroegst 7 dagen na de 1e ALV kunnen plaatsvinden. ALV sluiten en vervolgens direct daarna een nieuwe openen is naar mening onwettig in dit geval. Hoe ziet u dat?

2) Sportverenigingen met jeugdleden:
Artikel 38 uit hetzelfde wetboek schrijft voor:

Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, hebben alle leden die niet geschorst zijn, toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem; een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. De statuten kunnen aan bepaalde leden meer dan één stem toekennen.

Dat zou toch moeten betekenen dat jeugdleden in principe altijd stemrecht hebben binnen een vereniging? En in het geval dat ze minderjarig zijn dit automatisch bij volmacht door één van de wettelijke vertegenwoordigers toegepast mag worden?
Mijn zoon sport bij een vereniging waar in de statuten staat dat jeugdleden geen stemrecht hebben. Statuten die in 2009 zijn opgesteld toen de vereniging voor 80% uit volwassenen bestond. Inmiddels bestaat de vereniging hoofdzakelijk uit jeugdleden. Lidmaatschapsgeld is gelijk. Gaat in dit geval het wetboek boven de statuten? Want anders kun je ook in je statuten opnemen dat alleen brildragenden stemrecht hebben… Reactie infoteur, 08-11-2016
1) U heeft helemaal gelijk, ik heb ook niet beweerd dat dat dit correct is, maar in de praktijk komt het regelmatig voor. Daarom is het vaak beter geen quorum te verlangen of een quorum van bijvoorbeeld 30% van de leden.
2.) Wederom heeft u gelijk. Alle leden hebben stemrecht, dus ook jeugdleden. Het stemrecht van jeugdleden kan bij voorkeur via de statuten wel beperkt worden waarbij bijvoorbeeld een leeftijdsgrens wordt aangegeven. Dit is bij het in u geschetste situatie het geval.
De wet geeft aan dat het algemene uitgangspunt id at alle leden stemrecht hebben, maar dat dit recht via de statuten beperkt kan worden. Het stemrecht kan niet worden overgedragen aan de wettelijk vertegenwoordigers daar deze geen lid zijn. Mochten deze wel lid zijn is ook overdracht van stemrecht niet mogelijk omdat de statuten bepalen dat jeugdleden geen stemrecht hebben en kan er dus ook niets worden overgedragen

Thea Borghuis, 25-10-2016
Mogen in een vereniging 2 personen met een vaste relatie een functie hebben binnen hetzelfde bestuur? Reactie infoteur, 25-10-2016
Zolang als de statuten of reglementen zich daar niet tegen verzetten is dat mogelijk. Vroeger zag men wel dat men bepaalde graden van bloedverwantschap uitsloot om binnen een bestuur plaats te nemen. In modernere statuten treft men dat nog maar zelden aan.

Erik, 25-10-2016
Een ALV moet 14 dagen van tevoren worden aangekondigd en de stukken moeten dan worden meegestuurd. Hoe zit dat met een bijzondere algemene ledenvergadering? Is dit ook 14 dagen of dit termijn anders? Reactie infoteur, 25-10-2016
Als de vereniging statutair of reglementair een figuur van de bijzondere algemene vergadering kent, dan zijn daar waarschijnlijk ook de procedureregels bij beschreven. Komt er in de statuten en reglementen de figuur van een bijzondere algemene vergadering niet voor, maar wordt deze in de vereniging zo genoemd, dan gelden dezelfde regels als bij een alv.

