Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken

Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken Een bestuur van een vereniging is veel meer dan een voorzitter die de vergadering leidt, een penningmeester die op de centen past en een secretaris welke belast is met het schrijven van de notulen en andere administratieve werkzaamheden. Een bestuur geeft leiding aan de vereniging en is zeker niet ondergeschikt aan de algemene ledenvergadering zoals nog wel eens gedacht wordt. De algemene ledenvergadering zou immers het hoogste orgaan zijn binnen de vereniging, maar dat is toch echt een misvatting. Binnen de vereniging is er sprake van verdeling van bevoegdheden tussen bestuur en de algemene ledenvergadering. De wet legt daarvoor een basis en daarvan kan slechts worden afgeweken (via de statuten) voor zover dat uit de wet blijkt. Ieder orgaan, zowel bestuur als algemene vergadering, heeft eigen taken die door de wet als basis is gegeven en via statuten. Niets hoogste of laagste orgaan, maar gewoon twee organen met ieder eigen bevoegdheden.

Bestuur en dagelijks bestuur

Iedere vereniging kent maar één bestuur welke bevoegd is de in de wet toegekende bevoegdheden uit te oefenen. In de praktijk is er vaak ook sprake van een 'dagelijks bestuur' en een bestuur' waarbij het dagelijks bestuur natuurlijk deel uit moet maken van het bestuur. Met een dagelijks bestuur kan heel goed gewerkt worden. Het dagelijks bestuur werkt dan onder verantwoordelijkheid van het bestuur en het is het bestuur dat verantwoordelijkheid aflegt aan de algemene vergadering. De wet kent geen regeling voor de positie van het dagelijks bestuur en de vereniging kan daarom ook de verhouding bestuur/dagelijks bestuur naar eigen inzicht regelen. Het dagelijks bestuur dient zich wel te verantwoorden aan het bestuur van de vereniging. Het bestuur van de vereniging is voor haar werkzaamheden, zowel van de van het bestuur als die van het dagelijks bestuur verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.

Bevoegdheden en taken van het bestuur

Kerntaak van het bestuur is: het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om een vereniging in stand te houden. De wetgever geeft niet aan wat zo allemaal onder besturen moet worden verstaan. In zijn standaardwerk ‘De vereniging in de praktijk’ definieert mr. F.C. Kollen onder besturen: ”Al wat noodzakelijk is om de vereniging – gelet op haar statutaire doelstelling en maatschappelijke activiteiten – intern en extern goed te laten functioneren.” Natuurlijk zal een bestuur zich waar dat verantwoord is blijven richten op het door de algemene vergadering gewenste beleid en ook de begroting zal voor zover als mogelijk gerespecteerd worden. Maar eveneens is een bestuur niet verplicht zich aan het gewenste beleid en de begroting te houden als het bestuur vanuit de eigen verantwoordelijkheid redenen ziet daarvan af te wijken. Het bestuur en de algemene vergadering verhouden zich niet in een hiërarchische verhouding en daarmee heeft de algemene vergadering ten opzichte van het bestuur ook geen bevoegdheid om opdrachten te geven. De taken en bevoegdheden van het bestuur kunnen echter wel worden beperkt middels de statuten. Die kunnen bepaalde taken en bevoegdheden opdragen aan andere organen.

Beperking bevoegdheden

Algemene vergadering

In principe komen aan de algemene vergadering alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen, aldus artikel 2:40 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Met het aanbrengen van statutaire beperkingen kan de algemene vergadering de machtspositie van het bestuur beperken door zelf taken en bevoegdheden aan zich te houden of bij een ander orgaan neer te leggen. Een opdracht geven aan het bestuur is dan wel niet mogelijk, maar het bestuur is wel gehouden om de statuten na te leven.

Bevoegdheden bestuur niet te beperken

De beperkingen kunnen dus wel ver gaan maar nooit zover dat de door de wet aan het bestuur toegekende taken en bevoegdheden ook worden ontnomen. Alleen artikel 2:44 BW lid 2 geeft een uitzondering, hierin wordt bepaald dat: “Slechts indien dit uit de statuten voortvloeit, is het bestuur bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De statuten kunnen deze bevoegdheid aan beperkingen en voorwaarden binden. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen, tenzij de statuten anders bepalen.”

Bestuur en besluiten

Besluitvorming in het bestuur vindt meestal plaats met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden. Via de statuten of een reglement kan een andere regeling worden getroffen. Zo kan men bijvoorbeeld voor ‘gewichtige’ besluiten opnemen dat bij een dergelijk besluit alle bestuursleden aanwezig moeten zijn. Hier zit een klein risico in dat een bestuurslid om de besluitvorming te blokkeren zich blijft afmelden zolang het gewraakte punt op de agenda staat. Als het bestuur dan toch maar besluit het betreffende agendapunt tot besluitvorming te brengen, dan kan het betreffende weigerachtige bestuurslid op grond van de te betrachten redelijkheid en billijkheid zich niet beroepen op het niet rechtsgeldig zijn van het besluit dat door de overige bestuursleden genomen is.

Onvolledig bestuur

Er zijn meerdere situaties denkbaar dat het bestuur niet voltallig is. Een bestuur is een collectief, maar die collectiviteit heeft als kern dat de aanwezige bestuursleden die op het moment van de vergadering aanwezig zijn gewoon bevoegd zijn te besturen. Er kunnen immers bestuursleden zijn die niet aanwezig zijn. Tevens kan er sprake zijn van een onvolledig bestuur door het feit dat er bestuursvacatures zijn. Ook het feit dat er vacatures zijn doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van het bestuur en ook dan wordt er met een gewone meerderheid besloten. Hier zijn het weer de statuten die een andere regeling kunnen treffen. Vaak treffen we in statuten bepalingen aan waarin het bestuur wordt opgedragen zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien. Het bestuur blijft dan echter bevoegd besluiten te nemen.

Demissionair bestuur

De wet voorziet niet in een demissionair bestuur, maar desalniettemin kan een bestuur natuurlijk verklaren om op de eerstvolgende algemene vergadering af te treden. Het demissionair zijn is een term die we vooral kennen uit het staatsrecht waarbij een kabinet aankondigt ontslag te zullen nemen. Juridisch gezien is een demissionair kabinet gewoon volledig bevoegd en met demissionaire verenigingsbesturen is dat niet anders. Er is gewoon een bestuur dat heeft aangegeven op de eerst volgende vergadering te zullen aftreden. Een demissionair bestuur zal veelal aangeven de lopende zaken te zullen afwikkelen. Dat is inderdaad de meest wijze weg hoewel het natuurlijk kan verschillen wat lopende zaken zijn. Het ontwikkelen van nieuw beleid behoort daar in ieder geval niet toe.
© 2015 - 2024 Linus, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het functioneren van een verenigingHet functioneren van een verenigingEen vereniging is een organisatie waarin wordt samengewerkt om een bepaald doel te bereiken. Dat doel staat omschreven i…
De voorzitter van de verenigingDe voorzitter van de verenigingVrijwel altijd kent elke vereniging een voorzitter. Artikel 2:38 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zegt daarover: "T…
Vertegenwoordiging van de rechtspersoonRechtspersonen kunnen slechts aan het maatschappelijk verkeer deelnemen indien er natuurlijke personen zijn die de recht…
Rechtsvorm: de VerenigingNaast de commerciële (profit) organisaties, zijn er ook non-profitorganisaties, zoals de vereniging. De vereniging stree…

Wat is datingfraude, hoe herken je het en kom je er vanaf?Wat is datingfraude, hoe herken je het en kom je er vanaf?Op geraffineerde wijze bespelen daders van online dating via psychologische trucjes hun slachtoffers om hen geld of goed…
Lid worden van een vereniging, kan dat zomaar?Lid worden van een vereniging, kan dat zomaar?Het lid worden van een vereniging is meer dan een kwestie van aanmelden. In de Grondwet is de vrijheid van vereniging in…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Ton Ebben
  • Mr. F.C. Kollen, De vereniging in de praktijk, 2007
Reacties

Erik, 10-07-2020
Onze penningmeester is officieel op eigen verzoek bij de kvk per 1 juli 2020 uitgeschreven en maakt dus geen onderdeel meer uit van het bestuur van de vereniging. Moet hij dan nog bij de nog te houden ALV later dit jaar verantwoording afleggen voor het boekjaar 2019? Reactie infoteur, 09-08-2020
Nee, dat is de taak van de nieuwe penningmeester.

