Erfenissen: de bewindvoerder

Erfenissen: de bewindvoerder Het testament wordt geopend en de notaris vermeldt dat de overledene een bewindvoerder heeft aangesteld. Wat is een bewindvoerder en moet hij zomaar geaccepteerd worden door de erfgenamen?

Erfenis in het algemeen

Een erfenis betreft alles wat iemand achterlaat bij zijn overlijden. Ook schulden horen bij de nalatenschap. Na het overlijden wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wensen van de overledene (erflater) in zijn testament of uiterste wilsbeschikking. Is er geen testament dan gelden de wettelijke regels van het erfrecht. In het erfrecht is precies bepaald wie de wettelijke erfgenamen zijn en op welk deel iedere erfgenaam recht heeft. Om een nalatenschap te kunnen verdelen is een verklaring van erfrecht nodig. Deze verklaring kan aangevraagd worden bij een notaris. Vervolgens zal de nalatenschap afgewikkeld moeten worden. Dit kan gedaan worden door een executeur-testamentair die daarvoor benoemd is in het testament (of de erfgenamen wijzen iemand aan die deze taak op zich neemt). Een notaris zal hiervoor een verklaring moeten afgeven.

Erfgenamen

Alles met betrekking tot het huidige erfrecht is opgetekend in Boek 4 Burgerlijk Wetboek in de titels 1-8. Ten aanzien van de erfgenaam onderscheidt men 4 groepen van erfgenamen.
 • Echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen
 • Ouders
 • Broers en zussen
 • Grootouders en overgrootouders

Zolang er in de ene groep nog een erfgenaam is, komt een volgende groep niet aan bod.

De erflater

 • Erflater is degene die is overleden en zijn bezit (geld, goederen) en schulden als erfenis achterlaat.
 • Uiterste wilsbeschikking: stuk waarin een toekomstige erflater bepaalt wat er na zijn dood moet gebeuren, zoals een testament of een codicil.
 • Erfrecht is feitelijk vermogensrecht. Alle rechten en verplichtingen die voor het vermogensrecht gelden golden derhalve ook voor de erflater.
 • De erflater heeft het recht van testeervrijheid. Hij kan binnen een bepaald raam van de wet bepalen wie er van hem erft of niet.
 • De erf-situatie geschiedt op basis van door de wet erkende familierechtelijke betrekkingen. Bloedverwantschap of het zijn van echtgenoot of geregistreerde partner bepalen de orde.
 • Verzorging speelt mee op het tweede plan (Boek 4 afd.2 titel3.)

De Bewindvoerder

Bewindvoering is een juridische maatregel waarbij een persoon tijdelijk of blijvend de beslissingsbevoegdheid verliest over de onder bewind staande goederen. Beperkt bewind is ook mogelijk, hierbij wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, zoals bijvoorbeeld het spaargeld of onroerend goed.

 • Definitie : persoon die volgens testament zeggenschap heeft over de erfenis indien de erflater grip wil houden op wat er met het vermogen gebeurt. De bewindvoerder is een door overledene aangewezen persoon. (Uitzondering op deze definitie is indien er nog geen erfgenamen gevonden zijn. Dan vindt er bewindvoering via staatswege plaats)
 • De wettelijke regeling van de bewindvoerder bij erfrecht is beschreven in het Burgerlijk Wetboek Boek 4 (BW.4) afdeling 7 artikel 153-181.

Redenen en opname van bewindvoering in het testament

Waarom wil een erflater een bewind met een bewindvoerder? Misschien vindt de erflater dat sommige erfgenamen (nog) niet de
volle verantwoordelijkheid kunnen dragen over hun erfenis. Bijvoorbeeld omdat ze nog te jong zijn, of bijvoorbeeld omdat ze gokverslaafd of ziek zijn.
 • De erflater laat dan een bewind opnemen in het testament.
 • De erflater kan zelf een bewindvoerder aanwijzen die het geërfde beheert: art.153 lid 1: Een erflater kan bij uiterste wilsbeschikking bewind instellen over een of meer door hem nagelaten of vermaakte goederen.
 • Tenzij de erflater anders heeft bepaald, treedt het bewind in werking op het tijdstip van zijn overlijden.
 • De erflater kan zelf bepalen hoe lang het bewind duurt
 • en aan welke voorwaarden de erfgenamen moeten voldoen om zelf de verantwoordelijkheid te krijgen.

Verwerping en verzoek om opheffing van de bewindvoering

Als de erfenis van de erfgenamen onder bewind is plaatst, hebben zij in sommige gevallen wel de mogelijkheid dit bewind te
verwerpen en aanspraak te maken op hun legitieme portie. De erfgenaam krijgt dan een geldvordering die de helft waard is van het erfdeel dat hij onder bewind zou hebben geërfd. (Financieel gaat hij er dus op achteruit.)

Er zijn twee gevallen, waarbij de erfgenaam het bewind moet accepteren, nl.:
 • als de erfgenaam"ongeschikt" of "onmachtig" is in het eigen beheer te voorzien; en
 • als de erfenis hoofdzakelijk aan schuldeisers van de erfgenaam ten goede zou komen.
In deze gevallen betekent het niet-accepteren van het bewind dat de erfgenaam helemaal niets zal krijgen.

De belanghebbende zélf kan de rechter tenslotte ook verzoeken het bewind op te heffen. Dat kan alleen als de erflater vijf jaar of langer dood is en de belanghebbende voorts kan aantonen dat hij/zij zelf het beheer over het vermogen kan voeren.

Eindigen van de bewindvoering

De hoedanigheid van bewindvoerder eindigt volgens Boek 4:164 BW:
 • bij het einde van het bewind;
 • door tijdsverloop, indien hij voor een bepaalde tijd was benoemd;
 • door zijn dood,
 • het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,
 • zijn faillietverklaring,
 • zijn ondercuratelestelling
 • door instelling van een bewind als bedoeld in titel 19 van Boek 1 over een of meer van zijn goederen;
 • in de bij de uiterste wil bepaalde gevallen
 • door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent
 • Het ontslag wordt hem verleend hetzij op eigen verzoek,
 • hetzij wegens gewichtige redenen, zulks op verzoek van een medebewindvoerder, van de rechthebbende, van iemand in wiens belang het bewind is ingesteld of van het openbaar ministerie, dan wel ambtshalve.
 • Hangende het onderzoek kan de kantonrechter voorlopige voorzieningen in het bewind treffen en de bewindvoerder schorsen.

Conclusie

De erflater is totaal vrij om een bewindvoerder aan te stellen over de gehele of de gedeeltelijke erfenis. Bewindvoering kan verworpen worden, maar dat betekent dat de erfgenaam een geldvordering krijgt van de helft van wat hij anders onder bewind zou hebben geërfd. De bewindvoerder mag geen gebreken gaan vertonen zoals bijvoorbeeld het onder curatele geraken of failliet gaan.

