Stemmen per volmacht in een vereniging

Stemmen per volmacht in een vereniging Uitgangspunt van de wetgever is dat als leden door verhindering niet op een vergadering aanwezig kunnen zijn, een volmacht aan een ander kan worden gegeven. Met deze volmacht kan een ander stemgerechtigd lid namens hem of haar stemmen. Aan die vertegenwoordiging door een ander lid worden door de wet wel eisen gesteld. Ook kan de aard van de volmacht verschillen. De wetgever erkent tevens dat de vereniging ook kan bepalen dat het stemmen bij volmacht in de vereniging niet is toegestaan.

De wetgever en de volmacht

Artikel 38 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kent met betrekking tot de volmacht in de leden 4 en 5 de bepalingen die van belang zijn voor de volmacht:

4. Tenzij de statuten anders bepalen, kan iemand die krachtens lid 1 of 3 stemgerechtigd is, aan een andere stemgerechtigde een schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.


Lid 1 van artikel 38 BW maakt een uitzondering voor geschorste leden die geen stemrecht hebben en daarom ook geen volmacht van een ander wel stemgerechtigd lid kunnen aannemen. In lid 3 is de mogelijkheid opgenomen dat personen die deel uitmaken van andere organen van de vereniging en die geen lid zijn, in de algemene vergadering van de vereniging toch stemrecht kunnen krijgen. Dergelijke personen kunnen ook andere stemgerechtigden machtigen.

"Tenzij de statuten anders bepalen"

De wetgever heeft de vereniging de mogelijkheid geboden om via vastlegging in de statuten te bepalen dat stemmen via volmacht wordt uitgesloten of wordt beperkt. Voor deze uitsluiting van het stemmen via een volmacht zijn ook wel overwegingen aan te voeren. Het uitwisselen van argumenten, overtuigen en laten overtuigen, zijn zinloze bezigheden geworden voor de volmachtgever die zijn stem reeds heeft vastgelegd. Daarnaast kan via het ronselen van volmachten, zeker als er al enige spanningen binnen een vereniging zijn, het ronselen van vele volmachten een basis zijn voor een conflict. Het ronselen kan overigens worden tegengegaan door in de statuten een beperking van het stemmen per volmacht aan te brengen. Zo kan men bijvoorbeeld bepalen dat een stemgerechtigd lid maar namens één of twee andere leden kan deelnemen aan de stemming. Veel verenigingen kampen met een gering opkomstpercentage en dat is vaak een argument om het stemmen met volmacht wel toe te staan.

Aard van de volmacht

De aard van de volmacht kan verschillen en om te weten waarvoor de machtiging nu precies van toepassing is dient dat in de volmacht omschreven te zijn. De volmacht kan één bepaald agendapunt bevatten, bijvoorbeeld de verkiezing van bestuursleden, of zich uitstrekken over alle agendapunten. In het laatste geval spreken we over een algemene of blanco volmacht waarbij de gevolmachtigde tijdens de vergadering naar bevind van zaken, ook namens de volmachtgever, zijn stem kan uitbrengen. Ook als er zaken aan de orde komen waarin de agenda niet voorzag kan dan namens de volmachtgever worden gestemd. De aard van de volmacht moet daarover duidelijkheid geven. Een volmacht voor één of meer agendapunten, een volmacht voor alle agendapunten dan wel een volmacht voor alle zaken die aan de orde komen.

Volmachten en presentielijst

Het is verstandig om te regelen dat de volmachten aan de voorzitter of secretaris voor aanvang van de vergadering worden overhandigd. Evenzo is het een goede zaak dat er een presentielijst getekend wordt en bij het tekenen van de presentielijst kan de volmacht worden overhandigd. De presentielijst dient tevens naast de naam van de leden, ook het e-mailadres te vermelden. Naast de schriftelijk machtigingen met handtekening zijn namelijk ook elektronische machtigingen toegelaten. Controle op de elektronisch machtigingen kan via het e-mailadres van de volmachtgever en dat moet dan natuurlijk wel bekend zijn bij de vereniging. Daarnaast dient gecontroleerd te worden waarvoor precies volmacht is gegeven.