Ruud, 27-06-2020
Is een verenigingsbestuur (VVE) bevoegd kleine uitgaven van representatieve aard te doen aan de leden bij gebeurtenissen als ernstige ziekte, overlijden, 50/60-jarig huwelijksfeest. De denken valt aan een bloemstukje of 2 flessen wijn of soortgelijk of zijn er wettelijke bepalingen die dat verbieden. Reactie infoteur, 09-08-2020
Nee hoor. Dat behoort tot de beleidsvrijheid van de vereniging.

H. M. den Ouden, 16-06-2020
Onze voorzitter is om privé redenen voortijdig afgetreden. Nu is er een Ad Interim voorzitter tevens bestuurslid.
Als bestuurslid zou hij aftredend zijn en niet herkiesbaar.Deze functie ga ik invullen. Nu geeft hij aan aan te blijven als voorzitter tot de termijn van de afgetreden voorzitter voorbij is. Dus de functie van voorzitter is volgens hem niet vacant omdat hij die positie inneemt Mag hij aan blijven zonder dat de leden hem gekozen hebben als bestuurslid? Reactie infoteur, 09-08-2020
Ingewikkelde kwestie. Ik neem aan dat er een rooster van aftreden is en dat er ook een bepaling is dat wanneer men bij een vacature in de plaats treedt men dan ook in het rooster van in dit geval de voorzitter treedt. Als een dergelijk rooster ontbreekt dan zal sowieso de maximale zittingstermijn gelden. Overigens bevatten de statuten ergens een bepaling over de maximale zittingstermijn van bestuursleden. Deze lijkt mij toch het meest zwaarwegend. Want eerste een periode zitten als bestuurslid, daarna door het vallen van een vacature van voorzitter langer zitten kan zich weer herhalen als secretaris en penningmeester. Dat lijkt mij in strijd met de maximale zittingstermijn.
Overigens zullen de leden altijd de voorzitter moeten kiezen want het kan het niet zo zijn dat je als tussentijds voorzitter zonder gekozen te zijn in het rooster van je voorganger kunt treden.

M. J. van Mourik, 20-04-2020
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal 5 leden. De laatste 2 jaar waren er slechts 4 bestuursleden, niemand te vinden. Het gehele bestuur treedt op de eerstvolgende AV af. Er staat een nieuw bestuur op van 4 leden, geen vijfde te vinden.
Is een statutenwijziging de enige oplossing? bv. "Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden". Ik denk dat er anders een bestuur komt te zitten dat niet de ver. kan vertegenwoordigen, daartoe niet bevoegd is, en derhalve ook niet door de AV kan worden benoemd. Reactie infoteur, 02-06-2020
Ja, dat is een omslachtige methode (en ook kostbare) methode om het probleem op te lossen.

Anoniem, 09-03-2020
Vraag over aftredend en herkiesbaar bestuurslid.

Binnenkort hebben wij een algemene leden vergadering. Een bestuurslid ( Secretaris) is aftredend en herkiesbaar.Het bestuur wil hiervoor niet stemmen, als arrangement geven ze aan dat hiervoor geen opvolger is. Kan dit zo maar, of hebben de leden in het algemene leden vergadering alsnog de keus om te stemmen. In de statuten staat vermeld dat het bestuur minimaal uit 3 personen moet bestaan. Het bestuur bestaat uit 5 personen. Reactie infoteur, 26-03-2020
Ik zie geen enkele reden waarom een aftredend bestuurslid welke herkiesbaar is in welke functie dan ook niet in stemming te brengen. Veelal worden dergelijke kandidaten bij acclamatie herkozen. Dat is een vorm van bevestiging waarbij de vergadering te kennen geeft, bijvoorbeeld via een applaus, dat men met de herbenoeming akkoord gaat. Het bestuur kan ook voorstellen een dergelijke kandidaat bij acclamatie te benoemen. Als een lid of meerdere leden echter stemming verlangen, dan zal men hier gehoor aan moeten geven.

Piet van der Voort, 27-02-2020
Ik heb twee vragen. 1e. Ik ben lid van een vereniging van verzamelaars. Het bestuur is halverwege 2019 in z’n geheel afgetreden. De voorzitter en de penningmeester hebben daarbij besloten tijdelijk te blijven besturen met het doel een Bijzondere ledenvergadering te houden om daar een nieuw bestuur te kiezen. De kandidaten begrepen en schrijven in hun motivatiebrief dat ze een bestuur vormen tot de ALV. Daar verklaarden ze dat ze bestuur blijven, zonder af te treden en de ALV een nieuw bestuur te laten kiezen. (Eigenlijk werd er niet over gesproken en stond er ook niets over in de agenda van de vergadering!). Heeft de vereniging nu nog een wettig bestuur?
2e. Dit “interim”bestuur heeft twee schorsingen opgeheven van leden, zonder de ALV te raadplegen. De statuten zouden “verouderd” zijn?!. Zonder aan te geven wat er dan verouderd is. Een advocaat had hun dat verteld! Had dit niet voorAf allemaal aan de leden moeten worden gemeld, en gaat het hierbij dan niet over een wijziging in de statuten? Kan dat zo maar meegedeeld worden. De eerste vraag of er nog een rechtsgeldig bestuur zit is ook belangrijk tav alle andere genomen besluiten!
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 26-03-2020
1. Nee, het is een interim-bestuur, enkele bestuursleden blijven in functie om een ALV voor te bereiden om een nieuw bestuur te kiezen en de lopende zaken af te handelen. Dit hebben ze niet gedaan en dat is geen goede zaak. Zonder twijfel staat in de statuten dat ook een bepaald aantal leden een ALV bijeen kunnen oproepen na eerst gevraagd te hebben aan het interim-bestuur een vergadering uit te schrijven. Weigert het bestuur dan kan men deze met het voorgeschreven aantal leden zelf een ALV uitschrijven waarbij de verkiezing van een nieuw bestuur op de agenda staat.
2. Als het interim-bestuur schorsingen opheft dan zijn twee vragen van belang. Waar ligt vast dat het bestuur bevoegd is om schorsingen op te heffen en ten tweede valt het opheffen van schorsingen wel onder de noemer van 'het afdoen' van lopende zaken? Bij dit laatste heb ik wel mijn vragen.

Hanneke Heydenrijk, 11-02-2020
Ik heb een vraag over het voorkomen van belangenverstrengeling van bestuursleden die aan twee besturen deelnemen.

Wij zijn een onlangs gekozen bestuur van een bestaande organisatie die nu als vereniging verder gaat. Een deel van het oude bestuur zit nu in het nieuwe bestuur van onze vereniging. Twee van deze leden zijn ook bestuurslid van een andere coöperatie. In beide gevallen vertegenwoordigen de organisaties (een deel van) het dorp. De nieuwe bestuursleden echter willen zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van het andere bestuur.

Als de twee "dubbele" bestuursleden een aanvraag van hun organisatie gesteund zouden willen hebben door onze vereniging, kunnen ze dan wel of niet meedoen aan de stemming over de aanvraag? Hoe garanderen we onze leden dat er geen belangenverstrengeling in het spel is? Reactie infoteur, 09-06-2020
Als er organisaties zijn die een vereniging oprichten kan men in de statuten (bij een informele vereniging) of bij reglement (bij een informele vereniging) dat lidmaatschap als bestuurslid van andere genoemde verenigingen strijdig zijn met het lidmaatschap van de vereniging. Als dit niet is uitgesloten dan verzet zich niets tegen tegen een bestuurfunctie.