Lees verder

© 2011 - 2024 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Erfenissen: afspraken maken voordat de erflater dood isErfenissen: afspraken maken voordat de erflater dood isHet erfrecht is in Nederland sinds 2010 weer vereenvoudigd. Vroeger mocht men geen afspraken maken over 'nog niet openge…
Vereisten om te kunnen ervenEr zijn eisen geformuleerd om te kunnen erven. In het Burgerlijk Wetboek worden een aantal situaties benoemd, waardoor i…
Erfenissen: kan een vreemde (stiefouder) alles erven?Erfenissen: kan een vreemde (stiefouder) alles erven?Tot je grote schrik hertrouwt je vader of moeder op hoge leeftijd en vermaakt in het testament de gehele erfenis aan dez…
Erfenis jong kind: bewindErfenis jong kind: bewindErfenis en bewind bij een minderjarig, hoe werkt dit testamentair bewind? Wie jonge kinderen heeft, doet er goed aan om…

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945Nederland heeft een duaal ontslagstelsel, dit houdt in dat de werkgever kan kiezen tussen een verzoek indienen bij het U…
Wat is plaatsvervulling in erfrechtWat is plaatsvervulling in erfrechtPlaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfeni…
Bronnen en referenties
 • http://www.notarisvanbaal.nl/erfrecht.html
 • http://www.steunpuntthuisadministratie.nl/pool/1/documents/100104_Notitie%20Bewindvoering%20Rob%20Moonen%20voor%20de%20Klankbordgroep.pdf
 • http://www.notarissonenbreugel.nl/web/wp-content/uploads/2007/03/brochure-Erfrecht-webversie2010.pdf
 • http://wetboek.net/BW4.html
Reacties

Gerhard van der Holst, 03-07-2018
Mijn broer die geestelijk gehandicapt was, is onlangs plotseling overleden. Mijn zuster die curator over hem was heeft zonder overleg met mij en mijn andere broer en zus, al zijn spullen volgens haar weg gegeven en verkocht hiermee ben ik het niet eens daar wij met 4 broers en zusters zijn verwachtte ik dat we hier samen over zouden beslissen of er geld is weten wij ook niet ze laat verder niets van zich horen, kan zij dit dat allemaal maar doen zonder ons verder er bij te betrekken. Ook vraag ik mij af of zij naar de dood van mijn broer nog over zijn financiën kan beslissen. Graag uw mening hierover. Reactie infoteur, 17-07-2018
Hallo Gerard,
Je gebruikt het woord curator. Dat is niet hetzelfde als bewindvoerder. De Bewindvoerder treedt juridisch in de plaats van de persoon die onder bewindvoering staat, alsof hij/zij deze persoon is.
Een curator wordt vaak aangesteld na faillietverklaring en heeft verregaande bevoegdheden.
Kan je me vertellen of deze zus curator was of bewindvoerder? Er zit best een verschil tussen.
Vriendelijke groet,
Hermesse James

Joke Ten Thije, 10-05-2018
Mijn ouders zijn onlangs overleden. Zij hebben geld nagelaten aan de kleinkinderen, echter tot hun 23 ste moeten de ouders hierover het bewind voeren. Hoe dit vorm te geven?
Bij een spaarrekening op naam van de kleinkinderen kunnen zij hier zelf bij (twee van hen zijn bovendien ouder dan 18 jaar), dus dat is niet conform de nalatenschap.
Als wij, de ouders, het geld beheren op een spaarrekening of deposito op onze naam, moeten wij ook belasting hierover betalen. En: hoe maken wij inzichtelijk voor de fiscus (erfbelasting) dat het niet ons geld is maar daadwerkelijk bestemd is voor de kleinkinderen?
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 14-05-2018
Hallo Joke,
de Consumentenbond maakte met betrekking tot je vraag deze opmerking:

"Ouders of grootouders die de controle willen houden over het geld dat zij voor hun (klein)kind sparen, hebben eigenlijk meer aan een schenking onder bewind. Hierbij stel je een bewindvoerder aan (bijvoorbeeld jezelf) die zelfstandig geld kan opnemen van de rekening. De bewindvoering hoeft niet te eindigen als de rekeninghouder 18 jaar wordt, maar kan doorlopen tot 23 jaar of langer. Schenken onder bewind kan bijvoorbeeld met Rabo GeneratieSparenPlus of een Royaal Rekening van ABN Amro."

Je kunt dus aan je huisbankier vragen in hoeverre zij daartoe mogelijkheden hebben. Je huisbankier kan ongetwijfeld antwoord geven op de belasting vraag.
Ik hoop je hiermee een beetje op weg geholpen te hebben.
Hermesse

Rene Helder, 05-02-2018
Mijn situatie… vader overleden in november 2016 met vrijstaand huis in Spanje. Ik zit in vrijwillig bewind en mijn bewindvoerder wil info over de hoogte van mijn erfdeel. Mijn vraag is mag hij info opvragen bij notaris zodat hij de hoogte is van mijn erfdeel? Kunt u uw antwoord per mail versturen a.u.b.
Tevens wilt de gemeente waar ik pas woon ook deze info zodat mijn aanvraag voor een uitkering afgerond kan worden. Reactie infoteur, 12-02-2018
Hallo,
er is een email naar u toegegaan m.b.t. deze kwestie. Het mag duidelijk zijn dat erfenissen in Spanje bijzonder moeilijk liggen. Het te gelde maken van een erfenis is ook geen sinecure vanwege de onzekerheden in Spanje.
Ik hoop dat u iets met mijn suggesties kunt doen.
Hermesse

Kenny Lettanie, 05-01-2018
Kan een bewindvoerder 3% eisen van je tegemoetkomende erfenis? Grtjs Reactie infoteur, 29-01-2018
Sorry voor mijn late reactie, was geveld door de griep.
Het antwoord is dat de bewindvoerder inderdaad een vergoeding kan vragen. De Rijksoverheid heeft deze bedragen vastgelegd. Hier is de link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/financiele-vergoeding-curator-beschermingsbewindvoerder-of-mentor
Dat bedrag ligt waarschijnlijk in jouw geval op ongeveer 500 euro. Ik weet niet of dat 3 procent is van de erfenis. Overigens is het verboden om contracten te maken met betrekking tot een nog niet opengevallen erfenis. Als ik jou was zocht ik een andere bewindvoerder.
Hermesse

Peter, 28-10-2017
Ik heb niemand die de taak als bewindvoerder op zich kan nemen. Kan de bank of een andere instelling deze taak op zich nemen?
Groetjes Peter. Reactie infoteur, 20-11-2017
Hallo Peter,
De bewindvoerder kan beter een persoon zijn. daarbij moet je bij instellingen er behoorlijk voor betalen in het algemeen. Ik weet ook je situatie niet, maar misschien helpt navraag hierover bij de sociale dienst? Ze zullen ongetwijfeld meer met dat bijltje hebben gehakt.
Veel succes,
Hermesse