Ineke, 14-09-2016
Goede middag,
hoeveel leden moeten er aanwezig zijn bij een alv, voor het vastleggen van diverse punten?
Wat is de geldigheid van zo'n alv? Reactie infoteur, 15-09-2016
De statuten en eventueel ook het huishoudelijk reglement moeten het antwoord geven op deze vraag. Zijn hierover geen bepalingen opgenomen dan kunnen er geldige besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Van den Hout, 27-07-2016
Kan een lid, waarvoor tijdens de Algemene ledenvergadering meer tegen- dan vóór stemmen zijn uitgebracht, alsnog plaatsnemen in het bestuur van een vereniging? Reactie infoteur, 28-07-2016
In de regel worden besluiten genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen, dat wil dus zeggen de helft plus een of meer stemmen. Mogelijk is er in de Statuten of in het Huishoudelijk Reglement voor bestuursverkiezingen een afwijkende bepaling opgenomen zoals een bepaling dat bij meerdere kandidaten gelijktijdig gestemd wordt en dat de kandidaten met de meeste stemmen gekozen zijn. In een dergelijk geval kunnen er kandidaten gekozen worden die niet over een volstrekte meerderheid beschikken. Het ontbreken van een volstrekte meerderheid wil dan niet zeggen dat dan sprake is van tegenstemmen, er is dan alleen niet voor de kandidaat gestemd.
Bestuursleden die gekozen worden zouden bij voorkeur het vertrouwen moeten genieten van de meerderheid van de leden.
De Statuten en Huishoudelijk Reglement kunnen duidelijkheid geven over het antwoord op uw vraag.

Ouder van Jeugdlid, 28-01-2016
Als de statuten van een vereniging verouderd zijn en er een aantal jaar geleden in een ALV een besluit is genomen dat ouders als wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid stemrecht hebben maar het bestuur in gebreke is gebleven om de statuten danwel een aanvulling op het huishoudelijk reglement aan te passen, kunnen zij dit dan naar gelang hun eigen voordeel terugdraaien? En is het dan niet zo dat alle beslissingen waarvoor gestemd moest worden in latere ALV's ongeldig zijn als ze zich vasthouden aan de verouderde statuten, aangezien hier het merendeel van de stemmen is gedaan door ouders van jeugdleden. Reactie infoteur, 28-01-2016
Besluiten in een vereniging mogen niet in strijd zijn met de wet, de statuten, een reglement of met de redelijkheid en billijkheid. Feitelijk is er door de ALV dus een besluit genomen in strijd met de statuten. De voorzitter had het voorstel niet in stemming mogen brengen en de wens van de ALV moeten omzetten als zijnde een verzoek om een statutenwijziging op dit punt in de statuten voor te gaan stellen. Nu is er sprake van een nietig besluit, De beste oplossing is zo spoedig mogelijk de statuten te wijzigen.

Jac Claasen, 20-10-2015
Als iemand niet op een algemene ledenvergadering kan komen, gaat zijn stem verloren. Moet de agenda verplicht vergezeld gaan van een machtiging en zo ja. zijn hier nog bepaalde regels op van toepassing. Reactie infoteur, 22-10-2015
Uitgangspunt in het Burgerlijk Wetboek is dat indien iemand stemgerechtigd is aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht kan verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
De statuten mogen wel een bepaling opnemen dat stemmen bij volmacht niet is toegestaan.

Linus

Maike Koppens, 08-04-2015
Zijn de ouders van minderjarige leden de wettelijke vertegenwoordigers van hun kind en mogen zij als zodanig tijdens de algemene ledenvergadering een stem uitbrengen voor hun minderjarig kind? Reactie infoteur, 08-04-2015
Leden, dus ook jeugdleden hebben stemrecht. Behoudens als statuten of reglementen geen stemrecht verlenen aan jeugdleden zijn jeugdleden niet gerechtigd hun stem uit te brengen.
Als jeugdleden geen stemrecht hebben kunnen de ouders uiteraard ook niet stemmen voor hun kind.

Katinka de Boer, 19-11-2014
Is het verplicht om een minimum aantal leden op een algemene ledenvergadering te hebben?
het betreft een vereniging met beperkte bevoegdheid Reactie infoteur, 20-11-2014
Als er in de reglementen of in besluiten van de vereniging niets vastligt over een minimum aantal leden dan zijn de aanwezige leden bevoegd tot het nemen van besluiten.
Een dergekijk besluit zou slechts ongeldig kunnen zijn indien er sprake zou zijn van een besluit welke gegeven de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Linus (121 artikelen)
Laatste update: 26-03-2016
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.