Gabriele de Koning, 10-01-2020
De voormalige voorzitter van het bestuur (nog wel lid van de vereniging, maar geen bestuurslid) heeft achter de rug van het nieuwe en in het handelsregister ingeschreven bestuur in een hotel een feest "uit naam" van de vereniging georganiseerd. Dat deed ze de jaren daaarvoor ook, dus het hotel rook geen onraad. Toen het bestuur hiervan hoorde had zij al bestellingen geplaatst. Het hotel wil nu van het nieuwe bestuur een rekening voor het huren van meubels betaald hebben en dreigt met incassobureaus. Terwijl wij van niets wisten en geen opdrachten hebben gegeven. Moet het nieuwe bestuur die factuur betalen? Wij vinden dat mevrouw dat zelf moet doen. Reactie infoteur, 01-03-2020
Ik ben misschien niet op de hoogte van alle feiten, maar het handelen van de voormalig voorzitter lijkt mij niet rechtmatig. Als een lid van de vereniging zomaar voor de vereniging een feest organiseert buiten het bestuur om, dan lijkt mij dat de kosten voor rekening van de oud voorzitter moeten komen.

Anoniem, 24-12-2019
Als een bestuurslid aangeeft af te willen treden, is het dan zo dat een nieuw bestuurslid te allen tijde gekozen moet worden door de algemene leden vergadering? Ook als er bijvoorbeeld maar één persoon reageert op de vacature? Reactie infoteur, 01-03-2020
Ja, als in de statuten dan wel huishoudelijk reglement vast ligt dat bestuursleden door de algemene vergadering gekozen worden, dan is dat een feit waaraan de vereniging zich te houden heeft.

Mara Hesselveld, 14-11-2019
Een Oud-Voorzitter van een winkeliersvereniging klapt op een besloten groep op Facebook uit de school over leden en hun onderlinge (al dan niet geheime) vetes en hun financiële gedrag tijdens zijn voorzitterschap, kennelijk uit rancune. In zijn berichten geeft hij nog alle(rlei) stukken onder zich te hebben.Wat kan hiertegen worden gedaan? Reactie infoteur, 17-11-2019
Ja, dat zijn vervelende problemen. Ik neem aan dat de oud-voorzitter nog lid is van de vereniging en zou de algemene ledenvergadering kunnen besluiten een dergelijk lid te royeren. Dit zal moeten volgens de regels van de statuten en huishoudelijk reglement. Daar zullen zeker regels voor zijn opgenomen. De stukken waar de voorzitter nog over beschikt zijn een ander probleem. Ik weet niet of deze een vertrouwelijk karakter hebben. De oud-voorzitter heeft deze natuurlijk maar als ze een vertrouwelijk karakter hebben zal hij ze vertrouwelijk moeten houden. Als hij dat niet doet dan kan dat een extra reden zijn om hem te royeren. Er moet goed worden afgewogen of er wel sprake is van van een zodanig gedrag dat er sprake is van het zware middel van royement.

Marco, 05-11-2019
Na een bestuurscrisis hebben 2 van de 3 bestuursleden in het voorjaar aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn. De crisis bleef, voorzitster wilde documenten en gegevens waarover zij alleen beschikte niet afgeven etc. Zij is uiteindelijk wel uitgenodigd voor de ALV na de zomer waar zij niet is verschenen en ook de stukken weer niet zijn afgegeven. Tijdens de ALV is vervolgens een nieuw bestuur gekozen. Niet alle leden waren aanwezig of hebben gestemd. Wel is unaniem gekozen door de wel aanwezige leden. Het nieuwe bestuur is aangemeld bij de kvk. Nu heeft de oude voorzitster hier bezwaar tegen gemaakt omdat de benoeming volgens haar niet volgens de regels is gegaan en zij hier niets vanaf geweten zou hebben. Terwijl zij al die tijd heeft tegengewerkt en nergens meer op heeft willen reageren. Ook geeft zij in het bezwaar aan het oude overgebleven bestuurslid uit haar functie te ontheffen (alsof dat wel volgens de regels zou zijn op deze manier). Wat is wijsheid? Reactie infoteur, 11-11-2019
Eerst even nagaan hoe sterk de vereniging staat. Zijn de procedures rond de verkiezing van een nieuw bestuur correct verlopen. Is de uitnodiging voor de verkiezing van het bestuur correct verlopen. De uitnodiging tijdig verzonden en de bestuursverkiezing aangekondigd. Is de stemming correct verlopen, waren er voldoende leden aanwezig om te kunnen stemmen, enzovoort. Als dit allemaal klopt, en dan vooral voor wat de statuten voorschrijven, is er niets aan de hand. Dan zit er gewoon een rechtsgeldig bestuur. Overigens speelt dit alleen maar als de kwestie aan een rechter wordt voorgelegd. Dan de documenten. Zijn dit documenten waarvan de vereniging de eigenaar is of hebben de documenten het karakter van eigendom van de oud-voorzitter? Documenten van de vereniging behoren de vereniging toe. Blijft de voorzitter weigeren dan kan de vereniging via de rechter proberen de teruggave af te dwingen. Veel gedoe en financieel ook kostbaar.

Frank, 01-11-2019
Onze vereniging heeft 5 bestuursleden:
de voorzitter
de secretaris
de penningmeester
2 bestuursleden.

nu is mijn vraag een van de bestuursleden heeft 5 functies in dit bestuur waarvan hij dan ook nog eens de ondervoorzitter is
kan dit wel?
naar mijn mening heeft hij teveel macht in onze vereniging. Reactie infoteur, 03-11-2019
Formeel kent uw vereniging drie functies en voorzitter, secretaris en penningmeester. Vijf functies zijn dus niet mogelijk. Waarschijnlijk bedoeld u dat er een bestuurslid is die diverse taken op zich neemt. Dat zijn dan taken die binnen een vereniging of binnen het bestuur verdeeld worden. Dit is geen stapeling van bestuursfuncties waarbij iemand zowel de voorzitter, secretaris of penningmeester is.

Trudie Kramer, 02-10-2019
Ik vraag mij het volgende af:
om diverse redenen waaronder gezondheidsredenen wil ik mijn bestuursfunctie van een vrijwilligersvereniging voor een jaar neerleggen. Echter heeft de rest van het bestuur unaniem besloten deze termijn niet billijk te vinden.
Mogen zij dit bepalen? Reactie infoteur, 03-11-2019
Volgens mij bent u altijd vrij om uw bestuursfunctie neer te leggen. Als u uw bestuursfunctie neerlegt dan dient u echter bij terugkomst wel weer gekozen worden door de ledenvergadering.

Marco, 26-09-2019
De voorzitter van onze vereniging is na 2 jaar afgetreden met een redelijk slap excuus. In de 2 jaar dat hij/zij in dienst was, heeft hij/zij veel dure managementcursussen gevolgt, op kosten van de vereniging (lees: ledengelden). Kennis én investeringen gaan nu verloren. Is het onder verenigingen gebruikelijk voor het bestuur, dat er een clausule wordt opgenomen m.b.t. een tegenprestatie voor het volgen van dure management cursussen? Bijv. dat een bestuurder wordt verplicht om als tegenprestatie een x-aantal jaar voor de vereniging hulpzaam te zijn als adviseur of wat voor hoedanigheid dan ook (ook na aftreden dus)? Reactie infoteur, 03-11-2019
Iedere vereniging kan voor zichzelf regels maken die men zinvol vindt. Zo kan men bijvoorbeeld in uw voorbeeld vooraf vastleggen dat wanneer een bestuurder (dure) cursussen volgt de bestuurder minimaal 24 maanden na het afsluiten van de cursus in functie blijft. Bij iedere maand eerder vertrek dient dan voor iedere maand 1/24 deel van het cursusgeld te worden terugbetaald. Daarbij moet wel de redelijkheid en billijkheid in acht worden genomen. Bij vertrek vanwege verlies van de bestuursfunctie, ziekte of verhuizing e.d. kan men deze verplichting laten vervallen.