Rocket, 13-09-2017
Mensen die ik al heel mijn leven ken hebben hun testament opgemaakt waarbij ik als enige erfgenaam alles erf. Ik ben geen familie. Testament opgemaakt jaren voor deze mensen naar het rusthuis moesten en bij volle vestand.
Terwijl deze mensen in het rusthuis verbleven heb ik de voorlopige bewindvoering gedaan daar ze snel achteruit gingen.
Nu zijn deze mensen overleden en verneem dat ik als bewindvoerder niet kan erven van deze mensen? Reactie infoteur, 18-09-2017
Beste Rocket,
Ik stuur je de begrijpbare folder toe met betrekking tot Bewindvoering. Het is belangrijk om te zien hoe en wat u in het verleden hebt gedaan en of u aan alle eisen van bewindvoering hebt voldaan.
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-voor-de-bewindvoerder.pdf
Het enige wat u verder rest is juridisch advies te vragen van een notaris of een advocaat.
Veel succes,
Hermesse James

Heyvaert Frans, 17-07-2017
Beste mijn moeder is overleden op 15 november 2016. Alle kosten voor begrafenis en succes rechten zijn betaald door de notaris. Mijn stiefzus staat onder bewindvoering van haar dochter en daardoor kan ik mijn erfenis niet ontvangen zegt de notaris. Dit duurt nu al acht maanden, is dit correct? mvg Reactie infoteur, 24-07-2017
Het zou het beste zijn om de notaris om nader uitleg te vragen en dan een tweede opinie te vragen aan een andere notaris. Het lijkt mij toe dat de dochter van de onder bewind staande stiefzuster het niet eens is met de erfenis, maar zeker weten kan ik het niet omdat ik de casus niet ken. Bent u op de hoogte van het testament van uw moeder? Heeft de stiefzuster geërfd?
Het is echt het beste om te vragen aan de notaris (schriftelijk bij voorbaat) wat er precies aan de hand is. Overigens kan het uitkeren van een erfenis soms meer dan twee jaar duren!
Met vriendelijke groet,
Hermesse James.

Gerard, 15-07-2017
Ik ben mentor/bewindvoerder van mijn dochter, mag ik voor haar het testament laten opmaken voor wat er later met haar financiën gebeurt na haar overlijden?
gr. Gerard. Reactie infoteur, 17-07-2017
Hallo Gerard,
Mijn normale reactie zou zijn: inderdaad, als haar bewindvoerder kan je in samenwerking met haar een testament voor haar laten opmaken. Ik adviseer je contact op te nemen met een goede notaris.
Succes,
Hermesse James

Gradus A., 08-06-2017
Beste Hermesse James,
Mijn inmiddels overleden vader heeft in zijn testament opgenomen dat ik bewindvoerder wordt van het erfdeel van mijn handelingsonbekwame broer. Mijn broer staat sinds jaren onder curatele. Mijn vader wilde absoluut niet hebben dat de curator van mijn broer op enigerlei wijze het beheer over het legaat zou kunnen voeren en wilde iedere activiteit van de curator in deze kunnen voorkomen. Omdat ikzelf in de bijstand zit wil ik graag weten of ik überhaupt wel bewindvoerder mag zijn over het legaat van mijn broer. (mijn eigen vermogen plus het deel uit de nalatenschap ligt onder de vermogensgrens van de bijstand). Zijn er voor mij vanuit de bijstandswet risico’s aan verbonden als ik het bewindvoerderschap accepteer:
• Wordt bewindvoering beschouwd als werken en kan mijn uitkering daardoor worden stopgezet of bestraft?
• Kom ik door bewindvoering over het geld van mijn broer op enigerlei wijze in de problemen met de belastingdienst?
• Ben ik verantwoording verplicht aan de curator of uitsluitend aan een rechter?
• Kan de curator het legaat op enig moment en zo ja wanneer opeisen?

Met vriendelijke groet,
Gradus A. Reactie infoteur, 21-06-2017
Hallo Gradus,
dat zijn veel vragen ineens. Misschien kan je beter het Buro Rechtshulp raadplegen of het Juridisch Loket in de hoofdplaats in de buurt waar je woont.
Het hoofdprincipe is dat je als bewindvoerder in het algemeen niets verdient waardoor je niet belastingplichtig bent. Als je met de bewindvoering geld verdient, zal je dat aan moeten geven.
De bewindvoering is met betrekking tot je broer, dat wil zeggen dat het niet jouw eigen geld is. Misschien is het goed om hierover vragen te stellen aan de uitkering-gevende instantie waaronder je valt.
Het principe met betrekking tot de curator is dat hij je broers erfdeel kan opeisen zodra dat loskomt. Daar is niets aan te doen: de curator treedt in plaats van je broer, ook bij erfenissen.
De rechter stelt vragen over de bewindvoering als daar over klachten worden ingediend.
Groetjes, Hermesse

Patricia Kretzer, 12-05-2017
Heb een vraag mijn ex heeft in zijn testament een bewindvoerder opgenomen voor zijn minderjarige dochter.
Nu heeft de bewindvoerder laten weten dit niet aan te nemen.
Mag hij mij als gezaghebbende ouder testamentaire bewindvoerder maken ondanks dat hun nog niets hebben gedaan?

Volgens de notaris kan bewindvoering dat niet omdat hun niet in functie zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Patricia Reactie infoteur, 24-05-2017
Hallo Patricia,
In feite kan je ex aanstellen wie hij wil als bewindvoerder van zijn dochter zolang zij minderjarig is of zelfs over die leeftijd heen als dat om de een of andere reden door hem noodzakelijk wordt geacht.
Bewindvoering vindt pas plaats nadat je man is overleden niet ervoor, dus ik begrijp je vraag niet. Verwacht je dat hij spoedig overlijdt? Is er een kans dat je ex de bewindvoering in jouw handen geeft? Je zou er over moeten gaan praten met hem, altijd moeilijk na een scheiding. Iemand voor de minderjarige kinderen aanstellen als bewindvoerder na een scheiding is juist vaak om te voorkomen dat het geërfde geld in handen komt van de ouder van het minderjarige kind.
Het beste is dat je hierover met je ex spreekt, maar gezien zijn eerdere handelingen denk ik niet dat er een goed resultaat is te verwachten.
Veel succes,
Hermesse

Rob, 09-04-2017
LS,
Mijn casus is als volgt: de onroerende goederen van erflater stonden op het moment van overlijden onder bewind vanwege zijn psychische gesteldheid. De kinderen zijn onterfd, maar willen hun legitieme portie opeisen. Nu is het zo dat erflater tijdens het bewind onroerend goed heeft verkocht aan zijn broer in het jaar 2000 en 3 weken later zijn de kinderen onterfd. Een deel van de opbrengst van het onroerend goed (200K gulden) heeft de bewindvoerder vervolgens (risicovol)belegd, waardoor het vermogen vervolgens in een jaar tijd gehalveerd is. Dit weten we na inzage in het (onvolledige) bewindsdossier.