Een gevolmachtigde tekent de presentielijst ook voor de volmachtgever. Op deze wijze is ook eenvoudig vast te stellen of er een eventueel door de statuten vereist quorum aanwezig is.
© 2015 - 2024 Linus, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Levenstestament: zaken nu regelen voor laterLevenstestament: zaken nu regelen voor laterHet levenstestament is een verzamelnaam voor verschillende regelingen die mensen treffen voor het moment dat ze (nog) ni…
De onherroepelijke volmachtDe onherroepelijke volmachtDe onherroepelijke volmacht of machtiging is geen onbekend fenomeen in het recht. We zien deze volmacht regelmatig opdui…
Volmacht bij een statutaire algemene vergaderingVolmacht bij een statutaire algemene vergaderingIedere VME (vereniging van mede-eigenaars van bijvoorbeeld een appartementsgebouw of een garagecomplex) dient - volgens…
Vertegenwoordiging: de volmachtVertegenwoordiging: de volmachtWanneer een tussenpersoon voor een ander handelingen in diens naam uitvoert, spreken wij van vertegenwoordiging. We onde…

Rechten van jeugdleden binnen de verenigingRechten van jeugdleden binnen de verenigingDe positie van jeugdleden binnen verenigingen wil nog wel eens aanleiding zijn tot onduidelijkheden. Het simpele feit da…
Help! Heb ik een strafblad oftewel justitiële documentatie?Help! Heb ik een strafblad oftewel justitiële documentatie?Wat staat in een uittreksel justitiële documentatie - in de volksmond strafblad geheten - en hoe lang mogen de verzameld…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Ton Ebben
  • Mr. F.C. Kollen, De vereniging in de praktijk, 2007
Reacties

A. Zuiderwijk, 21-12-2016
Ik ben verwikkeld in een Royering van een vereniging, mijn Vrouw (vriendin) is Lid van de Vereniging maar ik niet
tevens was ik wel in het bestuur als Haven Commissaris, en alleen stemgerechtigd in bestuur voor besluiten, maar in de vereniging niet, want dan heb je n volmacht nodig van je Vrouw (vriendin) is dit juist, zij staat ingeschreven als lid en boot bezitter
bij de vereniging.
indien ik geen lid bent alleen bestuurslid geroyeerd word, moet mijn Vrouw (vriendin) dan de Haven uit met haarzelf en de boot?
indien hier een positief antwoord op komt, overweeg ik om met Uw bedrijf verder te gaan om een positief uitslag te krijgen
Gr. A. Zuiderwijk Reactie infoteur, 24-12-2016
Ik probeer u te volgen. U vrouw/vriendin is lid van een vereniging waar u geen lid van bent. U bent bestuurder van een Haven Commissie, waarschijnlijk geen vereniging maar een stichting of een informele vereniging of een commissie van de vereniging waar uw vriendin lid van is met de bepaling dat ook niet-leden daar deel van kunnen uitmaken. En als het al een vereniging zou zijn is dat een andere vereniging dan waar uw vriendin lid bij is.
Als dit correct is dan is er geen sprake van per volmacht stemmen. Als de Haven Commissie formeel los staat van de vereniging waar uw vrouw/vriendin lid van is dan heeft een royement van u geen relatie met uw vriendin. Kortom, ik ken de relatie van de Haven Commissie en de vereniging waar uw vriendin lid van is niet. Daar zou ik dan meer van moeten weten om daar iets van te kunnen zeggen. Maar als u geroyeerd zou worden is dat in ieder geval geen royement van uw vriendin die dus gewoon haar rechten blijft behouden.

Han van Os, 08-11-2016
Kan een vereniging in het huishoudelijk reglement laten bepalen dat machtigingen om namens een ander lid te stemmen minimaal 24 uur voorafgaand aan de ledenvergadering schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat moeten worden ingeleverd. Dit ter voorkoming van chaotische tijdrovende toestanden die ontstaan als veel leden pas bij het tekenen van de presentielijst de machtiging(en) (max 2) inleveren? Is in dat geval sprake van beperking van het stemrecht?
Bij voorbaat dank voor een reactie. Reactie infoteur, 12-11-2016
Ja, een vereniging kan haar eigen regels stellen zolang die niet in strijd zijn met de wet of redelijkheid en billijkheid. Ik meen dat je een dergelijke regeling zoals door u genoemd niet kunt zien als zijnde een beperking van het stemrecht. Er zijn tal van verenigingen die het stemmen bij volmacht in het geheel niet geregeld hebben en ook dat past prima binnen de wet.

Linus (121 artikelen)
Laatste update: 26-03-2016
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.