Van den Tol, 29-06-2019
Mijn moeder zit in het bestuur van een woningscommisie. Nu worden er beslissingen genomen zonder alle bestuursleden te raadplegen. Nu worden de beslissingen die door 2 man zijn genomen zonder voor overleg in de vergadering medegedeeld. Moet het niet zo zijn dat elke beslissing unaniem moet zijn? Reactie infoteur, 19-08-2019
Waarschijnlijk zit uw moeder in een bewonerscommissie van een woningcorporatie, dat kan ik zo niet zien. Deze beschikken waarschijnlijk over statuten en/of reglementen. Deze geven duidelijkheid over wie en hoe beslissingen mogen worden genomen. Bijna altijd een meerderheid van stemmen, dus de helft plus een. Bij ingrijpende besluiten, bijvoorbeeld bij het wijzigen van de statuten, is veelal een verzwaarde meerderheid vereist van bijvoorbeeld 2/3 van de stemmen.
Binnen een dagelijks bestuur kan het ook zo zijn dat bepaalde besluiten kunnen worden overgelaten aan het dagelijks bestuur, veelal de voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit moet dan echter wel zijn vastgelegd in de statuten, reglement of in een vergaderbesluit van de algemene vergadering

Denktank, 22-06-2019
Goeden dag,
Binnen onze vereniging zijn een aantal leden die hoe dan ook het bestuur in een kwaad daglicht willen stellen… zij pakken zelf terug op futiliteiten qua uitgaven van 5 jaar terug waar eerder door de kascommissie al decharge werd verleend. Het bestuur en onze vastgoedbeheerder worden hierdoor geconfronteerd met irritante tijdrovende vragen… terwijl alles op het internet portaal staat van onze vastgoedbeheerder. Mogen wij dergelijke irritante vragen“ weigeren” te beantwoorden want na een antwoord komt er steeds weer een andere irritante vraag puur om het bestuur te jennen.

Dank alvast voor uw tijd in deze! Reactie infoteur, 07-07-2019
Persoonlijk zou ik de weg kiezen door te verwijzen waar het antwoord op de vraag te vinden is zonder zelf het antwoord te geven. En bij een verleende decharge kwestie te benadrukken dat er decharge is verleend en dat dit dus niet meer aan de orde is. Dit is dus wel antwoorden zonder een antwoord te geven.

Marinus, 22-05-2019
Op een AVL heeft de penningmeester zich plotseling kandidaat gesteld als voorzitter, mag de functie penningmeester en voorzitter daar 1 pers tijdelijk ( 6 mnd ) gedaan worden?
Moet er echt hoofdelijk gestemd worden voor een nieuwe voorzitter of is het, er komt geen tegen gas op de AVL dus jij bent de nieuwe voorzitter? Reactie infoteur, 07-07-2019
De statuten geven veelal antwoord op deze vragen. In artikel 2:37 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek zegt de wetgever: Tenzij de statuten anders bepalen wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
In beginsel kunnen de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester niet worden gecombineerd omdat de wet dat in beginsel niet toestaat. Artikel 2:37 lid 7 zegt: Tenzij de statuten anders bepalen, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Dus de statuten geven hierop het antwoord.

J. Oonk, 10-05-2019
De functie van de voorzitter volgens onze statuten: voorzitter wordt door de ALV benoemd. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt toe aan het bestuur en aan de voorzitter. In het uittreksel KvK is vermeld dat de voorzitter alleen/zelfstandig bevoegd is, terwijl de overige bestuursleden "gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders) zijn.
Is dit een noodzakelijke constructie? Zo ja, waarom? Reactie infoteur, 18-05-2019
Is geen noodzakelijke constructie er zijn allerlei varianten mogelijk. Er is bij de oprichting voor deze constructie gekozen en ik weet natuurlijk niet welke overwegingen aan deze keuze ten grondslag heeft gelegen,

Anoniem, 26-03-2019
Het zevenkoppige bestuur van onze vereniging is en masse afgetreden. Dit is gebeurd tijdens een algemene ledenvergadering.
Op dit moment is de vereniging dus stuurloos, terwijl er wel diverse activiteiten op korte termijn, geregeld moeten worden.
De statuten en het huishoudelijk reglement bieden geen soelaas. Wie kan, mag, of moet in actie komen?
Moet iemand en zo ja wie, een nieuwe ledenvergadering uitschrijven? Wie zit die dan voor? Reactie infoteur, 26-03-2019
Door het stuurloos achterlaten van de vereniging bieden statuten en huishoudelijk reglement ook niet echt soelaas. Er staat beslist ergens dat een of meer leden om een alv kunnen verzoeken en als het bestuur hier geen gevolg aan geeft men zelf een vergadering uit kan schrijven. Dit is de meest aangewezen weg. Je zou de (oud) secretaris kunnen verzoeken de uitnodiging te verzenden. Deze beschikt immers over de adressen. De initiatiefnemer kan de rol van de gespreksleider op zich nemen en op de agenda dient als bespreekpunt te staan het voorzien in een voorlopig bestuur. Dit voorlopige bestuur kan wat later op een ordentelijke wijze zoals voorgeschreven in statuten en huishoudelijk reglement zorgdragen dat er een nieuw bestuur wordt gekozen.

Rita Renkema, 13-03-2019
In de algemene ledenvergadering van onze vereniging is door het bestuur een voorstel ingediend wat, met veel discussie, aan de AV (de leden) is voorgelegd ter stemming. Bij de stemming deden de bestuursleden mee met het argument: "wij zijn ook leden". Door deze deelname van bestuursleden aan de stemming viel de stemming gunstig uit voor het voorstel.
Mijn vraag: is dit correct? Kunnen bestuursleden tijdens de AV de rol innemen als individueel lid van de vereniging om te gaan stemmen op bestuursvoorstellen?
Ik kan alleen vinden dat er een verdeling in taken en bevoegdheden zit tussen AV en bestuur, maar kan niet specifiek iets vinden over het stemrecht als bestuurslid bij een AV.
Vraag: Was deze stemming correct? Reactie infoteur, 15-03-2019
Bestuursleden zijn in de regel ook leden van de vereniging. Daarom hebben bestuursleden ook stemrecht. Er zijn situaties, bijvoorbeeld in verenigingen met een afdelingsstructuur, waarbij het bestuur een vergadering heeft met de ledenraad van vertegenwoordigers van de afdelingen, waarbij de ledenraad zelfstandig besluiten nemen waarbij het hoofdbestuur geen stemrecht heeft. Maar in 99% van de verenigingen heeft het bestuur gewoon stemrecht,

Marc van de Grift, 18-02-2019
In onze verenigingsstatuten staat dat voorzitter en secretaris nimmer tegelijk aftreden. Nu wil de secretaris tussentijds aftreden en willen we een nieuwe secretaria benoemen. De voorzitter is echter volgens rooster ook aftredend, maar is wel herkiesbaar. Is dit een probleem, of kunnen we de bestuursleden in dezelfde ALV na elkaar kiezen zodat ze feitelijk niet tegelijk aftreden. Reactie infoteur, 19-02-2019
Ja, hoe je het ook wendt of keert, ze treden beiden gelijktijdig af. Ik neem aan dat er sprake is van een rooster van aftreden waarbij de nieuwe secretaris in het rooster van de oude secretaris treedt en dit probleem zich niet over enkele jaren weer zal herhalen. Om nu over een paar weken wederom een vergadering uit te schrijven waarbij de oude secretaris af zal treden en de vergadering een nieuwe secretaris benoemd, is ook zo'n circus.