De eerste familiebewindvoerder (dochter) is 2 maanden na de ingang van het bewind iom erflater ontslagen, omdat zij niet de kwaliteiten had om haar werk goed uit te voeren. Vervolgens is er een financieel adviseur samen met de moeder van erflater aangewezen als bewindvoerder. Tijdens dat bewind is het OG verkocht en direct ernaar belegd. Ik weet niet of de bewindvoerder toestemming heeft gegeven voor de verkoop van het huis. De kantonrechter in ieder geval niet, omdat later bleek dat het bewind niet was aangetekend in het kadaster en dus is er geen toestemming aan de kantonrechter gevraagd. De erflater heeft 2 jaar na de verkoop van het huis een klacht bij de kantonrechter ingediend omdat zijn vermogen sterk was gedaald. De bewindvoerder is vervolgens ontslagen. Er was ook geen toestemming gevraagd aan de kantonrechter voor de belegging, aldus het bewindsdossier.

Ik heb 3 vragen hieromtrent:
- is de verkoop van het huis aan de broer rechtsgeldig wetende dat de broer op de hoogte was dat het huis onder bewind stond en er geen toestemming van de kantonrechter was en mi. dus ter kwader trouw was? Zo ja, kan dit teruggedraaid worden?
- behoefde de belegging niet ook toestemming van de kantonrechter gelet op de hoogte van de belegging?
- Hebben de legitimarissen kans om een schadevergoeding aan de bewindvoerder en/of de broer te eisen omdat de legitieme portie hierdoor ook sterk verminderd is?

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 24-04-2017
Geachte Rob,
Uw casus bevat ongeveer 8 problemen: bewindvoering door de verkeerde persoon, verkoop van onroerend goed aan een familielid etc, etc. Ik vrees dat het onmogelijk is om uw vragen op een goede manier te beantwoorden zonder inzage in alle dossiers en afrekeningen.
Wat u nodig heeft is een jurist die zeer thuis is in erfrecht/familierecht (vragen van bewindvoering). Er is zo enorm veel gebeurd!
Het lijkt me het beste dat alle erfgenamen (onterfgenamen) hun hoofden bij elkaar steken en een initiële afspraak maken met zo'n jurist als ik beschreef, anders komt u nooit uit deze Gordiaanse knoop.
Heel veel succes,
Hermesse James.

Labion, 24-03-2017
Beste

Mijn vader is overleden, en nu plotseling zonder dat iemand het wist wordt mijn tante bewindvoerder. Vroeger heeft ze ook al geld gestolen van mijn moeder… Mijn vader wou niet dat zij bewindvoerder werd maar blijkbaar staat het zo in het testament dat mijn vader heeft ondertekend. Hij was aan zware medicatie, onder andere morphine waardoor hij niet eens wist wat hij tekende. Zou het mogelijk zijn om een nieuwe bewindvoerder aan te vragen die wel vertrouwelijk is want zij woont namelijk in Zwitserland officieel (mag dat zelfs?)

Alvast bedankt Reactie infoteur, 06-04-2017
Beste Labion,
Het is moeilijk om hier een algemeen antwoord over te geven. Uw vader heeft in zijn laatste wilsbeschikking bepaald dat uw tante bewindvoerder werd. U kunt het beste met een advocaat spreken die gespecialiseerd is in erf - en familierecht om er achter te komen welke opties er zijn met betrekking tot de bewindvoering van uw tante.
Ik wens u veel succes!
Hoogachtend
Hermesse James

R. Baas, 31-01-2017
Mijn zwager 35 jr is verstandelijk gehandicapt en staat onder bewindvoering waarbij mijn schoonvader nu nog de bewindvoerder van is tot volgende week (wegens gezondsheidsproblemen en er niemand anders dit over kan nemen)dan gaat het over naar de BAC een bewindvoerderskantoor. Waar gaat het spaargeld van mijn zwager heen als hij komt te overlijden? Gaat dit naar erfgenamen of naar de staat? En kunnen zijn broers nog bij het geld ondanks de bewindvoering? Reactie infoteur, 06-02-2017
Geachte Mijnheer Baas,
Normaal gesproken had uw vader het bewind en was hij degene die de beslissingen nam met betrekking tot uw gehandicapte broer.
Alles gaat nu blijkbaar veranderen behalve de aard van de bewindvoering door middel van de BAC. Het lijkt me verstandig als u een gesprek met de nieuwe bewindvoerder van uw broer (de BAC) aanvraagt om deze vragen aan de BAC te stellen. U kunt dan tevens achter de kosten komen die met deze nieuwe bewindvoering gepaard gaat. Ikzelf kan u daarmee niet helpen omdat het hier waarschijnlijk gaat over een prive overeenkomst van uw vader de met de BAC.

Met betrekking tot een erfenis van uw broer: als er bij zijn overlijden geen testament aanwezig is wordt de erfenis verdeeld via de wettelijke regeling. Vaak is het zo dat eerst de ouders erven en daarna de broers en zusters.

Ik wens u veel succes.
Hermesse James

Chris van der Roest, 12-11-2016
Mijn 2 zussen, 1 broer en ik hebben een nalatenschap ontvangen van de notaris aangezien onze moeder februari j.l. is overleden. Ik sta onder bewindvoering. Moet de bewindvoerder dan niet die nalatenschap geheel aan mij overmaken? Het gaat om een bedrag van 3100 euro per persoon. Reactie infoteur, 29-11-2016
Hallo Chris,
Als je onder bewindvoering staat dan maakt de notaris het geld over naar de bewindvoerder. Je zou contact met hem kunnen opnemen of je misschien een gedeelte van de erfenis zou kunnen ontvangen, maar hij is daartoe niet verplicht.
Hermesse

Pommé-Lahaye Hhg, 07-11-2016
Mijn zus is ernstig geestelijk gehandicapt. Ik ben sinds jaar en dag haar curatrice/bewindvoerder. Mijn zus begrijpt niets van financiële zaken en is onmachtig überhaupt zelf beslissingen te kunnen nemen die voor haar van belang zijn.
NB Onze overleden ouders, hebben samen 16 kinderen waarvan er 3 zijn overleden, 2 van deze overleden broer/zussen hebben ook kinderen.
NB Is van een enkele zussen broers het adres onbekend alsook van de kinderen van overleden broer/zussen.
VRAAG:Wanneer mijn zus komt te overlijden hoe kan ik dan op een correcte manier haar nalatenschap afhandelen? Reactie infoteur, 14-11-2016
Geachte P-L,
Als uw zus komt te overlijden zal uw eerste gang naar een notaris moeten zijn.
Indien u zich zorgen maakt over uw zus kunt u te hare behoeve nu een gesprek met de notaris aanvragen. U bent per slot van rekening haar bewindvoerder.
Succes,
Hermesse

Hans van Es, 27-09-2016
Geachte,
Stel, een erflater heeft een bewindvoerder aangewezen in zijn testament en deze persoon weigert dit te doen. Wat zal er vervolgens gebeuren? Het gaat om een financiële erfenis aan twee personen waarover een bewindvoerder is aangewezen. De persoon in kwestie voelt er echter niets voor om dit te doen. Reactie infoteur, 03-10-2016
Geachte meneer van Es,
Hieronder de relevante lijst van beeindiging van de bewindvoering:
Eindigen van de bewindvoering
De hoedanigheid van bewindvoerder eindigt volgens Boek 4:164 BW:
door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent
Het ontslag wordt hem verleend hetzij op eigen verzoek,
hetzij wegens gewichtige redenen, zulks op verzoek van een medebewindvoerder, van de rechthebbende, van iemand in wiens belang het bewind is ingesteld of van het openbaar ministerie, dan wel ambtshalve.
Het is natuurlijk beter om het niet zover te laten komen en de erflater ertoe over te halen om de bewindvoering te veranderen.
Hermesse James

Miranda, 22-04-2016
Vriendin van mij staat sinds enige tijd onder bewind. Nu is er een bedrag vrijgekomen, dat zij heeft geërfd van haar overleden man (die 16 jaar geleden onverwachts overleden is)
Het gaat om zijn pensioen. Nu heeft haar bewindvoerder dat geld 'afgepakt' en ze krijgt er helemaal niets van. Mag dat?
Graag reactie!
Mvg
Miranda Leeuwerink Reactie infoteur, 02-05-2016
Hallo Miranda,
Bewindvoering wordt ingesteld als de persoon zelf niet in staat is om de eigen vooral financiele zaken zelf naar behoren uit te oefenen. Zoals je in het artikel over bewindvoering kan lezen zijn er zeer stringente regels. Als uw vriendin alle macht over haar eigen zaken aan een bewindvoerder heeft moeten overlaten dan includeert dat ook haar zogenaamde toekomstige inkomsten. Heeft uw vriendin een gesprek met de bewindvoerder gehad en heeft hij haar uitgelegd waarvoor hij dat bedrag nodig heeft? Als uw vriendin denkt dat de bewindvoering veel te streng is, laat haar dan naar een Rechtswinkel gaan voor advies, maar normaal gesproken is de bewindvoerder aangesteld om haar op de juiste manier om te laten gaan met geld.
Met vriendelijke groet,
Hermesse James

P. S., 06-04-2016
Goedenavond,

Mijn dementerende tante verblijft sinds kort in een verpleeghuis. We zijn nu in het proces om te beslissen wie er het bewind gaat voeren over haar goederen en of we dit extern willen uitzetten.

Ik heb begrepen dat een rekening geblokkeerd wordt zodra de onder bewind gestelde komt te overlijden. Kan de bewindvoerder dan helemaal geen transacties meer voeren? In mijn cultuur wordt er nogal uitgepakt bij een begrafenis. Het is dus zaak dat er nog wel beetje geld is waar eventueel over kan worden beschikt… maar daar zouden wij als familie dan niet meer bij kunnen? Reactie infoteur, 11-04-2016
Geachte P.S,
Uw tante is al langere tijd dementerend, dus de vraag is: wie heeft er toegang tot haar bankrekening, of is daarop gemachtigd? U kunt overleggen om de rekening van uw tante om te zetten in een en/of rekening, dan wordt de rekening niet geblokkeerd als ze overlijdt. In dat geval kunnen er altijd rustig betalingen worden verricht voor uw tante.

Met betrekking tot een duurder uitvallende begrafenis: het zou raadzaam zijn als er een spaarrekening aan de en/of bankrekening wordt gekoppeld voor de extra kosten van de begrafenis. Die kosten kunnen dan altijd worden opgenomen indien het eenmaal zo ver is door de andere naam op de en/of rekening.

Met betrekking tot de bewindvoering: deze kan allerlei vormen aannemen en de beindvoerder of, tegenovergesteld malversaties van de bewindvoering, zijn uitgebreid geregeld (en beschermd) in de wet. Alvorens u een beslissing neemt is het goed om juridisch advies te vragen, elke zaak ligt immers anders. Indien er meerdere kandidaten zijn voor de bewindvoering raad ik u aan deze meerdere kandidaten mee te nemen naar de juridisch adviseur, zodat er geen misverstanden ontstaan.
Veel succes,
Hermesse James

Jan de Rijke, 24-03-2016
Mijn vader is overleden in januari 2016, stond onder bewindvoering en heeft via de notaris een testament op laten maken. Weken daarna heb ik en mijn broer een brief ontvangen van de notaris waarin vermeld staat dat wij zijn uitgesloten van de erfenis, maar wel aanspraak kunnen maken op het kindsdeel. Wanneer deze wordt geaccepteerd, hoe gaat het dan verder wanneer later nog eventuele schulden betaald moeten gaan worden, bijvoorbeeld van zorg of huurtoeslag. Onze vader is 92 jaar geworden. En hadden weinig contact met ons vader. Ik werd buitengesloten van alle administratie en mijn broer kon hier niets mee daar hij verstandelijk beperkt is. Reactie infoteur, 28-03-2016
Hallo Jan de Rijke,
U kunt het beste contact opnemen met de notaris die u de brief heeft geschreven. Hij is verplicht u de opties te geven met betreking tot de erfenis.
- aanvaarden van uw kindsdeel
- verwerpen van uw kindsdeel
- aanvaarden onder boedelbeschrijving (dat wil zeggen: u aanvaardt alleen als er een positief saldo overblijft na het verfieren van de baten en de schulden).

In het Nederlands recht kan de juridische vader nooit een kind geheel onterven: er blijft altijd een te erven kindsdeel.
Dus mijn advies is: direct samen met uw broer contact opnemen met de notaris.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Hermesse James

M., 20-01-2016
Mijn vader is mei vorig jaar overleden, aangezien de nalatenschap op zich liet wachten heb ik zijn bank eens gebeld hoe het zat en daar vertelden ze mij dat er niet gemeld is dat hij was overleden en de rekening is leeggehaald door mijn broer die tevens bewindvoerder van mijn vader was.Communicatie is niet mogelijk met de overige erven. Wat kan ik nu doen? Reactie infoteur, 26-01-2016
Geachte M,
Dit is een heel serieuze situatie.
Weet u zeker dat uw broer bewindvoerder was van uw vader?
Als dat zo is: u bent waarschijnlijk niet door uw vader onterft of zoiets, wat betekent dat u erfgenaam bent van uw vader. Dan is het duidelijk dat uw broer heeft gemalverseerd. Dit is de link van de rijks overheid met betrekking tot zulke malversaties: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-ik-vermoed-dat-mijn-beschermingsbewindvoerder-onbetrouwbaar-is
Omdat hier sprake is van aperte malversatie, diefstal en het niet verstrekken van informatie aan de bank dat kan worden gezien als oplichting is de enige weg voor u om aangifte te doen bij de politie in uw woonplaats.
Veel succes,
Hermesse James