Als de ledenvergadering er geen problemen mee heeft zou ik het praktisch oplossen en de voorzitter herbenoemen en een nieuwe secretaris kiezen.

Simone, 12-02-2019
In de statuten van onze vereniging staat dat een aankomend bestuurslid, als deze tussentijds gekozen wordt, de termijn inneemt van het aftredende bestuurslid. Bedoeling is die persoon dan wel twee volle termijnen verkiesbaar te stellen na deze 'invul'-termijn. Hoe kunnen we dat in de nieuwe statuten het best verwoorden? Reactie infoteur, 15-02-2019
De duur waarvoor een bestuurslid wordt benoemd, legt feitelijk ook het moment van aftreden vast. Als dat bijvoorbeeld een termijn is van drie jaar met de mogelijkheid van een benoeming van nog eens drie jaar, dan kan zich de mogelijkheid voordoen dat een bestuurslid wordt benoemd maar via een opgesteld rooster van aftreden dit nieuwe bestuurslid treedt in het rooster van zijn voorganger die nog maar een jaar zitting had. Beter is het om niet in de statuten op ter nemen dat het bestuur een rooster van aftreden maakt. Als men volstaat met de bepaling dat een bestuurslid maximaal tweemaal voor drie jaar benoemd wordt doet zich dit probleem niet voor. Dit voorkomt ook dat er een groot aantal bestuursleden gelijktijdig aftreden. De continuïteit van de vereniging is met die afspraak gediend.

Alwin Rietberg, 13-01-2019
Onze voorzitter is aftredend en herkiesbaar. Tijdens de ALV word dit punt niet besproken. Mijn vraag aan de secretaris was kan dit zo maar. Zijn antwoord is, doordat er geen kandidaten waren wordt de voorzitter automatisch herkozen
is dit normaal? Reactie infoteur, 16-01-2019
Nee, normaal gesproken zou de ALV de herbenoeming moeten bevestigen.

Nanc, 19-11-2018
Mag een bestuur, het logo van een vereniging zonder inlichtingen, cq toestemming van de leden veranderen. Reactie infoteur, 20-11-2018
Een bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging, Dat wil zeggen dat een bestuur alles moet doen wat noodzakelijk is om de vereniging – gelet op haar statutaire doelstelling en maatschappelijke activiteiten – intern en extern goed te laten functioneren.
Als een bestuur van opvatting is dat een nieuw loge daarvoor belangrijk is vanwege de uitstraling van de vereniging of welk ander argument dan ook, om het logo te wijzigen, dan kan dat zonder een besluit van de leden. Omdat sommige symbolen gevoelig kunnen liggen is het misschien verstandig dat vooraf met de leden te delen, maar noodzakelijk lijkt mij dat niet. Alleen als een dergelijke bepaling in de statuten of huishoudelijk reglement zou staan dan moet men naar de leden. Dit lijkt mij niet waarschijnlijk en daarom lijkt het mij dat dit zonder een besluit van de leden is toegestaan.

Bernard, 11-11-2018
Ik ben voorzitter van een VvE met 136 leden(appartementsrechten). Een 3-tal leden veroorzaken al jaren onrust binnen de vereniging.Het is zelf al een keer voorgekomen dat door deze 3 leden het volledige bestuur tijdens een ALV afgetreden is, maar door het vertrouwen van de overige leden weer in functie is gebleven.
Nu de suggestieve, met laster beladen en beledigende opmerking via mail berichten aan het adres van het bestuur de grens van fatsoen heeft bereikt, zou ik graag antwoord willen hebben op de vraag:
Op welke wijze kunnen wij deze heren de mond snoeren en/of de toegang tijdens een ALV weigeren.
Ik verneem graag uw reactie.
Met vriendelijke groet, Bernard Reactie infoteur, 20-11-2018
Ja, in een VvE zijn de appartement eigenaren lid en dat lidmaatschap is verbonden aan het bezitten van een appartement. Het lidmaatschap opzeggen lijkt mij niet eenvoudig. Als er echter sprake is van laster en belediging dan is aangifte bij de politie volgens mij de meest aangewezen weg.
Daarnaast kan men in een rechtszaak misschien ook wel eisen dat deze heren geen toegang meer hebben tot een ALV. Ook dat zal niet eenvoudig zijn. Daarvoor moet u zich laten bijstaan/adviseren door een jurist.

R. Rombouts, 29-08-2018
Ik wil graag de volgende casus aan u voorleggen.
Binnen het Algemeen Bestuur van onze vereniging is er een crisis ontstaan rond het (onvolledig bezette) interim Dagelijks Bestuur. De meerderheid van de leden (6 personen) van het Algemeen Bestuur heeft nu een plan van aanpak geschreven en gepresenteerd om de zaak weer vlot te trekken en de vereniging weer bestuurbaar te maken. Echter dit plan stuit op weerstand bij de minderheid (4 bestuursleden, nl. de twee huidige interim-DB-leden, (die overigens claimen geen interim te zijn maar statutair benoemd door het AB) en 2 andere AB- leden. Hun argument tegen het plan van aanpak is dat dit contra-statutair zou zijn omdat daarin niet het traditionele 'trio' voorzitter-secretaris ( reeds lang een vacature)-penningmeester model wordt aangehouden maar in plaats daarvan een vijfkoppig team (onder wie óók beide interim DB leden) die de drie DB-functies voorlopig gezamenlijk gaan vervullen. De tegenstanders van het plan van aanpak stellen dat er volgens de wet geen sprake is van een legitiem bestuur als de vorm / invulling van het DB afwijkt van de huidige statuten. Maar vernieuwing is nodig en de statuten zullen - als dit de goede vorm blijkt te zijn - in die zin worden aangepast.

Vraag:
Mag vanuit de door u beschreven verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (tijdelijk) worden afgeweken van wat er in de statuten staat? Reactie infoteur, 31-08-2018
Interimbestuurders. Ik ga er vanuit dat deze door de algemene vergadering gekozen zijn. Als men heeft aangegeven dit maar tijdelijk te willen doen of heeft aangegeven niet aan te blijven dan mag je dat interim noemen, heeft dat verder geen gevolgen. De wet kent alleen maar bestuurders. Als is vastgelegd hoe het dagelijks bestuur moet zijn samengesteld dan is dat het uitgangspunt. Waarschijnlijk staat er dan ook in de statuten dan ook een bepaling hoe moet worden gehandeld bij een bepaald aantal vacatures bij bestuur. Is die bepaling er dan moet volgens deze bepaling worden gehandeld. Als er wordt afgeweken van de statuten, wat bij verenigingen niet zelden voorkomt, dan kan dat formeel natuurlijk niet, maar het is vaak wel een weg naar een oplossing.
Leden kunnen altijd een ledenvergadering bijeenroepen als zij dat nodig vinden. Een dergelijke bepaling over de wijze waarop is altijd in de statuten opgenomen.

Robert, 30-07-2018
Goedemiddag, ik heb een paar vragen omtrent bovenstaand artikel:
Is het mogelijk dat ik dit artikel binnen onze vereniging circuleer aan de leden zodat men duidelijk krijgt hoe de verhouding tussen bestuur en ALV ligt? Er zijn namelijk leden die totaal niet accepteren dat het bestuur een beleid voert en vinden dat alle beleid eerst ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de ALV alvorens het in gaat… dat is teven mijn 2e vraag… klopt dit wat die leden zeggen want uit bovenstaande meen ik iets anders te lezen?
Door slechte verhouding met een paar leden die alles wat het bestuur doet ter discussie stelt heeft het huidige bestuur aangekondigd 'met onmiddellijke ingang op te stappen'. Daarmee is het bestuur natuurlijk niet van zijn verantwoordelijkheid af en stelt nu dat het demissionair is totdat er een ALV is waar dan gestemd kan worden door de leden hoe nu verder (die ALV komt er over een maand). Demissionair betekent in de ogen van dit bestuur dat ze nog steeds dezelfde bevoegdheden hebben als 'normaal' bestuur… klopt dat of is het bestuur en dus de vereniging nu stuurloos?
Dank u wel voor uw reactie. Reactie infoteur, 25-08-2018
Geen probleem om dit artikel aan de leden ter beschikking te stellen. De bevoegdheden van de leden aan in de statuten zoals bijvoorbeeld net vaststellen van de begroting en het goedkeuren van de jaarrekening. Misschien nog en aantal andere bevoegdheden, maar die staan in de statuten.
Een vereniging zonder bestuur is feitelijk niet mogelijk. Een demissionair bestuur is nog steeds een bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Om in deze status echt nieuw beleid voor te stellen ligt echter niet voor de hand. Dat kan beter overgelaten worden aan een nieuw te kiezen bestuur.

Jacco, 01-07-2018
Goedendag,

Bij onze voetbalvereniging is het db compleet vertrokken en dat zijn nu dus allemaal vacatures.
Nu is er heeft de vz van de jeugdcommissie, geen db lid wel bestuurslid, het voortouw genomen en een ALV uitgeroepen.
Wordt er nu voor die ALV iemand gekozen die de vergadering gaat leiden of kan dat de bovenstaande persoon zijn.
Als er kandidaten zich voor een bestuursfunctie hebben aangemeld, moeten die vooraf kenbaar worden gemaakt?

Ik hoor graag uw reactie.

Jacco Reactie infoteur, 24-07-2018
Leden mogen een ALV uitroepen als het bestuur geen gevolg geeft aan een dergelijk verzoek. Aangezien er geen bestuur meer is, is het prima als iemand het voortouw neemt. De verzoeker kan de vergadering gewoon voorzitten. Er moet naast de oproep van de vergadering ook een agenda zijn, dat kan het vormen van een nieuw bestuur zijn. Formeel zal het waarschijnlijk volgens de statuten zo zijn dat kandidaten voor het bestuur vooraf bekend moeten worden gemaakt. Gezien de situatie in uw vereniging kan het zijn dat men tijdens de ALV een voorlopig bestuur kiest. Het is dan raadzaam om dit tijdens de eerst komende vergadering dit te laten bevestigen.

Fokke, 25-06-2018
Is het bestuur van een (ras) vereniging bevoegd om voordelen welke uit een
lidmaatschap voortvloeien te gaan belasten met voorwaarden?
(deze voorwaarden zijn niet besproken en goedgekeurd in
en door de ALV) Reactie infoteur, 25-08-2018
Dat het bestuur dit doet zou best wel eens tot haar bevoegdheden kunnen worden gerekend.
Als de statuten deze bevoegdheid niet op de een of andere manier bij de leden hebben gelegd dan kan het heel goed een bevoegdheid zijn van het bestuur die belast is met het besturen van de vereniging.

Dennis, 24-06-2018
Ons bestuur van de lokale voetbalvereniging bestaat momenteel uit 7 personen en men wil hier 8 van maken. Hoe zit dit met dan met stemmen. Als het bestuur een besluit neemt en er zijn evenveel voor als tegen stemmers?

Dan heb ik nog een vraag het bestuur telt dus nu 7 personen maar er staan er een aantal niet geregistreerd als bestuurs lid bij de KVK zijn dan genomen besluiten door dit bestuur rechtsgeldig? Reactie infoteur, 25-08-2018
Het is geen enkel probleem dat het bestuur uit een even aantal bestaat. Besluiten moeten worden genomen met een meerderheid van stemmen. Het niet bijhouden van de administratie bij de KvK is slordig, maar het blijft gewoon een verenigingsbestuur. Het zou bij sommige besluiten problemen op kunnen leveren zoals bij het aanvaarden van een erfenis of bij het verwerven van registergoederen. Dat zal niet vaak het geval zijn.

Anoniem, 17-06-2018
Kan een bestuur vooruitlopend op de ALV een nieuw contributietarief vaststellen voor een nieuwe vorm van lidmaatschap, dus GEEN verhoging van de huidige contributie, of is daarvoor het extra uitschrijven van een ALV noodzakelijk. Reactie infoteur, 18-06-2018
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en dient te doen wat noodzakelijk is om de vereniging goed te laten functioneren en wel door het nemen van besluiten en het uitvoeren van die besluiten. Als dergelijke besluiten niet strijdig zijn met de statuten mag een bestuur besluiten nemen die in het belang van de vereniging worden geacht.

Anoniem, 28-05-2018
Mag een Dagelijks Bestuur van een sportvereniging bestaande uit een Interim Voorzitter (nog een paar dagen in functie voor zijn/haar aftreden), Secretaris en Penningmeester besluiten het lopende x-jarig contract (loopt over een paar maanden af) van een succesvolle hoofdtrainer niet te verlengen en deze positie vacant te stellen? Reactie infoteur, 03-06-2018
Het is van belang welke bevoegdheden toekomen aan het algemeen en dagelijks bestuur. Behoren dergelijke bevoegdheden toe aan het dagelijks bestuur dan valt daarop niet veel op af te dingen. Wel kan de algemene vergadering het dagelijks bestuur ter verantwoording roepen over hun besluiten. Zou het algemeen bestuur de bevoegdheden hebben over het aangaan van contracten met een trainer dan is het dagelijks bestuur buiten het boekje gegaan.

Marjolein, 18-05-2018
Het bestuur van onze sportvereniging is de afgelopen jaren niet tot nauwelijks bereikbaar. Ledenvergadering wordt niet uitgeschreven (wel wordt er al meer dan een jaar beloofd dat het snel zal gebeuren). Wat kunnen de leden doen? Reactie infoteur, 20-05-2018
Ook leden kunnen een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. De wet stelt hierbij wel als voorwaarde dat de leden eerst een schriftelijk verzoek bij het bestuur moeten indienen voor een algemene vergadering. Voldoet het bestuur niet aan dit verzoek door binnen vier weken een vergadering uit te schrijven, dan kunnen de verzoekende leden zelf tot het uitschrijven van een vergadering overgaan.
Vaak is een aantal leden vereist die het verzoek moeten ondertekenen, daarvoor moet u de statuten (en eventueel het huishoudelijk reglement) raadplegen.

Hogeweg A. J., 07-03-2018
Kan een bestuurslid twee functie's uitoefenen? te weten voorzitter en secretaris. Reactie infoteur, 08-03-2018
Artikel 2:37 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek luidt: "7. Tenzij de statuten anders bepalen, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan."
Artikel 2:38 lid 2 BW wijst ook in de richting dat een combinatie niet mogelijk is: "2. Tenzij de statuten anders bepalen, treden de voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers, als zodanig ook op bij de algemene vergadering." Op grond van dit laatste artikel is het mogelijk dat de secretaris ook de functie van penningmeester vervult. Omdat de ficties in de wet gescheiden zijn zal de combinatie secretaris/penningmeester statutair moeten worden geregeld of in de huidige statuten moet al zijn opgenomen dat het bestuur bevoegd is deze functies te combineren.

C. van der Ende, 01-03-2018
In hoeverre is het toegestaan of (niet)wenselijk om in een bestuur van 3 personen, 2 bestuursleden uit hetzelfde gezin, b.v. man en vrouw, te hebben? Reactie infoteur, 01-03-2018
Of een dergelijke samenstelling van het bestuur is toegestaan hangt af van de statuten en reglementen. Als in deze documenten geen belemmeringen voor familieleden zijn opgenomen dan is dat toegestaan. Over de wenselijkheid kan men natuurlijk verschillend denken. Veel hangt dan af van de aard van de vereniging en ook de verhouding in het bestuur. In een bestuur van bijvoorbeeld zeven leden ligt dat weer anders dan in een bestuur van drie leden. Maar bepalend zijn de statuten en reglementen. Ook de wetgever heeft geen beperkingen gesteld voor familieleden binnen een bestuur.