Ralf, 24-11-2014
De vader van mijn vrouw is overleden. Omdat er tussen de vader van mijn vrouw al jaren een slechte verstandhouding is heeft hij de nalatenschap aan mijn vrouw per testament onder bewind van zijn 2 zoons geplaatst. en wel met de meest uitgebreide bevoegdheid zonder verantwoording te hoeven afleggen aan mijn vrouw of wie dan ook.
Wel staat vermeld dat per uiterlijk per 01-06 van ieder jaar een een overzicht verstrekt dient te worden over de nalatenschap aan mijn vrouw om op te geven bij de belasting in box 3
Wij kunnen bij de bewindvoerders natuurlijk vragen om uit de nalatenschap de belasting te voldoen maar gezien de ook hier zeer slechte verstandhouding is de kans op succes miniem tot nul.
Nu willen wij de nalatenschap verwerpen echter dan komt de nalatenschap vervolgens bij onze 2 kinderen terecht die beiden verstandelijk gehandicapt zijn en onder bewind van ons, de ouders, staan en nu kunnen wij het testament volgens de wet niet verwerpen, maar zal de kantonrechter beneficiair aanvaarden uitspreken. Dus moeten wij belasting gaan betalen over een aanzienlijk bedrag waar wij geen vruchtgebruik over hebben en ook niet over de liquide middelen beschikken om te voldoen.
Wie kan ons a.u.b. helpen een uitweg te vinden? Ik ben wel met rechtsbijstand bezig maar krijg steeds meer de indruk dat zij in deze niets voor ons betekenen kunnen. En een Fiscaal Jurist kunnen wij niet betalen. Reactie infoteur, 29-12-2014
Hallo,
Mijn excuses voor mijn late reactie, maar enkele persoonlijke stringente omstandigheden noopten mij weg van Info.nu
Degene die het meeste weet over erfenissen etc. is de notaris. Ik raad u aan om daarmee een afspraak te maken over deze kwestie. Misschien moet hij u doorverwijzen naar een andere jurist, maar het heeft geen zin om op deze dingen te beknibbelen als u een aanslag van de belasting wacht. Niets doen leidt zeker nergens toe en helaas is deze kwestie te specifiek voor gratis rechtshulp. Verwerping van een erfenis valt absoluut binnen het rechtsgebied van een notaris. Als ik u was zou ik haast maken, daar er binnen enkele maanden bij u een blauwe enveloppe van de belastingdienst in uw brievenbus ligt.
Ik kan u niet verder helpen omdat zo'n persoonlijke kwestie niet binnen het bestek van infonu ligt.
Veel succes,
Hermesse James

Yolande, 05-02-2014
Goedendag,

Mijn stiefmoeder heeft mij onder bewind gesteld in haar testament. Ik ben een moeder van 2 kids van 51 en er is niks nis met mij… geen schulden, geen stoornis, geen verslaving etc etc. Iedereen begrijpt er niks van… is ook niks gezegd hierover en zelfs niet tegen haar nicht en man die ik nauwelijks ken en die het bewind moeten uitvoeren. Ik wil hier onderuit maar weet niet hoe. Ik voel me niet prettig hieronder. Kan ik het bewind verwerpen en de legitieme portie opeisen? Erft mijn broer dan de rest en kan hij het dan aan mij schenken? Of erven mijn kinderen dan? In het testament staat kinderen van mijn overleden man, het was mijn stiefmoeder namelijk.

Hoop dat u me kunt helpen.

Met vriendelijke groet,
Yolande Reactie infoteur, 11-02-2014
Beste Yolande,
Ten eerste wil ik je naar dit artikel doorverwijzen op InfoNu: http://financieel.infonu.nl/geld/85496-wie-erft-van-stiefmoeder-en-stiefvader.html
Daarin staat de problematiek van het wel of niet erven van het stiefkind.
Normaal gesproken erft het stiefkind NIET en is er geen sprake van legitieme portie voor het stiefkind. Een stiefkind kan wel erven door middle van het testament, maar blijkbaar heeft uw stiefmoeder dit trachten te blokkeren door u onder bewindvoering te stellen.

Normaal gesproken kan u de bewindvoering verwerpen, maar dat betekent dat hetgene dat u in het testament zou erven wordt 'berekend' (b.v. als het om een huis gaat wordt de waarde daarvan bepaald) en krijgt u bij verwerping van de bewindvoering maar de helft. Het is vaak ongunstig om de bewindvoering te verwerpen.
Omdat ik zo uit de losse pols geen informative heb t.a.v. het testament (u geeft niet aan of uw stiefmoeder al overladen is) en ik ook niet weet WAAROM het allemaal gaat zou ik u aanraden om een gesprek hierover te hebben met een notaris. Denkt u er om dat er kosten aan zo'n gesprek verbonden zijn?

Twee dingen zijn zeker: normal gesproken hebben stiefkinderen geen legitieme portie (behalve als zoiets in het testament wordt bepaald)
en
als u bewindvoering verwept krijgt u maar de helft van de waarde van hetgeen u nagelaten wordt.
Veel success.

Hermesse James

M. B. Jansen, 14-01-2014
Beste,

Ruim twee jaar geleden heeft mijn schoonzus, zonder overleg met mijn man, een aanvraag gedaan bij de kantonrechter om bewindvoerder te worden van mijn demente schoonmoeder. Mijn man kwam hier achter, omdat hij een formulier moest tekenen om hier toestemming voor te verlenen. ( Mijn man en zijn zus zijn de enige twee kinderen van mijn schoonmoeder) Mijn man heeft bezwaar ingediend bij de rechtbank en uiteindelijk heeft de kantonrechter besloten dat mijn man en zijn zus samen het bewind kregen.

Mijn man en zus hebben een zeer slechte relatie en van het samen voeren van het bewind kwam het dus ook niets terecht. In de praktijk regelden mijn schoonzus en haar partner alles, wij kregen niet eens de kans om iets te betekenen. Nadat wij de administratie opvroegen, bleek deze verre van compleet. Er waren geen bonnetjes van uitgaven en we kwamen erachter dat mijn schoonzus veel geld uitgaf van moeders ten behoeve van haar zelf en haar gezin. Wij hebben hen hier uiteraard op aan gesproken en hier kwam alleen maar een nog grotere ruzie uit voort.

Mijn man heeft uiteraard de verantwoording richting de rechtbank niet getekend en heeft een brief met zijn bevindingen en het verzoek tot het aanwijzen van een onafhankelijke bewindvoerder gestuurd naar de kantonrechter. In november is er een zitting geweest. De rechter ging nergens inhoudelijk op in, stelde geen vragen over de uitgaven. Het ging alleen over het vertrouwen dat geschaad is tussen beiden. De rechter heeft uitgesproken dat beide geen bewindvoerder meer waren en er zou een onafhankelijk bewindvoerder aangewezen worden door de rechter.

Tot op heden niks meer vernomen van de rechtbank. Dus maar gebeld en ze konden tot nu toe niemand bereidt vinden om als bewindvoerder op de te treden. Er zijn toch genoeg van die bureaus zou je denken?

Het gaat erg slecht met de gezondheid van mijn schoonmoeder en zij zal binnen 2 weken overlijden. Ik heb al gevraagd, wat dan? Het bewind zal dan eindigen. Maar hoe krijgen wij het voor elkaar dat er alsnog onderzoek wordt gedaan naar het geld dat mijn schoonzus heeft verduisterd, een ander woord heb ik hiervoor niet, en hoe zorgen wij ervoor dat dit weer recht getrokken wordt? Of kan zij hier in Nederland gewoon maar mee weg komen?

Ik hoop dat u ons op weg kunt helpen. Ons vertrouwen in het kantongerecht is erg laag momenteel en we voelen ons in de steek gelaten.