Postma, 22-02-2018
Moet een bestuur bestaan uit een even of oneven aantal of kan het alle twee? Reactie infoteur, 23-02-2018
Kan alle twee!

Toon, 29-11-2017
Een huurdersbelangenvereniging bestond eerst uit een voltallig bestuur waar uit eindelijk maar 2 mensen van over bleven, De Voorzitter en secretaris.
Nu zijn er fusie besprekingen geweest en deze 2 hebben geen achterban raadpleging gehouden ( men heeft een mandaat ) zegt men. De statuten zeggen dat bij minder als 3 bestuursleden hun bevoegdheden behouden en ze binnen een redelijke termijn in de vacature, s moeten voor zien.
Nu is mijn vraag?
Wat is een redelijke termijn?
Mag een bestuurtje zulke grote beslissingen nemen?
Kan een bestuur wat bestaat uit 2 mensen zulke grote ingrijpende beslissingen nemen zo
Hij heeft een ALV georganiseerd achteraf waar in lang niet alle leden waren uitgenodigd (vermoeden wij) Reactie infoteur, 08-12-2017
Het is niet precies aan te geven wat een redelijke termijn is. In ieder geval mag er geen sprake zijn van een onredelijke vertraging. Een bestuur mag wel een fusie voorbereiden zeker als daar als oplossing voor het bestaande bestuursprobleem over gesproken is. Het is echter aan de ledenvergadering om daar een definitief besluit over te nemen.

Chris Poen, 15-11-2017
Hallo,
Onze vereniging (honden vereniging) bestaat al 27 jaar. De laatste jaren werd getracht om opvolgers voor het bestuur te vinden, helaas is dat niet gelukt. Ook is de vereniging inactief geworden. Er worden geen activiteiten meer georganiseerd en ook zijn er amper nog actieve leden. Het huidige bestuur heeft hierbij geen reden meer om de vereniging nog draaiende te houden. Er zal een ALV worden uitgeschreven waarin het bestuur de leden vraagt akkoord te gaan met de ontbinding van de vereniging. Zijn er verder nog dingen waar het bestuur nog rekening dient mee te houden? Reactie infoteur, 26-11-2017
Na een besluit tot opheffing van de vereniging dient het bestuur of een vereffenaar verplicht om 'in liquidatie' achter de naam te zetten. De vereffenaar, vaak gewoon het bestuur,
zorgt dat de schulden worden voldaan. Als er sprake is van een overschot wordt er rekening en verantwoording afgelegd en stelt men een plan op voor de verdeling conform de eventuele bepalingen uit de statuten. De rekening en verantwoording worden minimaal twee weken ter inzage gelegd bij de Kamer van Koophandel. Deze ter inzagelegging dient ook in een regionaal blad te worden gepubliceerd. Een eventueel batig saldo dient overeenkomstig de bepalingen in de statuten te worden besteed. Dat kan een goed doel zijn of een door het bestuur aan te wijzen doel of verdeling over de leden. Hier is voldoende op internet over te vinden. Ik moet de reactie kort houden omdat ik maar beperkte ruimte heb om te reageren.

Jan Ravesteijn, 25-04-2017
Goede dag,
mag ik een vraag over het verenigingsrecht bij u stellen. Ik ben door het bestuur van een vereniging benaderd om mee te werken aan het opstellen van nieuwe statuten. Situatie: de vereniging is aangesloten bij een bond. In de statuten van de bond staat dat er in de statuten van de vereniging moet worden opgenomen dat wijzigingen in de statuten eerst de goedkeuring moet krijgen van het bondsbestuur.

- In de statuten van de vereniging staat de de algemene leden vergadering (ALV) de statuten mogen wijzigen.
- Ik heb in het burgerlijk wetboek boek 2 -titel 2. Verenigingen de volgende tekst gelezen:
Artikel 42 Lid 1
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.

vraag 1: Staat de verplichting van de bond niet haaks op het recht van de ALV in de statuten en de Wet om de statuten te wijzigen.
vraag 2: Kan de bond gelet op de Wet de verplichting aan de vereniging opleggen om de statuten voor over te gaan tot wijzigen eerst de goed keuring van het bondsbestuur te krijgen
- als het antwoord ja is zou de bond dus door de vereniging voor gestelde statuut wijzigingen altijd kunnen tegen houden en de ALV buitenspel zetten. of zijn er mogelijkheden om dit te voorkomen.

in afwachting van uw reactie,
vriendelijke groet,
Jan Ravesteijn Reactie infoteur, 25-04-2017
De bond is een vereniging en verenigingen met afdelingen/plaatselijke verenigingen kennen een piramidale structuur. Aan de top staat een bestuur en algemene ledenvergadering. De basis wordt gevormd door de leden die zich per afdeling (maar ook diverse andere benamingen zoals kring, sectie, gewest, regio, enz. aangeduid) of plaatselijke verenigingen verenigen. De afdeling of plaatselijke verenigingen ontlenen het bestaansrecht aan het feit dat via de afdeling/plaatselijke vereniging de dienstverlening aan zijn leden kan optimaliseren. De afdeling/plaatselijke vereniging is ondergeschikt aan de vereniging (bond). Wijzigingen in de statuten behoeven de goedkeuring van de bond omdat kan worden toegezien dat deze niet strijdig zijn met de doelstelling van de vereniging (bond). Bij geen strijdigheid zal er ook geen onthouding van goedkeuring volgen.

Jacques Derksen, 16-03-2017
Ik ben lid van een wmo adviesraad voor de gemeente, bestaande uit 8 personen. Er is uit/door de leden benoemd een voorzitter, een plv. voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Mijn vraag is: maakt de plv. voorzitter deel uit van het bestuur? De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn van mening van niet. Er is volgens mij geen sprake van een dagelijks en algemeen bestuur.
Graag uw reactie Reactie infoteur, 17-03-2017
Er zijn voor een Wmo-raad diverse mogelijkheden om een juridische vorm te kiezen:
1. Stichting
2. a. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
2. b. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
3. Gemeentelijke commissie ex art. 84 gemeentewet 2002
4. Een door de gemeente geaccepteerd platform zonder rechtsbevoegdheid
Welke vorm dan ook, er moeten statuten of verordeningen ten grondslag liggen aan een Wmo-adviesraad, waaruit blijkt of er sprake is van een dagelijks bestuur of agendacommissie en wie daar dan inzitten. Ik ken de rechtsvorm van uw Wmo-raad niet en ook niet de regeling, maar als het goed is moet u uit de statuten, reglementen of verordening een antwoord op uw vraag kunnen krijgen.

T. J. Brinkmann, 09-03-2017
Dag,

daar ben ik nog een keer. Volgens mij stel ik mijn vraag niet duidelijk genoeg.

Ons bestuur is zich bewust wat de taakverdeling tussen ALV en bestuur. Echter juist binnen die bestuurlijke taak (het besturen van de vereniging) kan het nodig zijn een besluit te nemen waarbij extern benoemden een bepaald beeld hebben en uit de leden benoemden een ander beeld.

Met name bij besluiten rond personele regelingen, personele inzet of individuele personen kan het bij de "uit de leden benoemde bestuurders, die ook gewoon als lid werkzaam zijn voor de vereniging, gaan knellen als zij ook moeten besluiten over b.g. aangelegenheden. Zij zouden bij een besluit dat "nadelig" uitpakt voor leden, maar beter is voor de vereniging, kunnen kiezen voor de eigen positie als lid, vanwege de dubbelrol Bestuurder en werkend lid.

Ook bij besluiten over personen zouden de uit de leden benoemde bestuurders, tevens werkend lid in een loyaliteitsconflict terecht kunnen komen. Mijn vraag is dus hoe borg je "zuivere" besluitvorming/voorkom je dat de collega's onnodig in loyaliteitsconflicten worden gemanoeuvreerd vanwege de dubbele rol die zij hebben?