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 05-02-2014
Geachte Mevrouw Jansen,
Mijn excuses dat ik zo laat reageer, maar ernstige familie omstandigheden hadden de laatste drie weken mijn aandacht.

De kantonrechter ging alleen maar in op de burgerlijk rechtelijke situatie en heeft - denkelijk juist onder de omstandigheden - beide uit de bewindvoering ontzet. Hij kon gewoon niet anders dan een andere bewindvoerder in het vooruitzicht stellen omdat de bewindvoering van broer en zus duidelijk was mislukt.

Indien u uw schoonzus van verduistering verdenkt dan is dit alleen maar op een strafrechtelijke manier te regelen. Verduisstering valt nu eenmaal onder het strafrecht en niet het burgerlijk recht. U zou een strafrechtadvokaat om informative hierover kunnen vragen, maar bedenkt u zich dat de tarieven hoog zijn en waarschijnlijk nergens op terug te vragen.

Op het moment dat uw schoonmoeder overlijdt treden de regels van het erfrecht in werking. Als uw schoonmoeder geen testament heeft dan vindt dit plaats dmv de wettelijke regels.

Veel success!
Hermesse James

W. M. J. Hoog, 10-09-2013
Geachte,
Ik ben 8-10-2012 samen met mijn vriendin onder beschermingsbewind gesteld door de kantonrechter. Dit bewind is geen sanering (die is wel op 29 Juli 2012 aangevraagd). Mijn vraag is of ik nu moet melden dat ik ongeveer 5000 euro zal krijgen uit de erfenis van mijn moeder;mijn angst is dat het geld dan verdwijnt daar wij zeer slechte ervaringen hebben met de bewindvoerder.

Mijn moeder overleed 28 mei 2012 en mijn oudste broer regelt verder alles.
Wat moeten en/of kunnen we hier aan doen?
Hoogachtend,
W.Hoog Reactie infoteur, 13-09-2013
Geachte meneer Hoog,

Het is bijzonder moeilijk om onderuit te komen aan bewindvoering gesteld door de kantonrechter.

U zou aan de bewindvoerder kunnen vragen wat er normaal gebeurt met geld dat u zou kunnen krijgen door middel van een erfenis. (Een vraag 'uit nieuwsgierigheid?)

Misschien valt er met hem te onderhandelen over of u er wat uit overhoudt. Zijn al zijn antwoorden negatief dan kunt u misschien met uw broer praten. Dit alles mits de verdeling niet plaats vindt via de notaris (die raadpleegt het bewindvoer register) en uw broer u welgezind is.

Het blijft zaak om binnen de wet te blijven omdat u misschien anders beschuldigd kunt worden van verduistering als men heel veel kwaad wil.

Hoogachtend,
Hermesse James

Margriet, 04-08-2013
Mijn oudste broer en ik zijn testamentair bewindvoerder over de nalatenschap aan de jongste zoon van onze overleden broer in juli 2010 (moeder overleden in okt.2009). Tevens zijn wij bewindvoerder en mentor over de oudste zoon die verstandelijk beperkt is. Dit is opgenomen in zijn laatste wilsbeschikking, omdat zijn jongste zoon (inmiddels 24 en meerderjarig) niet met geld kan omgaan en hij niet wilde dat zijn erfenis zou worden opgemaakt aan schulden. Het is de bedoeling dat wij hem begeleiden en leren verantwoord om te gaan met geld. Tevens zouden wij hem een huis kopen enz. enz. De zoon weigert echter alle medewerking hieraan en maakt overal schulden. Na overleg met deurwaarder regelingen kunnen treffen. Hij heeft zich bij mij vrijwillig onder bewind gesteld en ik regelde zijn financiën en elke week kreeg hij geld. Nadat alles was afbetaald en weer een positief saldo, heeft hij zonder overleg met mij zelf een andere pas en pincode aangevraagd. Hij informeert ons totaal niet en wij krijgen ook geen enkel contact met hem. Nu is weer een deurwaarder geweest en is beslag gelegd op zijn erfenis, waar deze schuld nu uit betaald moet worden. Uitvoering van de wilsbeschikking van onze broer wordt door zijn zoon onmogelijk gemaakt. Wat kunnen wij hiertegen doen? Reactie infoteur, 07-08-2013
Hallo Margriet,
Mijn excuses voor mijn verlate reactie, ik was op reis en zag de e-mail op mijn smartphone, maar die leende er zich niet echt toe om een juist antwoord te geven.

Zoals in vele gevallen als deze is het antwoord niet zo een twee drie te geven.
Het is mij niet geheel duidelijk hoe de bewindvoering over de jongste zoon is geschied, officieel en per akte etc en of hij uiteindelijk is beeindigd toen hij zich 'goed gedroeg.'

Ik wil duidelijk maken dat het heel veel voor komt dat erflaters graag over het graf willen heen reiken om 'alsnog' hun zaken te regelen.
Het is uiteraard een bron van zorg voor uw broer geweest dat zijn jongste zoon niet met geld kon omgaan en dat hij aldus heeft geprobeerd zijn geld af te schermen tegen schuldeisers, maar het leven van de jongste zoon gaat voort.

Het is voor u van belang om te weten hoe ver uw bewindvoering strekt en ik raad u aan hierover advise te vragen aan degene die de bewindvoering heeft opgesteld. Deze jurist kan u ook vertellen wat wel of niet de mogelijkheden zijn voor het onder bewindvoering houden van de jongste zoon.

Uw berichtje vertelt me niet of de jongste zoon alleen maar inkomsten heeft vanuit de erfenis of dat hij bijvoorbeeld een baan heeft of een uitkering krijgt.
Wat me wel duidelijk is, is dat u uitsluitend de bewindvoering heeft met betrekking tot de erfenis van de jongen. Dat is voor u een beperkende factor: iemand die 24 jaar is is allang volwassen en heeft het recht om al zijn zaakjes zelf te regelen zolang dat niets met de erfenis te maken heeft.

Ten aanzien van de erfenis en de deurwaarder: de erfenis is normal gesproken niet af te scheiden van de jongen als het gaat om schuldeisers. Men kan nu eenmaal niet zeggen: je erft, maar je schulden mogen er niet van betaald worden. Vele mensen erven en betalen er bijvoorbeeld een hypotheek mee af, en goedbeschouwd zijn dat ook schulden. In dit geval is er niets aan te doen als de schulden van andere aard zijn dan bijvoorbeeld een hypotheek.

Het beste advise dat ik kan geven is dat u een jurist naar de bewindvoering laat kijken en dat hij u vertelt wat de mogelijkheden zijn om de zoon 'in het gareel' te houden naar zijn vaders laatste wilsbeschikking, maar u moet niet teleurgesteld zijn als het verhaal meer in het voordeel van de zoon uitvalt dan de gestorven vader.