Bij een samenstelling 3 extern/2 uit de leden kun je nog door meerderheid van stemmen je bestuurlijke onafhankelijkheid garanderen. Is de samenstelling andersom (en blijven die drie ook hun andere taken als lid uitvoeren), dan is de garantie er niet.

Is het dan een oplossing om de verhouding 3 extern/2 uit de leden op te nemen in een huishoudelijk reglement of moeten bestuurders uit de leden gekozen hun andere werkzaamheden staken om (onafhankelijk bestuurder te kunnen zijn?) Daar heb ik uw advies nodig.

Opnieuw mijn dank voor uw reactie.

Mvrgr
T.J. Brinkmann Reactie infoteur, 11-03-2017
Als de rollen duidelijk zijn blijft de vraag waarom er gekozen is statuten in het leven te roepen waarbij ook werknemers in het bestuur worden geplaatst. Waarschijnlijk zijn daar overwegingen voor geweest evenals voor de verhouding twee externen en drie internen. Ik kan dat niet overzien. In het algemeen lijkt mij een dergelijke constructie waarbij men gelijktijdig werkgever en werknemer is niet erg gelukkig en zeker niet wanneer de werknemers de meerderheid in het bestuur vormen. Als de werknemers ook ongelukkig zijn met deze constructie dan is er zeker een regeling te maken waar bij personele zaken de werknemers bijvoorbeeld slechts een stem uitbrengen.

T. J. Brinkmann, 06-03-2017
Goedemorgen, in navolging van mijn vorige vraag en uw reactie daarop:

"Dat een bestuur bij haar beleid zich ook richt op de gevoelens en opvattingen die leven in de ALV is soms ook verstandig, maar men dient daarbij wel steeds de eigen verantwoordelijkheid voor ogen te houden."

Hoe realistisch is uw bovenstaande uitgangspunt in een vrijwilligersorganisatie waarbij belangenverstrengeling/loyaliteitsconflicten in een bestuurssamenstelling zoals geschetst bij besluitvorming (kunnen) voordoen?
Heeft u concrete adviezen hoe de scheiding van taken en verantwoordelijkheden dan het beste gerealiseerd en geborgd kunnen worden?

Alvast dank!

Mvrgr
T.J. Brinkmann Reactie infoteur, 07-03-2017
De wet is duidelijk: "Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging". Met andere woorden: het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en beslist over alle zaken die door de statuten niet aan de ALV zijn opgedragen. In feite is daarmee ook de scheiding van taken en verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd. Het wordt gecompliceerder indien de bestuursleden onderling van opvattingen verschillen over hun taakuitvoering. Het is dan zaak om als bestuur deze kwestie te bespreken met als hulpmiddel de belangrijkste wetpassages en de eigen statuten.

T. J. Brinkmann, 01-03-2017
Goedendag, ik heb de volgende vraag:
Ik ben onbezoldigd medebestuurder van een Vereniging Wereldwinkel en extern benoemd.
In principe mag een bestuur alles doen wat zij nodig acht om de vereniging in-en extern goed te laten functioneren. Kijkend naar de wettelijke scheiding tussen bevoegdheden van de ALV en het bestuur dreigt er bij onze vereniging, in mijn optiek althans, een probleem te ontstaan.
Bij een bestuurlijke samenstelling van 5 waarvan 2 extern benoemd en drie vanuit de leden (lees deel ALV) kan een door de extern benoemde bestuursleden voorgenomen besluit (voortvloeiend uit haar bestuurlijke taak) worden weggestemd door de drie bestuurders die uit de leden zijn benoemd. En zo bestuurt indirect de ledenvergadering de vereniging en niet het bestuur. Doordat het voor mij lijkt, zoals hierboven beschreven zie ik enerzijds het risico dat de drie uit de leden benoemde bestuurders bij de bestuurlijke besluitvorming in een loyaliteitsconflict terecht kunnen komen.

Anderzijds voelt het ook alsof het bestuur niet objectief kan besturen (vanwege de 3/5 meerderheid vanuit de leden). Binnen het bestuur komen we vooralsnog niet tot overeenstemming. Op internet vind ik tegenstrijdige informatie maar vind het belangrijk met de juiste info de bestuurlijke organisatie te kunnen inrichten mede gericht op de toekomst en zo haar wettelijke bevoegdheden juiste invulling te kunnen laten geven. Concrete vraag: Hoe zit het nou precies? Reactie infoteur, 02-03-2017
Volgens mij zit de kern van uw verhaal bij de volgende passage:

"Bij een bestuurlijke samenstelling van 5 waarvan 2 extern benoemd en drie vanuit de leden (lees deel ALV) kan een door de extern benoemde bestuursleden voorgenomen besluit (voortvloeiend uit haar bestuurlijke taak) worden weggestemd door de drie bestuurders die uit de leden zijn benoemd. En zo bestuurt indirect de ledenvergadering de vereniging en niet het bestuur."

In alle gevallen, ook bij besturen die alleen door de ALV worden benoemd, heeft het bestuur als taak de vereniging te besturen. Er is sprake van scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen het bestuur en de ALV. Beide organen hebben eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat een bestuur bij haar beleid zich ook richt op de gevoelens en opvattingen die leven in de ALV is soms ook verstandig, maar men dient daarbij wel steeds de eigen verantwoordelijkheid voor ogen te houden.

Piet Wendrich, 24-02-2017
Als het voltallige bestuur haar functie heeft neergelegd kan er dan een bestuur a.i. worden benoemd en welke bevoegdheden heeft dat bestuur a.i. dan? Reactie infoteur, 24-02-2017
De wet kent feitelijk geen verenigingen zonder bestuur. In het door u geschetste geval kiest men veelal een vorm geleend uit het bestuursrecht waarbij het oude bestuur demissionair wordt en feitelijk pas uit functie treedt zodra er een nieuw bestuur is gekozen. Als een bestuur weigert demissionair te zijn dan is het zaak zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te roepen en een nieuw bestuur te kiezen.
Een demissionair bestuur kan deze vergadering bijeenroepen en weigert men de demissionaire status dan kan een vergadering bijeen worden geroepen door een aantal leden en wel zoveel leden als de statuten of het huishoudelijk reglement bepalen. In deze vergadering kan een nieuw bestuur worden gekozen.

Mahler, 21-10-2016
Mijn secretaris is uitgetreden nu wil ik een voorlopige secretaris aannemen als interim bestuur. Is dat mogelijk? Reactie infoteur, 21-10-2016
Waarschijnlijk staat er in de statuten en/of huishoudelijk reglement van uw vereniging dat bestuursleden door de leden moeten worden gekozen. Formeel is het dan niet mogelijk om als bestuur (interim)bestuursleden te benoemen.

D. Koman, 06-05-2016
Als een demissionair bestuur van een vve herkozen wordt, moeten zij dan weer formeel hun bestuursfuncties vermelden? Reactie infoteur, 08-05-2016
De bepaling dat een (kandidaat)bestuurslid hun bestuursfuncties moeten vermelden zal neergelegd zijn in de statuten of reglement van de VvE. Het zal dus afhangen van de wijze waarop dit geformuleerd is. U spreekt over een demissionair bestuur, een geleende term uit het staatsrecht. Maar het wil waarschijnlijk zeggen dat de bestuursleden te kennen hebben gegeven hun functie als bestuurder neer te leggen en zich toch weer beschikbaar stellen als bestuurslid. Dit is toch weer iets anders van karakter dan aftredend zijn en weer herkiesbaar. Bij de interpretatie van de statutaire- of reglementaire bepaling over het vermelden van bestuursfuncties misschien goed omdat erbij te betrekken.

Linus

Linus (121 artikelen)
Laatste update: 27-02-2017
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.