Hermesse

Karin, 25-03-2013
Ik ben de bewindvoerder van mijn stiefmoeder in 1986 is er een testament gemaakt door mijn vader en stiefmoeder. Mijn stiefmoeder is de vruchtgebruikster. In het testament van mijn stiefmoeder staat dat de kinderen van haar overleden man, dus mijn vader, alles erft. Mijn vader is in 2000 overleden. Zelf denk ik dat mijn moeder de testament heeft veranderd zodat wij niets meer krijgen van ons erfdeel. Dit heeft haar oudste zus haar wijs gemaakt dat ze toen het beste haar testament kon veranderen. Heb er verder geen aandacht aan geschonken. Hoe kom ik er achter dat er geen nieuw testament is gemaakt zodat we toch ons erfdeel kunnen krijgen tegen die tijd? Wat zijn de poceduren hiervan? Kan ik daar als stiefkind en als bewindvoerder achter komen?
Vriendelijk groet Reactie infoteur, 25-03-2013
Beste Karin,
Uw stiefmoeder heeft 'slechts' het vruchtgebruik van de erfenis van uw vader. Dit betekent dat ze niet testamentair over de goederen die ze in vruchtgebruik heeft gekregen van uw vader kan beschikken. Ze kan wel veel uit het vruchtverbruik 'weg laten lopen' (bijvoorbeeld als het gaat om geld) maar ze kan nooit het in vruchtgebruik gegevene aan een ander testamenteren. Toen uw vader overleed was u de rechtmatige ervende, u heeft dus bij overlijden van uw stiefmoeder recht op hetgeen zij in vruchtgebruik heeft gekregen, niemand anders.
Uiteraard kan uw stiefmoeder wel een testament maken over hetgene wat van haarzelf is en wat niet valt onder het vruchtgebruik dat ze kreeg van uw vader.
U kunt nachecken of uw stiefmoeder een testrament heeft gemaakt d.m.v. navraag bij het testamentregister in Nederland. (We gaan er dan van uit dat het testament in Nederland is gemaakt.) U kunt daar echter geen inzage in krijgen dus dat zal u niet veel helpen.
U kunt bij een notaris om raad vragen in deze kwestie, als dat u geruststelt. Die kan nachecken of er inderdaad iets mbt tot het vruchtgebruik van uw stiefmoeder is veranderd.
Vraagt u eerst aan uw notaris welke kosten daaraan zijn verbonden.

Uw 'bewindvoering' gaat niet verder dan het regelen en betalen van de kosten mbt tot de begrafenis etc. Het is de notaris die uiteindelijk over de verdeling van de erfenis gaat. Indien uw stiefmoeder kinderen heeft kunnen die protesteren tegen uw bewindvoering, dus enorm veel belang kan u daaraan dan niet hechten.


Veel succes,
Hermesse James

J. A. Stolvoort, 16-01-2013
Een wettelijk erfgenaam staat onder vrijwillige bewindvoering. Er is geen testament.
Met de schuldeisers zijn betalingsregelingen getroffen over een langer termijn ( 2 jaar)
De erfenis is waarschijnlijk toereikend om de nog openstaande schulden af te betalen.
De erfgenaam wil echter een deel van de erfenis aanwenden voor andere doeleinden w.o. een schenking. Mijn vraag is: staat de wet dit toe. Zo ja, kan dat buiten de bewindvoerder om of dient hij hierover afspraken te maken met de bewindvoerder.
Hartelijk dank. J.A.Stolvoort Reactie infoteur, 24-01-2013
Geachte mijnheer Stolvoort,
Mijn excuses voor mijn late reactie. Ik was door persoonlijke omstandigheden niet in staat om mijn werk voor infonu uit te voeren.
Ook al is er sprake van vrijwillige bewindvoering, de erfgenaam heeft geen 'zelf' beschikking meer over zijn vermogen. Dat betekent dus dat de erfgenaam onder alle omstandigheden met de bewindvoerder moet overleggen wat er met het surplus van de erfenis gebeurt, zolang de bewindvoering nog voortduurt.
Let u wel op de laatste zinsnede. Indien de vrijwillige bewindvoering alleen is aangegaan wegens het kanaliseren en afbetalen van schulden, dan zou de erfgenaam aan kunnen vragen, dat indien alle schulden zijn betaald (ook met behulp van een gedeelte van de erfenis) hij of zij de bewindvoering kan beeindigen, waarna hij of zij kan doen en laten met het surplus van de erfenis wat hij wil, na de opheffing van de bewindvoering.
Om de bewindvoering heen gaan is niet aan te raden en vaak onmogelijk. De notaris onderzoekt namelijk hoe het gesteld is met de erfgenamen en zal er al gauw achter komen dat er bij een erfgenaam sprake is van bewindvoering.

Het antwoord op uw vraag is derhalve: nee, de wet mbt bewindvoering staat dat niet toe, het beste is te communiceren met de bewindvoerder.

Hoogachtend,
Hermesse James.

E. H. H. Schelhaas, 14-05-2012
Geachte mevrouw/heer, Kan in het testament bij de aanwijzing van een bewindvoerder opgenomen worden "met recht van substitutie"? Hoe vrij kun je bewindvoering in een testament regelen zonder nieuwe notariële akte of rechterlijke tussenkomst? Wat is de relevante wetgeving in deze? Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 12-06-2012
Geachte Mijnheer/Mevrouw Schelhaas,
Allereerst mijn excuses voor mijn late reactie, maar ik was voor mijn werkgeefster HamptonJones Books in het buitenland en heb niet de tijd kunnen inden om me in uw vraag te verdiepen.
Zoals u waarschijnlijk al weet, de wetgeving is heel erg expleciet over de bewindvoerder:
De wettelijke regeling van de bewindvoerder bij erfrecht is beschreven in het Burgerlijk Wetboek Boek 4 (BW.4) afdeling 7 artikel 153-181. Dat zijn bijna 30 artikelen waarin de bewindvoering expliciet is beschreven.
Het principe is dat de bewindvoerder wordt benoemd door de erflater. Op het moment dat de erflater overlijdt behoort de bewindvoerder dus bekend te zijn. Regelen bij substitutie (een onbekende die de plaats inneemt van een bekende bewindvoerder) is niet in overeenstemming met deze regel. Het vervangen van de bewindvoerder moet in de meeste gevallen geregeld worden door de kantonrechter, derhalve ligt het voor de hand om uw vraag met neen te beantwoorden.

Het feit dat er zoveel artikelen nodig zijn geweest om de bewindvoering te regelen geeft tegelijkertijd ook aan dat er niet veel vrijheid van handelen is m.b.t. dit onderwerp en kan dus niet zonder buitengewone maatregelen (notariele akte) worden geregeld.

Het is ook een zeer ingrijpend onderwerp, bewindvoering. Je ontneemt iemand de macht over een erfenis die normaal gesproken zijn of haar recht zou zijn.

De nieuwe wetgeving in Nederlands Recht, Burgerlijk Wetboek, Boek 4 afdeling 7 artikel 153-181 is bijzonder leesbaar. Dit recht is gebaseerd op 100 jaar jurisprudentie en ervaring.
Het mag duidelijk zijn dat de wetgever bewindvoering regelt met het oog op de rechtvaardigheid mbt tot erflating.
Succes met uw verdere onderzoek in dit onderwerp.
Hoogachtend,
Hermesse James.

Hermesse (125 artikelen)
Gepubliceerd: 10-07-2011
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.